Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-12-11

Sammanträde 2006-12-11

Datum
Klockan
19.00
Plats
Kulturskolan, Nyboda
Mötesinformation

 

§43 Budget och verksamhetsplan år 2007

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har, i sitt förslag till kommunfullmäktige, anslagit 68.192 tkr till kultur- och fritidsnämndens verksamhets- och serviceåtaganden. Kommunens budget skulle ha fastställts vid kommunfullmäktiges möte den 23.11 men av tidsskäl sköts besluten till mötet den 14.12. Det medför att fördelningen av kultur- och fritidsnämndens anslag endast kan göras under förutsättning av att kommunstyrelsens förslag fastställs av kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens förslag får nämnden återkomma efter nyår vid sitt första möte.

Till budgeten är också fogat nämndens verksamhetsplan för 2007. Det är en sammanfattad beskrivning av omvärlden, vårt uppdrag, mål, åtaganden och ekonomi. Planen har i det här läget inte tagit hänsyn till förestående omorganisation. Förvaltningens enheter redovisar var och en sin budget och verksamhetsplan. Dessa är utarbetade av personalen och redovisas för nämnden.

Ordförandens utlåtande och förslag

Den av kommunstyrelsen föreslagna driftbudgetramen innebär följande i sammandrag :

- Årets verksamhet kan i huvudsak drivas nästa år utan besparingar.

- Vi har fått tillskott till den ursprungliga ramen för media på biblioteken,

2 tjänster i kulturskolan samt medel för att täcka kapitaltjänstkostnader för nya investeringar.

- Övriga av nämnden äskade utökningar har vi inte fått tillskott för.

När det gäller investeringsbudgeten har nästan samtliga av nämnden föreslagna investeringar antagits. Tillkommit har en konstgräsplan från kommunstyrelsen (bilaga).

Inför nämndens fördelning av anslagna driftbudgetmedel för 2007 har en ny genomgång gjorts av förvaltningen mot bakgrund av aktuella behov och nu mer kända kostnadsutfall 2006. Följande förändringar inom ramarna föreslås med anledning av detta:

- Utökning av medel för föreningsutbildning enligt nämndens mål

- Utökning av medel för städning i Tyresöhallen

- utökning av medel för vaktmästeri i kulturskolan (omprioritering inom anslaget)

För att möjliggöra detta har kostnader sänkts där så varit möjligt enligt det utfall 2006 som kan avläsas, bl.a :

- Justering personalanslaget vid föreningsgården.

- Minskat studieförbundsbidrag jämfört med tidigare förslag men ökning jämfört med utfall 2006.

- Höjning av lokalavgifter fr.o.m 1.7 med c:a 7 %.

- Mindre justeringar pga årets utfall

Budgetfördelning år 2007 framgår i bilaga.

Ärendet har behandlats av förvaltningens samverkansgrupp den 27 november utan erinran.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att den förändrade drift- och investeringsbudgeten för år 2007 fastställes.

Ändringsyrkande

Den socialdemokratiska gruppen yrkar att budgeten fastställs i enlighet med det socialdemokratiska förslaget som framlagts vid kommunstyrelsens budgetbehandling.

Omröstning

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om kommunbudgeten faställes den förändrade drift- och investeringsbudgeten för år 2007enligt ordförandens förslag.

Reservation

Den socialdemokrtisaka gruppen inlämnar skriftlig reservation.

__________________

§44 Kulturbidrag våren 2007

Ärendebeskrivning

Enligt fastställda regler för bidrag till kulturarrangemang skall kulturföreningarnas planering (ansökan) inlämnas två gånger per år, senast 15 maj resp. 15 november. Därefter skall kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om ev. kommunalt stöd.

I bilaga finns sammanställt inkomna ansökningar med beredningens förslag till bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- För verksamheter våren år 2007 beviljas:

Tyresökören 18.000 kr

Kören Mamsellerna 6.000 kr

Tyresö Gosskör 2.000 kr

Tyresö Ungdoms- o. Diskantkör 6.000 kr

Tyresö Jazz & Blues Club 15.000 kr

Strängstyrkan 10.000 kr + högst 10.000 kr

Tyresö Hembygdsförening 1.500 kr

Tyresö Teaterförening uppskjuts till nästa sammanträde

Protokollsanteckning

Det noteras att Lilian Edberg (m) inte närvarit vid behandling och beslut av detta ärende.

Ersättaryttrande

Håkan Ericsson (c) inlämnar särskilt ersättaryttrande.

_________________

§45 Fördelning av föreningsbidragsbudgeten år 2007

Ärendebeskrivning

I driftbudgeten för år 2007 finns 5.140 tkr anslaget för bidrag till föreningslivet.

Med förutsättningen oförändrade bidragsbelopp har ett förslag till fördelning av de olika bidragskategorierna utarbetats av förvaltningen.

(se bilaga).

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Förslag till fördelning av bidragsbudgeten och bidragsbelopp för år 2007 fastställes. Inom Bidrag till nämndens förfogande avsätts 20.000 kr för att erbjuda föreningslivet att anordna öppna sommarverksamheter.

- En översyn av främst administratörsbidraget skall genomförs under våren 2007 varför administratörsbidrag till nya föreningar inte beviljas under år 2007.

____________________

§46 Bibliotekens öppethållande år 2007

Ärendebeskrivning

Den utökning av öppethållandet som inträffade i och med Strandfilialens öppnande har kunnat genomföras via tuffa scheman för personalen under hösten. Bibliotekschefens nya förslag, som också utgår ifrån den nyligen antagna biblioteksplanen, innebär en bättre anpassning av öppethållandet till besöksgruppen i hela kommunen samtidigt som ordinarie personal bemannar alla timmar med en schemaläggning som är acceptabel för personalen. Förslaget innebär totalt sett ett ökat öppethållande men också stängning vissa timmar. Förslaget redovisas i bilaga.

För att utöka tillgången till lokalerna i Trollbäckenfilialen kommer en vägg att byggas mellan biblioteksdelen och utställnings/samlingslokalen så att den senare kommer att kunna disponeras även då biblioteket är stängt.

Ordförandens utlåtande och förslag

Jag tillstyrker bibliotekschefens förslag. Det är mycket glädjande att biblioteken kunnat utöka sin verksamhet på det sätt som nu redovisas. Detta har möjliggjorts genom satsning på in- och utlåningsautomater och en effektivare personalplanering. Dessutom tillkommer möjligheten att använda delar av Trollbäckenfilialen på tider som inte tidigare var öppna.

Jag föreslår att bibliotekens öppethållande för år 2007 fastställes enligt förslag.

Ändringsyrkande

Den socialdemokratiska gruppen yrkar att huvudbiblioteket skall ha öppet veckans alla dagar.

Omröstning

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Bibliotekens öppethållande år 2007 faställes enligt ordförandens förslag.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen inlämnar skriftlig reservation.

_________________

§47 Sammanträdesplan år 2007

Ärendebeskrivning

Följande måndagar kl. 19.00 föreslås som sammanträdesdagar år 2007.

5 feb

2 april

7 maj

11 juni

10 sep

24 sep

5 nov

10 dec

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Enligt ovanstående förslag.

_______________

§48 Meddelanden

  1. Söders SOL har inkommit med redovising av midsommararrangemanget år 2006.

  2. Möten har hållits med berörda föreningar angående uppvärmd konstgräsplan på Bollmoravallen och förslag till utbyggnad av ishall på Trollbäckens IP.

  3. Hanvikens SK har inkommit med redovisning av sommarverksamheten år 2006.

  4. Kultur-fritid har vunnit ett pris i Sveriges Allmänna Konstförenings konstlotteri.

  5. Biblioteket planerar att erbjuda MP3-böcker att ladda ner i kundens MP3-spelare.

  6. Biblioteket planerar att utöka servicen med trådlöst internet i kommunala anläggningar.

  7. Överenskommelse har träffats med Korpen om fortsättning av projektet ”Funktionshindrade barns och ungdomars fritidssysselsättning” till c:a 2007 06 01.

  8. Korpen har lämnat redovisning av projektet ”Rörelseglädje”. Inför fortsättningen 2007 kommer en föredragning vid nästa sammanträde.

 

________________

§49 Delegationsbeslut

Delegat

Ärende

Tid

Ordf

Nacka Handikappidrott, verksamhetsbidrag

Beslut: 2.220 kr

År 2006

Stockholms Handikappskidskola, verksamhetsbidrag

Beslut: 1.300 kr

År 2006