Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-03-26

Sammanträde 2012-03-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferensrummet Myggdalen, plan 1 kommunhuset

14 Ekonomisk rapport per den 29 februari 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

15 Översyn och anpassning av taxor och avgifter

Förslag till nämndens beslut

- enligt förvaltningens förslag

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen fick i samband med beslut om nämndplan 2012, § 64 2011-09-26, i uppdrag att se över taxorna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Förvaltningen har genomfört översynen och presenterar ett förslag till hur de aktuella taxorna för vuxenverksamhet skulle kunna anpassas till rådande kostnadsläge.

Ordförandeförslag

I nämndplanen för 2012 gavs ett uppdrag att se över vissa taxor inom nämndens ansvarsområde. Det finns flera skäl till detta. Bland annat har kostnaderna för kommunens anläggningar ökat i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen utan att taxorna för vuxenverksamheten justerats. Vidare har nya anläggningar tillkommit, exempelvis Dalhallen, som ökat kommunens kapitalkostnader.

Ett av de viktigaste politiska målen för mig, och Alliansen, är att fortsätta ha råd att finansiera nolltaxan för barn- och ungdomsaktiviteter i kommunens lokaler. För att lyckas med det är det viktigt att de vuxna är med och bär en större del av sina egna kostnader.
Ett talande exempel är att dagens timtaxa för vuxenverksamhet i kommunens idrottshallar endast står för 37 % av den faktiska kostnaden. Det betyder att kommunen subventionerar vuxnas idrottande med 63 %. Detta är tyvärr inte hållbart i längden.

Specialidrottsförbunden har på senare år kommit med allt fler krav för att ett lag ska få spela i de högsta serierna. Det är en oroande utveckling där man endast ställer krav utan att på något sätt bidra till att finansiera dessa krav. Att den nya Nybodahallen kommer innehålla 800 åskådarplatser är resultatet av ett sådant krav. Jag vill gärna att de duktiga Tyresöföreningarna om möjligt ska kunna spela sina hemmamatcher i Tyresö, men då måste man också vara med och finansiera en större del av de extra kostnader som tillkommer.
Därför inför vi nu en evenemangstaxa där de föreningar som spelar i de nationella serierna får betala en något större del av extrakostnaderna. I högsta grad en rättvisefråga. Föreningar med seniorlag i lägre serier berörs inte alls av denna förändring.

Med denna modell för taxor säkerställer vi en fortsatt satsning på barn- och ungdomar samtidigt som kommunen fortfarande subventionerar en stor del av de vuxnas idrottande.

Ett första förslag har varit ute på remiss till föreningslivet via Tyresö Föreningsråd. De svar som inkommit har bl a varit kritiska till den korta planeringstid från beslut till införande som detta förslag hade.
Därför innehåller detta reviderade förslag en justering i två etapper, där den första träder i kraft 2013-01-01 och den andra 2014-01-01. Det bör ge berörda föreningar gott om tid att planera och eventuellt anpassa budget och verksamhet.

16 Remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013 - 2015

Förslag till nämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till svar på remiss om Kommunplan 2013-2015 och överlämnar beslutet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan tas enligt styrprocessens årshjul fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 16 april 2012. Nämndernas synpunkter ska redovisas på kommunplanekonferensen den 25-26 april.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som kommunplanen. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren och ska lämnas till kansliavdelningen senast den 9 maj.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj 2012 och av kommunfullmäktige den 14 juni 2012.

Material till ärendet finns i bilagor.

Ordförandeförslag

Inom nämndens ansvarsområde pågår taxejusteringar i enlighet med uppdraget i planen.

Investering som bör föras till planen är omklädningsrum på Trollbäckens IP. De gamla behöver renoveras och ca 5 nya uppföras för att tillgodose det ökade behovet. Tillgången på omklädningsrum är inte dimensionerad för de två nya konstgräsplaner som numer finns där.
Nämnden inser dock att investeringsprogrammet är hårt belastat de
närmaste åren, och kan fram till genomförandet av ovanstående permanenta lösning, tänka sig en temporär, exempelvis med hjälp av paviljonger för att lösa den akuta situationen.
Uppskattad kostnad för detta ?

Nämnden förordar att ett extra anslag tillförs barn- och utbildningsnämnden för att uppnå målet att "Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi". Anslagsbehovet är 1,2 miljoner 2013 och 1,2 miljoner 2014.

I övrigt inga synpunkter.

17 Enhetsplaner 2012

- Bibliotek
- Kultur
- Fritid

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Det bör finnas 2-3 konkreta mål för varje verksamhet inom enheten. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.

18 Internkontroll 2012

Förslag till nämndens beslut

För år 2012 ska internkontroll genomföras inom områden:

- Rutiner för att så kallade bluffakturor inte ska drabba nämndens ansvarsområde.

- Inventering av inventarier och instrument samt rutiner för hantering av låneinstrument på Kulturskolan.


Ärendebeskrivning

För år 2012 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

19 Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om fattat delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Korpen Brännpunkten, 3 000 kronor

20 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Musikföreningen Strängstyrkan, 10 500 kronor (2 konserter)

21 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag
- Sommaröppettider på biblioteken 2012
- Folkbiblioteksstatistik från Kungliga biblioteket
- "Get online week" 26-31 mars

22 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Svar på motion om att minska exponeringen av kemikalier för att
värna kommuninvånarnas hälsa, 2010/KS 0312 91
- Reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda,
2011/KS 0181 003
- Svar på motion "Öppna upp och öka intresset för politiken", 2011/KS 0206 001

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Detaljplan för Bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen, kungörelse
- Underrättelse inför antagande av detaljplan för Hanviken 9:2

Övrigt
- Ett riktigt Sommarlov - Kollo på Barnens Ö - möjligheternas sommar

§14 Ekonomisk rapport per den 29 februari 2012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 29 februari 2012.

_________________________________________________

§15 Översyn och anpassning av taxor och avgifter

Dnr 2012/KFN 0002 12

Nämndens beslut

- enligt förvaltningens förslag

- samt att en delutvärdering av nyttjandegraden ska ske hösten 2013

Yrkande

Bo Furugård (S) och Gunilla Andersson (V) yrkar avslag på höjning av taxa 1.

Skriftlig reservation

Bo Furugård (S) meddelar att (S) inkommer med en skriftlig reservation.

Tilläggsyrkande

Peter Bylund (MP) yrkar tillägg till beslutet, att en delutvärdering av nyttjandegraden ska ske hösten 2013.

Tilläggsyrkandet antas utan omröstning.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen fick i samband med beslut om nämndplan 2012, § 64 2011-09-26, i uppdrag att se över taxorna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Förvaltningen har genomfört översynen och presenterar ett förslag till hur de aktuella taxorna för vuxenverksamhet skulle kunna anpassas till rådande kostnadsläge.

Ordförandeförslag

I nämndplanen för 2012 gavs ett uppdrag att se över vissa taxor inom nämndens ansvarsområde. Det finns flera skäl till detta. Bland annat har kostnaderna för kommunens anläggningar ökat i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen utan att taxorna för vuxenverksamheten justerats. Vidare har nya anläggningar tillkommit, exempelvis Dalhallen, som ökat kommunens kapitalkostnader.

Ett av de viktigaste politiska målen för mig, och Alliansen, är att fortsätta ha råd att finansiera nolltaxan för barn- och ungdomsaktiviteter i kommunens lokaler. För att lyckas med det är det viktigt att de vuxna är med och bär en större del av sina egna kostnader.

Ett talande exempel är att dagens timtaxa för vuxenverksamhet i kommunens idrottshallar endast står för 37 % av den faktiska kostnaden. Det betyder att kommunen subventionerar vuxnas idrottande med 63 %. Detta är tyvärr inte hållbart i längden.

Specialidrottsförbunden har på senare år kommit med allt fler krav för att ett lag ska få spela i de högsta serierna. Det är en oroande utveckling där man endast ställer krav utan att på något sätt bidra till att finansiera dessa krav. Att den nya Nybodahallen kommer innehålla 800 åskådarplatser är resultatet av ett sådant krav. Jag vill gärna att de duktiga Tyresöföreningarna om möjligt ska kunna spela sina hemmamatcher i Tyresö, men då måste man också vara med och finansiera en större del av de extra kostnader som tillkommer.

Därför inför vi nu en evenemangstaxa där de föreningar som spelar i de nationella serierna får betala en något större del av extrakostnaderna. I högsta grad en rättvisefråga. Föreningar med seniorlag i lägre serier berörs inte alls av denna förändring.

Med denna modell för taxor säkerställer vi en fortsatt satsning på barn- och ungdomar samtidigt som kommunen fortfarande subventionerar en stor del av de vuxnas idrottande.

Ett första förslag har varit ute på remiss till föreningslivet via Tyresö Föreningsråd. De svar som inkommit har bl a varit kritiska till den korta planeringstid från beslut till införande som detta förslag hade.

Därför innehåller detta reviderade förslag en justering i två etapper, där den första träder i kraft 2013-01-01 och den andra 2014-01-01. Det bör ge berörda föreningar gott om tid att planera och eventuellt anpassa budget och verksamhet.

_________________________________________________

§16 Remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013 - 2015

Dnr 2012/KFN 0015 10

Nämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag med följande tillägg.

Nämnden saknar information kring fördelningen mellan flickor och pojkar. (Enligt LOK-bidragen är fördelningen 48 % flickor och 52 % pojkar).

En utmaning blir hur vi i framtiden ska kunna tillgodose behovet av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, inte minst de med neuropsykiatriska diagnoser.

Beslutet överlämnas till Kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) ställer sig bakom beslutet men inkommer med särskilt yttrande.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan tas enligt styrprocessens årshjul fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 16 april 2012. Nämndernas synpunkter ska redovisas på kommunplanekonferensen den 25-26 april.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som kommunplanen. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren och ska lämnas till kansliavdelningen senast den 9 maj.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj 2012 och av kommunfullmäktige den 14 juni 2012.

Material till ärendet finns i bilagor.

Ordförandeförslag

Inom nämndens ansvarsområde pågår taxejusteringar i enlighet med uppdraget i planen.

Investering som bör föras till planen är omklädningsrum på Trollbäckens IP. De gamla behöver renoveras och ca 5 nya uppföras för att tillgodose det ökade behovet. Tillgången på omklädningsrum är inte dimensionerad för de två nya konstgräsplaner som numer finns där. Uppskattad kostnad för detta ca 7,5 miljoner

Nämnden inser dock att investeringsprogrammet är hårt belastat de
närmaste åren, och kan fram till genomförandet av ovanstående permanenta lösning, tänka sig en temporär, exempelvis med hjälp av paviljonger för att lösa den akuta situationen.

Nämnden förordar att ett extra anslag tillförs barn- och utbildningsnämnden för att uppnå målet att ”Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi”. Anslagsbehovet är 1,2 miljoner 2013 och 1,2 miljoner 2014.

I övrigt inga synpunkter.

_________________________________________________

§17 Enhetsplaner 2012

- Bibliotek

- Kultur

- Fritid

Dnr 2012/KFN 0016 003

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Det bör finnas 2-3 konkreta mål för varje verksamhet inom enheten. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.

_________________________________________________

§18 Internkontroll 2012

Dnr 2012/KFN 0005 016

Nämndens beslut

För år 2012 ska internkontroll genomföras inom områden:

- Rutiner för att så kallade bluffakturor inte ska drabba

nämndens ansvarsområde.

- Inventering av inventarier och instrument samt rutiner för

hantering av låneinstrument på Kulturskolan.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

För år 2012 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

_________________________________________________

§19 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2012/KFN 0013 007

Nämndens beslut

Information om fattat delegationsbeslut noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Korpen Brännpunkten, 3000 kronor

_________________________________________________

§20 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2011/KFN 0013 007

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Musikföreningen Strängstyrkan, 10500 kronor (2 konserter)

_________________________________________________

§21 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

- Sommaröppettider på biblioteken 2012

- Folkbiblioteksstatistik från Kungliga biblioteket

- ”Get online week” 26-31 mars

_________________________________________________

§22 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Svar på motion om att minska exponeringen av kemikalier för att

värna kommuninvånarnas hälsa, 2010/KS 0312 91

- Reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda,

2011/KS 0181 003

- Svar på motion ”Öppna upp och öka intresset för politiken”, 2011/KS 0206 001

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Detaljplan för Bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen, kungörelse

- Underrättelse inför antagande av detaljplan för Hanviken 9:2

Övrigt

- Ett riktigt Sommarlov – Kollo på Barnens Ö – möjligheternas sommar

_________________________________________________