Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-08-31

Sammanträde 2009-08-31

Datum
Klockan
19:00
Plats
Samlingssalen, Föreningsgården, Kvarnhjulet

54 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 31 juli 2009. Se bilaga.

55 Investeringar

Förslag till nämndens beslut

Investeringsmedel om maximalt 1 300 000 kronor tas i anspråk för uppförande av motionsspår via Hundängen, Krusboda och Barn-sjön.


Ärendebeskrivning

I Tyresö kommun finns idag två elbelysta motionsspår som utgår från Alby friluftsgård. En stor del av Tyresös befolkning bor dock för långt bort från Alby naturreservat för att man med rimligt avstånd till fots skall kunna ta sig ut på dessa motionsspår en vardagskväll. För boende i Trollbäcken och i centrala Bollmora ligger skogsområdena kring Barnsjön bättre till avståndsmässigt. Med relativt små insatser och utan att inkräkta nämnvärt på naturvärdena skulle man kunna anlägga ett elbelyst 3 kilometer motionsspår i detta område.

Ett sådant motionsspår skulle delvis kunna nyttja den befintliga elbelysta grusade gång- och cykelvägen mellan Bansjöslingan och Wättinge gårdsväg. Sydväst om Barnsjön kan befintliga obelysta gångvägar nyttjas för motionsspåret, och söder om Barnsjön kan en befintlig stig mot Dragonvägen förbättras. Spåret viker sedan österut i orörd terräng ned mot den befintliga gångvägen mellan Barnsjön och Prästängen. Se bifogad karta.

Tekniska kontoret har gjort en kostnadskalkyl för förslaget och anger en investeringskostnad på 1 300 000 kronor. Medel för detta finns i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

56 Särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2008

Förslag till nämndens beslut

Den återstående delen av det särskilda lokalbidraget för Tyresö Bordtennisklubb år 2008 om 50 000 kronor utbetalas.


Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 30 mars 2009, § 19, behandlades ärendet om särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2008. Beslutet som fattades var att ett särskilt lokalbidrag på 50 000 kronor för år 2008 utbetalas till Tyresö Bordtennisklubb samt att ytterligare 50 000 kronor kan utbetalas om godtagbar komplettering av underlaget sker från klubben.
Klubben har nu inkommit med kompletterande handlingar enligt bilaga. Den återstående delen om 50 000 kronor föreslås därför utbetalas till klubben.

57 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av bidrag till:
- Korpen Tyresö för Valborgsarrangemang 4000 kronor.

58 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- läget för aktuella projekt
- övrigt.

59 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Lions Club 15-17/5
- Tyresö Diskantkör & Ungdomskör 7/6
- Tyresö Square Dancers / The Corners 28-29/3
- Tyresö Square Dancers / The Corners 25-26/4
- Tyresö finska förening 13/2
- Tyresö finska förening 16/5
- Tyresö Hembygdsförening 30/4

60 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- KF 2009-06-11 § 70 Avsägelser och fyllnadsval
- KF 2009-06-11 § 83 Höjning av biblioteksavgifter
- KF 2009-06-11 § 84 Höjning av kulturskoleavgifter
- Statistik om bibliotek (Pdf-fil mailas ut)
- Folkbildning i Länet nr 2 (Pdf-fil mailas ut)
- Stadsbyggnadskontoret om program Trädgårdsstaden etapp 3
- Stadsbyggnadskontoret om Detaljplan för Flis och masshanteringsplats
- Tack från Tyresö Finska förening
- Verksamhetsberättelse KSL 2008
Mötesinformation

 

§54 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 31 juli 2009. Se bilaga.

_____________________________________________________

§55 Investeringar

DNr 2009 KFN 020

Nämndens beslut

Investeringsmedel om maximalt 1 300 000 kronor tas i anspråk för uppförande av motionsspår via Hundängen, Krusboda och Barn-sjön.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Tyresö kommun finns idag två elbelysta motionsspår som utgår från Alby friluftsgård. En stor del av Tyresös befolkning bor dock för långt bort från Alby naturreservat för att man med rimligt avstånd till fots skall kunna ta sig ut på dessa motionsspår en vardagskväll. För boende i Trollbäcken och i centrala Bollmora ligger skogsområdena kring Barnsjön bättre till avståndsmässigt. Med relativt små insatser och utan att inkräkta nämnvärt på naturvärdena skulle man kunna anlägga ett elbelyst 3 kilometer motionsspår i detta område.

Ett sådant motionsspår skulle delvis kunna nyttja den befintliga elbelysta grusade gång- och cykelvägen mellan Bansjöslingan och Wättinge gårdsväg. Sydväst om Barnsjön kan befintliga obelysta gångvägar nyttjas för motionsspåret, och söder om Barnsjön kan en befintlig stig mot Dragonvägen förbättras. Spåret viker sedan österut i orörd terräng ned mot den befintliga gångvägen mellan Barnsjön och Prästängen. Se bifogad karta.

Tekniska kontoret har gjort en kostnadskalkyl för förslaget och anger en investeringskostnad på 1 300 000 kronor. Medel för detta finns i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

_____________________________________________________

§56 Särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2008

DNr 2009 KFN 021

Nämndens beslut

Den återstående delen av det särskilda lokalbidraget för Tyresö Bordtennisklubb år 2008 om 50 000 kronor utbetalas.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 30 mars 2009, § 19, behandlades ärendet om särskilt lokalbidrag för Tyresö Bordtennisklubb år 2008. Beslutet som fattades var att ett särskilt lokalbidrag på 50 000 kronor för år 2008 utbetalas till Tyresö Bordtennisklubb samt att ytterligare 50 000 kronor kan utbetalas om godtagbar komplettering av underlaget sker från klubben.

Klubben har nu inkommit med kompletterande handlingar enligt bilaga. Den återstående delen om 50 000 kronor föreslås därför utbetalas till klubben. _____________________________________________________

§57 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ordförandebeslut av bidrag till:

- Korpen Tyresö för Valborgsarrangemang 4000 kronor

(DNr 2009 KFN 054).

_____________________________________________________

§58 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om läget för aktuella projekt.

_____________________________________________________

§59 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2009 KFN 012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Lions Club 15-17/5

- Tyresö Diskantkör & Ungdomskör 7/6

- Tyresö Square Dancers / The Corners 28-29/3

- Tyresö Square Dancers / The Corners 25-26/4

- Tyresö finska förening 13/2

- Tyresö finska förening 16/5

- Tyresö Hembygdsförening 30/4.

_____________________________________________________

§60 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- KF 2009-06-11 § 70 Avsägelser och fyllnadsval

- KF 2009-06-11 § 83 Höjning av biblioteksavgifter

- KF 2009-06-11 § 84 Höjning av kulturskoleavgifter

- Statistik om bibliotek

- Folkbildning i Länet nr 2

- Stadsbyggnadskontoret om program Trädgårdsstaden etapp 3

- Stadsbyggnadskontoret om Detaljplan för Flis och masshanteringsplats

- Tack från Tyresö Finska förening

- Verksamhetsberättelse KSL 2008.

_____________________________________________________