Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-05-03

Sammanträde 2010-05-03

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

26 Mål för Kultur- och fritidsnämnden 2011

Förslag till nämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslagen till övergripande mål för nämndens ansvarsområde för 2011 enligt ordförande-utlåtandet.
- Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 30 augusti redovisa förslag till aktiviteter för att säkra att målen uppnås.

Ordförandeutlåtande

Medborgarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo i med avseende på utbudet av kultur och fritid är högt. I de jämförelser som görs mellan kommunerna på Södertörn får Tyresö högst betyg. Det är bra men vi får inte slå oss till ro utan ständigt vilja utvecklas för att ge skattebetalarna bästa möjliga verksamhet för sina pengar.

Analyserar man de mätningar som görs i SCBs s k Medborgarunder-sökningar så noteras att medborgarnas betyg, NMI (Nöjd-Medborgar-Index), inom området ”Fritid-Idrott” är högre än inom området ”Fritid-Kultur”. Detta kan delvis förklaras med Tyresös närhet till Stockholm och det kulturutbud som finns där men indikerar ändå att det finns större förbättringspotential inom det området.

Därför föreslår jag följande övergripande mål för 2011:

MålMäts genom

1 NMI inom området Fritid – Idrott ska vara 72, d v s oförändrat.SCBs Medborgarundersökning 2011.

2 NMI inom området Fritid – Kultur ska öka från 57 till 60.SCBs Medborgarundersökning 2011.

3 Besöken på våra bibliotek ska öka med 5 % totalt från 2010 till 2011.Bibliotekets statistik för personliga besök och besök på bibliotekets hemsida.

4 Antalet inskrivna elever i Kulturskolan ska öka med 5 %.Jämförelse av inskrivna elever 2010-12-01 vs 2011-12-01.

27 Delårsrapport per den 31 mars 2010

Förslag till nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2010 finns i bilaga.

28 Kultur- och idrottsgala

Förslag till nämndens beslut

- Tjänsteskrivelsen noteras.
- Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta att planera utifrån föreliggande förslag enligt tjänsteskrivelsen och föreslå vilka följdbeslut kring Ryggdunken och kulturstipendierna som behöver fattas. Förvaltningen får också i uppdrag att se över kategorierna för pris och stipendiebeloppen. Förvaltningen ska avrapportera genom att ge en lägesrapport på nämndens sammanträde den 14 juni 2010. Redovisningen ska även omfatta förslag till projektorganisation och projektledare.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda en Kultur- och idrottsgala i Tyresö. Tjänsteskrivelse bifogas.

29 Kulturstipendier 2010

Förslag till nämndens beslut

Enligt stipendiegruppens förslag.


Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2010 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna kommer att utdelas på nationaldagen den 6 juni 2010.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2010 hade 9 ansökningar inkommit. Dessutom har förvaltningen lämnat förslag på stipendiat.

Stipendiegruppen har sammanträtt och har förslag till stipendier och stipendiater. Namn och motivering redovisas vid nämnd-sammanträdet den 3 maj 2010. Paragrafen kommer att föreslås omedelbart justerad.

30 Studieförbundens bidrag för verksamheten år 2009

Förslag till nämndens beslut

- Bidrag betalas ut 2010 för verksamheten år 2009 enligt följande:
ABF 372 961 kr
BILDA 7 918 kr
Folkuniversitetet 8 249 kr
Studiefrämjandet 52 787 kr
Vuxenskolan 430 048 kr
Medborgarskolan 10 983 kr
SENSUS 31 560 kr
- Förvaltningen får i uppdrag att justera bestämmelserna för övriga stödformer så att även studieförbunden kan söka dessa stöd. Reglerna bör ändras retroaktivt från den 1 januari 2010. Beslut om ändringarna tas vid nämndens sammanträde den 14 juni 2010.
- Förvaltningen får i uppdrag att informera studieförbunden om vilka möjligheter de har att söka bidrag och reglerna för dessa ansökningar.


Ärendebeskrivning

En sammanställning med beräkning av studieförbundsbidragen år 2010 avseende verksamheten år 2009 har sammanställning gjorts enligt bilaga.

Bidragen för studieförbunden upphör från och med verksamhets-året 2010.

31 Barn och ungdomars fritid

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Rapport ”Barn och Ungdomars fritid” har sammanställts av förvaltningen. Se bilaga.

32 Digitalisering av kulturarvet

Förslag till nämndens beslut

- Tjänsteskrivelsen noteras.
- Uppdrag lämnas till förvaltningen att samordna förslaget med beslut i Kommunalfullmäktige inom arkivområdet och ta fram en projektplan för ett fortsatt arbete.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har lämnat tjänsteskrivelse om digitalisering av kulturarvet. Se bilaga.

33 Söders SOL

Förslag till nämndens beslut

Söders SOL beviljas bidrag om 35 000 kronor för arrangemang av midsommarfest i Tyresö Slottspark 2010.


Ärendebeskrivning

Söders SOL har inkommit med ansökan om bidrag om 35 000 kronor för midsommarfest i Tyresö Slottspark 2010. Se bilaga.

34 Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:
- Tyresö Bangolfklubb med 4 800 kronor för arrangemang 13 till 16 maj 2010 enligt ansökan. Se bilaga.

35 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Rapport om Fontanahallens sponsring
- Övrigt.

36 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:
- KF 2010-03-25, § 46, motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek
- Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövning år 2009
- Stockholm Winter Games
- Tyresö filmförening, protokoll
- Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet.

37 Lämnade uppdrag

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har lämnat följande uppdrag till förvaltningen:
- Redovisa utfallet år 2009 av lokalbidragen i relation till 2008 års utfall och ge prognos för år 2010.
- Vid nästa utbetalning av aktivitetsstöd även redovisa
för respektive förening: Antal timmar för perioden som
föreningen utan kostnad (nolltaxan) nyttjat kommunens
anläggningar för sin barn- och ungdomsverksamhet.
Mötesinformation

 

§26 Mål för Kultur- och fritidsnämnden 2011

DNr 2010 KFN 0030

Nämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslagen till övergripande mål för nämndens ansvarsområde för 2011 enligt ordförandeutlåtandet.

- Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 30 augusti redovisa förslag till aktiviteter för att säkra att målen uppnås.

Röstförklaring

Therese Wisén meddelar att (s) inte deltar i beslutet.

_______________________________________________________

Ärendebeskrivning

Till den övergripande budget- och strategiplanen för kommunen ska nämnden bidra med mål från det egna verksamhetsområdet.

Ordförandeutlåtande

Medborgarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo i med avseende på utbudet av kultur och fritid är högt. I de jämförelser som görs mellan kommunerna på Södertörn får Tyresö högst betyg. Det är bra men vi får inte slå oss till ro utan ständigt vilja utvecklas för att ge skattebetalarna bästa möjliga verksamhet för sina pengar.

Analyserar man de mätningar som görs i SCBs s k Medborgarundersökningar så noteras att medborgarnas betyg, NMI (Nöjd-Medborgar-Index), inom området ”Fritid-Idrott” är högre än inom området ”Fritid-Kultur”. Detta kan delvis förklaras med Tyresös närhet till Stockholm och det kulturutbud som finns där, men indikerar ändå att det finns större förbättringspotential inom det området.

Därför föreslår jag följande övergripande mål för 2011:

Mål

Mäts genom

1

NMI inom området Fritid – Idrott ska vara 72, d v s oförändrat.

SCBs Medborgarundersökning 2011.

2

NMI inom området Fritid – Kultur ska öka från 57 till 60.

SCBs Medborgarundersökning 2011.

3

Besöken på våra bibliotek ska öka med minst 5 % totalt från 2010 till 2011.

Bibliotekets statistik för personliga besök och besök på bibliotekets hemsida.

4

Antalet inskrivna elever i Kulturskolan ska öka med minst 5 %.

Jämförelse av inskrivna elever 2010-12-01 vs 2011-12-01.

___________________________________________________________________________

§27 Delårsrapport per den 31 mars 2010

DNr 2010 KFN 0031

Nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2010 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§28 Kultur- och idrottsgala

DNr 2010 KFN 0013

Nämndens beslut

- Tjänsteskrivelsen noteras.

- Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta att planera utifrån föreliggande förslag enligt tjänsteskrivelsen och diskussionen under nämndsammanträdet och föreslå vilka följdbeslut kring Ryggdunken och kulturstipendierna som behöver fattas. Förvaltningen får också i uppdrag att se över kategorierna för pris och stipendiebeloppen. Förvaltningen ska avrapportera genom att ge en lägesrapport på nämndens sammanträde den 14 juni 2010. Redovisningen ska även omfatta förslag till projektorganisation och projektledare.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda en Kultur- och idrottsgala i Tyresö. Tjänsteskrivelse bifogas.

_____________________________________________________

§29 Kulturstipendier 2010

DNr 2010 KFN 0005

Nämndens beslut

2010 års kulturstipendier tilldelas:

- Vävkonstnären Rieko Takahashi 10.000 kr

- Pianisten Elena Kaledina 10.000 kr

- Filmaren Jamal Aboudrar 10.000 kr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget för år 2010 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna kommer att utdelas på nationaldagen den 6 juni 2010.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2010 hade 9 ansökningar inkommit. Dessutom har förvaltningen lämnat förslag på stipendiat.

Stipendiegruppen har sammanträtt och lämnar följande förslag:

Nationaldagen är en dag då vi särskilt hälsar nya svenskar välkom-na till vårt land. 2010 års kulturstipendier förslås gå till tre perso-ner med utländsk bakgrund som på olika sätt bidrar till att göra kulturlivet i Tyresö rikare. Alla jobbar även för att inspirera unga människor till eget skapande.

Stipendiegruppens förslag till stipendiater är:

- Vävkonstnären Rieko Takahashi 10.000 kr

- Pianisten Elena Kaledina 10.000 kr

- Filmaren Jamal Aboudrar 10.000 kr.

Stipendiegruppens motiveringar är:

Vävkonstnären Rieko Takahashi berättar att det var kärleken till svensk vävning som förde henne från Tokyo till Stockholm. Hon är bosatt i Tyresö sedan 2002. Hon vill dela den kärleken med sina medmänniskor genom att skapa textilier som man känner sig lycklig av att vara nära.

Konsertpianisten Elena Kaledina är även kammarmusiker och pianopedagog. Hon har en lång utbildning på såväl Nationella musik Akademien i Minsk i Vitryssland, som Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har bott i kommunen sedan 2002 och vill bidra till ett rikare kulturliv i Tyresö.

Filmaren Jamal Aboudrar har bland annat gjort en kortfilm som visats på Sveriges Television ”Inte alla hästar i stallet”. Den filma-des i Krusboda. Just nu är han aktuell som en av de drivande i projektet Filmfestival 135, där ungdomar gör film med sin mobil-kamera.

_____________________________________________________

§30 Studieförbundens bidrag för verksamheten år 2009

DNr 2010 KFN 0032

Nämndens beslut

- Bidrag betalas ut 2010 för verksamheten år 2009 enligt följande:

ABF 372 961 kr

BILDA 7 918 kr

Folkuniversitetet 8 249 kr

Studiefrämjandet 52 787 kr

Vuxenskolan 430 048 kr

Medborgarskolan 10 983 kr

SENSUS 31 560 kr

- Förvaltningen får i uppdrag att justera bestämmelserna för övriga stödformer så att även studieförbunden kan söka dessa stöd. Reglerna bör ändras retroaktivt från den 1 januari 2010. Beslut om ändringarna tas vid nämndens sammanträde den 14 juni 2010.

- Förvaltningen får i uppdrag att informera studieförbunden om vilka möjligheter de har att söka bidrag och reglerna för dessa ansökningar.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En sammanställning med beräkning av studieförbundsbidragen år 2010 avseende verksamheten år 2009 har gjorts enligt bilaga.

Bidragen för studieförbunden upphör från och med verksamhets-året 2010.

_____________________________________________________

§31 Barn och ungdomars fritid

DNr 2010 KFN 0033

Nämndens beslut

Rapporten noteras och överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport ”Barn och Ungdomars fritid” har sammanställts av förvaltningen. Se bilaga.

_____________________________________________________

§32 Digitalisering av kulturarvet

DNr 2010 KFN 0034

Nämndens beslut

- Tjänsteskrivelsen noteras.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att ta fram en projektplan för ett fortsatt arbete enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har lämnat tjänsteskrivelse om digitalisering av kulturarvet. Se bilaga.

_____________________________________________________

§33 Söders SOL

DNr 2010 KFN 0035

Nämndens beslut

Söders SOL beviljas bidrag om 35 000 kronor för arrangerande av midsommarfest i Tyresö Slottspark 2010.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Söders SOL har inkommit med ansökan om bidrag om 35 000 kronor för midsommarfest i Tyresö Slottspark 2010. Se bilaga.

_____________________________________________________

§34 Redovisning av delegationsbeslut

DNr 2010 KFN 0012

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Tyresö Bangolfklubb med 4 800 kronor för arrangemang 13 till 16 maj 2010 enligt ansökan. Se bilaga.

_____________________________________________________

§35 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Rapport lämnas om Fontanahallens sponsring. Sponsringsmedlen har varit 50 000 kronor åren 2008 och 2009 samt blir 85 000 kronor åren 2010, 2011 och 2012.

Beloppen betalas till Hanviken SK och går inte in i kommu-nens kassa. Det finns inget skrivet avtal mellan kommunen och Hanviken SK.

2009 har pengarna använts till belysningsramp på hallens utsida samt till investeringar till bord och stolar i kafeterian samt förråd till isföreningarna. Pengarna för år 2009 har gått åt.

För 2010 planeras helrenovering av kafeterian (ombyggnation, göra vid köket). Pengarna för år 2010 går helt åt till detta och dessutom intecknas kostnader även på bidragen för åren 2011 och 2012.

- Rapport om kultur- och projektbidrag 2010 med prognos för året.

_____________________________________________________

§36 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:

- KF 2010-03-25, § 46, motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

- Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövning år 2009

- Stockholm Winter Games

- Tyresö filmförening, protokoll

- Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet.

_____________________________________________________

§37 Lämnade uppdrag

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har lämnat följande uppdrag till förvaltningen:

- Redovisa utfallet år 2009 av lokalbidragen i relation till 2008 års utfall och ge prognos för år 2010.

- Vid nästa utbetalning av aktivitetsstöd även redovisa för respektive förening: Antal timmar för perioden som föreningen utan kostnad (nolltaxan) nyttjat kommunens anläggningar för sin barn- och ungdomsverksamhet.

_____________________________________________________