Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-06-09

Sammanträde 2008-06-09

Datum
Klockan
19:00
Plats
Huvudbiblioteket, hörsalen

31 Mål för 2009

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till mål för år 2009 godkänns.


Ärendebeskrivning

Förslag finns till mål för år 2009 enligt nedanstående:

För biblioteket:
- Fortsatt hög tillgänglighet till biblioteksservice.
- Högt utnyttjande av biblioteken.

För kulturavdelningen:
- Öka medborgarnas tillgänglighet till kulturaktiviteter.
- Högt deltagande i kulturarrangemang som arrangeras eller får bidrag av kommunen.
- Minska köerna till kulturskolan.

För fritidsenheten:
- Ökat utbud av idrottsanläggningar (kommunala eller privata med lokalbidrag).
- Bibehållen hög nivå på föreningsstödet i kommunen.
- Högt deltagande i föreningsverksamheten.
- Öka möjligheterna att komma ut i skog och mark.

32 Ekonomi

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om ekonomisk rapport per 30 april 2008 noteras.
- Investeringsmedel får användas för kylanläggning i Strand-
biblioteket.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 april 2008 redovisas i bilaga.

Bibliotekschefen har inkommit med skrivelse om användning av 85000 kronor ur medlen för investeringar till kylanläggning i Strandbiblioteket.

33 Internkontroll 2008

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till plan för internkontroll 2008 godkänns.


Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till plan för internkontroll 2008 enligt bilaga.

34 Kulturbidrag hösten 2008

DNr 2008 KFN 020


Förslag till nämndens beslut

För verksamheter hösten 2008 beviljas:
- Tyresö Diskantkör och ungdomskör 12000 kronor
- Tyresökören 8500 kronor samt en förlusttäckningsgaranti på 4500 kronor
- Tyresö Teaterförening får inte ytterligare bidrag för år 2008.
- Tyresö Teaterförening får för Tyresöspelet år 2009 100000 kronor att utbetalas i december 2008 förutsatt att lägesrapport lämnas senast 15 november 2008. Dessutom utbetalas ytter-ligare 50000 kronor under 2009 under förutsättning att Tyresö-spelet kommer till stånd. Därutöver får Tyresö Teaterförening en förlusttäckningsgaranti år 2009 om 50000 kronor för Tyresöspelet.

Notering sker av ordförandebeslut om tilldelning till:
- Tyresö Square Dancers 2200 kronor samt en förlusttäckningsgaranti på 1800 kronor
- Tyresö konstförening 6000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club för ungdomssatsning 10000 kronor

Förvaltningen får i uppdrag att utreda reglerna för kulturbidragen inför nästa ansökningsomgång.


Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

Följande ansökningar har inkommit och redovisas med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2008:


Ansökningar om kulturbidrag inför hösten 2008 och förvaltningens förslag till bidragsfördelning

Förening Arrangemang Ansöker om Förslag
Tyresö Konstförening 3 föreläsningar 8 000 kr 6 000 kr

Tyresö Diskantkör 2 konserter,
och Ungdomskör - En konsert med 8 900 kr 6 000 kr
dirigent och pianist;
- En konsert med 9 600 kr 6 000 kr
sångsolist och pianist
Tyresökören 3 konserter,
- Ett melodikryss; 6 000 kr 3 410 kr
- Två julkonserter i förlusttäckningsbidrag: + 2590 kr
samarbete med 7 000 kr 5 160 kr
brassorkester förlusttäckningsbidrag: + 1840 kr
Tyresö square 2 öppna danser, 4 000 kr 2 200 kr
Dancers/ The corners båda med utländsk förlusttäckningsbidrag: + 1800 kr
Caller
Tyresö Jazz & Blues Konserter, 15 000 kr 10 000 kr Club komplettering
Tyresö Teaterförening Sommarteater 2008 100 000 kr avslag
komplettering
Sommarteater 2009 200 000 kr 100 000 kr
(+50 000 kr år 2009)
+ förlusttäckningsbidrag år 2009 om 50 000 kr


Summa för år 2008 158 500 kr 145 000 krKommentarer

Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om kompletterande bidrag för att kunna fortsätta genomföra ungdomssatsningar under hösten bland annat i form av att engagera ungdomsband som förband till professionella musikerband. Man ådrar sig då ökade kostnader i form av dubbla gager.

Tyresö Teaterförening har tidigare beviljats 50 000 kr i kulturbidrag + 50 000 kr i förlusttäckningsbidrag för årets sommarteater på Uddby Gård (”Spela Allan” och ”Kejsarens nya kläder”). Nu ansöker de om kompletterande bidrag inför sommarens teatersatsningar, då intäkterna troligen blir ansenligt lägre än beräknat, bland annat på grund av utebliven sponsring, lägre biljettpris, reducerat antal föreställningar och färre beräknade besökare. Kostnaderna bedöms vara de samma som tidigare uppgivits.

Föreningen har för avsikt att göra ett stort sommarspel – förhoppningsvis Tyresöspelet - sommaren 2009. Föreningens arbete och kostnader fördelas över hösten -08 och våren/sommaren -09. Ett projekt i den storleksordningen har stor betydelse för kommunen och låter sig inte göras utan kommunalt stöd. Ännu är flera faktorer osäkra, men såväl föreningen som kommunen behöver mycket god framförhållning för att kunna göra en så stor satsning som det är frågan om.

I samband med nästa ansökningstillfälle, den 15 november, ska teaterföreningen ha inkommit med en utförlig ansökan och lägesrapport. Detta kommer att biläggas som information till nämnden om projektet följer planen. Vid avvikelse får teaterföreningen ansöka om att disponera de beslutade pengarna på annat sätt, och då kommer ärendet upp i nämnden för beslut tillsammans med övriga ansökningar.

Ekonomisk redovisning lämnas för projektet i sin helhet senast 60 dagar efter avslutat projekt, det vill säga i augusti/september 2009.

35 Lokalbidrag

DNr 2008 KFN 021


Förslag till nämndens beslut

- Tyresö Badmintonklubb får ett lokalbidrag för år 2008 på 10000 kronor.
- Tyresö Bowlingklubb får ett lokalbidrag för år 2008 på 10000 kronor.
- Förvaltningen får i uppdrag utreda tilldelningen av lokalbidrag och ta fram ett förslag på policy för lokalbidrag.


Ärendebeskrivning

Tyresö Badmintonklubb och Tyresö Bowlingklubb har inkommit med skrivelser om lokalbidrag för år 2008. Se bilagor.

36 Korpen Tyresö

Förslag till nämndens beslut

Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå Korpen Tyresös ansökan om kommunal borgen.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk kalkyl har inkommit från Korpen Tyresö. Kommunens ekonomichef har gått igenom handlingarna och avstyrker att kommunal borgen lämnas.


Ordförandens utlåtande

Korpens Tyresös idé är bra. Tyvärr håller inte de ekonomiska förutsättningarna för det presenterade projektet och kostnaderna blir för höga. Ärendet kan tas upp på nytt om nya förutsättningar framkommer.

37 Redovisning av kulturarrangemang

DNr 2008 KFN 022


Förslag till nämndens beslut

Redovisningarna noteras.


Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har inkommit från Tyresökören enligt bilaga.

38 Fyllnadsval till arbetsgrupper

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 17 februari 2007, § 5, valdes representanter till arbetsgrupper. Elisabeth Hedlund (v) valdes som ersättare till representant i Tyresö Filmförening. Eftersom Elisabeth Hedlund inte längre är ersättare i kultur- och fritids-nämnden, behöver ny ersättare utses i Tyresö Filmförening.

39 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Meddelanden redovisas:
- Verksamhetsberättelse för Fråga biblioteket 2007.
- Information om samråd om förslag till detaljplan för infartsparkering vid Vretvägen.
- Information om samråd om förslag till detaljplan för Måsvägen, etapp 6.
- Bibliotekschefen informerar om att torsdagen den 4 september och fredagen den 5 september 2008 hålls biblioteken i Strand och Trollbäcken hållas stängda för personalkonferens. Biblioteket i Tyresö centrum kommer att vara öppet som vanligt med hjälp av vikarier.
- Kulturchefen informerar om kostnader för digitalisering av bio Forellen

Mötesinformation

 

§31 Mål för 2009

DNr 2008 KFN 024

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till mål för år 2009 godkänns.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag finns till mål för år 2009 enligt nedanstående:

För biblioteket:

- Fortsatt hög tillgänglighet till biblioteksservice.

- Högt utnyttjande av biblioteken.

För kulturavdelningen:

- Öka medborgarnas tillgänglighet till kulturaktiviteter.

- Högt deltagande i kulturarrangemang som arrangeras eller får bidrag av kommunen.

- Minska köerna till kulturskolan.

För fritidsenheten:

- Ökat utbud av idrottsanläggningar (kommunala eller privata med lokalbidrag).

- Bibehållen hög nivå på föreningsstödet i kommunen.

- Högt deltagande i föreningsverksamheten.

- Öka möjligheterna att komma ut i skog och mark.
_____________________________________________________

§32 Ekonomi

DNr 2008 KFN 025

Nämndens beslut

- Informationen om ekonomisk rapport per 30 april 2008 noteras.

- Investeringsmedel får användas för kylanläggning i Strand-

biblioteket.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 april 2008 redovisas i bilaga.

Bibliotekschefen har inkommit med skrivelse om användning av 85000 kronor ur medlen för investeringar till kylanläggning i Strandbiblioteket.
_____________________________________________________

§33 Internkontroll 2008

DNr 2008 KFN 026

Nämndens beslut

Förslaget till plan för internkontroll 2008 godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till plan för internkontroll 2008 enligt bilaga.

_____________________________________________________

§34 Kulturbidrag hösten 2008

DNr 2008 KFN 020

Nämndens beslut

För verksamheter hösten 2008 beviljas:

- Tyresö Diskantkör och ungdomskör 12000 kronor

- Tyresökören 8500 kronor samt en förlusttäckningsgaranti på 4500 kronor

- Tyresö Teaterförening får inte ytterligare bidrag för år 2008.

- Tyresö Teaterförening får för Tyresöspelet år 2009 100000 kronor att utbetalas i december 2008 förutsatt att lägesrapport lämnas senast 15 november 2008. Dessutom utbetalas ytter-ligare 50000 kronor under 2009 under förutsättning att Tyresö-spelet kommer till stånd. Därutöver får Tyresö Teaterförening en förlusttäckningsgaranti år 2009 om 50000 kronor för Tyresöspelet.

Notering sker av ordförandebeslut om tilldelning till:

- Tyresö Square Dancers 2200 kronor samt en förlusttäckningsgaranti på 1800 kronor

- Tyresö konstförening 6000 kronor

- Tyresö Jazz & Blues Club för ungdomssatsning 10000 kronor

Förvaltningen får i uppdrag att utreda reglerna för kulturbidragen inför nästa ansökningsomgång.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

Följande ansökningar har inkommit och redovisas med förvaltningens förslag till bidrag för hösten 2008:


Ansökningar om kulturbidrag inför hösten 2008 och förvaltningens förslag till bidragsfördelning

Förening Arrangemang Ansöker om Förslag

Tyresö Konstförening 3 föreläsningar 8 000 kr 6 000 kr

Tyresö Diskantkör 2 konserter,

och Ungdomskör - En konsert med 8 900 kr 6 000 kr

dirigent och pianist;

- En konsert med 9 600 kr 6 000 kr

sångsolist och pianist

Tyresökören 3 konserter,

- Ett melodikryss; 6 000 kr 3 410 kr

- Två julkonserter i förlusttäckningsbidrag: + 2590 kr

samarbete med 7 000 kr 5 160 kr

brassorkester förlusttäckningsbidrag: + 1840 kr

Tyresö square 2 öppna danser, 4 000 kr 2 200 kr

Dancers/ The corners båda med utländsk förlusttäckningsbidrag: + 1800 kr

Caller

Tyresö Jazz & Blues Konserter, 15 000 kr 10 000 kr Club komplettering

Tyresö Teaterförening Sommarteater 2008 100 000 kr avslag

komplettering

Sommarteater 2009 200 000 kr 100 000 kr

(+50 000 kr år 2009)

+ förlusttäckningsbidrag år 2009 om 50 000 kr

Summa för år 2008 158 500 kr 145 000 kr

Kommentarer

Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om kompletterande bidrag för att kunna fortsätta genomföra ungdomssatsningar under hösten bland annat i form av att engagera ungdomsband som förband till professionella musikerband. Man ådrar sig då ökade kostnader i form av dubbla gager.

Tyresö Teaterförening har tidigare beviljats 50 000 kr i kulturbidrag + 50 000 kr i förlusttäckningsbidrag för årets sommarteater på Uddby Gård (”Spela Allan” och ”Kejsarens nya kläder”). Nu ansöker de om kompletterande bidrag inför sommarens teatersatsningar, då intäkterna troligen blir ansenligt lägre än beräknat, bland annat på grund av utebliven sponsring, lägre biljettpris, reducerat antal föreställningar och färre beräknade besökare. Kostnaderna bedöms vara de samma som tidigare uppgivits.

Föreningen har för avsikt att göra ett stort sommarspel – förhoppningsvis Tyresöspelet - sommaren 2009. Föreningens arbete och kostnader fördelas över hösten -08 och våren/sommaren -09. Ett projekt i den storleksordningen har stor betydelse för kommunen och låter sig inte göras utan kommunalt stöd. Ännu är flera faktorer osäkra, men såväl föreningen som kommunen behöver mycket god framförhållning för att kunna göra en så stor satsning som det är frågan om.

I samband med nästa ansökningstillfälle, den 15 november, ska teaterföreningen ha inkommit med en utförlig ansökan och lägesrapport. Detta kommer att biläggas som information till nämnden om projektet följer planen. Vid avvikelse får teaterföreningen ansöka om att disponera de beslutade pengarna på annat sätt, och då kommer ärendet upp i nämnden för beslut tillsammans med övriga ansökningar.

Ekonomisk redovisning lämnas för projektet i sin helhet senast 60 dagar efter avslutat projekt, det vill säga i augusti/september 2009.

___________________________________________________________________________§35 Lokalbidrag

DNr 2008 KFN 021

Nämndens beslut

- Tyresö Badmintonklubb får ett lokalbidrag för år 2008 på 10000 kronor.

- Tyresö Bowlingklubb får ett lokalbidrag för år 2008 på 10000 kronor.

- Förvaltningen får i uppdrag utreda tilldelningen av lokalbidrag och ta fram ett förslag på policy för lokalbidrag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Badmintonklubb och Tyresö Bowlingklubb har inkommit med skrivelser om lokalbidrag för år 2008. Se bilagor.

_____________________________________________________

§36 Korpen Tyresö

Dnr 2008 KFN 007

Nämndens beslut

Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå Korpen Tyresös ansökan om kommunal borgen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk kalkyl har inkommit från Korpen Tyresö. Kommunens ekonomichef har gått igenom handlingarna och avstyrker att kommunal borgen lämnas.

Ordförandens utlåtande

Korpens Tyresös idé är bra. Tyvärr håller inte de ekonomiska förutsättningarna för det presenterade projektet och kostnaderna blir för höga. Ärendet kan tas upp på nytt om nya förutsättningar framkommer.

_____________________________________________________

§37 Redovisning av kulturarrangemang

DNr 2008 KFN 022

Nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har inkommit från Tyresökören enligt bilaga.

_____________________________________________________

§38 Fyllnadsval till arbetsgrupper

DNr 2008 KFN 027

Nämndens beslut

Hilde Bjöns (mp) utses till ersättare i Tyresö Filmförening.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 17 februari 2007, § 5, valdes representanter till arbetsgrupper. Elisabeth Hedlund (v) valdes som ersättare till representant i Tyresö Filmförening. Eftersom Elisabeth Hedlund inte längre är ersättare i kultur- och fritids-nämnden, behöver ny ersättare utses i Tyresö Filmförening.

§39 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Meddelanden redovisas:

- Verksamhetsberättelse för Fråga biblioteket 2007.

- Information om samråd om förslag till detaljplan för infartsparkering vid Vretvägen.

- Information om samråd om förslag till detaljplan för Måsvägen, etapp 6.

- Bibliotekschefen informerar om att torsdagen den 4 september och fredagen den 5 september 2008 hålls biblioteken i Strand och Trollbäcken hållas stängda för personalkonferens. Biblioteket i Tyresö centrum kommer att vara öppet som vanligt med hjälp av vikarier.

- Kulturchefen informerar om kostnader för digitalisering av bio Forellen.

_____________________________________________________

§40 Ansökan om bidrag till midsommarfirande

DNr 2008 KFN 028

Nämndens beslut

- Söders SOL beviljas 30 000 kronor i bidrag för genomförande av midsommarfest i slottsparken.

- Redovisning av verksamhet och ekonomi ska inlämnas snarast efter arrangemanget. I det fall förlust har uppstått får nämnden då ta ställning till ytterligare bidrag.

Reservation

Lovisa Lagerström Lantz (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Söders SOL i Tyresö har inkommit med skrivelse om midsommar-fest i Tyresö slottspark 2008 för allmänheten. Föreningen söker bidrag om 35 000 kronor. Bilaga. Förra året beviljades Söders SOL 30 000 kronor i bidrag.

________________________________________________________________