Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2005-12-12

Sammanträde 2005-12-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Cafeterian, Nybodahallen, Pluggvägen 53
Mötesinformation

 

§47 Kulturbidrag våren 2006

Ärendebeskrivning

Enligt i år fastställda regler för bidrag till kulturarrangemang skall kulturföreningarnas planering (ansökan) inlämnas två gånger per år, senast 15 maj resp. 15 november. Därefter skall kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om ev. kommunalt stöd.

I bilaga finns sammanställt inkomna ansökningar med beredningens förslag till bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- För arrangemang våren år 2006 beviljas:

Tyresö Hembygdsförening 1.000 kr

Tyresö Gosskör 3.000 kr

Tyresö Konstförening 4.000 kr

Tyresö Musikkl. Föräldraför. 20.000 kr

Tyresö Diskant o Ungdomskör 8.000 kr

Kören Mamsellerna 7.000 kr

Tyresö Finska Förening 4.000 kr

Tyresö Jazz o Blues Club 15.000 kr

Strängstyrkan 10.000 kr

Tyresökören 8.000 kr

Det noteras till protokollet att Lilian Edberg (m) inte deltagit i beredning av Strängstyrkans ansökan ej heller närvarit vid nämndens behandling och beslut. Gunilla Dahlberg (m) tjänstgjorde som ordförande vid denna behandling.

________________

§48 Idrotts- och friluftsavdelningens organisation

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att, under 2005, genomföra en översyn av organisationen på idrotts- och friluftsavdelningen.

För att få en så objektiv syn på och värdering av den nuvarande organisationen som möjligt har uppdrag lagts ut på konsultföretaget Bohlin och Strömberg. Uppdraget har bestått i att analysera resurser och struktur inom avdelningen samt ge förslag till förändringar. I uppdraget har ingått att intervjua såväl personal som företrädare för de större föreningarna som har verksamhet på anläggningarna. Konsulterna har studerat servicen vid Bollmoravallen, Trollbäckens IP, Alby friluftsgård och till en del vad gäller inomhusidrotten. Konsulterna har lämnat synpunkter och förslag i en rapport.

Kultur- och fritidschefen har sammanfattat rapporten, beskrivit överväganden och givit förslag till beslut (bilaga). Under kultur- och fritidskontorets bearbetning har fyra möten hållits med företrädare för personalen.

Ordförandens utlåtande och förslag

Konsulterna har gjort en nyttig genomgång av idrotts- och friluftsavdelningens organisation och sätt att fungera. Kultur- och fritidskontorets bearbetning av rapporten har inneburit diskussioner och överväganden tillsammans med personalen som lett till ett antal förslag till förbättringsområden. Det är nu förvaltningschefens och avdelningschefens uppgift att genomföra förbättringsförslagen tillsammans med personalen.

Däremot föranleder rapporten ingen förändring av organisationsstrukturen. Diskussioner med personalen har visat att fördelarna med nuvarande organisationen överväger i jämförelse med konsulternas förslag. Jag delar den uppfattningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Redovisningen noteras.

- Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra förbättringsförslagen och återkomma med redovisning av utfallet.

__________________

§49 Tyresö Ridskolas ekonomi

Ärendebeskrivning

Tyresö ridskola har brottats med ekonomiska problem som lett till likviditetsbrist och behov av ekonomisk rekonstruktion. Kultur- och fritidsnämnden fick en första rapport 2005-09-12 vid studiebesök på ridanläggningen vid nämndens sammanträde samma kväll. Kultur- och fritidskontoret har därefter träffat och diskuterat med föreningen om olika stödåtgärder. Föreningen anhåller om kommunens hjälp (bilaga) innefattande förskott av föreningsbidragen år 2006 och anstånd med hela hyrorna för åren 2005, 2006 och till hälften år 2007. Föreningen har inkommit med ett förslag till amorteringsplan och en likviditetsplanering fram till år 2011 (bilaga).

Ordförandens utlåtande och förslag

Föreningens styrelse har under våren och hösten arbetat hårt för att anpassa verksamhet och organisation till gällande ekonomiska ramar. Den nuvarande verksamheten har i grunden potential för att generera ekonomiskt överskott. Trots detta kommer föreningen under ett par år att behöva förskott på de kommunala bidragen och anstånd med hyresinbetalningarna till kommunen. Föreningens inlämnade förslag till ekonomisk plan visar att ekonomin är i balans inom två, tre år. Föreningens begäran om hyreseftergift föreslås därmed avslås.

Jag föreslår att föreningen erhåller förskott på de kommunala bidragen för år 2006 med högst 450 tkr och anstånd med inbetalning av de kommunala hyrorna åren 2005 och 2006. För år 2007 års ekonomi får nämnden ta ställning till under senare delen av år 2006.

Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att skriftligen överenskomma med föreningen om plan för utbetalning och avbetalning av hyresskuld.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

___________________

§50 Redovisning av internkontroll 2005

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnden varje år genomföra en internkontroll inom någon av förvaltningens verksamheter.Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 52/2004 :

- att kontanthanteringen och rutinerna kring förvaltningens två kassaapparater (biblioteken) ska kontrolleras.

Granskningen avsåg kontrollera om

- avstämning och redovisning sker korrekt

- intäkter och moms redovisas på rätt konton och verksamheter

- bankinsättningar sker regelbundet med lämpliga intervaller

- kontanter förvaras säkert

I en granskningsrapport 2005-11-25 (bilaga) redovisas reslutatet av internkontrollen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Redovisningen noteras.

- Redovisningen föranleder ingen åtgärd för nämndens del.

__________________

§51 Meddelanden

  1. Kommunledningen har förordat en ombyggd Nyboda skola som kulturskolans nya huvudcentrum. Enligt planerna skall de nya lokalerna kunna tas i bruk till hösten 2006.

  2. I november togs de första spadtagen för bygget av ny brygga vid Trinntorp och ny idrottshall vid Tyresö skola. Bryggan, som ersätter Breviksbryggan, skall trafikeras av skärgårdstrafiken nästa säsong.

  3. Representanter för kultur- och fritidskontoret, Tyresö bostäder och Tyresö FF har varit på studiebesök på tre s.k kulan-anläggningar i Stockholm. Träff har hållits med Stockholms idrottsförbund om möjligheter att få bidrag för ett anläggningsbygge i Tyresö.

  4. Söders SOL Tyresö har redovisat midsommararrangemanget 2005.

  5. Tyresö Fotbollförening har redovisat dagkolloverksamheten 2005.

  6. Huvudbiblioteket firar 40 år med en jubileumsvecka 1-8 januari 2006 med bl a befrielse av förseningsavgift.