Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-09-25

Sammanträde 2006-09-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§34 Budget och verksamhetsplan 2007

Ärendebeskrivning

Centrala budgetberedningen har fastställt ramar, direktiv, tidplan och tekniska anvisningar för nämndernas budgetarbete.

Detta är andra året för den nya gemensamma planeringsmodellen för alla nivåer i den kommunala organisationen.

Budgetramen har för kultur- och fritidsnämndens del satts till 65.400 tkr netto. Ramen medför en besparing på ca 1.000 tkr utifrån befintlig budget och verksamhet år 2006 samt beslutade nya insatser.

Förvaltningens budgetförslag innehåller följande för att upprätthålla befintlig verksamhet:

- Beräknad personalkostnadsökning 2 procent

- Priskompensation på 2 procent

- Internhyror enligt besked från tekniska avdelningen.

- Gemensamma servicefunktioner enligt besked från ekonomikontoret

- Kapitaltjänst för investeringar t.o.m. år 2006

- Diverse helårseffekter

I bilagor föreligger ett förvaltningsförslag avseende budget och planering för de tre huvudprogrammen - FÖRVALTNINGSGEMENSAMT, FRITID OCH KULTUR. Förslaget, med besparingar, ryms inom tilldelad budgetram.

Förvaltningens arbetsplatsträffar har informerats om förslaget.

Information om förslaget har även givits i förvaltningens samverkansgrupp 2006-09-18. Förhandling om kommunens totala budget kommer att ske i central samverkansgrupp efter att centrala budgetberedningen lagt sitt budgetförslag.

Förvaltningens förslag beskrivs närmare i planeringsbilagan sid 3-5. Förvaltningen föreslår fyra målområden för mandatperioden. Sammanfattningsvis gäller dessa ökning av idrotts-, kultur- och rekreationsytor, ökat programutbud i samarbete med skolan under barnkulturåret samt särskilt stöd och stimulans för att underlätta för föreningarnas styrelsearbete och ledarrekrytering.

Två typer av satsningar föreslås - som inte får plats innanför årets ram. Det är dels nyinvesteringar i anläggningar och lokaler som nu behövs för att möta ökad efterfrågan och behov av modernisering på många områden. Av samma skäl behövs också en utbyggnad av service och verksamhet både inom kulturen och inom idrotten samt stöd åt föreningarnas arbete för att ta emot fler barn och ungdomar.

Även ersättningsinvesteringarna, 2 milj. kr, är viktiga för att hålla upp servicenivån.

Sammantaget äskas således 30 milj.kr i investeringar och 3.2 milj. kr i driftökningar för 2007.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Informationen om förvaltningens underlag till verksamhetsplan och budget för 2007 noteras.

____________________

§35 Delårsbokslut och prognos 2006

Ärendebeskrivning

I enlighet med tidigare års rutiner skall nämnderna efter två tertial avlämna ett delårsbokslut.

Vidare så skall kommunen och dess nämnder upprätta en prognos över förväntat ekonomiskt utfall för innevarande budgetår samt måluppfyllelse. Prognosen skall omfatta såväl drift- som investeringsbudgeten.

Ekonomikontoret har givit ut anvisningar och blanketter för att likforma förvaltningarnas material som skall var insänt senast 8 september.

Förvaltningens delårsbokslut och prognos med kommentarer föreligger (bilaga) .

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsbokslutet godkännes.

- Prognosen föranleder ingen åtgärd från nämndens sida. Det mindre redovisade underskottet får hanteras på förvaltningsnivå.

_________________

§36 Särskilt lokalbidrag år 2006

Ärendebeskrivning

Tyresö Bordtennisklubb, Trollbäckens Tennisklubb och Tyresö Badmintonklubb har under de senaste åren beviljats bidrag för egna verksamhetslokaler. År 2005 erhöll TBTK 40.000 , TTK 25.000 och Tyresö Badmintonklubb 5.000 kr.

Berörda föreningar har inkommit med ansökningar om särskilt lokalbidrag för år 2006 (bilagor). Tyresö Bordtennisklubb hemställer om ett utökat bidrag med hänvisning till stor hyreshöjning.

Ordförandens utlåtande och förslag

Kontorets bedömning, utifrån föreningsverksamheterna, är att det inte finns anledning att göra några avsteg jämfört med år 2005.

Bordtennisklubben däremot har fått kraftiga hyres- och driftskostnadsökningar och har därför begärt ökat bidrag. Jag föreslår en utökning av bidraget med 30.000 kr, 25.000 kr avser hyreshöjningen och 5.000 kr avser de ökade driftkostnaderna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Tyresö Bordtennisklubb, Trollbäckens Tennisklubb och Tyresö Badmintonklubb beviljas 70.000 kr, 25.000 kr resp. 5.000 kr i särskilt lokalbidrag för år 2006.

_____________________

§37 Meddelanden

  1. Stefan Moberg (m) har utsetts till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

  2. Förslag till åtgärder och organisation inom kulturverksamheten kommer att presenteras till nästa nämndsammanträde.

  3. Kulturskolan beräknar flytta sin verksamhet till Nyboda skola under veckorna 43-44.

  4. Förslag till biblioteksplan ska presenteras vid nästkommande sammanträde.

_________________

§38 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Deleg

Ärende

Tid

Ordf

BK Kristallen, ansökan om verksamhetsbidrag 2006.

Beslut: 2.448 kr