Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-12-10

Sammanträde 2007-12-10

Datum
Klockan
19:00
Plats
Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö, C3L, plan 1½, sal 4 111

Efter sammanträdet liten jultallrik på Café Koppen

69 Ekonomisk rapport

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport.

70 Budget 2008

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till budget godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 15 november 2007, § 83, fattat beslut om budget för år 2008. Fördelningen inom förvaltningen föreslås enligt bilaga. I bilaga redovisas också förändringar från år 2007.

Information om arbetet med avdelningarnas enhetsplaner ges i bilaga. Beslut om enhetsplanerna beräknas tas vid nämndens februarisammanträde.

71 Föreningsbidragsregler

Förslag till nämndens beslut

- För år 2008 gäller nuvarande regler.
- Informationen om det fortsatta arbetet med föreningsbidragsreglerna noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 5 november 2007, § 60, presenterades ett förslag till nya bidragsregler för föreningarna. Förslaget har också sänts till föreningarna på remiss. I de remissvar som inkommit finns en rad synpunkter. Förvaltningen kommer att i dialog med föreningsrådet fortsätta utredningen om bidragsreglerna.

I väntan på ett nytt förslag föreslås tidigare regler gälla för år 2008. Utfallet för administratörsbidrag 2008 redovisas i bilaga.

72 Särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2007

Förslag till nämndens beslut

Särskilt lokalbidrag beviljas för år 2007 till Tyresö Bordtennisklubb med 100 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Tyresö Bordtennisklubb har under de senaste åren beviljats bidrag för egna verksamhetslokaler. År 2006 fick Tyresö Bordtennisklubb 70 000 kronor.

Tyresö Bordtennisklubb har lämnat in ansökning om förhöjt lokalbidrag för år 2007 enligt bilaga.

73 Bidragsansökan från GK Trollbäcken

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Ansökan har inkommit från GK Trollbäcken om bidrag till lokal för förvaring. Årshyreskostnaden är 23520 kronor. Bilaga.

Ordförandeförslag

Föreningen beviljas bidrag under år 2008 med 18 800 kronor vilket ungefär motsvarar 80% av hyreskostnaden.

74 Skrivelser från Tyresö FF och Stockholms Fotbollsförbund

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna skrivelser noteras.

Ärendebeskrivning

Skrivelser har inkommit från Tyresö FF och Stockholms Fotbollsförbund.

75 Normer för fördelning av tider på gräsplaner

Förslag till nämndens beslut

Enligt tidsfördelningsgruppens förslag.

Ärendebeskrivning

Tidsfördelningsgruppen har utarbetat förslag till normer för fördelning av tider på gräsplaner enligt bilaga.

76 Kulturbidragen våren 2008

Förslag till nämndens beslut

För våren 2008 beviljas följande kulturbidrag:
- Tyresö Jazz & Blues Club 30 000 kronor för helår
- Tyresökören 12 000 kronor för konserter i mars
- Tyresö Teaterförening 50 000 kronor plus ett förlusttäckningsbidrag om 50 000 kronor
- Kören Mamsellerna 6 000 kronor

Ansökan från Tyresö Lions Club bordlägges.

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska kulturföreningarna inlämna ansökan om bidrag två gånger per år senast den 15 maj respektive den 15 november. I bilaga finns sammanställning av inkomna ansökningar.

77 Redovisning av kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 juni 2007,
§ 29, beviljades bland annat Tyresö Konstförening 7 000 kronor för att genomföra tre föreläsningar under hösten i Tyresö. Redovisning har nu inkommit. Se bilaga.

78 Ordförandebeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ordförande har fattat beslut om följande bidrag:
- BK Kristallen om 2500 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör för en konsert i juni om 5 400 kronor
- Tyresökören för två konserter i maj om 5 000 kronor
- Tyresö Square Dancers/The Corners om 1 000 kronor för Square Dance med Jörg Biewald, 1 000 kronor för Tyresöfestivalen 25-26 april och 1 700 kronor för Square Dance med Johnny Preston
- Tyresö hembygdsförening med 1 500 kronor för julmarknad och 2 000 kronor för Valborgsmässofirande vid Ahlstorp
- Tyresö Konstförening 5 000 kronor för två föreläsningar.

79 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- protokollsutdrag från kommunfullmäktige 15 november 2007: Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP 2008-2010
- sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet
- information om samråd från Stadsbyggnadskontoret (Näsby udde)
- information om öppettider på biblioteken 2008
- protokoll från Tyresö filmförening
- mätning av tillgänglighet per telefon.
Mötesinformation

 

§69 Ekonomisk rapport

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport.
_____________________________________________________

§70 Budget 2008

DNr 2007 KFN 049

Nämndens beslut

- Förslaget till budget godkänns.

- Beslut om enhetsplanerna tas i februari 2008.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 15 november 2007, § 83, fattat beslut om budget för år 2008. Fördelningen inom förvaltningen föreslås enligt bilaga. I bilaga redovisas också förändringar från år 2007.

Information om arbetet med avdelningarnas enhetsplaner ges i bilaga, så att nämndens ledamöter kan framföra synpunkter. Beslut om enhetsplanerna beräknas tas vid nämndens februarisamman-träde.

_____________________________________________________

§71 Föreningsbidragsregler

DNr 2007 KFN 043

Nämndens beslut

- För år 2008 gäller nuvarande regler.

- Informationen om det fortsatta arbetet med föreningsbidragsreglerna noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 5 november 2007, § 60, presenterades ett förslag till nya bidragsregler för föreningarna. Förslaget har också sänts till föreningarna på remiss. I de remissvar som inkommit finns en rad synpunkter. Förvaltningen kommer att i dialog med föreningsrådet fortsätta utredningen om bidragsreglerna.

I väntan på ett nytt förslag föreslås tidigare regler gälla för år 2008. Utfallet för administratörsbidrag 2008 redovisas i bilaga.

§72 Särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2007

DNr 2007 KFN 050

Nämndens beslut

Särskilt lokalbidrag beviljas för år 2007 till Tyresö Bordtennisklubb med 100 000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Bordtennisklubb har under de senaste åren beviljats bidrag för egna verksamhetslokaler. År 2006 fick Tyresö Bordtennisklubb 70 000 kronor.

Tyresö Bordtennisklubb har lämnat in ansökning om förhöjt lokalbidrag för år 2007 enligt bilaga.

_____________________________________________________

§73 Bidragsansökan från GK Trollbäcken

DNr 2007 KFN 051

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökan har inkommit från GK Trollbäcken om bidrag till lokal för förvaring. Årshyreskostnaden är 23520 kronor. Bilaga.

Ordförandeförslag

Föreningen beviljas bidrag under år 2008 med 18 800 kronor vilket ungefär motsvarar 80 % av hyreskostnaden.

_____________________________________________________

§74 Skrivelser från Tyresö FF och Stockholms Fotbollsförbund

Nämndens beslut

- Skriftligt svar ska ges från nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skrivelser har inkommit från Tyresö FF (DNr 2007 KFN 048) och Stockholms Fotbollsförbund (DNr 2007 KFN 030).

_____________________________________________________

§75 Normer för fördelning av tider på gräsplaner

DNr 2007 KFN 052

Nämndens beslut

Enligt tidsfördelningsgruppens förslag baserat på föregående års verksamhetsomfattning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tidsfördelningsgruppen har utarbetat förslag till normer för fördelning av tider på gräsplaner enligt bilaga.

_____________________________________________________

§76 Kulturbidragen våren 2008

DNr 2007 KFN 053

Nämndens beslut

För våren 2008 beviljas följande kulturbidrag:

- Tyresö Jazz & Blues Club 30 000 kronor för helår

- Tyresökören 12 000 kronor för konserter i mars

- Tyresö Teaterförening 50 000 kronor plus ett

förlusttäckningsbidrag om 50 000 kronor

- Kören Mamsellerna 6 000 kronor

Ansökan från Tyresö Lions Club bordläggs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska kulturföreningarna inlämna ansökan om bidrag två gånger per år senast den 15 maj respektive den 15 november. I bilaga finns sammanställning av inkomna ansökningar.
_____________________________________________________

§77 Redovisning av kulturarrangemang

DNr 2007 KFN 022

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 juni 2007, § 29, beviljades bland annat Tyresö Konstförening 7 000 kronor för att genomföra tre föreläsningar under hösten i Tyresö. Redovisning har nu inkommit. Se bilaga.

_____________________________________________________

§78 Ordförandebeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordförande har fattat beslut om följande bidrag till idrottsförening (DNr 2007 KFN 054):

- BK Kristallen om 2500 kronor.

Ordföranden har fattat beslut om följande bidrag till kulturarrangemang (DNr 2007 KFN 053):

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör för en konsert i juni om 5 400 kronor

- Tyresökören för två konserter i maj om 5 000 kronor

- Tyresö Square Dancers/The Corners om 1 000 kronor för Square Dance med Jörg Biewald, 1 000 kronor för Tyresöfestivalen 25-26 april och 1 700 kronor för Square Dance med Johnny Preston

- Tyresö hembygdsförening med 1 500 kronor för julmarknad och 2 000 kronor för Valborgsmässofirande vid Ahlstorp

- Tyresö Konstförening 5 000 kronor för två föreläsningar.

_____________________________________________________

§79 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Protokollsanteckning

Gunilla Dahlberg (m) meddelar att hon inte blivit kallad till mötet med Tyresö Filmförening den 27 november 2007.

__________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- protokollsutdrag § 83 från kommunfullmäktige 15 november 2007: Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP 2008-2010

- sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet

- information om samråd från Stadsbyggnadskontoret (Näsby udde)

- information om öppettider på biblioteken 2008

- protokoll från Tyresö filmförening

- mätning av tillgänglighet per telefon.

_____________________________________________________