Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-09-17

Sammanträde 2007-09-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Tyresö Strands bibliotek, Strandtorget 15, 135 63 Tyresö

47 Simhall

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar ekonomichef Dan Näsman om planerna på en ny simhall.

48 Delårsbokslut augusti 2007

Förslag till nämndens beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 samt måluppfyllelse godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 samt en beskrivning av måluppfyllelse finns enligt bilagor.

49 Budget 2008

Förslag till nämndens beslut

Förslag till budget 2008 överlämnas till ekonomikontoret för fortsatt behandling.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2008 finns enligt bilaga. Ramen har inom Tyresö kommun uppräknats generellt med 2%. Nämnden har fått kompensation för nya föreningsgården.

50 Redovisning av nyckeltal Södertörn

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltal Södertörn.

51 Information om biblioteket Tyresö Strand - ettårsuppföljning

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om biblioteket Tyresö Strand som varit öppen ett år. Se bilagor.

52 Information om samarbetet Kulturskolan och grundskolorna i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kulturchef Iréne Hededal informerar vid sammanträdet om samarbetet mellan Kulturskolan och grundskolorna i Tyresö.

53 Information om planerna på ett Ungdomscafé

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om planerna på ett Ungdomscafé i Tyresö.

54 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Krisledningsplan
Mötesinformation

 

§47 Simhall

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar ekonomichef Dan Näsman om planerna på en ny simhall. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen.
_____________________________________________________

§48 Delårsbokslut augusti 2007

DNr 2007 KFN 039

Nämndens beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 samt måluppfyllelse godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 samt en beskrivning av måluppfyllelse finns enligt bilagor.

_____________________________________________________

§49 Budget 2008

Nämndens beslut

Informationen om budget 2008 noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2008 finns enligt bilaga. Ramen har inom Tyresö kommun uppräknats generellt med 2 %. Nämnden har fått kompensation för nya föreningsgården, Kulturskolans utökning samt viss kompensation för ökade löner.

_____________________________________________________

§50 Redovisning av nyckeltal Södertörn

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltal Södertörn. Se bilaga.

_____________________________________________________

§51 Information om biblioteket Tyresö Strand - ettårsuppföljning

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om biblioteket Tyresö Strand som varit öppen ett år. Se bilagor.

_____________________________________________________

§52 Information om samarbetet Kulturskolan och grundskolorna i Tyresö

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kulturchef Iréne Hededal informerar vid sammanträdet om samarbetet mellan Kulturskolan och grundskolorna i Tyresö.

_____________________________________________________

§53 Information om planerna på ett Ungdomscafé

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Avdelningschef Ewa Eriksson lämnar information om planerna på ett Ungdomscafé i Tyresö.

_____________________________________________________

§54 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Krisledningsplan

_____________________________________________________

§55 Övriga frågor

Nämndens beslut

Ordförandens svar noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

a) Susann Ronström (s) framför att representant för oppositionen

önskar bli kallad till föreningskonferenser och liknande som ordnas av förvaltningen.

b) Fråga ställs av Anders Linder (s) om planering har inletts för att utreda behovet av ersättningsplan för Forellens grusplan som efterhand kommer att avvecklas.

c) Fråga ställs om av Leif Andersson (s) vad som kommer att hända med Ishallen i framtiden.

Ordförandens svar

a) Representant för oppositionen kommer att bli kallad till olika typer av föreningskonferenser som ordnas av förvaltningen och där politikerrepresentanter deltar.

b) Arbetet med att utreda behovet har inletts. Tidsplanen är inte klar.

c) Inga planer för Ishallen finns idag. Detta är en fråga på mycket lång sikt.

_____________________________________________________