Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-02-17

Sammanträde 2007-02-17

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kultur- och frtidsnämnden

1 Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden och val av sekreterare

DNr 2007 KFN 001

Förslag till nämndens beslut

- Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden noteras.
- Till sekreterare för kultur- och fritidsnämnden utses Leif Ljungberg.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, § 18, valdes ledamöter till kultur- och fritidsnämnden.

Till sekreterare för kultur- och fritidsnämnden föreslås Leif Ljungberg.

2 Anmälan av fastställda reglementen för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Anmälan av fastställda reglementen för kultur- och fritidsnämnden noteras.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, fastställdes reglementen för kultur- och fritidsnämnden.

3 Ändring av sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2007

DNr 2007 KFN 002

Förslag till nämndens beslut

Ändringen av sammanträdestider för år 2007 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till ändrad sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2007 är:

Lördagen den 17 februari 2007 kl 10.00
Måndagen den 2 april 2007 kl 19.00
Måndagen den 7 maj 2007 kl 19.00
Måndagen den 11 juni 2007 kl 19.00
Måndagen den 27 augusti 2007 kl 19.00
Måndagen den 17 september 2007 kl 19.00 (preliminärt datum beroende på budgetprocessen)
Måndagen den 5 november 2007 kl 19.00
Måndagen den 10 december 2007 kl 19.00

Ordförandeberedningar äger normalt rum på onsdag kl 8.15 en och en halv vecka före nämndsammanträdet.

4 Delegationsordning och attestanter

DNr 2007 KFN 003

Förslag till nämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning från 2006 förlängs att gälla i tillämpliga delar för utveck-lingsförvaltningen till dess att ny delegationsordning har fastställts i nämnden.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med 1 januari 2007.

Ärendebeskrivning

Arbete pågår med att ta fram delegationsordning för utvecklings-förvaltningen. Till dess att ny delegationsordning har fastställts i kultur- och fritidsnämnden föreslås att tidigare delegationsordning fortsätter att gälla i tillämpliga delar.

Attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med 1 januari 2007. Den fullständiga listan över attestanter behandlas på nästa nämndsammanträde.

5 Val till arbetsgrupper

DNr 2007 KFN 004

Förslag till nämndens beslut

Val av arbetsgrupper och förtroendemän fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

För beredning av särskilda ärenden tillsätter kultur- och fritidsnämnden följande grupper med förtroendemän från majoritets- respektive minoritetsgrupperna:

- Tidsfördelningsgrupp
2+1 ledamöter

- Konstberedning
2+1 ledamöter

- Kulturstipendiegrupp
2+2 ledamöter

- Utvecklingsgrupp
3+2 ledamöter

- Representant i namnberedningen
Ledamot och ersättare

- Representant i Tyresö Filmförening
Ledamot och ersättare

Val av ledamöterna sker vid nämndsammanträdet.
Utvecklingsgruppen är nyinrättad och ska behandla frågor om den långsiktiga planeringen av behovet av idrottsanläggningar.

6 Information om föreningsgården

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid nämndsammanträdet om föreningsgården.

7 Hantverksgårdens Vänner, ansökan om verksamhetsbidrag år 2007

DNr 2007 KFN 005

Förslag till nämndens beslut

Hantverksgårdens vänner beviljas 20 000 kronor i verksamhets-bidrag för år 2007.

Ärendebeskrivning

Efter att den kommunala driften och ansvaret för Hantverksgården upphört år 1997 har föreningen Hantverksgårdens Vänner tagit över vissa delar av lokalen och fortsatt verksamheten.

Föreningen ansöker om ett verksamhetsbidrag på 30 000 kronor för år 2007 (bilaga). För år 2006 beviljades föreningen 20 000 kronor i verksamhetsbidrag.

8 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Kallelse till granskning av ansvarsutövning.

9 Delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut.
Mötesinformation

 

§1 Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden och val av sekreterare

DNr 2007 KFN 001

Nämndens beslut

- Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden noteras.

- Till sekreterare för kultur- och fritidsnämnden utses Leif Ljungberg.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, § 18, valdes ledamöter till kultur- och fritidsnämnden (bilaga).

Till sekreterare för kultur- och fritidsnämnden föreslås Leif Ljungberg.

_____________________________________________________

§2 Anmälan av fastställda reglementen för kultur- och fritidsnämnden

Nämndens beslut

Anmälan av fastställda reglementen för kultur- och fritidsnämnden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-14, § 21 och 27, fastställdes reglementen för kultur- och fritidsnämnden (bilagor).

_____________________________________________________

§3 Ändring av sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2007

DNr 2007 KFN 002

Nämndens beslut

Ändringen av sammanträdestider för år 2007 fastställs enligt förslaget.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till ändrad sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2007 är:

Lördagen den 17 februari 2007 kl 10.00 (i samband med

verksamhetsintroduktion 16-17 februari)

Måndagen den 2 april 2007 kl 19.00

Måndagen den 7 maj 2007 kl 19.00

Måndagen den 11 juni 2007 kl 19.00

Måndagen den 27 augusti 2007 kl 19.00

Måndagen den 17 september 2007 kl 19.00 (preliminärt datum

beroende på budgetprocessen)

Måndagen den 5 november 2007 kl 19.00

Måndagen den 10 december 2007 kl 19.00

Ordförandeberedningar äger normalt rum på onsdag kl 8.15

en och en halv vecka före nämndsammanträdet.
_____________________________________________________

§4 Delegationsordning och attestanter

DNr 2007 KFN 003

Nämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning från 2006 förlängs att gälla i tillämpliga delar för utveck-lingsförvaltningen till dess att ny delegationsordning har fastställts i nämnden.

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med den 1 januari 2007.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arbete pågår med att ta fram delegationsordning för utvecklings-förvaltningen. Till dess att ny delegationsordning har fastställts i kultur- och fritidsnämnden föreslås att tidigare delegationsordning fortsätter att gälla i tillämpliga delar.

Attesträtten som förvaltningschef gäller för Britt-Marie Lundberg Björk från och med den 1 januari 2007. Den fullständiga listan över attestanter behandlas på nästa nämndsammanträde.

_____________________________________________________

§5 Val till arbetsgrupper

DNr 2007 KFN 004

Nämndens beslut

Följande arbetsgrupper och förtroendemän tillsätts:

- Tidsfördelningsgrupp

Lilian Edberg (m), Jakob Persson (m) och

Leif Andersson (s)

- Konstberedning
Kalle Strokirk (m), Mats Rydén (fp) och

Sara Albornoz (s)

- Kulturstipendiegrupp
Carl-Olof Strand (kd), Stefan Moberg (m),

Sara Albornoz (s) och Hilde Bjöns (mp)

- Utvecklingsgrupp

Lilian Edberg (m), Mats Lindblom (fp),

Carl-Olof Strand (kd), Susann Ronström (s) och Lovisa Lagerström Lantz (s)

- Representant i namnberedningen
Gunilla Dahlberg (m), ersättare Anders Linder (s)

- Representant i Tyresö Filmförening

Gunilla Dahlberg (m), ersättare Elisabeth Hedlund (v).

_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

För beredning av särskilda ärenden tillsätter kultur- och fritids-nämnden grupper med förtroendemän från majoritets- respektive minoritetsgrupperna.

Utvecklingsgruppen är nyinrättad och ska behandla frågor om den

långsiktiga planeringen av behovet av idrottsanläggningar.

_____________________________________________________

§6 Information om föreningsgården

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas vid nämndsammanträdet om föreningsgården vars verksamhet planeras att flytta till kulturskolans lokaler under hösten 2007.

_____________________________________________________

§7 Hantverksgårdens Vänner, ansökan om verksamhetsbidrag år 2007

DNr 2007 KFN 005

Nämndens beslut

Hantverksgårdens vänner beviljas 20 000 kronor i verksamhets-bidrag för år 2007.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Efter att den kommunala driften och ansvaret för Hantverksgården upphört år 1997 har föreningen Hantverksgårdens Vänner tagit över vissa delar av lokalen och fortsatt verksamheten.

Föreningen ansöker om ett verksamhetsbidrag på 30 000 kronor för år 2007 (bilaga). För år 2006 beviljades föreningen 20 000 kronor i verksamhetsbidrag.

________________________________________________________________

§8 Meddelanden

Nämndens beslut

- Informationen om inkomna meddelanden noteras.

- Skrivelsen beträffande Öringebadet sänds till barn- och utbildningsnämnden samt till socialnämnden för kännedom.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- kallelse till granskning av ansvarsutövning

- inkommen skrivelse beträffande Öringebadet med svar från tekniska kontoret

- stipendieansökningar.

_____________________________________________________

§9 Ändring i skrivning av biblioteksplanen

DNr 2007 KFN 008

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att:

- föreslagna omformuleringar införs i avsnitt 6 och avsnitt 10 av biblioteksplanen

- i övrigt fastställa den korrigerade biblioteksplanen

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den av kultur- och fritidsnämndens beslutade biblioteksplanen för Tyresö kommun har underställts Kommunstyrelsen för yttrande.

I enlighet med sammanträdesprotokoll av den 19 dec 2006, §35 Dnr 06/KS 211 880 har beslut fattats att skrivningarna i avsnitt 6 och 10 beträffande bibliotekets roll i ett kommande servicecenter skall omformuleras.

I övrigt beslöts att Biblioteksplanen överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för fastställelse.

I slutrapporten angående servicecenter som lämnats till kommunstyrelsen står följande:

Kommunstyrelsen har för att förbättra den kommunala servicen till medborgarna gett kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på utformning av ett kommunalt så kallat servicecenter. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag har bedrivits i projektform.”

Biblioteken i Trollbäcken och Strand föreslås fungera som filialer till servicecenter. Biblioteken finns utspridda i kommunen, har generösa öppettider och personalen är van att ta reda på och förmedla information. Främst rör det sig om att ge upplysning och vägledning av olika slag utifrån sammanställningen av de vanligaste medborgarkontakterna och uppgifter som servicecenter kan utföra. Personalen på biblioteken behöver tillgång till verksamhetssystem (t.ex. ärendehanteringssystemet) och kunskap om hur de fungerar. Servicecenter utgör support åt filialerna om frågorna blir mer specialiserade. Det bör finnas en kontaktperson på varje bibliotek som ansvarar för kontinuerlig kontakt med servicecenter.

Förslag till omformuleringar i biblioteksplanen:

- avsnitt 6 Kommunalt servicecenter:

”Biblioteken kan i samband med införandet av ett kommunalt servicecenter utgöra en viktig del ute i kommundelarna som filialer till detsamma.”

- avsnitt 10 Mål och åtaganden

”Fungera som filialer till ett kommunalt servicecenter.”

Några rättelser av öppettider och korrigering av felräkning har också gjorts i föreliggande version (bilaga).

_____________________________________________________