Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-10-31

Sammanträde 2011-10-31

Datum
Klockan
19:00
Plats

70 Ekonomisk rapport per den 30 september 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning, se bilaga.

71 IP Skogen, mobil idrottsanläggning

Förslag till nämndens beslut

Avslag eftersom behovet av en mobil idrottsanläggning inte finns.

Ärendebeskrivning

Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Nynäshamns kommun, Södertälje kommun, Värmdö kommun och Tyresö kommun har gemensamt tagit fram ett förslag om regional samverkan avseende en mobil idrottsanläggning.

72 Digitalisering av kulturarvet

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras.

- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag inklusive kostnadskalkyl för fortsatt digitalisering av kulturarvet.

Ärendebeskrivning

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2010-05-03 §32 presenterades ett förslag att inom uppdraget digitalisering av kulturarvet via webb levandegöra kulturarvet i Tyresö. Två projekt planerades:

1. Digitalisering av kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt som läggs ut på kommunens webbsida och webbkarta.
2. Skapa plattform för intresserade kommuninvånare och hembygdsforskare att publicera material på en portal på Wikipedia.

Tjänsteskrivelsen noterades och förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en projektplan för ett fortsatt arbete enligt förslaget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

73 Regelverk för bidrag till studieförbunden

Förslag till nämndens beslut

- Utbetalningen till studieförbunden för 2011 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk, med undantag av grundbelopp som ej utgår.

- Beloppen per studietimme fastställs till:

16,00 kr - oprioriterad verksamhet
29,50 kr - normal nivå
48,00 kr - prioriterad verksamhet

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att se över regelverket för bidrag till studieförbunden i Tyresö inför utbetalning för 2011 års verksamhet. Se bilaga.

74 Svar på motion från Miljöpartiet angående "Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

- att avslå att-satserna 1 och 3 nedan
- att anse att-sats 2 nedan besvarad
- att skicka svaret till Kommunstyrelsen för vidare behandling

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har 2011-06-16 lämnat en motion till Kommunfullmäktige där man föreslår åtgärder för att "Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö". (Se bilaga)
Kommunstyrelsen har skickat motionen till KFN på remiss.

De förslag som direkt berör denna nämnds arbete är:

1) Att införa öppna nämndmöten
2) Att arbeta långsiktigt för ungdomars inflytande, t ex ett ungdomsråd
3) Att genomföra samråd i andra frågor än planfrågor, t ex kommunal ekonomi

Ordförandeutlåtande

Tyresö har ett mycket högt valdeltagande, 84,5 procent. Miljöpartiet grundar sin motion på att valdeltagandet 2010 sjönk i ett valdistrikt och efterlyser därför åtgärder för att öka intresset och engagemanget i hela kommunen.

Att engagera medborgarna även mellan valen ligger i allas intresse och det görs också olika insatser, bl a i form av information, medborgarpaneler och öppna möten. Kultur- och fritidsnämnden träffar regelbundet olika föreningar och intressegrupper för att inhämta deras synpunkter. Dessutom möter de enskilda partiernas representanter olika grupperingar i kommunen på eget initiativ eller efter inbjudan.

Kultur- och fritidsnämnden förlägger ofta sina sammanträden ute hos föreningarna för att träffa dem i sin egen miljö. På dessa möten får föreningarna möjlighet att presentera sin verksamhet för nämndens ledamöter. Min uppfattning är att den dialog som då uppstår är väldigt viktiga för kommunikationen mellan folkvalda och föreningslivet i Tyresö.

Inom nämndens ansvarsområde finns ett föreningsråd som har möjlighet att föra fram föreningslivets synpunkter. De ungdomar som vistas på Café Bonza har ett stort inflytande över de aktiviteter som erbjuds.
Vad gäller generella aktiviteter som införande av ett ungdomsråd, har gjorda försök gett dåligt gensvar och min uppfattning är att ungdomarnas inflytande ska ske närmare verksamheten, såsom i konkreta projekt. Ett gott exempel var planeringen inför bygget av Skatepark 135.

Att införa samråd inom andra frågor än planfrågor görs inom denna nämnd i de frågor som nämnden anser vara relevanta för samråd. Senaste exemplet är frågan om inköp av en mobil idrottsanläggning där ett remissförfarande skett med berörda föreningar i kommunen.
Generella samråd riskerar att skapa dyr och onödig byråkrati och kan även vara tveksamt ur demokratisynpunkt eftersom vår uppgift som förtroendevalda är att företräda samtliga medborgare, inte bara dem som engagerar sig i specifika frågor.

75 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning har inkommit från:
- Tyresö FF, 60 000 kronor
- Tyresö Trädgårdssällskap, 2 000 kronor

76 Inställt arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kören Mamsellerna har blivit beviljade ett kulturbidrag på 7 000 kronor för en konsert tillsammans med en norsk damkör i höst. Detta arrangemang har ställts in.

77 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

78 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Nationell biblioteksstatistik 2010, http://www.kb.se/bibliotek/statistik/forskningsbibliotek/Preliminar-statistik-2010/
- Detaljplan för fastigheten Trinntorp 1:26, östra Tyresö, 2011KSM0293
- Detaljplan för infartsparkering Videvägen, Tyresö strand, 2011KSM0201
- Kopieringstaxa, KF 2011/KS 0160 12

§70 Ekonomisk rapport per den 30 september 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september 2011, se bilaga.

§71 IP Skogen, mobil idrottsanläggning

Dnr 2011/KFN 0056

Nämndens beslut

Avslag eftersom behovet av en mobil idrottsanläggning inte finns.

Ärendebeskrivning

Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Nynäshamns kommun, Södertälje kommun, Värmdö kommun och Tyresö kommun har gemensamt tagit fram ett förslag om regional samverkan avseende en mobil idrottsanläggning.

§72 Digitalisering av kulturarvet

Dnr 2010/KFN 0034

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag inklusive kostnadskalkyl för fortsatt digitalisering av kulturarvet.

Ärendebeskrivning

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2010-05-03 § 32 presenterades ett förslag att inom uppdraget digitalisering av kulturarvet via webb levandegöra kulturarvet i Tyresö.

Två projekt planerades:

1. Digitalisering av kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt som läggs ut på kommunens webbsida och webbkarta.

2. Skapa plattform för intresserade kommuninvånare och hembygdsforskare att publicera material på en portal på Wikipedia.

Tjänsteskrivelsen noterades och förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en projektplan för ett fortsatt arbete enligt förslaget.

§73 Regelverk för bidrag till studieförbunden

Dnr 2011/KFN 0020

Nämndens beslut

- Utbetalningen till studieförbunden för 2011 års verksamhet sker i enlighet med befintligt regelverk, med undantag av grundbelopp som ej utgår.

- Beloppen per studietimme fastställs till:

16,00 kr – oprioriterad verksamhet

29,50 kr – normal nivå

48,00 kr – prioriterad verksamhet

Röstförklaring

Anders Linder, (S) inkommer med en skriftlig röstförklaring, se bilaga.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att se över regelverket för bidrag till studieförbunden i Tyresö inför utbetalning för 2011 års verksamhet. Se bilaga.

§74 Svar på motion från Miljöpartiet angående ”Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö

Dnr 2011/KFN 0060

Nämndens beslut

- att avslå att-satserna 1 och 3 nedan

- att anse att-sats 2 nedan besvarad

- att skicka svaret till Kommunstyrelsen för vidare behandling

Yrkande

Peter Bylund, (MP) yrkar bifall till motionen. Yrkandet avslås utan omröstning.

Reservation

Peter Bylund, (MP) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har 2011-06-16 lämnat en motion till Kommunfullmäktige där man föreslår åtgärder för att ”Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö”. (Se bilaga)

Kommunstyrelsen har skickat motionen till KFN på remiss.

De förslag som direkt berör denna nämnds arbete är:

1) Att införa öppna nämndmöten

2) Att arbeta långsiktigt för ungdomars inflytande, t ex ett ungdomsråd

3) Att genomföra samråd i andra frågor än planfrågor, t ex kommunal ekonomi

Ordförandeutlåtande

Tyresö har ett mycket högt valdeltagande, 84,5 procent. Miljöpartiet grundar sin motion på att valdeltagandet 2010 sjönk i ett valdistrikt och efterlyser därför åtgärder för att öka intresset och engagemanget i hela kommunen.

Att engagera medborgarna även mellan valen ligger i allas intresse och det görs också olika insatser, bl a i form av information, medborgarpaneler och öppna möten. Kultur- och fritidsnämnden träffar regelbundet olika föreningar och intressegrupper för att inhämta deras synpunkter. Dessutom möter de enskilda partiernas representanter olika grupperingar i kommunen på eget initiativ eller efter inbjudan.

Kultur- och fritidsnämnden förlägger ofta sina sammanträden ute hos föreningarna för att träffa dem i sin egen miljö. På dessa möten får föreningarna möjlighet att presentera sin verksamhet för nämndens ledamöter. Min uppfattning är att den dialog som då uppstår är väldigt viktiga för kommunikationen mellan folkvalda och föreningslivet i Tyresö.

Inom nämndens ansvarsområde finns ett föreningsråd som har möjlighet att föra fram föreningslivets synpunkter. De ungdomar som vistas på Café Bonza har ett stort inflytande över de aktiviteter som erbjuds.

Vad gäller generella aktiviteter som införande av ett ungdomsråd, har gjorda försök gett dåligt gensvar och min uppfattning är att ungdomarnas inflytande ska ske närmare verksamheten, såsom i konkreta projekt. Ett gott exempel var planeringen inför bygget av Skatepark 135.

Att införa samråd inom andra frågor än planfrågor görs inom denna nämnd i de frågor som nämnden anser vara relevanta för samråd. Senaste exemplet är frågan om inköp av en mobil idrottsanläggning där ett remissförfarande skett med berörda föreningar i kommunen.

Generella samråd riskerar att skapa dyr och onödig byråkrati och kan även vara tveksamt ur demokratisynpunkt eftersom vår uppgift som förtroendevalda är att företräda samtliga medborgare, inte bara dem som engagerar sig i specifika frågor.


§ 75

Redovisning av genomförda arrangemang

Dnr 2011/KFN 0062

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö FF, 60 000 kronor

- Tyresö Trädgårdssällskap, 2000 kronor


§ 76

Inställt arrangemang

Dnr 2010/KFN 0055

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kören Mamsellerna har blivit beviljade ett kulturbidrag på 7000 kronor för en konsert tillsammans med en norsk damkör i höst. Detta arrangemang har ställts in.


§ 77

Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

§75 Redovisning av genomförda arrangemang

Dnr 2011/KFN 0062

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö FF, 60 000 kronor

- Tyresö Trädgårdssällskap, 2000 kronor

§76 Inställt arrangemang

Dnr 2010/KFN 0055

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kören Mamsellerna har blivit beviljade ett kulturbidrag på 7000 kronor för en konsert tillsammans med en norsk damkör i höst. Detta arrangemang har ställts in.

§77 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

§78 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Nationell biblioteksstatistik 2010, http://www.kb.se/bibliotek/statistik/forskningsbibliotek/Preliminar-statistik-2010/

- Detaljplan för fastigheten Trinntorp 1:26, östra Tyresö, 2011KSM0293

- Detaljplan för infartsparkering Videvägen, Tyresö strand, 2011KSM0201

- Kopieringstaxa, KF 2011/KS 0160 12