Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-12-05

Sammanträde 2011-12-05

Datum
Klockan
19:00
Plats

79 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

.
(Rapporten delas ut på mötet.)

80 Internkontroll 2011

Dnr 2011/KFN 0009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 mars 2011 § 19 följande två områden för internkontroll 2011:

* Uppföljning av bokade men inte utnyttjade tider.
* Kontroll av kommunens konst och tavlor.

Internkontrollen är genomförd under året och dess metod, resultat och förslag till åtgärd framgår ur bilaga 1.

81 Justering av tillämpningsföreskrifter för bidrag till kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Att göra en ändring i tillämpningsföreskrifter tagna i beslut KFN § 38/2005:
- Föreningarna är skyldiga att marknadsföra arrangemangen. Minimikrav är att information ska finnas anslaget på kommunens anslagstavla och även i månadsbladet "Det händer i Tyresö". Dessa tjänster är kostnadsfria.

till

- Föreningarna är skyldiga att marknadsföra arrangemangen. Minimikrav är att information ska lämnas till månadsbladet och evenemangskalendern på kommunens hemsida www.tyreso.se/evenemangstips senast den 10:e, månaden innan arrangemanget går av stapeln. Dessa tjänster är kostnadsfria och information finns på www.tyreso.se/foreningsportalen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut att ta bort kommunens anslagstavlor, se bilaga 2011/KS0287 003. Bakgrunden är att tavlorna är i dåligt skick, nyttjas i begränsad omfattning och nya informationskanaler har tillkommit.
Beslutet att ta bort anslagstavlorna medför att de tillämpnings-föreskrifter som gäller för bidrag till kulturarrangemang måste justeras.

82 Kultur- & Idrottsgalan, val av jury

Dnr 2011/KFN 0065

Förslag till nämndens beslut

Nämnden utser en jury bestående av:

Juryn får mandat att utse nomineringar, besluta om vinnarna i samtliga kategorier.

Ärendebeskrivning

Fredagen den 9 mars genomförs Tyresös Kultur- & Idrottsgala 2012. En jury ska utses, 3 personer från majoriteten och 3 personer från oppositionen, för att ta fram nomineringar och slutligen besluta om vinnarna i samtliga kategorier.

83 Tyresö Teaterförening

Förslag till nämndens beslut

Att får 80 000 kronor i stöd för uppstart av projektet under hösten 2011.

Ärendebeskrivning

Tyresö teaterförening planerar att för femte gången sätta upp Hemsöborna på Notholmen i samband med Strindbergsåret 2012. Örjan Herlitz är regissör och Kina Sellergren står för den musikaliska instuderingen. De totala uppsättningskostnaderna uppgår till 709 000 kronor. Föreningen hoppas att uppsättningen kommer att locka 3200 besökare, men osäkerheten är stor i och med att väderförhållandena påverkar kraftigt. Man tar en stor ekonomisk risk och hoppas på kommunens stöd. Därför vänder man sig nu till kommunen med ett önskemål om samarbete.

84 Kulturbidrag våren 2012

Dnr 2011/KFN 0068

Förslag till nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:

Tyresö Jazz & Blues Club, 30 000 kronor. Bidraget ska inte nyttjas för jazzkryssningar eftersom de är förlagda utanför kommunen.

Musikföreningen Strängstyrkan, 15 000 kronor

Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag avseende våren 2012 har inkommit enligt bilaga. Förvaltningens förslag till tilldelning framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

85 Delegationsbeslut kulturbidrag våren 2012

Dnr 2011/KFN 0068

Förslag till nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden har enligt delegation beslutat om kulturbidrag för våren 2012 för de ansökningar enligt tjänsteskrivelsen i bilaga till § 84 som högst uppgår till 10 000 kronor.

Delegationsbeslutet är tilldelning av följande kulturbidrag för våren 2012:

- Kören Mamsellerna, 8 000 kronor
- Lions Club Trollbäcken, 10 000 kronor
- Square Dancers/The Corners, 1 000 kronor
- Tyresö Diskant och Ungdomskör, 5 000 kronor
- Tyresö Hembygdsförening, 3 500 kronor
- Tyresö konstförening, 6 000 kronor
- Tyresökören, 7 900 kronor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

86 Redovisning av genomförda arrangemang

Dnr 2011/KFN 0066 och 2011/KFN 0022

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

har inkommit från:
- Peladafotbollen, Samba Football Academy, 50 000 kronor
- Drive In-idrott, Korpen, 55 000 kronor

87 Tilläggsbidrag Drive In-idrott - projektbidrag

Förslag till nämndens beslut

- att bidra med ytterligare 30 000 till projektet drive in-idrott i Tyresö.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

att föreningen senast 1 februari 2012 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomisk utfall till nämnden.

Ärendebeskrivning

Korpen i Tyresö ansöker om ytterligare projektbidrag för att i samverkan med andra föreningar fortsätta arrangera s k Drive In-idrott.

Ordförandeförslag

Kultur- och fritidsnämnden beviljade vid sitt möte 2011-09-26 55 000 till 21 kvällar s k drive-in-idrott.

I en lägesrapport (se föregående ärende) beskriver Korpen att projektet så här långt blivit framgångsrikt med 40-60 deltagande ungdomar per kväll. Man har dessutom lyckats intressera ungdomar på plats genom uppsökande rekrytering i och kring Tyresö Centrum.

Den höga närvaron skapar dock vissa problem med ledarbemanning och säkerhet.

Jag tycker det är oerhört viktigt att föreningarna får möjlighet att slutföra alla planerade kvällar och föreslår därför ett tilläggsbidrag till verksamheten.

88 Inställt arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Nämnden beviljade ett bidrag till bowlingklubben BK Trippel XXX på för att kunna anordna en tävling. Denna tävling kommer inte att genomföras därför kommer inte bidraget att utnyttjas.

89 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag (rapporten delas ut på mötet)

90 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Statsbidrag 2011 för inköp av barn- och ungdomslitteratur
- Underrättelse inför antagande av detaljplan för infartsparkering Videvägen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-02
- Ändring av detaljplanebestämmelser för Del av Raksta, 2011KSM0435
- Ändring av detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp, 2011KSM0444
- Ändring av detaljplanebestämmelser för Bergholmsområdet, 2011KSM0402
- Detaljplan för Bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen, 2011KSM0134
- Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012

§79 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011.

§80 Internkontroll 2011

Dnr 2011/KFN 0009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 mars 2011 § 19 följande två områden för internkontroll 2011:

§ Uppföljning av bokade men inte utnyttjade tider.

§ Kontroll av kommunens konst och tavlor.

Internkontrollen är genomförd under året och dess metod, resultat och förslag till åtgärd framgår ur bilaga 1.

§81 Justering av tillämpningsföreskrifter för bidrag till kulturarrangemang

Dnr 2011/KFN 0070

Nämndens beslut

Att göra en ändring i tillämpningsföreskrifter tagna i beslut KFN § 38/2005:

- Föreningarna är skyldiga att marknadsföra arrangemangen. Minimikrav är att information ska finnas anslaget på kommunens anslagstavla och även i månadsbladet ”Det händer i Tyresö”. Dessa tjänster är kostnadsfria.

till

- Föreningarna är skyldiga att marknadsföra arrangemangen. Minimikrav är att information ska lämnas till månadsbladet och evenemangskalendern på kommunens hemsida www.tyreso.se/evenemangstips senast den 10:e, månaden innan arrangemanget går av stapeln. Dessa tjänster är kostnadsfria och information finns på www.tyreso.se/foreningsportalen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fattat beslut att ta bort kommunens anslagstavlor, se bilaga 2011/KS0287 003. Bakgrunden är att tavlorna är i dåligt skick, nyttjas i begränsad omfattning och nya informationskanaler har tillkommit.

Beslutet att ta bort anslagstavlorna medför att de tillämpnings-föreskrifter som gäller för bidrag till kulturarrangemang måste justeras.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) kommer in med särskilt yttrande, se bilaga.

§82 Kultur- & Idrottsgalan, val av jury

Dnr 2011/KFN 0065

Nämndens beslut

Nämnden utser en jury bestående av:

Dick Bengtson, (M)

Carl-Olof Strand (KD)

Lilian Edberg (M)

Bo Furugård (S)

Kajsa Keusch (S)

Gunilla Andersson (V)

I juryn ska även 2 representanter från Föreningsrådet ingå, varav en representant från kultursidan och en representant från idrottssidan.

Juryn får mandat att utse nomineringar, besluta om vinnare i samtliga kategorier.

Ärendebeskrivning

Fredagen den 9 mars genomförs Tyresös Kultur- & Idrottsgala 2012. En jury ska utses, 3 personer från majoriteten och 3 personer från oppositionen, för att ta fram nomineringar och slutligen besluta om vinnarna i samtliga kategorier.

Tilläggsyrkande

Bo Furugård (S) yrkar tillägg till beslutet, att juryn utökas med 2 representanter från Föreningsrådet, varav en representant från kultursidan och en representant från idrottssidan.

Tilläggsyrkandet antas utan omröstning.

§83 Tyresö Teaterförening

Dnr 2011/KFN 0069

Nämndens beslut

Att Tyresö Teaterförening får 80000 kronor i stöd för uppstart av projektet under hösten 2011.

Ärendebeskrivning

Tyresö teaterförening planerar att för femte gången sätta upp Hemsöborna på Notholmen i samband med Strindbergsåret 2012. Örjan Herlitz är regissör och Kina Sellergren står för den musikaliska instuderingen. De totala uppsättningskostnaderna uppgår till 709000 kronor. Föreningen hoppas att uppsättningen kommer att locka 3200 besökare, men osäkerheten är stor i och med att väderförhållandena påverkar kraftigt. Man tar en stor ekonomisk risk och hoppas på kommunens stöd. Därför vänder man sig nu till kommunen med ett önskemål om samarbete.

§84 Kulturbidrag våren 2012

Dnr 2011/KFN 0068

Nämndens beslut

Kulturbidrag tilldelas:

Tyresö Jazz & Blues Club, 30000 kronor. Bidraget ska inte nyttjas för jazzkryssningar eftersom de är förlagda utanför kommunen.

Musikföreningen Strängstyrkan, 15 000 kronor

Ärendebeskrivning

Ansökningar till kulturbidrag avseende våren 2012 har inkommit enligt bilaga. Förvaltningens förslag till tilldelning framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Lilian Edberg (M) och Ajda Asgari (MP) i handläggningen i detta ärende.

§85 Delegationsbeslut kulturbidrag våren 2012

Dnr 2011/KFN 0068

Nämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden har enligt delegation beslutat om kulturbidrag för våren 2012 för de ansökningar enligt tjänsteskrivelsen i bilaga till § 84 som högst uppgår till 10000 kronor.

Delegationsbeslutet är tilldelning av följande kulturbidrag för våren 2012:

- Kören Mamsellerna, 8 000 kronor

- Lions Club Trollbäcken, 10000 kronor

- Square Dancers/The Corners, 1000 kronor

- Tyresö Diskant och Ungdomskör, 5000 kronor

- Tyresö Hembygdsförening, 3500 kronor

- Tyresö konstförening, 6000 kronor

- Tyresökören, 7900 kronor

Protokollsanteckning

Peter Bylund (MP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga.

§86 Redovisning av genomförda arrangemang

Dnr 2011/KFN 0022 och 2011/KFN 0066

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Peladafotbollen, Samba Football Academy, 50000 kronor

- Drive In-idrott, Korpen, 55000 kronor

§87 Tilläggsbidrag Drive In-idrott - projektbidrag

Dnr 2011/KFN 0066

Nämndens beslut

- att bidra med ytterligare 30 000 till projektet Drive In-idrott i Tyresö.

Bidraget lämnas med följande förbehåll:

att föreningen senast 1 februari 2012 redovisar resultatet av arrangemanget i form av närvarostatistik samt ekonomisk utfall till nämnden.

Ärendebeskrivning

Korpen i Tyresö ansöker om ytterligare projektbidrag för att i samverkan med andra föreningar fortsätta arrangera s k Drive In-idrott.

Ordförandeförslag

Kultur- och fritidsnämnden beviljade vid sitt möte 2011-09-26 55000 till 21 kvällar s k drive-in-idrott.

I en lägesrapport (se föregående ärende) beskriver Korpen att projektet så här långt blivit framgångsrikt med 40-60 deltagande ungdomar per kväll. Man har dessutom lyckats intressera ungdomar på plats genom uppsökande rekrytering i och kring Tyresö Centrum.

Den höga närvaron skapar dock vissa problem med ledarbemanning och säkerhet.

Jag tycker det är oerhört viktigt att föreningarna får möjlighet att slutföra alla planerade kvällar och föreslår därför ett tilläggsbidrag till verksamheten.

§88 Inställt arrangemang

2010/KFN 0066

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Nämnden beviljade ett bidrag till bowlingklubben BK Trippel XXX på för att kunna anordna en tävling. Denna tävling kommer inte att genomföras därför kommer inte bidraget att utnyttjas.

§89 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

§90 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Statsbidrag 2011 för inköp av barn- och ungdomslitteratur

- Underrättelse inför antagande av detaljplan för infartsparkering Videvägen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-02

- Ändring av detaljplanebestämmelser för Del av Raksta, 2011KSM0435

- Ändring av detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp, 2011KSM0444

- Ändring av detaljplanebestämmelser för Bergholmsområdet, 2011KSM0402

- Detaljplan för Bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen, 2011KSM0134

- Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012