Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-11-07

Sammanträde 2005-11-07

Datum
Klockan
Plats

41 Redovisning av bibliotekets måluppdrag 2005

42 Särskilt lokalbidrag år 2005

43 Förslag till fritidsprojekt för barn och ungdomar med funktionshinder

44 Sammanträdesdatum år 2006

Mötesinformation

 

§41 Redovisning av bibliotekets måluppdrag 2005

Ärendebeskrivning

Ett av förvaltningens måluppdrag 2005 lyder ” En översyn av biblioteksfilialstrukturen ska göras med syfte att effektivisera servicen samtidigt som möjligheterna att tillmötesgå behoven i Tyresö Strand studeras”.

Bibliotekschefen har utrett måluppdraget (bilaga).

På sammanträdet redovisas utredningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Redovisningen noteras.

__________________

§42 Särskilt lokalbidrag år 2005

Ärendebeskrivning

Tyresö Bordtennisklubb, Trollbäckens Tennisklubb och Tyresö Badmintonklubb har under de senaste åren beviljats bidrag för egna verksamhetslokaler. År 2004 erhöll TBTK 40.000 , TTK 25.000 och Tyresö Badmintonklubb 5.000 kr.

Berörda föreningar har inkommit med ansökningar om särskilt lokalbidrag för år 2005 (bilagor). Tyresö Bordtennisklubb hemställer om ett utökat bidrag med hänvisning till stor hyreshöjning.

Ordförandens utlåtande och förslag

Uitfrån föreningarnas storlek och aktiviteter finns inte anledning att göra några avsteg jämfört med år 2004.

Bordtennisklubbens har begärt ökat bidrag med hänvisning till en kraftig hyreshöjning. Jag ser positivt på en utökning av bidraget, dock inte för år 2005 som nu aktuell ansökan avser. Hyreshöjningen kommer fr o m år 2006. Till detta får nämnden återkomma nästa år.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Tyresö Bordtennisklubb, Trollbäckens Tennisklubb och Tyresö Badmintonklubb beviljas 40.000 kr, 25.000 kr resp. 5.000 kr i särskilt lokalbidrag för år 2005.

_________________


§43 Förslag till fritidsprojekt för barn och ungdomar med funktionshinder

Ärendebeskrivning

Kommunens handikappråd har i handikapplanen redovisat behov av insatser för funktionshindrade barns och ungdomars fritid. För att bemöta detta har en arbetsgrupp bildats med företrädare för kultur- och fritidskontoret, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och handikapprådet. Gruppens uppgift har varit att ge förslag till åtgärder som långsiktigt ger bättre förutsättningar för funktionshindrade barns och ungdomars fritid.

Gruppen föreslår att ett projekt startar och bedrivs under 2006 med syfte att få fram metoder för en programverksamhet som gynnar funktionshindrade barns och ungsdomars fritid. En projektledare föreslås anställas på halvtid med uppgift att, tillsammans med ett nätverk, utarbeta förslag till åtgärder.

Projektet (bilaga) ska vara under 2006 och beräknas kosta c:a 200 tkr. Kultur- och fritidsnämnden föreslås stå för 50 tkr.

Ordförandens utlåtande och förslag

Jag tillstyrker förslaget. Projektet finns anmält i vårt förslag till budget 2006 och föreslås därför arbetas in i vår detaljbudget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_______________

§44 Sammanträdesdatum år 2006

Ärendebeskrivning

Sammanträden föreslås hållas måndagarna

6 februari

3 april

8 maj

12 juni

11 september

25 september

6 november

11 december

Sammanträdena börjar kl. 19.00.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt förslag.

_______________


§45 Meddelanden

  1. F n utredes möjligheterna att lokalisera kulturskolans verksamhet i gymnasiet i anslutning till och i samverkan med dess estetlinje.

  2. Arbetet med en biblioteksplan har påbörjats.

  3. Arrendatorsbostaden (drängstugan) på Alby kommer tills vidare att disponeras av socialförvaltningen.

  4. Arbetena med de två uteisbanorna har försenats medförande att verksamheten inte kan komma i gång som planerats.

  5. Tyresö Vi Unga har inlämnat redovisning från sommarlägret 2005.

  6. Rapporter från ridskoleverksamheten föreligger.

_______________

§46 Delegationsbeslut

Delegat

Ärende

Tid

ordf

BK Kristallen, ansökan om verksamhetsbidrag.

Beslut: 2.200 kr

Avser år 2005

Stockholms Handikappskidskola, ansökan om verksamhetsbidrag.

Beslut: 800 kr

Avser år 2005

Hanvikens SK, ansökan om bidrag för sommarverksamhet 2005.

Beslut: Avslag

Motivering: Ansökan för sent inkommen.