Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-01-31

Sammanträde 2005-01-31

Datum
Klockan
Plats

2 Upphandling av konsulttjänst avseende simhallsrenovering

3 Hantverksgårdens Vänner, bidrag år 2005

4 Bidrag för skötsel av Sörmlandsleden år 2005

5 Gymnastikklubben Trollbäcken, ansökan om lokalbidrag

Bilagor till protokoll
Huvud 31 jan 05.pdf (11 kb)
Mötesinformation

 

§1 Kulturbidrag våren 2005

Ärendebeskrivning

Enligt fastställda regler för bidrag till kulturarrangemang skall kulturföreningarnas planering (ansökan) inlämnas två gånger per år, senast 10 augusti resp. 10 december. Därefter skall kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om ev. kommunalt stöd.

I bilaga finns sammanställt inkomna ansökningar med beredningens förslag till bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

-           För arrangemang våren år 2005 beviljas:

Kumla Herrgård bygdeg.                    9.000 kr         (förlusttäckningsb.)

Strängstyrkan                                     8.000 kr        

Tyresö Hembygdsförening                  1.000 kr        

Tyresö Jazz-&Blues Club                 15.000 kr         (förlusttäckningsb.)

Tyresö Diskant och Ungd.kör             2.000 kr        

Tyresö Finska förening                       2.000 kr         (förlusttäckningsb.)

Tyresö Gosskör                                 1.000 kr        

Tyresö Konstförening                         3.000 kr

Tyresökören                                     10.000 kr         (förlusttäckningsb.)

Tyresö Teaterförening                       60.000 kr         (förlusttäckningsb.)

TUFF                                                2.000 kr         (förlusttäckningsb.)

Mamsellerna                                       5.000 kr         (förlusttäckningsb.)

- Vid förlusttäckningsbidrag utbetalas 75 % av beviljat bidrag. Efter redovisning kan resterande 25 % utbetalas som ev. förlusttäckning.

Lilian Edberg (m) var ej närvarande vid behandling av detta ärende.

Ersättaryttrande

Håkan Ericsson (c) lämnar ett särskilt ersättaryttrande.

_____________________

§2 Upphandling av konsulttjänst avseende simhallsrenovering

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritdsnämnden har beviljats medel för att utreda inriktningen och omfattningen av renoveringen av simhallen. Renoveringsarbetena beräknas genomföras med början 2006-04-01.

För att utreda standard, funktioner och behovet av ombyggnader krävs genomgång, bedömning och kostnadsberäkning av kompetent konsult. Kultur- och fritidskontoret har därför tillsammans med tekniska avdelningen och inköpsavdelningen utarbetat ett anbudsunderlag (bilaga). Ett tilläggsuppdrag är att också beskriva förutsättningarna och översiktliga kostnaderna för en utbyggnad av ytterligare en bassäng. Konsultuppdraget skall vara fullgjort 2005-08-01.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att färdigställa anbudshandlingar enligt redovisat underlag.

§3 Hantverksgårdens Vänner, bidrag år 2005

Ärendebeskrivning

Efter att den kommunala driften och ansvaret för Hantverksgården upphört år 1997 har föreningen Hantverksgårdens Vänner tagit över vissa delar av lokalen och fortsatt verksamheten.

Föreningen ansöker 30.000 kr i verksamhetsbidrag som stöd för fortsatt verksamhet år 2005 (bilaga).

För år 2004 beviljades föreningen 25.000 kr i verksamhetsbidrag.

Ordförandes utlåtande och förslag

Inom kulturavdelningens budget för år 2005 har nerdragningar på 135 tkr gjorts. Hänvisande till detta kan jag för år 2005 inte tillstyrka mer är 20.000 kr till denna vuxenverksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Hantverksgårdens Vänner beviljas 20.000 kr i verksamhetsbidrag för år 2005.

§4 Bidrag för skötsel av Sörmlandsleden år 2005

Ärendebeskrivning

Föreningen Sörmlandsleden är en ideell intresseorganisation som har tagit till uppgift att tillsammans med berörda kommuner och länstyrelser marknadsföra, underhålla och utöva tillsyn av Sörmlandsleden.

Föreningen har, liksom tidigare år, hemställt om ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. För Tyresös del handlar det om 7.000 kr, ett belopp som utbetalts sedan år 2001.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Föreningen Sörmlandsleden beviljas 7.000 kr i driftbidrag för år 2005.

- Finansiering sker från Alby friluftsgårds budget.

§5 Gymnastikklubben Trollbäcken, ansökan om lokalbidrag

Ärendebeskrivning

GK Trollbäcken ansöker om bidrag till klubblokal på 31 kvm. Hyran är 25.000 kr per år och lokalen är belägen på Granängsringen 16.

Föreningen bildades år 2003 och senaste medlemsredovisningen (avser 2003) uppvisar 25 ungdomsmedlemmar. Föreningen är nu etablerad och bedriver verksamhet i olika gymnastiklokaler i kommunen.

Lokalen har besiktigats av förvaltningen som tillstyrker bidrag enligt reglerna, dvs maxbidrag 170 kr per kvm.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- GK Trollbäcken beviljas bidrag till klubblokal på 31 kvm enligt reglerna.

§6 Meddelanden

  1. Ett underlag för vidare handläggning avseende nya lokaler i Nyboda skolas lågstadiebyggnad för kulturskolan har tagits fram (bilaga).

  2. Verksamheten i Musikens Hus stängdes av skyddsombudet under dagen den 20 december 2004 (bilaga).

  3. Kulturnatt i Tyresö centrum arrangeras fredagen 18 februari.

  4. Hanvikens SK har 2005-01-09 tillskrivit kultur- och fritidsnämnden med förslag om den framtida utformningen av Trollbäckens IP (bilaga).

  5. Kommunledningen har beslutat om ett nytt läge för Tyresö idrottshall söder om Tyresö skola (bilaga). Läget är betydligt gynnsammare för både nuvarande verksamheter och expansionsmöjligheter. Förvaltningen redovisade läget redan år 2003.

  6. Kommunledningen har bildat en arbetsgrupp som ska ge förslag till inriktning på placeringen av konstfrysta isbanor (bilaga).

  7. Uddby gård har redovisat sin besöksverksamhet 2004 (bilaga).