Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-12-01

Sammanträde 2008-12-01

Datum
Klockan
19:00
Plats
Utvecklingsförvaltningen, Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö, sal 4 111 på plan 1½

64 Sport Campus Sweden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Sport Campus Sweden diskuterades vid föregående nämnd-sammanträde den 27 oktober 2008, varvid ett antal frågor ställdes. Vid dagens sammanträde meddelas den information som meddelats till ordföranden. En delvis reviderad skrivelse bifogas.

65 Utredning föreningsbidrag

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till nytt system för föreningsbidrag fastställes att gälla från och med den 1 januari 2009.

Ärendebeskrivning

Föreningsbidragen behandlades i nämnden den 27 oktober 2008, § 56. Förslaget remitterades till föreningsrådet som har samman-trätt och framfört synpunkter. Dessutom har förvaltningen inbjudit alla föreningar och berett dem möjlighet att komma med synpunk-ter. Därefter har förslaget något reviderats och föreligger nu enligt bilaga.

66 Kulturbidrag våren 2009

Förslag till nämndens beslut

Kulturbidrag för våren 2009 ges till
- Tyresö Diskantkör och ungdomskör med 8 000 + 5 000 kronor
- Tyresö Teaterförening med 50 000 kronor
- Kören Mamsellerna med 12 000 kronor
- Tyresö Finska Förening med 20 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club med 30 000 kronor

Ansökan från Lions Club Trollbäcken bordlägges.

Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag för våren 2009 har inkommit enligt bilagor. Förvaltningen har gjort sammanställning samt föreslagit bidrag enligt bilaga. Endast föreningar har möjlighet att söka detta bidrag. Stödet avser arrangemang öppna för allmänheten och får inte kräva deltagaranmälan, varför ansökningarna från Studieför-bundet Vuxenskolan och Tyresö Vi Unga avslås.

För belopp under 10 000 kronor har ordföranden fattat beslut enligt delegation. Dessa beslut meddelas i § 67.

67 Delegationsbeslut av kulturbidrag

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag för våren 2009 har inkommit enligt bilagor. För tilldelade bidrag under 10 000 kronor har ordföranden fattat beslut enligt delegationsordningen:
- Tyresö konstförening med 2 500 + 2 500 kronor
- Tyresö Trädgårdssällskap med 1 500 + 3 000 + 2 500 kronor
- Tyresö Square Dancers / The Corners med 3 000 kronor
- Tyresö Hembygdsförening med 2 500 kronor
- Tyresökören 7 000 kronor
- Tyresö Gosskörförening med 8 000 kronor.

68 BK Kristallen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

BK Kristallen har inkommit med skrivelse enligt bilaga.
Ansökan avser främst funktionshindrade ungdomar, men i något fall är deltagaren över 20 år.

Förvaltningen föreslår att bidrag lämnas enligt gängse bidragsregler. Med 6 deltagare från Tyresö blir grundbidraget 6 gånger 50 kronor. Aktivitetsstödet för 32 sammankomster blir 1536 kronor. Totalt blir summan 1836 kronor. Ordföranden har på delegation fattat beslut enligt förvaltningens beräkning.

69 Kvalitetsgarantier

Förslag till nämndens beslut

Kvalitetsgarantierna fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till kvalitetsgarantier finns enligt bilaga.

70 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober finns enligt bilaga.

71 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisningar av genomförda arrangemang har kommit från:
- Tyresö hembygdsförening
- Tyresökören

72 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Sammanträdesprotokoll KF 2008-10-16, § 105, sammanträdestider för KS och KF 2009
- Kungörelse skola och förskola i f d Brädgårdsområdet
- Kungörelse Dalgränds förlängning
- Detaljplan cirkulationsplats Tyresövägen – Brakmarsvägen
- Protokoll från Tyresö filmförening
Mötesinformation

 

§64 Sport Campus Sweden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Frågan om Sport Campus Sweden diskuterades vid föregående nämndsammanträde den 27 oktober 2008, § 55. Kommunstyrelsen har den 25 november 2008 beslutat om att Tyresö kommun ska begära medlemskap i Sport Campus Sweden. Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Staffan Isling för sponsring.

§65 Utredning föreningsbidrag

DNr 2008 KFN 050

Nämndens beslut

Förslaget till nytt system för föreningsbidrag fastställs att gälla från och med den 1 januari 2009.

Röstförklaring

Susann Ronström (s) inkommer med röstförklaring.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Föreningsbidragen behandlades i kultur- och fritidsnämnden den 27 oktober 2008, § 56. Förslaget remitterades till föreningsrådet som har sammanträtt och framfört synpunkter. Synpunkterna bifogas till protokollet. Dessutom har förvaltningen inbjudit alla föreningar och berett dem möjlighet att komma med synpunkter.

Tyresö FF har inkommit med skrivelse som bifogas protokollet tillsammans med svar på denna skrivelse.

Ärendet gäller principerna för bidraget, men som ett upplysande exempel bifogas till protokollet ett excelark med ett tänkt scenario för beräkning av bidragen.

Utbetalningar kommer att ske av aktivitetsbidrag enligt redovis-ningar som inlämnas i februari 2009 avseende aktiviteter under år 2008. Föreningarna ska inte onödigtvis komma i svårigheter med likviditeten.

Projektbidraget är inte någon helt nytt, utan finns redan i form av medel till nämndens förfogande. Projektbidrag kan sökas av föreningar och enskilda individer. Det finns ungdomar som sysslar med aktiviteter som inte naturligt är kopplade till traditionella föreningar.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att nämnden ska anta förslaget till nytt system för föreningsbidrag.

Yrkande

Susann Ronström (s) yrkar på återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om beslut ska ske idag och finner att nämnden har bifallit detta. Yrkandet om återremiss har därmed avslagits.

_____________________________________________________

§66 Kulturbidrag våren 2009

DNr 2008 KFN 060

Nämndens beslut

Kulturbidrag för våren 2009 ges till

- Tyresö Diskantkör och ungdomskör med 8 000 + 5 000 kronor

- Tyresö Teaterförening med 50 000 kronor

- Kören Mamsellerna med 12 000 kronor

- Tyresö Finska Förening med 20 000 kronor

- Tyresö Jazz & Blues Club med 30 000 kronor

- Tyresö Gosskörförening med 8 000 kronor

Ansökan från Lions Club Trollbäcken bordläggs.

Bidrag till Tyresöspelen som tilldelats Tyresö Teaterförening enligt beslut i nämnden 2008-06-09, § 34, fryses ett år framåt i tiden.
_____________________________________________________

§67 Delegationsbeslut av kulturbidrag

DNr 2008 KFN 060

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag för våren 2009 har inkommit enligt bilagor. För ansökningar till bidrag under 10 000 kronor har ordföranden fattat beslut enligt delegationsordningen:

- Tyresö konstförening med 2 500 + 2 500 kronor

- Tyresö Trädgårdssällskap med 1 500 + 3 000 + 2 500 kronor

- Tyresö Square Dancers / The Corners med 3 000 kronor

- Tyresö Hembygdsförening med 2 500 kronor

- Tyresökören 7 000 kronor.

_____________________________________________________

§68 BK Kristallen

DNr 2008 KFN 061

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

BK Kristallen har inkommit med skrivelse enligt bilaga.

Ansökan avser främst funktionshindrade ungdomar, men i något fall är deltagaren över 20 år.

Förvaltningen föreslår att bidrag lämnas enligt gängse bidragsregler. Med 6 deltagare från Tyresö blir grundbidraget 6 gånger 50 kronor. Aktivitetsstödet för 32 sammankomster blir 1536 kronor. Totalt blir summan 1836 kronor. Ordföranden har på delegation fattat beslut enligt förvaltningens beräkning.

_____________________________________________________

§69 Kvalitetsgarantier

DNr 2008 KFN 062

Nämndens beslut

Kvalitetsgarantierna fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till kvalitetsgarantier finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§70 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2008 finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§71 Redovisning av genomförda arrangemang

Nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisningar av genomförda arrangemang har kommit från:

- Tyresö hembygdsförening

- Tyresökören.

_____________________________________________________

§72 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Sammanträdesprotokoll KF 2008-10-16, § 105, sammanträdestider för KS och KF 2009

- Kungörelse skola och förskola i f d Brädgårdsområdet

- Kungörelse Dalgränds förlängning

- Detaljplan cirkulationsplats Tyresövägen – Brakmarsvägen

- Protokoll från Tyresö filmförening

- Sammanträdesprotokoll KF 2008-11-13, § 113, avsägelser och fyllnadsval.

§73 Ekonomiska ramar 2009

DNr 2008 KFN 063

Nämndens beslut

Förslaget fastställes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har förslag till ramfördelning för år 2009. Se bilaga.

_____________________________________________________

§74 Grönplan 2008

DNr 2008 KFN 064

Nämndens beslut

Remissvar lämnas enligt bilaga.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Grönplan 2008 har inkommit. Nämnden har beretts möjlighet att lämna remissvar.

_____________________________________________________