Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-11-05

Sammanträde 2007-11-05

Datum
Klockan
19:00
Plats
Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö, C3L, plan 11/2, sal 4 111

56 Tyresö Bangolfklubb

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar företrädare för Tyresö Bangolfklubb om verksamheten.

57 Tyresö bibliotek - brukarenkät 2007

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Enligt biblioteksplanen ska regelbundna enkäter genomföras om bibliotekets verksamhet. Under tiden maj till oktober 2007 har en brukarenkät genomförts. 618 svar har inkommit och samman-ställts. Se bilaga.

58 Ekonomisk rapport per september 2007

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per september 2007 finns i bilagor.

59 Tyresö Golfklubbs överklagande

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om dom från Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av administratörsbidraget. Se bilaga.

60 Föreningsbidragsregler

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fridsnämnden beslöt den 11 december 2006 enligt § 45 att en översyn skulle ske av reglerna för föreningsbidragsreglerna, främst administratörsbidraget. Nuvarande regler framgår av bilaga.

Förvaltningen har arbetat fram följande förslag till reviderade bidragsregler:

Grundbidrag:
Storleken i budget 2007 är 174 000 kronor.
Ingen förändring av reglerna föreslås.

Lokalbidrag:
Storleken i budget 2007 är 329 000 kronor.
Ingen förändring av reglerna föreslås.

Administratörsbidrag:
Storleken i budget 2007 är 1001 000 kronor.
- Bidraget föreslås upphöra från och med år 2009.
- Hälften av nuvarande bidragsbelopp går till att höja aktivitetsbidraget per deltagartillfälle från 8 kronor till
9 kronor. Höjningen sker från och med år 2009.
- Den andra hälften överförs till en ny bidragstyp Projektbidrag.
- För fördelningen för år 2008 förslås följande övergångsregel: vid den andra utbetalningen som sker den 15 juli 2008 sänks bidraget till berörda föreningar med hälften. I stället förs motsvarande belopp till bidragstypen Projektbidrag.

Aktivitetsbidrag:
Storleken i budget 2007 är 3 430 000 kronor.
Föreslås beviljas för högst två aktiviteter per medlem och vecka för åldrarna 7-12 år och för högst tre aktiviteter per medlem och vecka för åldrarna 13-20 år.

Projektbidrag:
Ett nytt bidrag kallat projektbidrag införs. Det föreslås ersätta nuvarande bidrag till KFN:s förfogande som under år 2007 hade en budget på 56 000 kronor.
Projektbidraget ska stimulera till nyskapande och utveckling av lokal verksamhet för barn och ungdomar inom bland annat följande områden:
- Öppen lägerverksamhet
- Verksamhet som är förlagt till lov
- Verksamhet som stimulerar till "pröva-på-aktiviteter"
- Integration
- Jämställdhet
- Ledarutbildning
- Styrelseutbildning
- Valborg (fanns tidigare inom bidrag till KFN:s förfogande)
- Midsommar (fanns tidigare inom bidrag till KFN:s förfogande)

Projektbidraget kan sökas två gånger per år. Ansökan lämnas senast den 1 juni för kommande hösttermin och den 1 december för nästkommande års vårtermin. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten och en kostnadsberäkning. Efter avslutat projekt ska en rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

Policy
För att komma i åtnjutande av kommunens bidrag krävs att föreningen har en skriven alkohol- och drogpolicy. Föreningen ska också arbeta för mångfald bland deltagarna.

Förvaltningens motivering till förändringen:
Nuvarande regler ger inte rättvisa vid fördelningen av bidragen. Förvaltningen anser att föreningarna i större utsträckning ska stimuleras och uppmuntras genom föreningsstöd till verksamheter som drivs i projektform. Härigenom ges en möjlighet att stärka nya projekt som normalt inte omfattas av den dagliga verksamheten. Fram till och med 2007 har vi inte haft någon begränsning på antalet aktiviteter per medlem och vecka. Det nya förslaget innebär en kontroll av bidragets omfattning.

61 Ansökan om bidrag till utveckling och handikappanpassning av Scoutstugan Stordal

Förslag till nämndens beslut

Nämnden stödjer föreningens ansökan och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Trollbäckens Scoutkår har inkommit med ansökan om bidrag till utveckling och handikappanpassning av Scoutstugan Stordal. Se bilaga. Ansvaret för denna fråga ligger ekonomiskt inom kommun-styrelseförvaltningen varför frågan ska avgöras av kommun-styrelsen. Kultur- och fritidsnämnden kan yttra sig i ärendet och skicka yttrandet till kommunstyrelsen.

Förvaltningen anser att scoutkårens ansökan bör stödjas eftersom ett bidrag skulle bidra till en handikappanpassning av deras verksamhet och bidra till en miljöförbättring.

62 Ansökan om bidrag från Nacka handikappidrott

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Nacka Handikappidrott har insänt ansökan om bidrag om 10 000 kronor för vinterlovsläger för ungdom med handikapp. Se bilaga. Inom föreningen deltar 6 ungdomar från Tyresö varför kultur- och fritidsnämnden förslås stödja lägret med 2 200 kronor enligt bilaga. Detta kommer då att vara i linje med den policy som gäller för bidrag till föreningar utanför Tyresö med verksamhet för handikappade barn- och ungdomar.

63 Bidrag till Tyresökören

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 december 2006, § 44, beviljades Tyresökören 18 000 kronor för att genomföra tre konserter i Tyresö. Vid samma tillfälle beviljades Kören Mamsellerna 6 000 kronor för en konsert som bedömdes likvärdig.

Endast en av Tyresökörens konserter har genomförts. Av de övriga två konserterna genomfördes en i en grannkommun och en blev inte av. När föreningen inkom med redovisning där detta framkom utbetalades 6 000 kr för den genomförda konserten. Förvaltningen föreslår att återstoden inte betalas ut.

64 Sammanträdesplan 2008

Förslag till nämndens beslut

Kalendariet för år 2008 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2008 är:
- måndagen den 11 februari 2008 kl 19.00
- måndagen den 31 mars 2008 kl 19.00
- måndagen den 5 maj 2008 kl 19.00
- måndagen den 9 juni 2008 kl 19.00
- måndagen den 25 augusti 2008 kl 19.00
- måndagen den 22 september 2008 kl 19.00
- måndagen den 27 oktober 2008 kl 19.00
- måndagen den 1 december 2008 kl 19.00

65 Redovisning av kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna redovisningar redovisas:
- Tyresö teaterförening
- Strängstyrkan

66 Redovisning av fritidsarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna redovisningar redovisas:
- Söders SOL

67 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Svenska Motionsdagen 2008
- Från Svensk biblioteksförening
- Grundsyn och plan för hantering av extraordinära händelser
- Val av ledamot (KF 2007-10-11, § 73)
- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2008
(KF 2007-10-11, § 78)
- Delårsbokslut och helårsprognos för 2007
(KF 2007-10-11, § 74)
- Muntlig information om uppdrag projekt industrihistoria
Mötesinformation

 

§45 att en översyn skulle ske av reglerna för föreningsbidragsreglerna, främst administratörsbidraget. Nuvarande regler framgår av bilaga.

§56 Tyresö Bangolfklubb

DNr 2007 KFN 041

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

- Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan om bangolfbanan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informerar företrädare för Tyresö Bangolfklubb om verksamheten.

_____________________________________________________

§57 Tyresö bibliotek – brukarenkät 2007

DNr 2007 KFN 042

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt biblioteksplanen ska regelbundna enkäter genomföras om bibliotekets verksamhet. Under tiden maj till oktober 2007 har en brukarenkät genomförts. 618 svar har inkommit och samman-ställts. Se bilaga.

_____________________________________________________

§58 Ekonomisk rapport per september 2007

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per september 2007 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§59 Tyresö Golfklubbs överklagande

DNr 2007 KFN 009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om dom från Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av administratörsbidraget. Se bilaga.

_____________________________________________________

§60 Föreningsbidragsregler

DNr 2007 KFN 043

Nämndens beslut

- Information om förvaltningens förslag till nya bidragsregler noteras.

- Ärendet tas upp på nytt i nämnden den 10 december 2007.

Yttrande

Susann Ronström (s) inkommer med yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fridsnämnden beslöt den 11 december 2006 enligt § 45 att en översyn skulle ske av reglerna för föreningsbidragsreglerna, främst administratörsbidraget. Nuvarande regler framgår av bilaga.

Förvaltningen har arbetat fram följande förslag till reviderade bidragsregler:

Grundbidrag:

Storleken i budget 2007 är 174 000 kronor.

Ingen förändring av reglerna föreslås.

Lokalbidrag:

Storleken i budget 2007 är 329 000 kronor.

Ingen förändring av reglerna föreslås.

Administratörsbidrag:

Storleken i budget 2007 är 1001 000 kronor.

- Bidraget föreslås upphöra från och med år 2009.

- Hälften av nuvarande bidragsbelopp går till att höja aktivitetsbidraget per deltagartillfälle från 8 kronor till

9 kronor. Höjningen sker från och med år 2009.

- Den andra hälften överförs till en ny bidragstyp Projektbidrag.

- För fördelningen för år 2008 förslås följande övergångsregel: vid den andra utbetalningen som sker den 15 juli 2008 sänks bidraget till berörda föreningar med hälften. I stället förs motsvarande belopp till bidragstypen Projektbidrag.

Aktivitetsbidrag:

Storleken i budget 2007 är 3 430 000 kronor.

Föreslås beviljas för högst två aktiviteter per medlem och vecka för åldrarna 7-12 år och för högst tre aktiviteter per medlem och vecka för åldrarna 13-20 år.

Projektbidrag :

Ett nytt bidrag kallat projektbidrag införs. Det föreslås ersätta nuvarande bidrag till KFN:s förfogande som under år 2007 hade en budget på 56 000 kronor.

Projektbidraget ska stimulera till nyskapande och utveckling av lokal verksamhet för barn och ungdomar inom bland annat följande områden:

- Öppen lägerverksamhet

- Verksamhet som är förlagt till lov

- Verksamhet som stimulerar till ”pröva-på-aktiviteter”

- Integration

- Jämställdhet

- Ledarutbildning

- Styrelseutbildning

- Valborg (fanns tidigare inom bidrag till KFN:s förfogande)

- Midsommar (fanns tidigare inom bidrag till KFN:s förfogande)

Projektbidraget kan sökas två gånger per år. Ansökan lämnas senast den 1 juni för kommande hösttermin och den 1 december för nästkommande års vårtermin. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten och en kostnadsberäkning. Efter avslutat projekt ska en rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

Policy

För att komma i åtnjutande av kommunens bidrag krävs att föreningen har en skriven alkohol- och drogpolicy. Föreningen ska också arbeta för mångfald bland deltagarna.

Förvaltningens motivering till förändringen:

Nuvarande regler ger inte rättvisa vid fördelningen av bidragen. Förvaltningen anser att föreningarna i större utsträckning ska stimuleras och uppmuntras genom föreningsstöd till verksamheter som drivs i projektform. Härigenom ges en möjlighet att stärka nya projekt som normalt inte omfattas av den dagliga verksamheten. Fram till och med 2007 har vi inte haft någon begränsning på antalet aktiviteter per medlem och vecka. Det nya förslaget innebär en kontroll av bidragets omfattning.

Förvaltningens förslag har sänts till föreningarna på remiss. Remissvar ska sändas till förvaltningen senast den 23 november 2007, varefter ärendet på nytt behandlas i nämnden.

_____________________________________________________

§61 Ansökan om bidrag till utveckling och handikappanpassning av Scoutstugan Stordal

DNr 2007 KFN 044

Nämndens beslut

Nämnden stödjer föreningens ansökan och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Trollbäckens Scoutkår har inkommit med ansökan om bidrag till utveckling och handikappanpassning av Scoutstugan Stordal. Se bilaga. Ansvaret för denna fråga ligger ekonomiskt inom kommun-styrelseförvaltningen varför frågan ska avgöras av kommun-styrelsen. Kultur- och fritidsnämnden kan yttra sig i ärendet och skicka yttrandet till kommunstyrelsen.

Förvaltningen anser att scoutkårens ansökan bör stödjas eftersom ett bidrag skulle bidra till en handikappanpassning av deras verksamhet samt bidra till en miljöförbättring.

_____________________________________________________

§62 Ansökan om bidrag från Nacka handikappidrott

DNr 2007 KFN 045

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nacka Handikappidrott har insänt ansökan om bidrag om 10 000 kronor för vinterlovsläger för ungdom med handikapp. Se bilaga. Inom föreningen deltar 6 ungdomar från Tyresö varför kultur- och fritidsnämnden förslås stödja lägret med 2 220 kronor enligt bilaga. Detta kommer då att vara i linje med den policy som gäller för bidrag till föreningar utanför Tyresö med verksamhet för handikappade barn- och ungdomar.

_____________________________________________________

§63 Bidrag till Tyresökören

DNr 2007 KFN046

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 december 2006, § 44, beviljades Tyresökören 18 000 kronor för att genomföra tre konserter i Tyresö. Vid samma tillfälle beviljades Kören Mamsellerna 6 000 kronor för en konsert som bedömdes likvärdig.

Endast en av Tyresökörens konserter har genomförts. Av de övriga två konserterna genomfördes en i en grannkommun och en blev inte av. När föreningen inkom med redovisning där detta framkom utbetalades 6 000 kr för den genomförda konserten. Förvaltningen föreslår att återstoden inte betalas ut.

§64 Sammanträdesplan 2008

DNr 2007 KFN 047

Nämndens beslut

Kalendariet för år 2008 fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2008 är:

- måndagen den 11 februari 2008 kl 19.00

- måndagen den 31 mars 2008 kl 19.00

- måndagen den 5 maj 2008 kl 19.00

- måndagen den 9 juni 2008 kl 19.00

- måndagen den 25 augusti 2008 kl 19.00

- måndagen den 22 september 2008 kl 19.00

- måndagen den 27 oktober 2008 kl 19.00

- måndagen den 1 december 2008 kl 19.00

_____________________________________________________

§65 Redovisning av kulturarrangemang

Nämndens beslut

Informationen noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna redovisningar redovisas:

- Tyresö teaterförening (DNr 2007 KFN 037)

- Strängstyrkan. (2006 POSTKOF nr 247)

_____________________________________________________§66 Redovisning av fritidsarrangemang

DNr 2007 KFN 012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkommen redovisning redovisas:

- Söders SOL.

_____________________________________________________

§67 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Svenska Motionsdagen 2008

- Från Svensk biblioteksförening

- Grundsyn och plan för hantering av extraordinära händelser

- Val av ledamot (KF 2007-10-11, § 73)

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2008

(KF 2007-10-11, § 78)

- Delårsbokslut och helårsprognos för 2007

(KF 2007-10-11, § 74)

- Muntlig information om uppdrag projekt industrihistoria.

§68 Val av ledamot i arbetsgrupp

DNr 2007 KFN 004

Nämndens beslut

Anders Linder (s) väljs att ersätta Lovisa Lagerström Lantz (s) som ledamot i utvecklingsgruppen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde de 17 februari 2007, § 5, utsågs ledamöter till arbetsgrupper. Lovisa Lagerström Lantz (s) meddelar att hon önskar frånträda sin plats i utvecklingsgruppen. Som ny ledamot föreslås Anders Linder (s).

_____________________________________________________