Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-02-12

Sammanträde 2011-02-12

Datum
Klockan
09:00
Plats

1 Anmälan av val av kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 23, fattat beslut om val nämnder och styrelser samt andra organ. Beslutet om kultur- och fritidsnämndens ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande framgår av bilaga.

Sekreterare i nämnden är Lena Riddervold från utvecklingsförvalt-ningen med ersättare Leif Ljungberg.

2 Regler för ersättares tjänstgöring

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 24, fattat beslut om regler för ersättares tjänstgöring:
Ledamot eller behörigen kallad ersättare som inte kan tjänstgöra vid sammanträde ska underrätta ordförande eller sekreterare i så god tid att ersättare kan kallas in.

Ersättare kallas in i denna ordningsföljd:

För ledamot som tillhör Inträder ersättare i denna ordning
M M, FP, KD, C, S,MP, V
FP FP, M, KD, C, S, MP, V
KD KD, M, C, FD, S, MP, V
C C, M, FP, KD, S, MP, V
MP MP, S, V, FP, M, C, KD
S S, V, MP, FP, C, M, KD
V V, S, MP, C, FP, KD, M

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.
Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan författning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare som avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd m.fl. organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

3 Anmälan av fastställda reglementen för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Reglementen för kultur- och fritidsnämnden har fastställts enligt följande:
- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 27, och reviderat den 4 november 2010. Bilaga 1
- Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 21. Bilaga 2

4 Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträdet den 6 december 2010, § 81, beslutat om sammanträdesplan för år 2011 enligt följande:

1) lördagen den 12 februari 2011 på förmiddagen i samband med
utbildningsdagar från lunch fredag 11 februari till lunch lördag 12 februari 2011 lunch

2) måndagen den 28 mars 2011 kl 19.00

3) måndagen den 2 maj 2011 kl 19.00

4) måndagen den 13 juni 2011 kl 19.00

5) måndagen den 29 augusti 2011 kl 19.00

6) måndagen den 26 september 2011 kl 19.00

7) måndagen den 31 oktober 2011 kl 19.00

8) måndagen den 5 december 2011 kl 19.00.

Förslag till beredningstider:

1) måndagen den 31 januari 2011 kl 8.00
2) måndagen den 14 mars 2011 kl 9.00
3) måndagen den 18 april 2011 kl 9.00
4) måndagen den 23 maj 2011 kl 9.00
5) måndagen den 15 augusti 2011 kl 9.00
6) måndagen den 12 september 2011 kl 9.00
7) måndagen den 17 oktober 2011 kl 9.00
8) måndagen den 21 november 2011 kl 9.00

5 Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2010 enligt bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2010 för Kultur- och fritidsnämnden finns i bilaga.

6 Verksamhetsberättelse 2010 för avdelningar och enheter

- Biblioteket
- Kulturavdelningen
- Fritidsenheten

Förslag till nämndens beslut

Informationen om verksamhetsberättelser för år 2010 för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsenheten noteras.

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras enligt bilagor verksamhetsberättelser för år 2010 för:

- Biblioteket
- Kulturavdelningen
- Fritidsenheten

7 Redovisning av Internkontroll 2010

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 23/9 2010, § 18, beslutat om plan för internkontroll 2010 för utvecklingsförvaltningen. Resultatet av utförd kontroll presenteras i bilaga.

8 Öppethållande biblioteken, information

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekets enhetsplan så är målet för 2011 att öka antalet besökare med 5 %. För att nå det målet ökas bibliotekets öppettider med 83 timmar.

9 Ansökan om verksamhetsbidrag till Hantverksgårdens vänner

Förslag till nämndens beslut

Bevilja Hantverksgårdens vänner ett verksamhetsbidrag på 20 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens vänner har inkommit med ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 2011 enligt bilaga.

För år 2010 erhöll Hantverksgårdens vänner 25 000 kronor för den löpande verksamheten.

10 Kulturbidrag våren 2011 - kompletterande ansökningar

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningen förslag.

Ärendebeskrivning

Från en förening, Kulturföreningen Domusängen, har två kompletterande ansökningar om bidrag till enstaka arrangemang under våren 2011 inkommit.

11 VÅGA VISA - utveckling- och kvalitetssamarbete mellan musik och kulturskolor i Stockholms län

Förslag till nämndens beslut

Att ansöka om inträde i VÅGA VISA-samarbetet

Ärendebeskrivning

VÅGA VISA är ett samarbete mellan kommuner som vill utveckla sin verksamhet. Samarbetet bygger på att varje kommun rekryterar kompetenta pedagoger till observatörsuppdrag i andra kommuner samtidigt som den egna verksamheten blir observerad av pedagoger från de övriga kommunerna.

12 Brukarenkät Kulturskolan

Förslag till nämndens beslut

Redovisning av genomförd enkät noteras.

Ärendebeskrivning

Kulturskolan gjorde en brukarenkät under perioden april - augusti 2010. Enkäten redovisas härmed på nämndsammanträdet i grafik och med sammanställning av skrivna fritextsvar.

13 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:
- Tyresökören

14 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Tyresökören
- Tyresö Hembygdsförening
- Tyresö Jazz & Blues Club
- Kören Mamsellerna
- Lions Club Trollbäcken

15 Kultur- och Idrottsgalan, val av jury samt fastställande av budget

Förslag till nämndens beslut

Utse en jury bestående av 3 personer från majoriteten och 3 personer från oppositionen.
Juryn får mandat att utse nomineringar och fördela prispengarna.
Ryggdunken utses i samråd med föreningsrådet.

Budgeten för galan fastställs.

Ärendebeskrivning

I år är det första gången som Tyresö kommun kommer att genomföra en Kultur- & Idrottsgala. Syftet med galan är att tydligare uppmärksamma och hylla människor som på olika sätt gör fina insatser för sin förening och för kommunen.

16 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt

17 § 17 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Möte med revisorerna
- Utskick av underrättelse om antagande av detaljplan för Villabebyggelse Sommarliden 11, Midvintern 5.
- KS 2010-11-30

18 Förändring av ansvarsområde mellan nämnder gällande Naturskolan.

- Konferens med Nackanätverket i maj 2011
- Idrott och motion bland ungdomar i särskolan
(delas ut på mötet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Anmälan av val av Kultur- och Fritidsnämnden

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 23, fattat beslut om val nämnder och styrelser samt andra organ. Beslutet om Kultur- och Fritidsnämndens ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande framgår av bilaga.

Sekreterare i nämnden är Lena Riddervold från utvecklingsförvalt-ningen med ersättare Leif Ljungberg.


_____________________________________________________

§2 Regler för ersättares tjänstgöring

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 9 december 2010, § 24, fattat beslut om regler för ersättares tjänstgöring:

Ledamot eller behörigen kallad ersättare som inte kan tjänstgöra vid sammanträde ska underrätta ordförande eller sekreterare i så god tid att ersättare kan kallas in.

Ersättare kallas in i denna ordningsföljd:

För ledamot som tillhör Inträder ersättare i denna ordning

M M, FP, KD, C, S,MP, V

FP FP, M, KD, C, S, MP, V

KD KD, M, C, FD, S, MP, V

C C, M, FP, KD, S, MP, V

MP MP, S, V, FP, M, C, KD

S S, V, MP, FP, C, M, KD

V V, S, MP, C, FP, KD, M

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan författning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare som avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd m.fl. organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

_____________________________________________________

§3 Anmälan av fastställda reglementen för Kultur- och Fritidsnämnden

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Reglementen för Kultur- och Fritidsnämnden har fastställts enligt följande:

- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 27, och reviderat den 4 november 2010. Bilaga 1

- Reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 21. Bilaga 2

_____________________________________________________

§4 Sammanträdestider för Kultur- och Fritidsnämnden år 2011 DNr 2010 KFN 0076

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och Fritidsnämnden har vid sammanträdet den 6 december 2010, § 81, beslutat om sammanträdesplan för år 2011 enligt följande:

1) lördagen den 12 februari 2011 på förmiddagen i samband med

utbildningsdagar från lunch fredag 11 februari till lunch lördag

12 februari 2011 lunch

2) måndagen den 28 mars 2011 kl 19.00

3) måndagen den 2 maj 2011 kl 19.00

4) måndagen den 13 juni 2011 kl 19.00

5) måndagen den 29 augusti 2011 kl 19.00

6) måndagen den 26 september 2011 kl 19.00

7) måndagen den 31 oktober 2011 kl 19.00

8) måndagen den 5 december 2011 kl 19.00.

Beredningstider:

1) måndagen den 31 januari 2011 kl 8.00

2) måndagen den 14 mars 2011 kl 9.00

3) måndagen den 18 april 2011 kl 9.00

4) måndagen den 23 maj 2011 kl 9.00

5) måndagen den 15 augusti 2011 kl 9.00

6) måndagen den 12 september 2011 kl 9.00

7) måndagen den 17 oktober 2011 kl 9.00

8) måndagen den 21 november 2011 kl 9.00

_____________________________________________________

§5 Årsredovisning för Kultur- och Fritidsnämnden

DNr 2011 KFN 0010

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2010 enligt bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2010 för Kultur- och Fritidsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§6 Verksamhetsberättelse 2010 för avdelningar och enheter

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten

DNr 2011 KFN 0021

Nämndens beslut

Informationen om verksamhetsberättelser för år 2010 för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsenheten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras enligt bilagor verksamhetsberättelser för år 2010 för:

- Biblioteket

- Kulturavdelningen

- Fritidsenheten

_____________________________________________________

§7 Redovisning av Internkontroll 2010

DNr 2011 KFN 0009

Nämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

- Återrapportering till nämnden ska ske av inventarieförteckning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 23/9 2010, § 18, beslutat om plan för internkontroll 2010 för utvecklingsförvaltningen. Resultatet av utförd kontroll presenteras i bilaga.

_____________________________________________________

§8 Öppethållande biblioteken, information

DNr 2011 KFN 0011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Reservation

Peter Bylund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna partiets budget, som hade gett ekonomiskt möjlighet till söndagsöppet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekets enhetsplan så är målet för 2011 att öka antalet besökare med 5 %. För att nå det målet ökas bibliotekets öppettider med 83 timmar.

_____________________________________________________

§9 Ansökan om verksamhetsbidrag till Hantverksgårdens vänner

DNr 2011 KFN 0008

Nämndens beslut

Hantverksgårdens vänner beviljas ett verksamhetsbidrag på 20000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Hantverksgårdens vänner har inkommit med ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 2011 enligt bilaga.

För år 2010 erhöll Hantverksgårdens vänner 25 000 kronor för den löpande verksamheten.

_____________________________________________________

§10 Kulturbidrag våren 2011 – kompletterande ansökningar

DNr 2010 KFN 0055

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Från en förening, Kulturföreningen Domusängen, har två kompletterande ansökningar om bidrag till enstaka arrangemang under våren 2011 inkommit.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att nämnden beviljar Kulturföreningen Domusängen ett engångsbidrag på 12000 kronor, samt ett förlusttäckningsbidrag på 5000 kronor.

_____________________________________________________

§11 VÅGA VISA – utveckling- och kvalitetssamarbete mellan musik och kulturskolor i Stockholms län

DNr 2011 KFN 0013

Att ansöka om inträde i VÅGA VISA-samarbetet

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

VÅGA VISA är ett samarbete mellan kommuner som vill utveckla sin verksamhet. Samarbetet bygger på att varje kommun rekryterar kompetenta pedagoger till observatörsuppdrag i andra kommuner samtidigt som den egna verksamheten blir observerad av pedagoger från de övriga kommunerna.

_____________________________________________________

§12 Brukarenkät Kulturskolan

DNr 2011 KFN 0014

Nämndens beslut

Redovisning av genomförd enkät noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kulturskolan gjorde en brukarenkät under perioden april – augusti 2010. Enkäten redovisas härmed på nämndsammanträdet i grafik och med sammanställning av skrivna fritextsvar.

_____________________________________________________

§13 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Tyresökören 6300 kronor (DNr 2011 KFN 0015)

_____________________________________________________

§14 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2010 KFN 0028

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresökören

- Tyresö Hembygdsförening

- Tyresö Jazz & Blues Club

- Kören Mamsellerna

- Lions Club Trollbäcken

_____________________________________________________

§15 Kultur- & Idrottsgalan, val av jury samt fastställande av budget

DNr 2010 KFN 0013

Nämndens beslut

Nämnden utsåg en jury bestående av:

Lilian Edberg (M)

Dick Bengtson (M)

Carl-Olof Strand (KD)

Bo Furugård (S)

Kaijsa Keusch (S)

Peter Bylund (MP)

Juryn får mandat att utse nomineringar, besluta om vinnarna i samtliga kategorier samt fördela prispengarna.

Ryggdunken utses i samråd med föreningsrådet.

Budgeten för galan fastställs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I år är det första gången som Tyresö kommun kommer att genomföra en Kultur- & Idrottsgala. Syftet med galan är att tydligare uppmärksamma och hylla människor som på olika sätt gör fina insatser för sin förening och för kommunen.

_____________________________________________________

§16 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Översyn av Trollbäckens biblioteks lokaler

_____________________________________________________

§17 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Möte med revisorerna

- Utskick av underrättelse om antagande av detaljplan för Villabebyggelse Sommarliden 11, Midvintern 5.

- KS 2010-11-30 § 180 Förändring av ansvarsområde mellan nämnder gällande Naturskolan.

- Konferens med Nackanätverket i maj 2011

- Idrott och motion bland ungdomar i särskolan

_____________________________________________________