Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-03-28

Sammanträde 2011-03-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Trollbäckens bibliotek

18 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2011

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 28 februari för Kultur- och fritidsnämnden.

19 Internkontroll 2011

Förslag till nämndens beslut
Enligt förslag.
- Uppföljning av bokade men inte utnyttjade tider i hallar och anläggningar
- Kontroll av kommunens konst och tavlor

Ärendebeskrivning
Som områden för Internkontroll 2011 föreslås:

- Uppföljning av bokade men inte utnyttjade tider i hallar och anläggningar.

Kommunen erbjuder föreningar varje år träningstider i hallar och anläggningar så att de ska kunna utöva sina aktiviteter. Efterfrågan på tider är mycket större än vad kommunen kan erbjuda, vilket innebär att det är viktigt att föreningarna utnyttjar de tider de fått av kommunen så att lokalerna inte står tomma och outnyttjade.

- Kontroll av kommunens konst och tavlor.

Biblioteket har sedan 60-talet lånat ut konst och tavlor till både allmänheten och kommunala kontor och fastigheter. I början av 2000-talet så togs ett beslut att biblioteket inte längre skulle låna ut konst och tavlor till allmänheten, utan konsten skulle bara vara tillgänglig för den kommunala verksamheten. Den så kallade "Löskonsten" finns bland annat på äldreboenden, skolor, i sammanträdesrum, kontorsrum och korridorer.

Varje år avsätts 35 000 kronor till att köpa in ny konst för. Inköpsansvaret ligger på Kulturenheten.

Den mesta av konsten är dokumenterad i ett register som är kompletterat med fotografier av konsten. Från början fotograferades kosten och arkiverades i form av diabilder men idag används digitala bilder.
Utlåningsregister och fotografier finns lagrade hos Kulturenheten.

Inventering av utlånad konst och tavlor görs, den senaste inventeringen, förra året, gjordes på Trollängens äldreboende och C3L.

20 Redovisning från granskning av aktivitetskort

Förslag till nämndens beslut
Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning
Fritidsenheten utför årligen kontroll på föreningarnas redovisning av bidraget Lokalt Aktivitetsstöd (LOK). 2011 har totalt 13 föreningar valts ut från 2010 års verksamhet. Urvalet sker både slumpmässigt och strategiskt.

Redovisning visar att de allra flesta föreningar sköter sin redovisning på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen avser att fortsätta utbildningsinsatserna och kontrollerna för att ytterligare minimera felaktigheterna för kommande år.

En förening som fått möjlighet att korrigera inlämnade felaktigheter och trots uppmaning inte gjort det, kommer inte att erhålla något bidrag för 2009. Föreningen har accepterat detta samt inkommit med handlingsplan för att strama upp sina interna processer.

Föreningen kommer att specialgranskas årligen, 2011-2014.
Nämnden ser mycket allvarligt på felaktiga redovisningar och kommer att vara extra noggrann vid framtida granskningar.

21 Projektbidrag Pelada i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

- att bidra med 50 000 till projektet i Tyresö

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

- att Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden vardera bidrar med samma summa till finansieringen.

Ärendemening
Samba FA AB är ett företag som driver projekt med spontanfotboll genom att arrangera öppna pass där man bejakar det "vackra" spelet framför resultatet. Passen drivs av utbildade ledare med hjälp av lokalt rekryterade ungdomsledare i brasiliansk anda. (Se vidare bilagd offert.)

Ordförandeförslag
Eftersom dessa aktiviteter i första hand vänder sig mot icke föreningsaktiva barn och ungdomar passar det utmärkt i vår satsning på spontanidrott. Samba FA har under 2010 drivit framgångsrika skolprojekt i två Tyresöskolor, Sofieberg och Fornudden.

Eftersom detta är ett typiskt "crossoverprojekt" som berör flera nämnder och förvaltningar är det rimligt att kostnaden för kommunen delas mellan de verksamheter som berörs.

Mitt förslag är således att Kultur- och fritidsnämnden från anslaget till nämndens förfogande bidrar med 1/3 av kostnaden, 50 000.

Det är viktigt att påpeka att om detta projekt blir en framgång och en förlängning ska diskuteras, bör kommande finansiering åtminstone delvis finansieras med externa sponsormedel.

22 Ansökan om arrangemang av dagkollo 2011

Förslag till nämndens beslut
- att bidra med 60 000 till Tyresö FFs dagkollo 2011

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

- att föreningen senast 1 oktober 2011 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomisk utfall till nämnden.

Ärendebeskrivning
Tyresö FF har med bidrag från kommunen under många år arrangerat en sommaraktivitet där fokus ligger på lekar och bad för sommarlediga Tyresöbarn.
Kommunens krav har varit att kostnaderna ska vara på en nivå så att så många barn som möjligt ska kunna delta. Avgiftsnivån, som fastställts i samråd med kommunen, har under tidigare år varit ungefär hälften av arrangemangskostnaden.

Tyresö FF ansöker om att få ett aktivitetsbidrag på 100 000 kronor för dagkollo under dagarna 16-17 juni samt 20-23 juni 2011.

Ordförandeförslag
Tyresö FF gör ett bra och viktigt arbete när man arrangerar dagkollo för lediga barn.
För 2010 erhöll föreningen 80 000 i bidrag till motsvarande arrangemang som då varade i 9 dagar.

Detta år gör skolavslutning och midsommarhelg att man tänker sig totalt 6 dagars verksamhet. Med anledning av detta föreslår jag att bidraget justeras nedåt från fjolårets nivå p g a den minskade omfattningen.

Deltagaravgiften har varit oförändrad sedan 2008. Om föreningen känner att det är påkallat att höja denna för att täcka sina kostnader har inte jag något att invända så länge höjningen inte överskrider 10 %.

23 Ansökan om bidrag från Filmföreningen

Förslag till nämndens beslut
- att bidra med 275 000 kronor till utrustning för digitaliserad filmvisning.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

a) att det budgeterade bidraget från Svenska Filminstitutet erhålls,
b) att Tyresö Filmförening i samarbete med Café Bonza i augusti, veckan före skolstart, 2012 anordnar 2 gratis filmkvällar för ungdomar i åldern 14-20 år.
c) Att den nya utrustningen i möjligaste mån aktivt tillgängliggörs och marknadsförs för övrigt föreningsliv och skolorna i kommunen av Tyresö Filmförening. När skolorna utnyttjar utrustningen ska detta ske till självkostnadspris.

Ärendebeskrivning
Under 2011 kommer hela filmvärlden att digitaliseras vilket innebär att de gamla 35 mm filmerna kommer att försvinna från marknaden.
För att möta det nya kravet på digitalisering så behöver biografen Forellen förnya sin utrustning. Kostnaden för den digitala utrustningen är för närvarande 750 000 kronor. Hälften av detta kan en ideell förening få bidrag med från Svenska Filminstitutet, under förutsättning att föreningen kan garantera den andra halvan.

Tyresö Filmförening ansöker om ett bidrag på 275 000 kronor.

Ordförandeutlåtande
Tyresö filmförening driver en mycket välskött och omtyckt lokal biograf i Tyresö. Man har de senaste åren varit så framgångsrik i sitt arbete att filmdistributörerna till och med förlagt ett antal svenska filmpremiärer till Tyresö.

Biograf Forellen är ett viktigt inslag i kommunens kulturutbud vilket också visades när Kultur- och fritidsnämnden 2010 anslog 100 000 kronor till digitalisering av ljudanläggningen.

Den föreslagna finansieringsformen där föreningen (100 000 kronor), kommunen (275 000 kronor) och en extern part, i detta fall Svenska filminstitutet (375 000 kronor), samverkar är enligt min bedömning ett mycket bra exempel på framtidens sätt att arbeta inom kultur- och fritidssektorn.

För att öka värdet av kommunens investeringar och även skapa en kännedom om Bio Forellens utbud och existens föreslår jag att bidraget villkoras med några gratisföreställningar för kommunens ungdomar under sommaren 2012 när den nya utrustningen är installerad och satt i drift.

24 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning
Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:
- Korpen 4 000 kronor (Korpen Gladiatorerna)
- Domusängarna 7 000 kronor (Tyresö Metal Festival)

25 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.


Ärendebeskrivning
Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Tyresö Trädgårdssällskap

26 Redovisning av grupparbeten från KFN-konferensen

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
På Kultur- och fritidsnämndens uppstartskonferens den 11-12 februari fick ledamöterna ett grupparbete med fyra framtidsfrågor att diskutera. Resultatet redovisas i bilagorna som idéskisser från de tvärpolitiska grupperna. Materialet kommer att användas som ett diskussionsunderlag för nämndens arbete under mandatperioden.

27 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

28 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden redovisas:

- Avsägelser och fyllnadsval, KF 2011-02-17.
- Principbeslut om nytt hyressystem för lokaler, KS 2011-03-01
- Kungliga biblioteket har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.
- Underrättelse om antagande av detaljplan för Del av kv. Torpartäppan.
- Underrättelse om antagande av detaljplan för Villabebyggelse Gullvivebacken 4.
- Detaljplan för del av Kv. Torpartäppan i Skälsätra.
- Detaljplan för bostäder vid Bollmora allé.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (149 kb)

§18 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 28 februari för Kultur- och fritidsnämnden.

_____________________________________________________

§19 Internkontroll 2011

Nämndens beslut

Dnr 2011/KFN 0009

Enligt förslag.

- Uppföljning av bokade men inte utnyttjade tider i hallar och anläggningar

- Kontroll av kommunens konst och tavlor

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Som områden för Internkontroll 2011 föreslås:

- Uppföljning av bokade men inte utnyttjade tider i hallar och anläggningar.

Kommunen erbjuder föreningar varje år träningstider i hallar och anläggningar så att de ska kunna utöva sina aktiviteter. Efterfrågan på tider är mycket större än vad kommunen kan erbjuda, vilket innebär att det är viktigt att föreningarna utnyttjar de tider de fått av kommunen så att lokalerna inte står tomma och outnyttjade.

- Kontroll av kommunens konst och tavlor.

Biblioteket har sedan 60-talet lånat ut konst och tavlor till både allmänheten och kommunala kontor och fastigheter. I början av 2000-talet så togs ett beslut att biblioteket inte längre skulle låna ut konst och tavlor till allmänheten, utan konsten skulle bara vara tillgänglig för den kommunala verksamheten. Den så kallade ”Löskonsten” finns bland annat på äldreboenden, skolor, i sammanträdesrum, kontorsrum och korridorer.

Varje år avsätts 35000 kronor till att köpa in ny konst för. Inköpsansvaret ligger på Kulturenheten.

Den mesta av konsten är dokumenterad i ett register som är kompletterat med fotografier av konsten. Från början fotograferades kosten och arkiverades i form av diabilder men idag används digitala bilder.

Utlåningsregister och fotografier finns lagrade hos Kulturenheten.

Inventering av utlånad konst och tavlor görs, den senaste inventeringen, förra året, gjordes på Trollängens äldreboende och C3L.

_____________________________________________________

§20 Redovisning från granskning av aktivitetskort

Nämndens beslut

Dnr 2011/KFN 0021

Redovisningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fritidsenheten utför årligen kontroll på föreningarnas redovisning av bidraget Lokalt Aktivitetsstöd (LOK). 2011 har totalt 13 föreningar valts ut från 2010 års verksamhet. Urvalet sker både slumpmässigt och strategiskt.

Redovisning visar att de allra flesta föreningar sköter sin redovisning på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen avser att fortsätta utbildningsinsatserna och kontrollerna för att ytterligare minimera felaktigheterna för kommande år.

En förening som fått möjlighet att korrigera inlämnade felaktigheter och trots uppmaning inte gjort det, kommer inte att erhålla något bidrag för 2009. Föreningen har accepterat detta samt inkommit med handlingsplan för att strama upp sina interna processer.

Föreningen kommer att specialgranskas årligen, 2011-2014.

Nämnden ser mycket allvarligt på felaktiga redovisningar och kommer att vara extra noggrann vid framtida granskningar.

_____________________________________________________

§21 Projektbidrag Pelada i Tyresö

Nämndens beslut

Dnr 2011/KFN 0022

- att bidra med 50000 till projektet i Tyresö

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

- att resterande belopp finansieras av andra förvaltningar/nämnder i kommunen

_____________________________________________________

Ärendemening

Samba FA AB är ett företag som driver projekt med spontanfotboll genom att arrangera öppna pass där man bejakar det ”vackra” spelet framför resultatet. Passen drivs av utbildade ledare med hjälp av lokalt rekryterade ungdomsledare i brasiliansk anda. (Se vidare bilagd offert.)

Ordförandeförslag

Eftersom dessa aktiviteter i första hand vänder sig mot icke föreningsaktiva barn och ungdomar passar det utmärkt i vår satsning på spontanidrott. Samba FA har under 2010 drivit framgångsrika skolprojekt i två Tyresöskolor, Sofieberg och Fornudden.

Eftersom detta är ett typiskt ”crossoverprojekt” som berör flera nämnder och förvaltningar är det rimligt att kostnaden för kommunen delas mellan de verksamheter som berörs.

Mitt förslag är således att Kultur- och fritidsnämnden från anslaget till nämndens förfogande bidrar med 1/3 av kostnaden, 50000.

Det är viktigt att påpeka att om detta projekt blir en framgång och en förlängning ska diskuteras, bör kommande finansiering åtminstone delvis finansieras med externa sponsormedel.

_____________________________________________________

§22 Ansökan om arrangemang av dagkollo 2011

Nämndens beslut

Dnr 2011/KFN 0023

- att bidra med 60000 till Tyresö FFs dagkollo 2011

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

- att föreningen senast 1 oktober 2011 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomiskt utfall till nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö FF har med bidrag från kommunen under många år arrangerat en sommaraktivitet där fokus ligger på lekar och bad för sommarlediga Tyresöbarn.

Kommunens krav har varit att kostnaderna ska vara på en nivå så att så många barn som möjligt ska kunna delta. Avgiftsnivån, som fastställts i samråd med kommunen, har under tidigare år varit ungefär hälften av arrangemangskostnaden.

Tyresö FF ansöker om att få ett aktivitetsbidrag på 100000 kronor för dagkollo under dagarna 16-17 juni samt 20-23 juni 2011.

Ordförandeförslag

Tyresö FF gör ett bra och viktigt arbete när man arrangerar dagkollo för lediga barn.

För 2010 erhöll föreningen 80000 i bidrag till motsvarande arrangemang som då varade i 9 dagar.

Detta år gör skolavslutning och midsommarhelg att man tänker sig totalt 6 dagars verksamhet. Med anledning av detta föreslår jag att bidraget justeras nedåt från fjolårets nivå p g a den minskade omfattningen.

Deltagaravgiften har varit oförändrad sedan 2008. Om föreningen känner att det är påkallat att höja denna för att täcka sina kostnader har inte jag något att invända så länge höjningen inte överskrider 10 %.

_____________________________________________________

§23 Ansökan om bidrag från Filmföreningen

Nämndens beslut

Dnr 2011/KFN 0024

- att bidra med 275000 kronor till utrustning för digitaliserad filmvisning.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

a) att det budgeterade bidraget från Svenska Filminstitutet erhålls,

b) att Tyresö Filmförening i samarbete med Café Bonza i augusti, veckan före skolstart, 2012 anordnar 2 gratis filmkvällar för ungdomar i åldern 14-20 år.

c) Att den nya utrustningen aktivt tillgängliggörs och marknadsförs för övrigt föreningsliv och skolorna i kommunen av Tyresö Filmförening. När skolorna utnyttjar utrustningen ska detta ske till självkostnadspris.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under 2011 kommer hela filmvärlden att digitaliseras vilket innebär att de gamla 35 mm filmerna kommer att försvinna från marknaden.

För att möta det nya kravet på digitalisering så behöver biografen Forellen förnya sin utrustning. Kostnaden för den digitala utrustningen är för närvarande 750000 kronor. Hälften av detta kan en ideell förening få bidrag med från Svenska Filminstitutet, under förutsättning att föreningen kan garantera den andra halvan.

Tyresö Filmförening ansöker om ett bidrag på 275000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Tyresö filmförening driver en mycket välskött och omtyckt lokal biograf i Tyresö. Man har de senaste åren varit så framgångsrik i sitt arbete att filmdistributörerna till och med förlagt ett antal svenska filmpremiärer till Tyresö.

Biograf Forellen är ett viktigt inslag i kommunens kulturutbud vilket också visades när Kultur- och fritidsnämnden 2010 anslog 100000 kronor till digitalisering av ljudanläggningen.

Den föreslagna finansieringsformen där föreningen (100000 kronor), kommunen (275000 kronor) och en extern part, i detta fall Svenska filminstitutet (375000 kronor), samverkar är enligt min bedömning ett mycket bra exempel på framtidens sätt att arbeta inom kultur- och fritidssektorn.

För att öka värdet av kommunens investeringar och även skapa en kännedom om Bio Forellens utbud och existens föreslår jag att bidraget villkoras med några gratisföreställningar för kommunens ungdomar under sommaren 2012 när den nya utrustningen är installerad och satt i drift.

_____________________________________________________

§24 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Korpen 4000 kronor (Korpen Gladiatorerna)

(Dnr 2011/KFN 0015)

- Domusängarna 7000 kronor (Tyresö Metal Festival)

(Dnr 2010/KFN 0055)

_____________________________________________________

§25 Redovisning av genomförda arrangemang

Nämndens beslut

Dnr 2010/KFN 0055

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö Trädgårdssällskap

_____________________________________________________

§26 Redovisning av grupparbeten från KFN-konferensen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

På Kultur- och fritidsnämndens uppstartskonferens den 11-12 februari fick ledamöterna ett grupparbete med fyra framtidsfrågor att diskutera. Resultatet redovisas i bilagorna som idéskisser från de tvärpolitiska grupperna. Materialet kommer att användas som ett diskussionsunderlag för nämndens arbete under mandatperioden.

_____________________________________________________

§27 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

_____________________________________________________

§28 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Avsägelser och fyllnadsval, KF 2011-02-17.

- Principbeslut om nytt hyressystem för lokaler, KS 2011-03-01

- Kungliga biblioteket har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

- Underrättelse om antagande av detaljplan för Del av kv. Torpartäppan.

- Underrättelse om antagande av detaljplan för Villabebyggelse Gullvivebacken 4.

- Detaljplan för del av Kv. Torpartäppan i Skälsätra.

- Detaljplan för bostäder vid Bollmora allé.

_____________________________________________________