Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2010-12-06

Sammanträde 2010-12-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen-25, kommunhuset, Tyresö C

67 Strategi- och verksamhetsplan 2011

Förslag till nämndens beslut

Strategi- och verksamhetsplanen för år 2011 med bilagor fastställs.


Ärendebeskrivning

Strategi- och verksamhetsplan för 2011 finns i bilaga. Dessutom finns enhetsplaner för år 2011 för:
- bibliotek
- fritid
- kultur.

68 Detaljbudget 2011

Förslag till nämndens beslut

Detaljbudget 2011 fastställs.


Ärendebeskrivning

Förslag till detaljbudget för år 2011 finns i bilaga.

69 Investeringsbeslut

Förslag till nämndens beslut

- att investeringsmedel om 150 000 kronor anslås för att genomföra en projektering av ny ridhall och samlingslokaler för ridanläggningen vid Fårdala gård.

- att investeringsmedel om 100 000 kronor anslås för att finansiera materialet till den s k transporthagen vid Fårdala gård. Beloppet förutsätter att arbetet utförs av ryttarföreningen.

- att investeringsmedel om 115 000 kronor anslås till en ny sarg för innebandy i Kumla idrottshall.

- att investeringsmedel om 335 000 anslås för att finansiera en stigförbättring runt Hundängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Hundängen.


Ärendebeskrivning

Av de investeringsmedel som finns till Kultur- och fritidsnämndens eget förfogande för 2010 återstår 700 000.

Nämnden har i samarbete med tekniska kontoret och Tyresö Ryttarförening arbetat fram ett antal investeringsförslag som skulle utveckla anläggningen vid Fårdala Ridskola. Ett projekt (vindskydd) genomförs redan under 2010 via de extramedel som KF fattade beslut om vid mötet 2010-11-18.
Ett annat (transporthage) klaras av via materialinvestering från nämnden och eget arbete från föreningen.
Utöver detta finns två större projekt identifierade, en ny mindre ridhall samt samlingslokaler för ridklubben. Dessa projekt finns det fn inte utrymme för i kommunens investeringsprogram. Ryttarföreningen har en ambition att på något sätt kunna bidra till finansieringen, t ex via stöd från Allmänna Arvsfonden. För att kunna ansöka om medel krävs en professionell projektering och kostnadskalkyl vilket föreningen inte har egna resurser att genomföra.

Innebandysargen i Kumla Idrottshall är trasig och behöver bytas snarast. För 115 000 får man en fullstor sarg som även kan delas upp i flera mindre vid smålagsspel.

Vill man på vintern åka skidor från Tyresö C till Nyfors via Wättinge Gårdsväg för att där ansluta till spårsystemet är passagen förbi Hundängsparkeringen otillfredställande. Oftast är sista biten sandad och dessutom trafikfarlig. Detta kan lätt åtgärdas genom att förbättra respektive anlägga en passage. (se bilagd karta)

Om man promenerar mellan Hundängsparkeringen mot Skälsätra/Barnsjön för att ansluta till nya elljusspåret saknas belysning på en sträcka vilket skapar otrygghet under den mörka årstiden. Genom att sätta upp belysningsstolpar på denna relativt korta sträcka skapas en trygg promenadväg och en bra anslutning till och från elljusspåret. (se bilagd karta)

70 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010

Förslag till nämndens beslut

Den ekonomiska rapporten noteras.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010 presenteras enligt bilaga.

71 Kulturbidrag våren 2011

Förslag till nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:
- Tyresö Jazz Blues Club 30 000 kronor för helår 2011
- Strängstyrkan får behålla tidigare beslutade 20 000 kronor
- Tyresö Diskant och Ungdomskör 7000 kronor för körkonsert mars/april plus 5000 kronor för konsert i försommartid.


Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag avseende våren 20110 har inkommit enligt bilaga. Förvaltningens förslag till tilldelning framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

För belopp upp till 10 000 kronor beslutar nämndens ordförande enligt delegation, vilket redovisas i § 72.

72 Delegationsbeslut kulturbidrag våren 2011

Förslag till nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har enligt delegation beslutat om kulturbidrag för våren 2011 för de ansökningar enligt tjänsteskrivelsen i bilaga till § 71 som högst uppgår till 10 000 kronor.

Delegationsbeslutet är tilldelning av följande kulturbidrag för våren 2011:
- Lions Club Trollbäcken 10 000 kronor
- Kören Mamsellerna 7 000 kronor
- Tyresö Konstförening 3 x 2 500 kronor
- Square Dancers/The Corners 1000 kronor för slut-jul-dansen och avslag för två intensivkurser
- Tyresö Hembygdsförening 3 500 kronor
- Tyresö Trädgårdssällskap 1 000 kronor plus 2 500 kronor.

73 Övriga delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat beslut om:
- Korpens ansökan om bidrag till arrangemang vid Valborg 2010 avslås, då ansökan inkommit för sent och är ofullständig
- Ansökan från Strängstyrkan för arrangemang vid första advent
avslås, då ansökan inkommit för sent.

74 Ändring i arrangemang av Tyresökören

Förslag till nämndens beslut

Tyresökören får oförändrat bidrag.


Ärendebeskrivning

Tyresökören har beviljats 10 100 kronor i kulturbidrag hösten 2010 för jubileumskonserter enligt KFN 2010-06-14, § 41.
Tyresökören har nu fått ändrade förutsättningar enligt bifogad skrivelse men anhåller om att bidraget blir oförändrat.

75 Samarbete med Funkykidz

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Kulturskolan inleder vårterminen 2011 ett samarbete med företaget Funkykidz Produktion AB och ett avtal har ingåtts. Vid sammanträdet lämnas information om samarbetet.

76 Ansökan från HK Tyrold Handboll

Förslag till nämndens beslut

Ett engångsbidrag om 10 000 kronor som startbidrag beviljas till HK Tyrold Handboll.


Ärendebeskrivning

HK Tyrold Handboll har inkommit med ansökan om projektbidrag enligt bilaga. Fritidsenheten föreslår att ett startbidrag om 10 000 kronor beviljas.

77 Ansökan från Tyresö Skytteförening

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås på grund av att bidrag inte ges till utrustning.


Ärendebeskrivning

Tyresö Skytteförening har inkommit med ansökan om bidrag till inköp av utrustning enligt bilaga.

78 Ansökan om bidrag från Trippel XXX

Förslag till nämndens beslut

- Avslag på bidrag material och frukt
- Avslag på bidrag till träningsläger
- Bidrag kan beviljas för maximalt 10 gånger 960 kr av ordförande på delegation efter lämnad redovisning av antal deltagande lag


Ärendebeskrivning

Trippel XXX har inkommit med tre ansökningar om bidrag:
- Bidrag till material och frukt
- Träningsläger
- Turnering

För material och frukt föreslås avslag, dock utgår aktivitetsbidrag för arrangemanget enligt sedvanliga regler.

För träningsläger föreslås avslag, dock utgår aktivitetsbidrag för arrangemanget enligt sedvanliga regler.

För turneringen söks ett bidrag om 960 kr per deltagande lag. Förslaget är att Trippel XXX erhåller bidrag för maximalt 10 lag lika med 10 gånger 960 kr i bidrag. Bidraget utlämnas efter ordförandebeslut efter lämnad redovisning av antal deltagande lag.

79 Remissvar på motion om nya ungdomslokaler i Tyresö Strand / Östra Tyresö

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår att motionen avslås och lämnar detta som remissvar till kommunstyrelsen.


Ärendebeskrivning

Den 14 juni 2010 lämnar Kristjan Vaigur, representant för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen in motionen Nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förvaltningen har skrivit bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

80 Skrivelse om scoutstugan

Förslag till nämndens beslut

Skrivelsen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen med hänvisning till nämndens tidigare beslut den 5 november 2007,
§ 61.


Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit om scoutstugan. Ärendet har tidigare behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 5 november 2007, § 61, varvid kultur- och fritidsnämnden beslöt att uttala ett stöd för föreningens ansökan och överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Den nya skrivelsen föreslås skickas vidare till kommunstyrelsen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut.
Ärendet noteras på förteckningen över projekt för uppföljning.

81 Sammanträdesplan 2011

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2011 fastställs enligt förslaget.


Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2011 är:
- lördagen den 12 februari 2011 på förmiddagen i samband med utbildningsdagar lunch till lunch från fredag 11 februari till lördag 12 februari 2010
- måndagen den 28 mars 2011 kl 19.00
- måndagen den 2 maj 2011 kl 19.00
- måndagen den 13 juni 2011 kl 19.00
- måndagen den 29 augusti 2011 kl 19.00
- måndagen den 26 september 2011 kl 19.00
- måndagen den 31 oktober 2011 kl 19.00
- måndagen den 5 december 2011 kl 19.00.

82 Kultur- & Idrottsgala 2011

Förslag till nämndens beslut

- att besluta om juryns sammansättning
- att fastställa föreslaget datum, fredagen den 25 mars 2011
- att fastställa de förslagna priskategorierna förutom kulturstipendierna och ”Ryggdunken”


Ärendebeskrivning

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. Idag finns det två utmärkelser som uppmärksammar goda insatser inom områdena kultur och idrott.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30 000) har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

För att ytterligare stärka, utveckla och uppmärksamma föreningsarbetet i Tyresö kommun utses årligen två föreningsledarstipendiater samt årets förening. Utnämningarna går under namnet "Ryggdunken" och har en total prissumma om 30 000 kronor.

I syfte att ytterligare uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra
ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser planeras en
Kultur- & Idrottsgala i Tyresö. Galan förslås gå av stapeln
fredagen den 25 mars 2011 och ska förhoppningsvis bli ett årligt
återkommande arrangemang.

Utöver ovanstående priser föreslås även följande kategorier
uppmärksammas:

· Årets idrottsprestation *)
· Årets kvinnliga idrottare
· Årets manliga idrottare
· Årets kvinnliga kulturpersonlighet
· Årets manliga kulturpersonlighet
· Årets eldsjäl

Redan idag finns det en jury med representanter från nämnden som
beslutar om de befintliga utmärkelserna. För att hantera även de tillkommande föreslås att juryn utökas till 6 personer, tre från majoriteten och tre från oppositionen, som utifrån förslag beslutar om nomineringar och pristagare.

Formellt beslut om vilka representanter som ska ingå i juryn fattas vid den tillträdande nämndens första sammanträde där även en detaljerad projektplan och budget fastställs.

*) Utses troligen i samarbete med en extern partner.

83 Nationaldagsfirande i Tyresö 2011

Förslag till nämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå program för ett förändrat nationaldagsfirande i enlighet med ordförandeutlåtandet nedan. Förslaget ska vara klart senast
den 31 mars 2011.


Ordförandeutlåtande

En av huvudattraktionerna i Tyresö kommuns officiella firande av Sveriges nationaldag den 6 juni har varit utdelandet av kommunens kulturstipendier.

När nu den utdelningen flyttas till den planerade Kultur- & Idrottsgalan uppstår ett gyllene tillfälle att reformera firandet.

I många kommuner använder man nationaldagen till att personligt, värdigt och festligt hälsa kommunens nya svenska medborgare välkomna till sitt nya land. Det vill jag att även vi i Tyresö ska göra.

Firandet bör även fortsättningsvis innehålla mycket sång och musik och kanske avslutas med en lättare måltid för de nyblivna medborgarna och andra inbjudna.

Självklart ska de nyblivna medborgarna få en personlig inbjudan att närvara vid ceremonin.

Att ta del av hur andra kommuner arrangerar denna typ av nationaldagsfirande kan säkert ge även andra trevliga idéer om programpunkter för dagen.

84 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Rapport om läget för bidragen
- Rapport från föreningskonferens
- Övrigt.

85 Information Bibliotek & Kultur

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Chefen för Bibliotek & Kultur Lars Andersson lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor:
- Digitalisering av kulturarvet
- Information/statistik (material utdelas vid nämndsammanträdet)

86 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden har inkommit:
- Protokoll KS 2010-09-28, § 145, Revidering av dokumenthanteringsplaner
- Protokoll KS 2010-10-26, § 160, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011
- Protokoll KS 2010-10-26, § 161, Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
- Protokoll KS 2010-10-26, § 162, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen
- Protokoll KF 2010-11-04, § 9, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011
- Protokoll KF 2010-11-04, § 10, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen
- Protokoll KF 2010-11-04, § 16, Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö Centrum
- Fördelning statsbidrag 2010 för inköp av barn- och ungdomslitteratur
- Detaljplan Föreningslokal Brf Sjötungan
- Underrättelse om antagande av detaljplan Parkering vid Nyboda skola
- Detaljplan för Slånbacken etapp 13, Tyresö strand
- Underrättelse om antagande av detaljplan för Bostäder, Videvägen 17
- Underrättelse om antagande av detaljplan för Villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Våren 5
- Hyresavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Amerikanska FF
- Mail från Caroline Evertsson Korpen om regeringsbesök 14 december
Mötesinformation

 

§67 Strategi- och verksamhetsplan 2011

DNr 2010 KFN 0072

Nämndens beslut

Strategi- och verksamhetsplanen för år 2011 med bilagor fastställs.

Röstförklaring

Therese Wisén (s) och Gunilla Andersson (v) avstår att delta i beslutet och inkommer med röstförklaring.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Strategi- och verksamhetsplan för 2011 finns i bilaga. Dessutom finns enhetsplaner för år 2011 för:

- bibliotek

- fritid

- kultur.

_____________________________________________________

§68 Detaljbudget 2011

Dnr 2010 KFN 0073

Nämndens beslut

Detaljbudget 2011 fastställs.

Röstförklaring

Therese Wisén (s) och Gunilla Andersson (v) avstår att delta i beslutet och inkommer med röstförklaring.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till detaljbudget för år 2011 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§69 Investeringsbeslut

DNr 2010 KFN 0074

Nämndens beslut

- att investeringsmedel om 150 000 kronor anslås för att genomföra en projektering av ny ridhall och samlingslokaler för ridanläggningen vid Fårdala gård.

- att investeringsmedel om 100 000 kronor anslås för att finansiera materialet till den så kallade transporthagen vid Fårdala gård. Beloppet förutsätter att arbetet utförs av ryttarföreningen.

- att investeringsmedel om 115 000 kronor anslås till en ny sarg för innebandy i Kumla idrottshall.

- att investeringsmedel om 335 000 kronor anslås för att finansiera en stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysnings-stolpar vid Prästängen.

_______________________________________________________

Ärendebeskrivning

Av de investeringsmedel som finns till Kultur- och fritidsnämn-dens eget förfogande för 2010 återstår 700 000 kronor.

Nämnden har i samarbete med tekniska kontoret och Tyresö Ryttarförening arbetat fram ett antal investeringsförslag som skulle utveckla anläggningen vid Fårdala Ridskola. Ett projekt (vindskydd) genomförs redan under 2010 via de extramedel som Kommunfullmäktige fattade beslut om vid mötet 2010-11-18.

Ett annat projekt – transporthage - klaras av via material-investering från nämnden och eget arbete från föreningen.

Utöver detta finns två större projekt identifierade, en ny mindre ridhall samt samlingslokaler för ridklubben. Dessa projekt finns det för närvarande inte utrymme för i kommunens investeringsprogram. Ryttarföreningen har en ambition att på något sätt kunna bidra till finansieringen, till exempel via stöd från Allmänna Arvsfonden. För att kunna ansöka om medel krävs en professionell projektering och kostnadskalkyl vilket föreningen inte har egna resurser att genomföra.

Innebandysargen i Kumla Idrottshall är trasig och behöver bytas snarast. För 115 000 kronor får man en fullstor sarg som även kan delas upp i flera mindre vid smålagsspel.

Vill man på vintern åka skidor från Tyresö Centrum till Nyfors via Wättinge Gårdsväg för att där ansluta till spårsystemet är passagen förbi Prästängsparkeringen otillfredsställande. Oftast är sista biten sandad och dessutom trafikfarlig. Detta kan lätt åtgärdas genom att förbättra respektive anlägga en passage. (se bilagd karta)

Om man promenerar mellan Prästängsparkeringen mot Skälsätra/Barnsjön för att ansluta till nya elljusspåret saknas belysning på en sträcka vilket skapar otrygghet under den mörka årstiden. Genom att sätta upp belysningsstolpar på denna relativt korta sträcka skapas en trygg promenadväg och en bra anslutning till och från elljusspåret. (se bilagd karta)

_____________________________________________________

§70 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010

Nämndens beslut

Den ekonomiska rapporten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010 presenteras enligt bilaga.

_____________________________________________________

§71 Kulturbidrag våren 2011

DNr 2010 KFN 0055

Nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:

- Tyresö Jazz & Blues Club 30 000 kronor för helår 2011

- Strängstyrkan får behålla tidigare beslutade 20 000 kronor

- Tyresö Diskant och Ungdomskör 7 000 kronor för körkonsert mars/april plus 3 500 kronor för konsert i försommartid.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag avseende våren 2011 har inkommit enligt bilaga. Förvaltningens förslag till tilldelning framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

För belopp upp till 10 000 kronor beslutar nämndens ordförande enligt delegation, vilket redovisas i § 72.

_____________________________________________________

§72 Delegationsbeslut kulturbidrag våren 2011

DNr 2010 KFN 0055

Nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har enligt delegation beslutat om kulturbidrag för våren 2011 för de ansökningar enligt tjänsteskrivelsen i bilaga till § 71 som högst uppgår till 10 000 kronor.

Delegationsbeslutet är tilldelning av följande kulturbidrag för våren 2011:

- Lions Club Trollbäcken 10 000 kronor

- Kören Mamsellerna 7 000 kronor

- Tyresö Konstförening 3 gånger 2 500 kronor

- Square Dancers/The Corners 1 000 kronor för slut-jul-dansen och avslag för två intensivkurser

- Tyresö Hembygdsförening 3 500 kronor

- Tyresö Trädgårdssällskap 1 000 kronor plus 2 500 kronor.

_____________________________________________________

§73 Övriga delegationsbeslut

Nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har fattat beslut om:

- Korpens ansökan om bidrag till arrangemang vid Valborg 2010 avslås, då ansökan inkommit för sent och är ofullständig

(DNr 2010 KFN 0064)

- Ansökan från Strängstyrkan för arrangemang vid första advent avslås, då ansökan inkommit för sent (DNr 2010 KFN 0075).

_____________________________________________________

§74 Ändring i arrangemang av Tyresökören

DNr 2010 KFN 0028

Nämndens beslut

Tyresökören får oförändrat bidrag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresökören har beviljats 10 100 kronor i kulturbidrag hösten 2010 för jubileumskonserter enligt KFN 2010-06-14, § 41.

Tyresökören har nu fått ändrade förutsättningar enligt bifogad skrivelse men anhåller om att bidraget blir oförändrat.

_____________________________________________________

§75 Samarbete med Funkykidz

DNr 2010 KFN 0063

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kulturskolan inleder vårterminen 2011 ett samarbete med företaget Funkykidz Produktion AB och ett avtal har ingåtts. Vid samman-trädet lämnas information om samarbetet.

_____________________________________________________

§76 Ansökan från HK Tyrold Handboll

DNr 2010 KFN 0061

Nämndens beslut

Ett engångsbidrag om 10 000 kronor som startbidrag beviljas till HK Tyrold Handboll.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

HK Tyrold Handboll har inkommit med ansökan om projektbidrag enligt bilaga. Fritidsenheten föreslår att ett startbidrag om 10 000 kronor beviljas.

_____________________________________________________

§77 Ansökan från Tyresö Skytteförening

DNr 2010 KFN 0068

Nämndens beslut

Ansökan avslås på grund av att bidrag inte ges till utrustning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Skytteförening har inkommit med ansökan om bidrag till inköp av utrustning enligt bilaga.

_____________________________________________________

§78 Ansökan om bidrag från Trippel XXX

DNr 2010 KFN 0066

Nämndens beslut

- Avslag på bidrag material och frukt

- Avslag på bidrag till träningsläger

- Bidrag kan beviljas för maximalt 10 gånger 960 kr av ordförande på delegation efter lämnad redovisning av antal deltagande lag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Trippel XXX har inkommit med tre ansökningar om bidrag:

- Bidrag till material och frukt

- Träningsläger

- Turnering

För material och frukt föreslås avslag, dock utgår aktivitetsbidrag för arrangemanget enligt sedvanliga regler.

För träningsläger föreslås avslag, dock utgår aktivitetsbidrag för arrangemanget enligt sedvanliga regler.

För turneringen söks ett bidrag om 960 kr per deltagande lag. Förslaget är att Trippel XXX erhåller bidrag för maximalt 10 lag lika med 10 gånger 960 kr i bidrag. Bidraget utlämnas efter ordförandebeslut efter lämnad redovisning av antal deltagande lag.

_____________________________________________________

§79 Remissvar på motion om nya ungdomslokaler i Tyresö Strand / Östra Tyresö DNr 2010 KFN 0047

Nämndens beslut

Nämnden föreslår att motionen avslås och lämnar detta som remissvar till kommunstyrelsen.

Reservation

Anders Linder (s) och Gunilla Andersson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 14 juni 2010 lämnar Kristjan Vaigur, representant för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, in motionen Nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förvaltningen har skrivit bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att nämnden föreslår till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Yrkande

Anders Linder (s) och Gunilla Andersson (v) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat att avslå motionen.

_____________________________________________________

§80 Skrivelse om scoutstugan

DNr 2010 KFN 0065

Nämndens beslut

Skrivelsen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen med hänvisning till nämndens tidigare beslut den 5 november 2007, § 61.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit om scoutstugan. Ärendet har tidigare behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 5 november 2007, § 61, varvid kultur- och fritidsnämnden beslöt att uttala ett stöd för föreningens ansökan och överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Den nya skrivelsen föreslås skickas vidare till kommunstyrelsen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut.

Ärendet noteras på förteckningen över projekt för uppföljning.

_____________________________________________________

§81 Sammanträdesplan 2011

DNr 2010 KFN 0076

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2011 fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2011 är:

- lördagen den 12 februari 2011 på förmiddagen i samband med utbildningsdagar lunch till lunch från fredag 11 februari till lördag 12 februari 2011

- måndagen den 28 mars 2011 kl 19.00

- måndagen den 2 maj 2011 kl 19.00

- måndagen den 13 juni 2011 kl 19.00

- måndagen den 29 augusti 2011 kl 19.00

- måndagen den 26 september 2011 kl 19.00

- måndagen den 31 oktober 2011 kl 19.00

- måndagen den 5 december 2011 kl 19.00.

_____________________________________________________

§82 Kultur- & Idrottsgala 2011

DNr 2010 KFN 0013

Nämndens beslut

- att besluta om juryns sammansättning

- att fastställa föreslaget datum, fredagen den 25 mars 2011

- att fastställa de förslagna priskategorierna förutom kulturstipendierna och ”Ryggdunken”.

_______________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. Idag finns det två utmärkelser som uppmärksammar goda insatser inom områdena kultur och idrott.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30 000) har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

För att ytterligare stärka, utveckla och uppmärksamma föreningsarbetet i Tyresö kommun utses årligen två föreningsledarstipendiater samt årets förening. Utnämningarna går under namnet "Ryggdunken" och har en total prissumma om 30 000 kronor.

I syfte att ytterligare uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser planeras en

Kultur- & Idrottsgala i Tyresö. Galan förslås gå av stapeln

fredagen den 25 mars 2011 och ska förhoppningsvis bli ett årligt återkommande arrangemang.

Utöver ovanstående priser föreslås även följande kategorier uppmärksammas:

· Årets idrottsprestation *)

· Årets kvinnliga idrottare

· Årets manliga idrottare

· Årets kvinnliga kulturpersonlighet

· Årets manliga kulturpersonlighet

· Årets eldsjäl

Redan idag finns det en jury med representanter från nämnden som

beslutar om de befintliga utmärkelserna. För att hantera även de tillkommande föreslås att juryn utökas till 6 personer, tre från majoriteten och tre från oppositionen, som utifrån förslag beslutar om nomineringar och pristagare.

Formellt beslut om vilka representanter som ska ingå i juryn fattas vid den tillträdande nämndens första sammanträde där även en detaljerad projektplan och budget fastställs.

*) Utses troligen i samarbete med en extern partner.

_____________________________________________________

§83 Nationaldagsfirande i Tyresö 2011

DNr 2010 KFN 0077

Nämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå program och lokal för ett förändrat nationaldagsfirande i enlighet med ordförandeutlåtandet nedan. Förslaget ska vara klart senast den 31 mars 2011.

_____________________________________________________

Ordförandeutlåtande

En av huvudattraktionerna i Tyresö kommuns officiella firande av Sveriges nationaldag den 6 juni har varit utdelandet av kommunens kulturstipendier.

När nu den utdelningen flyttas till den planerade Kultur- & Idrottsgalan uppstår ett gyllene tillfälle att reformera firandet.

I många kommuner använder man nationaldagen till att personligt, värdigt och festligt hälsa kommunens nya svenska medborgare välkomna till sitt nya land. Det vill jag att även vi i Tyresö ska göra.

Firandet bör även fortsättningsvis innehålla mycket sång och musik och kanske avslutas med en lättare måltid för de nyblivna medborgarna och andra inbjudna.

Självklart ska de nyblivna medborgarna få en personlig inbjudan att närvara vid ceremonin.

Att ta del av hur andra kommuner arrangerar denna typ av nationaldagsfirande kan säkert ge även andra trevliga idéer om programpunkter för dagen.

_____________________________________________________

§84 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Rapport om läget för bidragen

- Rapport från föreningskonferens

- Naturskolan överförs till Kultur- och fritidsnämnden och läggs till kulturenheten.

_____________________________________________________

§85 Avslutning

Nämndens beslut

Det framförda tacket noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordförande Dick Bengtson tackar nämnden för de gångna fyra åren.

§85 Information Bibliotek & Kultur

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Chefen för Bibliotek & Kultur Lars Andersson lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor:

- Digitalisering av kulturarvet

- Information/statistik

_____________________________________________________

§86 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden har inkommit:

- Protokoll KS 2010-09-28, § 145, Revidering av dokumenthanteringsplaner

- Protokoll KS 2010-10-26, § 160, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011

- Protokoll KS 2010-10-26, § 161, Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

- Protokoll KS 2010-10-26, § 162, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen

- Protokoll KF 2010-11-04, § 9, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011

- Protokoll KF 2010-11-04, § 10, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen

- Protokoll KF 2010-11-04, § 16, Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö Centrum

- Fördelning statsbidrag 2010 för inköp av barn- och ungdomslitteratur

- Detaljplan Föreningslokal Brf Sjötungan

- Underrättelse om antagande av detaljplan Parkering vid Nyboda skola

- Detaljplan för Slånbacken etapp 13, Tyresö strand

- Underrättelse om antagande av detaljplan för Bostäder, Videvägen 17

- Underrättelse om antagande av detaljplan för Villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Våren 5

- Hyresavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Amerikanska FF

- Mail från Caroline Evertsson Korpen om regeringsbesök 14 december 2010

_____________________________________________________