Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-04-02

Sammanträde 2007-04-02

Datum
Klockan
19:00
Plats
Strandhallen med efterföljande möte i matsalen

10 Verksamhetsinformation KFUM Tyresö Basketbollklubb

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar KFUM Tyresö Basketbollklubb om sin verksamhet.

11 Nya föreningsgården

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om nya föreningsgården noteras.
- Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett äskande till kommun-styrelsen om en tilläggsinvestering på 750 tkr i 2007 års investeringsbudget.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas information om nya föreningsgården i kulturskolans lokaler.

För att kunna utrusta den nya föreningsgården med inventarier och utrustning behövs investeringar göras. Till detta ansöker kultur- och fritidsnämnden om utökade investeringsmedel.

Den gamla föreningsgårdens inventarier är cirka 20-30 år gamla och såväl möbler som ljudanläggningar, hushålls- och media-utrustningar är gamla och i många fall helt utslitna. För att kunna bedriva verksamhet i de nya lokalerna krävs investeringar i nya inventarier och utrustning.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att investeringar sker av inventarier och utrustningar för sammanlagt 750 tkr. Investeringen är en förutsättning för driftstart till hösten 2007 i de nya lokalerna.

Specifikation
Möbler, inventarier 500 tkr
Ljudanläggningar 100 tkr
Hushållsutrustning 50 tkr
Mediautrustning 100 tkr

Summa 750 tkr

12 Verksamhetsberättelse 2006

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2006.

Ärendebeskrivning

Nämnden har skrivit bifogade förslag till verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsverksamheterna år 2006 med redovisning av:
- verksamheter
- ekonomi
- nyckeltal
- mål
- kvalitetsarbete.
Dessutom finns uppgifter om verksamheten under hela den föregående mandattiden 2003-2006.

13 Plan för internkontroll 2007

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag till internkontroll för år 2007 godkännes.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internkontroll. Se bilaga.

14 Bidrag till Tyresö Teaterförening 2007

DNr 2007 KFN 011

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar om bidrag till Tyresö Teaterförening om
70 000 kronor för år 2007.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde i kultur- och fritidsnämnden den 11 december 2006, § 44, bordlades frågan om stöd till Tyresö Teaterförening. Föreningen planerar två sommarprojekt och man kunde i budgeten inte utläsa vilka kostnader som var knutna till respektive projekt. Nämnden efterfrågade mer information om projekten för att kunna ta beslut.

Båda uppsättningarna spelas på Uddby gård i början av sommaren. Det är en barnteaterföreställning, "Nussekudden", som ska spelas i maskinhallen och ett visprogram, "Allan Edwall" som kommer att spelas på övervåningen i gårdscaféet.

Teaterföreningen söker 283 700 kr. (se bilaga)

Förvaltningen föreslår att ett bidrag om 70 000 kr beviljas.
Motivering för detta förslag är att det är intressant att teaterföre-ningen söker en ny målgrupp genom att spela barnteater. Det är också positivt att de prövar en ny scen - Uddby gård. Föreningen arbetar aktivt för att engagera unga människor. ”Nussekudden” sätts upp med tre alternerande ensembler, varav en helt bestående av barn. Man räknar med att nå ut till 1700 personer varav ca 500 barn.

Efter föreställningarnas slut ska Tyresö teaterförening redovisa till utvecklingsförvaltningen.

Vad gäller frågan om framtida lokaler hänvisas till diskussionerna kring den nya föreningsgården.

15 Administratörsbidrag Tyresö Golfklubb

DNr 2007 KFN 009

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden avslår Tyresö Golfklubbs begäran om omprövning.
- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över reglerna för administratörs- och aktivitetsbidraget.

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit från Tyresö Golfklubb med en begäran om att beslutet från KFN 2006-12-11, § 45, omprövas. Se bilaga.

Enligt kultur- och fritidsnämndens riktlinjer är administratörs-bidraget avsett att fördelas till barn- och ungdomsföreningar och inte till vuxenföreningar som också har barn- och ungdomsverk-samhet.

Det finns dock anledning att se över reglerna för administratörs- och aktivitetsbidraget.

16 Dagkoloniverksamhet 2007

DNr 2007 KFN 010

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att tilldela Tyresö FF ett bidrag för dagkoloni-verksamhet år 2007 om 75 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Tyresö Fotbollförening har inkommit med skrivelse enligt bilaga. Föreningen anmäler sitt intresse för att arrangera dagkoloniverk-samhet år 2007 i likhet med tidigare år. Tyresö FF ansöker om ett kommunalt bidrag om 75 000 kronor.

År 2006 beviljades Tyresö FF ett bidrag om 75 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att bidraget år 2007 blir oförändrat 75 000 kronor.

17 Information om arbetet med tillsättning av fritidschef

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redogör förvaltningen för arbetet med tillsättning av fritidschef.

18 Delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut.

19 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- ekonomisk rapport per februari 2007
- avtal mellan äldreomsorgen och förvaltningens biblioteks- och kulturavdelningar
Mötesinformation

 

§10 Verksamhetsinformation KFUM Tyresö Basketbollklubb

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar KFUM Tyresö Basketbollklubb om sin verksamhet.
_____________________________________________________

§11 Nya föreningsgården

Nämndens beslut

- Informationen om nya föreningsgården noteras.

- Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett äskande till kommun-styrelsen om en tilläggsinvestering på 750 tkr i 2007 års investeringsbudget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas information om nya föreningsgården i kulturskolans lokaler av kommunens tekniske chef Åke Skoglund.

För att kunna utrusta den nya föreningsgården med inventarier och utrustning behövs investeringar göras. Till detta ansöker kultur- och fritidsnämnden om utökade investeringsmedel.

Den gamla föreningsgårdens inventarier är cirka 20-30 år gamla och såväl möbler som ljudanläggningar, hushålls- och media-utrustningar är gamla och i många fall helt utslitna. För att kunna bedriva verksamhet i de nya lokalerna krävs investeringar i nya inventarier och utrustning.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att investeringar sker av inventarier och utrustningar för sammanlagt 750 tkr. Investeringen är en förutsättning för driftstart till hösten 2007 i de nya lokalerna.

Specifikation

Möbler, inventarier 500 tkr

Ljudanläggningar 100 tkr

Hushållsutrustning 50 tkr

Mediautrustning 100 tkr

Summa 750 tkr

_____________________________________________________

§12 Verksamhetsberättelse 2006

Nämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhets-berättelse för år 2006.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har skrivit bifogade förslag till verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsverksamheterna år 2006 med redovisning av:

- verksamheter

- ekonomi

- nyckeltal

- mål

- kvalitetsarbete.

Dessutom finns uppgifter om verksamheten under hela den föregående mandattiden 2003-2006.

_____________________________________________________

§13 Plan för internkontroll 2007

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till internkontroll för år 2007 godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internkontroll. Se bilaga.

_____________________________________________________

§14 Bidrag till Tyresö Teaterförening 2007

DNr 2007 KFN 011

Nämndens beslut

Nämnden beslutar om bidrag till Tyresö Teaterförening om

70 000 kronor för år 2007.

Reservation

Susann Ronström (s) reserverar sig mot nämndens beslut.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde i kultur- och fritidsnämnden den 11 december 2006, § 44, bordlades frågan om stöd till Tyresö Teaterförening. Föreningen planerar två sommarprojekt och man kunde i budgeten inte utläsa vilka kostnader som var knutna till respektive projekt. Nämnden efterfrågade mer information om projekten för att kunna ta beslut.

Båda uppsättningarna spelas på Uddby gård i början av sommaren. Det är en barnteaterföreställning, "Nussekudden", som ska spelas i maskinhallen och ett visprogram, "Allan Edwall" som kommer att spelas på övervåningen i gårdscaféet.

Teaterföreningen söker 283 700 kr. (se bilaga)

Förvaltningen föreslår att ett bidrag om 70 000 kr beviljas.

Motivering för detta förslag är att det är intressant att teaterföre-ningen söker en ny målgrupp genom att spela barnteater. Det är också positivt att de prövar en ny scen - Uddby gård. Föreningen arbetar aktivt för att engagera unga människor. ”Nussekudden” sätts upp med tre alternerande ensembler, varav en helt bestående av barn. Man räknar med att nå ut till 1700 personer varav ca 500 barn.

Efter föreställningarnas slut ska Tyresö teaterförening redovisa till utvecklingsförvaltningen.

Vad gäller frågan om framtida lokaler hänvisas till diskussionerna kring den nya föreningsgården.

Ordförandens förslag till beslut

Ordföranden föreslår att Tyresö teaterförening ska erhålla ett bidrag om 70 000 kronor för år 2007.

Yrkande

Susann Ronström (s) yrkar på att Tyresö teaterförening ska erhålla ett bidrag om 100 000 kronor för år 2007.

Proposition

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

§15 Administratörsbidrag Tyresö Golfklubb

DNr 2007 KFN 009

Nämndens beslut

- Nämnden avslår Tyresö Golfklubbs begäran om omprövning.

- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över reglerna för administratörs- och aktivitetsbidraget så att eventuella nya regler kan tillämpas från nästa fördelningstillfälle.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit från Tyresö Golfklubb med en begäran om att beslutet från KFN 2006-12-11, § 45, omprövas. Se bilaga.

Enligt kultur- och fritidsnämndens riktlinjer är administratörs-bidraget avsett att fördelas till barn- och ungdomsföreningar och inte till vuxenföreningar som också har barn- och ungdomsverk-samhet.

Det finns dock anledning att se över reglerna för administratörs- och aktivitetsbidraget. Nämnden får i uppdrag att se över dessa regler. Ett förslag till ändringar måste föreläggas nämnden i sådan tid att eventuella nya regler kan tillämpas från nästa fördelnings-tillfälle.

_____________________________________________________

§16 Dagkoloniverksamhet 2007

DNr 2007 KFN 010

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att tilldela Tyresö FF ett bidrag för dagkoloni-verksamhet år 2007 om 75 000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Fotbollförening har inkommit med skrivelse enligt bilaga. Föreningen anmäler sitt intresse för att arrangera dagkoloniverk-samhet år 2007 i likhet med tidigare år. Tyresö FF ansöker om ett kommunalt bidrag om 75 000 kronor.

År 2006 beviljades Tyresö FF ett bidrag om 75 000 kronor.

Förvaltningen föreslår att bidraget år 2007 blir oförändrat 75 000 kronor.

_____________________________________________________

§17 Information om arbetet med tillsättning av fritidschef

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redogör förvaltningen för arbetet med tillsättning av fritidschef.

_____________________________________________________

 

§18 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- ekonomisk rapport per februari 2007

- förslag till avtal mellan äldreomsorgen och förvaltningens biblioteks- och kulturavdelningar

- förslag till avtal med barn- och utbildnings-förvaltningen

- förslag till avtal med gymnasiet

- Mediejukebox vid Tyresö Strands bibliotek.