Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-02-22

Sammanträde 2010-02-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Årsredovisning 2009 för Kultur- och fritidsnämnden

DNr 2010 KFN 0008

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2009 enligt bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2009 för Kultur- och fritidsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§2 Verksamhetsberättelse 2009 för avdelningar och enheter

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten

Nämndens beslut

Informationen om verksamhetsberättelser för år 2009 för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsenheten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras enligt bilagor verksamhetsberättelser för år 2009 för:

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten.

­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________

§3 Redovisning av Internkontroll 2009

DNr 2010 KFN 0009

Nämndens beslut

Redovisningen godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 8 juni 2009, § 43, beslutat om plan för internkontroll 2009 för utvecklingsförvaltningen. Resultatet av utförd kontroll presenteras i bilaga.

_____________________________________________________

§4 Överföring av Café Bonza till kulturenheten

DNr 2010 KFN 0010

Nämndens beslut

- Informationen om organisationsförändring noteras.

- Beslut fattas om att ramförändring görs:

598 700 kronor överförs från fritidsenheten till kulturenheten.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om vidtagen organisationsförändring genom att Café Bonza överförs från fritidsenheten till kulturenheten.

I konsekvens med gjord organisationsförändring behöver ram-förändring göras genom att 598 700 kronor överförs från fritids-enheten till kulturenheten.

_____________________________________________________

§5 Delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga.

_____________________________________________________

§6 Tyresö Filmförening

DNr 2010 KFN 0011

Nämndens beslut

Tyresö Filmförening får bidrag på 100 000 kronor för upprustning av ljudanläggningen på Biograf Forellen under förutsättning att motsvarande upprustningsbidrag erhålles från Svenska Filminsti-tutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Filmförening har inkommit med skrivelse att man önskar få ekonomisk hjälp till upprustning av ljudanläggningen på Biograf Forellen. Enligt inkomna offerter kommer upprustningen att kosta 338 338 kronor. Tyresö Filmförening kommer att söka upprust-ningsbidrag från Svenska Filminstitutet på maximalt 100 000 kronor.

_____________________________________________________

§7 Information om ekonomisk kalkyl för Tyresöspelet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Bifogat dokument har inkommit från Tyresö Teaterförening om Tyresöspelet. Repetitionerna inför spelen pågår.

Tyresö Teaterförening har 2008-06-09, § 34 beviljats 100 000 kronor plus 50 000 kronor under förutsättning att Tyresöspelet kommer till stånd. Därutöver har en förlusttäckningsgaranti om 50 000 kronor beviljats för Tyresöspelet.
_____________________________________________________

§8 Redovisning av delegationsbeslut

DNr 2010 KFN 0012

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till enstaka kulturarrangemang:

- Tyresö konstförening får 1000 kronor för föreläsning 8/3 2010.

Tyresökören har ansökt om 2500 kronor som ett kompletterande bidrag för Valborgsmässokonsert den 30 april 2010, arrangerad av Tyresö Hembygdsförening på Alstorp. Eftersom Tyresö Hem-bygdsförening redan har fått bidrag för detta arrangemang, har ordföranden beslutat att Tyresökören inte får något bidrag.

_____________________________________________________

§9 Redovisning av genomförda arrangemang

Nämndens beslut

- Informationen om redovisningarna noteras.

- Vid kommande redovisningar av genomförda arrangemang bifogas även den ursprungliga ansökan om bidrag. I de fall där redovisningarna är ofullständiga återsänds de till föreningen för komplettering.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning har inkommit av genomförda arrangemang från:

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör

- Tyresö Hembygdsförening

- Tyresö Jazz o Blues Club

- Tyresö Konstförening

- Tyresökören

- Tyresö Square Dancers/The Corners

- Tyresö Trädgårdssällskap.

_____________________________________________________

§10 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Bokrelease Tyresös industrihistoria

- Snöskottning

- Sportlovsaktiviteter

- Digitalisering av kulturarvet

- ’Boka en tjänst’ på biblioteket.

_____________________________________________________

§12 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:

- KF 2009-12-10, § 129, Avsägelser och fyllnadsval

- Stadsbyggnadskontoret angående utskick av detaljplane-handlingar från Tyresö kommun.

_____________________________________________________

§13 Lämnade uppdrag

DNr 2010 KFN 0013

Nämndens beslut

Informationen om lämnat uppdrag till förvaltningen att utreda en Kultur- och idrottsgala i Tyresö noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun delar idag ut årliga kulturstipendier till förtjänta medborgare inom kulturområdet. Det delas även ut stipendier till ledare och förening inom idrottsrörelsen genom den så kallade Ryggdunken.

Tyresö har ett mycket aktivt och framgångsrikt föreningsliv inom både kultur och idrott och det borde uppmärksammas ännu tydli-gare än det görs idag.

Ordföranden har därför lämnat ett utredningsuppdrag till förvaltningen att:

1) Föreslå hur en årlig Kultur- och idrottsgala skulle kunna organiseras genom en sammanslagning av arrangemangen utdelning av kulturstipendier och utdelning av Ryggdunken.

2) Besvara frågan när lämpligaste tidpunkten är för maximal uppmärksamhet utan att störa föreningarnas ordinarie verksamhet.

3) Ge en grov kostnads- och intäktskalkyl för arrangemanget.

4) Föreslå lämpligaste festlokalen.

5) Grovskissa på en projektorganisation för genomförandet.

_____________________________________________________