Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-05-08

Sammanträde 2006-05-08

Datum
Klockan
19.00
Plats
Scoutstugan, Fornuddsvägen 63, Trollbäcken
Mötesinformation

 

§18 Kulturstipendier år 2006

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2006 finns 30.000 kr avsatt för ändamålet.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång 31 januari hade sju ansökningar inkommit (bilaga).

Stipendierna kommer att utdelas på nationaldagen 6 juni.

Stipendiegruppens förslag (bilaga)

Följande stipendier och stipendiater föreslås:

Eva Ljungdahl, bildkonst                   15.000 kr

Niklas Breman, tonsättare                 10.000 kr

Johan Hegestedt, bildkonst                 5.000 kr

Kultur- och fritidsnämndens beslut

-    Enligt stipendiegruppens förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

_________________


§19 Bidrag till studieförbunden år 2006

Ärendebeskrivning

Enligt fastställda bidragsregler för studieförbunden skall bidrag sökas för föregående års verksamhet senast 1 april. Underlaget för bidrag är antal genomförda studietimmar under senaste kalenderåret.

Efter att studieförbundens redovisningar sammanställts skall ett förslag till grundbelopp och beloppsnivåer per studietimme för olika ämnesområden och målgrupper preciseras. Totalt antal redovisade studietimmar år 2005 är 15 procent lägre än år 2004 (se bilaga).

Kommunens bidragsregler bygger på Folkbildningsrådets statliga regelverk och dess indelning av olika ämnesområden 0 – 9, vilket har betydelse för Tyresö kommuns prioritering. Fr o m 2004 har Folkbildningsrådet ändrat i ämnesindelningen vilket medfört att studieförbunden får särredovisa studietimmar ur datamaterialet för att följa våra bidragsreglers prioriteringsupplägg. Detta sker med hjälp av en konverteringstabell.

Ordförandens förslag

Jag föreslår att grundbidrag och bidrag för studietimmar utgår med samma procentsats och belopp som föregående år, belopp som studieförbunden sannolikt kalkylerat med. I bifogade sammanställning återfinns förslag på slutligt bidrag år 2006.

Ändringsyrkande

Kristjan Vaigur (s) för den socialdemokratiska gruppen föreslår att bidragsbeloppen räknas upp så att hela den anslagna budgeten, 1.367 tkr, fördelas ut till studieförbunden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot ändringsyrkandet och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt ordförandeförsalget.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja.

- Den som stödjer ändringsyrkandet röstar nej.

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster ( se bilagda omröstningsprotokoll). Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Bidrag till studieförbunden fördelas enligt ordförandens förslag.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen inlämnar skriftlig reservation.

__________________


§20 Upprättande av biblioteksplan

Ärendebeskrivning

Bibliotekslagen fick vid årsskiftet 2004/2005 en ny paragraf som föreskriver att  ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka och kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten”.

En biblioteksplan har av svensk biblioteksförening definerats på följande sätt :

” Med biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan ska förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv”.

Kommunledningen har givit kultur- och fritidsnämnden och bibliotekschefen i uppdrag att, i samarbete med andra berörda förvaltningar, utarbeta en biblioteksplan för Tyresö kommun. 

Bibliotekschefen har i en skrivelse (bilaga) beskrivit bakgrund, syfte, definitioner och avgränsningar samt projektorganisation.

Kultur- och fritdsnämnden informerades redan vid sammanträdet 2005-11-07 om syftet och förslag till huvudsakligt innehåll i planarbetet. 

Planen beräknas kunna antas av kultur- och fritidsnämnden 2006-09-25.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

-      Planen utarbetas enligt bibliotekschefens förslag och tas till beslut i nämnden 2006-09-25.

__________________ 

§21 Meddelanden

  1. Bibliotekets Vänner har begärt att förvaltningen förvarar en fotosamling. Förvaltningen har svarat.

  2. Förvaltningens personal kommer att genomföra en friskvårdsdag på Bosön 13 juni.

  3. Kulturavdelningen håller i kommunens nationaldagsfirande.

  4. Kulturavdelningen arrangerar Medeltidsdag söndagen 4 juni vid Prinsvillan.

  5. Medley AB har antagits som som simhallsentreprenör fr o m 1 juli 2006.

  6. Byggande av ny isbanebädd m.m på Trollbäckens IP skjutes till år 2007.