Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-06-11

Sammanträde 2007-06-11

Datum
Klockan
19:00
Plats
Trollbäckens idrottsplats, Skolvägen 33, Tyresö

28 Verksamhetsinformation Hanvikens SK

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas verksamhetsinformation om Hanvikens SK. Klubben bedriver verksamhet inom friidrott, fotboll och hockey.

29 Kulturbidrag hösten 2007

Förslag till nämndens beslut

För verksamheter hösten år 2007 beviljas:
- Tyresö Konstförening 7000 kronor plus 4 000 kronor för våren 2007
- Tyresö Gosskörförening 4 000 kronor
- Tyresö Musikklassers föräldraförening 15 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 8 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kronor

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

I bilaga finns inkomna ansökningar med förvaltningens förslag till bidrag. I bilaga redovisas också fördelningen av bidrag år 2003 till 2007.

30 Bildundervisning på Kulturskolan

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till avgift för bildundervisningen vid Kulturskolan.

Ärendebeskrivning

Kulturskolan kommer att från och med hösten 2007 även ha inriktning bild. Kostnaden att delta i denna verksamhet förslås vara den samma som i dans som också är gruppundervisning med en lärare per grupp: en terminsavgift om 630 kronor för 60 minuters eller 950 kronor för 90 minuters aktiviteter.

31 Tyresö Badmintonklubb ansökan om förhöjt lokalbidrag

Förslag till nämndens beslut

Tyresö Badmintonklubb får ett lokalbidrag på 6 250 kronor.

Ärendebeskrivning

Tyresö Badmintonklubb har inkommit med skrivelse om lokalbidrag avseende år 2007. Bilaga. Förvaltningen föreslår ett bidrag på 6 250 kronor. Kostnadsnivån för Tyresö Badminton-klubb har höjts med 25% under den senaste tiden, varför även lokalbidraget föreslås ökat i motsvarande grad.

32 Taxor för kommunala lokaler

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att taxor ska utgå enligt förvaltningens förslag enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Uthyrning av kommunala lokaler enligt bilaga sköts via utveck-lingsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att taxor för att hyra lokal ska utgå enligt bifogat förslag.

33 Tyresö simsällskaps yrkande på ersättning för intäktsförlust

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att lämna en ersättning till Tyresö simsällskap för intäktsförluster om 15 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Tyresö simsällskap har inkommit med yrkande om ersättning för intäktsförluster i simhallen 2005/2006. Hans Strandell som var kultur- och fritidschef under denna tidsperiod har gjort ett tjänstemannayttrande enligt bilaga och föreslår att ett bidrag på högst 15 000 kronor kan anses skäligt.

34 Mål för utvecklingsförvaltningen och förslag på nyckeltal

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden godkänner förvaltningens förslag till mål och nyckeltal.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för år 2008 samt förslag på nyckeltal. Se bilagor. Materialet ska överlämnas till kommunstyrelsen och ska ligga till grund för strategi- och budgetplan för år 2008.

35 Delegationsordning och attestanter

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa förslaget till delegationsordning enligt bilaga.
- Nämnden noterar informationen om förvaltningschefens vidaredelegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 17 februari 2007, § 4, förlängdes tidigare delegationsordning för utvecklingsförvaltningen.

Ett reviderat förslag till delegationsordning finns nu enligt bilaga.
I bilaga finns också information om förvaltningschefens vidare-delegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

36 Delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut:
- Ordföranden har fattat beslut om bidrag på 4 000 kronor till Hanvikens Sportklubb för idrottsskola vecka 24 till 26.

37 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008-2010
(se KS 2007-04-24, § 95)
- ekonomisk rapport (bilaga)
- länsstatistik 2006 för biblioteken (bilaga)
- information om låntagarenkät (bilaga och information ges vid sammanträdet
Mötesinformation

 

§28 Verksamhetsinformation Hanvikens SK

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas verksamhetsinformation om

Hanvikens SK. Klubben bedriver verksamhet inom friidrott, fotboll och hockey.
_____________________________________________________

§29 Kulturbidrag hösten 2007

DNr 2007 KFN 022

Nämndens beslut

För verksamheter hösten år 2007 beviljas:

- Tyresö Konstförening 7000 kronor plus 4 000 kronor för våren 2007

- Tyresö Gosskörförening 4 000 kronor

- Tyresö Musikklassers föräldraförening 15 000 kronor

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 8 000 kronor

- Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kronor
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

I bilaga finns inkomna ansökningar med förvaltningens förslag till bidrag. I bilaga redovisas också fördelningen av bidrag år 2003 till 2007.

_____________________________________________________

§30 Bildundervisning på Kulturskolan

DNr 2007 KFN 023

Nämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till avgift för bildundervisningen vid Kulturskolan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kulturskolan kommer att från och med hösten 2007 även ha inriktning bild. Kostnaden att delta i denna verksamhet förslås vara den samma som i dans som också är gruppundervisning med en lärare per grupp: en terminsavgift om 630 kronor för 60 minuters aktivitet per vecka eller 950 kronor för 90 minuters aktivitet per vecka.

________________________________________________________________

§31 Tyresö Badmintonklubb ansökan om förhöjt lokalbidrag

DNr 2007 KFN 024

Nämndens beslut

Tyresö Badmintonklubb får ett lokalbidrag för år 2007 på

6 250 kronor.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Badmintonklubb har inkommit med skrivelse om lokalbidrag avseende år 2007. Bilaga. Förvaltningen föreslår ett bidrag på 6 250 kronor. Kostnadsnivån för Tyresö Badminton-klubb har höjts med 25 % under den senaste tiden, varför även lokalbidraget föreslås ökat i motsvarande grad.
_____________________________________________________

§32 Taxor för kommunala lokaler

DNr 2007 KFN 025

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att taxor ska utgå enligt förvaltningens förslag enligt bilaga.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Uthyrning av kommunala lokaler enligt bilaga sköts via utveck-lingsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att taxor för att hyra lokal ska utgå enligt bifogat förslag där:

- taxa 1 gäller för föreningar med rätt till föreningsbidrag

- taxa 2 gäller för allmänheten och företag.

All barn- och ungdomsverksamhet har gratis lokaler.

_____________________________________________________

§33 Tyresö simsällskaps yrkande på ersättning för intäktsförlust

DNr 2007 KFN 015

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att lämna en ersättning till Tyresö simsällskap för intäktsförluster om 15 000 kronor.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö simsällskap har inkommit med yrkande om ersättning för intäktsförluster i simhallen 2005/2006. Hans Strandell som var kultur- och fritidschef under denna tidsperiod har gjort ett tjänstemannayttrande enligt bilaga och föreslår att ett bidrag på högst 15 000 kronor kan anses skäligt.

_____________________________________________________

§34 Mål för utvecklingsförvaltningen och förslag på nyckeltal

DNr 2007 KFN 026

Nämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till mål och nyckeltal.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för år 2008 samt förslag på nyckeltal. Se bilagor. Materialet ska överlämnas till kommunstyrelsen och ska ligga till grund för strategi- och budgetplan för år 2008.

_____________________________________________________

§35 Delegationsordning och attestanter

DNr 2007 KFN 003

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa förslaget till delegationsordning enligt bilaga.

- Nämnden noterar informationen om förvaltningschefens vidaredelegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 17 februari 2007, § 4, förlängdes tidigare delegationsordning för utvecklingsförvaltningen.

Ett reviderat förslag till delegationsordning finns nu enligt bilaga.

I bilaga finns också information om förvaltningschefens vidare-delegation i personalfrågor och av arbetsmiljöansvar samt om attestanter.

_____________________________________________________

§36 Delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.
_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut:

- Ordföranden har fattat beslut om bidrag på 4 000 kronor till Hanvikens Sportklubb för idrottsskola vecka 24 till 26.

(DNr 2007 KFN 027)

_____________________________________________________

§37 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- förutsättningar för strategi- och budgetplan 2008-2010

(se KS 2007-04-24, § 95)

- ekonomisk rapport (bilaga)

- länsstatistik 2006 för biblioteken (bilaga)

- information om låntagarenkät (bilaga och information ges vid sammanträdet)

- muntlig information om öppethållandet på biblioteket på Tyresö Strand.

_____________________________________________________

§38 Bidrag till studieförbunden

DNr 2007 KFN 028

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att förvaltningen får betala ut ett förskott till studieförbunden på 50 % av bidraget som betalades ut år 2006.

- Beslut om storleken av det totala bidraget sker på nämndens sammanträde den 27 augusti 2007.

_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 maj 2006, §19, beslöts om bidrag till studieförbunden 2006 enligt följande:

- ABF 463340 kr

- BILDA 12965 kr

- Folkuniversitetet 2530 kr

- Studiefrämjandet 37534 kr

- Vuxenskolan 541732 kr

- SISU 71944 kr

- Medborgarskolan 43506 kr

- NBV 2598 kr

- SENSUS 2875 kr

Under år 2007 har hanteringen av bidragen försenats. Därför förslår förvaltningen att nämnden nu beslutar att betala ut ett förskott som motsvarar 50 % av det bidrag som betalades ut år 2006 enligt ovan. Det slutliga beslutet om bidrag föreslås ske på nämndens sammanträde den 27 augusti 2007.

_____________________________________________________