Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-05-07

Sammanträde 2012-05-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferensrummet Myggdalen, plan 1 kommunhuset

Mötet inleds med en presentation av Sport Campus

23 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

24 Svar på motionen "Inrätta en social investeringsfond"

Förslag till nämndens beslut

Föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

I en motion från Marie Åkesdotter (MP) med flera, föreslås kommunfullmäktige att inrätta en social investeringsfond. Kommunkansliet har bett samtliga nämnder att inkomma med ett yttrande kring motionen.

Med en social investeringsfond kan kommunen med förebyggande insatser minska såväl antalet utsatta människor som kommunens kostnader. Utgångspunkten är att göra avsättningar till en fond inom kommunbudgeten som kan disponeras av nämnder och verksamheter som behöver utökade resurser för barn och unga. Ofta handlar det om förstärkningar och utveckling av befintliga verksamheter som olika stödresurser till barn med svårigheter samt fritidssysselsättningar.

25 Lovaktiviteter - redovisning av uppdrag

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen av uppdraget godkänns.

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 februari 2012, § 1, redovisades delar av uppdraget kring lovaktiviteter som nämnden lämnat till utvecklingsförvaltningen. Samtidigt lämnades följande uppdrag:

1. undersöka möjligheter till att utöka Drive In-idrotten under loven,
2. undersöka möjligheterna att starta ytterligare prova-på-verksamhet
inom kulturområdet, samt undersöka möjligheten för ungdomar att
kunna samlas och LANa i kommunen,
3. uppmuntra föreningslivet till att starta fler lovaktiviteter för barn
och ungdomar genom att förtydliga den hjälp kommunen erbjuder i samband med lovaktiviteter,
4. samordna informationsflödet om lovaktiviteter enligt förslaget,
5. undersöka om samordning av lovaktiviter kan ske, som
uppmuntrar och hjälper även mindre föreningar att kunna arrangera lovaktiviteter del av vecka.

I denna tjänsteskrivelse finns en redovisning av uppdraget med undantag för den första delen av punkt 2, som kulturchefen kommer att behandla i separat tjänsteskrivelse.

26 Studieförbundsbidrag för 2011 års verksamhet

Förslag till nämndens beslut

Studieförbundsbidrag 2012 för 2011 års verksamhet utbetalas enligt bilaga.

Betala ut 608 721 kronor enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 oktober 2011, § 73, att utbetalningen av bidrag till studieförbunden för 2011 års verksamhet ska ske i enlighet med befintligt regelverk, med undantag av grundbeloppet som ej utgår. Samtidigt fastställde nämnden bidragsbeloppen per studietimme enligt följande

16,00 kronor - oprioriterad verksamhet
29,50 kronor - normal nivå
48,00 kronor - prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppen utifrån förbundens studietimmar finns i bilaga.

27 FU Södertörn - En satsning på föreningsutveckling

Förslag till nämndens beslut

Nämnden reserverar 54 000 i 2013 års budget med följande villkor:

- att även kommunens kulturföreningar bjuds in.
- att deltagande föreningar åtar sig att redogöra för sina erfarenheter i någon aktivitet anordnad av Föreningsrådet.

Ärendebeskrivning

Sedan 2007 har Haninge kommun bedrivit en utbildning med inriktning på föreningsutveckling och med en kvalitetsstämpel (Utmärkt förening) som resultat. I år vill man från Haninges sida utveckla sitt koncept och tog därför kontakt med andra kommuner runt om i Södertörnsområdet för att gemensamt förbättra möjligheterna för det ideella föreningslivet i regionen att utvecklas.

Syftet är att erbjuda en stimulerande och intensiv utbildningsvecka utomlands som ska ge föreningarna kunskap och verktyg att utveckla sin förening på egen hand. Skapa lust och energi att fortsätta utveckla föreningen, utbyta erfarenheter samt påbörja processen med verksamhetsplanering, utveckling och nytänkande.

Kommunernas stora vinning är ett slagkraftigt och gemensamt koncept för att stärka det ideella föreningslivet till en relativt låg kostnad och med stor effekt. Detta ihop med att samarbetet och de kommunala avtal som skrivs med SISU Idrottsutbildarna förtydligas ytterligare vad kommunerna betalar för och vad de får i retur.

Tanken är att år 2013 skickar varje kommun mellan 2-8 föreningar beroende på vad som är möjligt. På sikt hoppas vi kunna skicka 6-7 föreningar per kommun och gång. Varje förening skickar i sin tur 4 deltagare (två kvinnor och två män).

Från Tyresö skulle 5 föreningar vara representerade och ansökan
avser resa, boende, konferens, mat, kursmaterial, föreläsararvode och marknadsföring för dessa personer.

Ordförandeutlåtande

Tyresö har ett väldigt rikt och aktivt föreningsliv. Kommunen spelar en viktig roll när det gäller att stödja föreningsutveckling. Det görs, och har gjorts, stora insatser, inte minst när det gäller utbildning av styrelseledamöter.
En kompetent styrelse är många gånger nyckeln till en förening som kan och vill utvecklas och prova nya vägar att attrahera nya medlemmar till sin verksamhet.
Detta initiativ är nytt för Tyresö, men inte i föreningslivet. Bland annat har Innebandyförbundet med framgång provat styrelseutbildning utomlands.

Jag tycker därför det är värt ett försök att låta några Tyresöföreningar delta i detta projekt under förutsättning att utbildningen även är öppen för alla våra kulturföreningar.

28 Våga Visa - observation

Förslag till nämndens beslut

1. Informationen angående observationen noteras.
2. Kulturskolan startar riktad verksamhet för barn med särskilda behov i samarbete med KRF (Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor) som tillskjuter medel.
3. Kulturskolan startar Avancerat program.
4. Kulturskolan upprättar ämneskursplaner.

Ärendebeskrivning

Under hösten 2011 genomfördes en observation av Tyresö kulturskola inom ramen för "Våga Visa" - ett samarbete mellan sju stockholmskommuner i syfte att utveckla kvalitén i verksamheten. Observationen genomfördes under vecka 45-47 då ett lag bestående av personer som normalt jobbar på andra kulturskolor, främst som lärare. Deras rapport (bifogas) pekade på några utvecklingsområden och verksamheten föreslår att vi från och med i höst möter två av dem genom att starta riktad verksamhet för barn med särskilda behov samt Avancerat program. Dessutom pekade rapporten på möjligheten att vidareutveckla styrdokument (jämställdhetsplan och kursämnesplaner)

29 Tyresö Teaterförening - förlusttäckningsgaranti

Förslag till nämndens beslut

Tyresö Teaterförening beviljas en förlusttäckningsgaranti om maximalt 80 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Under några försommarkvällar i juni kommer Tyresö Teaterförening att genomföra 13 föreställningar av Strindbergs Hemsöborna. Enligt den kalkyl man räknat fram kommer projektet att ha kostnader på 709 000 kronor. Föreningen förväntar sig intäkter i form av främst försålda biljetter, men även annonsintäkter. Projektet är mycket väderberoende och föreningen tar en stor ekonomisk risk genom att satsa stort. Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför fatta beslut om en förlusttäckningsgaranti om 80 000 kronor.

30 Sommarkollo på kulturskolan sommaren 2012

Förslag till nämndens beslut

Kulturskolan beviljas ett bidrag på 40 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets sista två veckor.

Ärendebeskrivning

En förälder till en elev på kulturskolan inkom med ett förslag att kulturskolan skulle kunna ha teaterdagkollo på sommaren. Det är många barn som har fler intressen än vad tiden räcker till under läsåret, man kan inte engagera sig i allt. Då är det ett bra alternativ att kunna gå en intensivkurs på sommaren, under lovets sista två veckor när många barn måste klara sig själva eftersom föräldrarna börjat jobba och skolan ännu inet har börjat. Detta är också en möjlighet att utöka kommunens prova-på-aktiviteter under loven.
Målsättningen är att inriktningen blir mot såväl teater som dans och musik.

31 I skuggan av en markis - en bok om Breviks historia, finansiering

Förslag till nämndens beslut

Boken om Breviks historia trycks upp i 1 500 exemplar till en kostnad av 171 500 kronor.

Ärendebeskrivning

Under sju års tid har en grupp Tyresöbor forskat i historien om Brevikshalvön. Deras arbete har resulterat i ett unikt intressant material om kommunens historia. Nu finns ett manus som ska formges och tryckas.

Intermezzo Grafik (som gjorde layouten till Tre strömmar) har tagit fram ett kostnadsförslag som följer de intentioner som författarna har presenterat. Det blir en fin kvadratisk bok i fyrfärgstryck om knappt 300 sidor med hårda pärmar. Kostnaden layoutarbete och tryck av 1000 ex uppgår till 156 500 kr (och 2000 ex skulle kosta 186 200 kr) inklusive leverans till Tyresö. Boken säljs sedan för 188 kr plus moms i handeln, vilket innebär investeringen på lång sikt betalar tillbaka sig.

32 Projektbidrag - Sommarchill i Tyresö kommun

Förslag till nämndens beslut

Brännpunkten beviljas ett bidrag på 30 000 kr. Senast den 30 september 2012 ska föreningen inkomma med en skriftlig utvärdering, ekonomisk redovisning samt närvarostatistik.

Ärendebeskrivning

Många ungdomar mellan 13-20 år anser inte att de har en meningsfull fritidssysselsättning att ägna sig åt. Detta kan bero på faktorer såsom ekonomi, intresse, hemförhållanden, kultur med mera. Många ungdomar hänger därför i centrumområdet och eller i närliggande miljö. Brännpunkten har genom projektsatsningen på Drive In-idrott under hösten och våren engagerat många ungdomar. Nu närmar sig sommaren och många ungdomar blir sysslolösa när skolan slutar. För att öka möjligheten till en mer fysisk fritid går nu några föreningar i kommunen samman för att börja bedriva Drive In-idrott under varma sommarkvällar för att inspirera ungdomar till en aktiv fritid utan alkohol och droger.

Ordförandeutlåtande

Att nå de ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet, eller kanske inte ens besöker våra fritidsgårdar frekvent, är en utmaning.

Brännpunktens projekt Drive In-idrott lyckades till viss del med detta och därför tycker jag att även detta initiativ kan vara värt att prova.

Jag tycker vidare det vore bra om Brännpunkten kunde variera både utbudet och platserna för aktiviteterna för att locka så många ungdomar som möjligt.
Det vore även önskvärt att man, förutom direktrekryteringen i Tyresö Centrum, använder sociala medier för att informera och marknadsföra aktiviteterna. Ett samarbete med Café Bonza är också att rekommendera, inte minst för att informera om den reguljära verksamhet som pågår där.

Jag anser dock att det ansökta beloppet är i överkant med tanke på att det rör sig om sex tillfällen och jag inte tror att man behöver så många ledare per gång. Utifrån det resonemanget minskar även behovet av projektledarresursen.

33 Projektbidrag - Tyresö kampsport

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås. Klubben är berättigad till förhöjt lokalbidrag.

Ärendebeskrivning

Tyresö Kampsport ökar i stadig takt och för att kunna ta emot alla på ett bra sätt så har klubben fått tillgång till en större lokal, före detta Grottan i Tyresö centrum. Lokalen är i behov av en omfattande renovering.
Bland annat så behöver material införskaffas, se bilaga.
Klubben har samlat ihop så många medlemmar som möjligt som är villiga att hjälpa till med renoveringsarbetet.

34 Projektbidrag - Tyresö Handboll

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås.

Ärendebeskrivning

De tre handbollsföreningarna i Tyresö startade hösten 2011 en förstudie för sammanslagning av föreningarna. I januari 2012 fattades beslut på extra årsstämmor i föreningarna at starta en ny gemensam förening, Tyresö Handboll.

En av de största utgiftsposterna initialt kommer att vara kostnader för inköp av nya matchställ, till ca 35 lag. Ansökan avser ett startbidrag till den nya föreningen för att delvis täcka denna kostnad av engångskaraktär.

35 Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2012 - Tyresö SOL

Förslag till nämndens beslut

Söders SOL beviljas ett bidrag på 40 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Söders SOL har sedan flera år arrangerat en midsommarfest i Tyresö Slottspark. Klubben arrangerar även i år en fest och de söker ett bidrag till de fasta kostnadern, se bilaga.
Dessutom ansöker de om ett förlustbidrag om det blir dåligt väder.

36 Friskisloppet - Friskis & Svettis

Förslag till nämndens beslut

Friskis & Svettis beviljas ett bidrag på 20 000 kronor med följande villkor:

- att föreningen ska senast den 15 november 2012 inkommer med en redovisning av det ekonomiska utfallet samt antal deltagare i de olika klasserna.
- att det ska tydligt framgå av marknadsföringen att loppet går i Tyresö och att Tyresö kommun är med och delfinansierar denna friskvårdsaktivitet.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att Friskis & Svettis Tyresö fyller 25 år arrangeras ett stort motionslopp som alla kan vara med på.

Klasser som kommer att finnas är: cykel, löpning, gång/stavgång samt rullstol. Alla klasser startar på ängen vid Bollmoradalens kyrka.

Ordförandeutlåtande
Friskis & Svettis är kommunens, till antal medlemmar, största förening. Att föreningen till sitt jubileum vill anordna ett motionslopp är ett jättebra initiativ. Alliansen i Tyresö har tidigare försökt initiera ett sådant lopp för att på så sätt främja folkhälsan i kommunen.
Extra positivt är att föreningen har klasser som ska passa för alla, även funktionshindrade.
Jag hoppas att detta ska bli ett återkommande arrangemang och tycker självklart att kommunen ska stödja projektet ekonomiskt i ett uppstartsskede.

37 Kulturbidrag - Trollbäckens Egnahemsförening

Förslag till nämndens beslut

Trollbäckens Egnahemsförening beviljas ett bidrag med 26 000 kr med villkoret att polistillstånd för arrangemanget erhålls.

Ärendebeskrivning

Trollbäckens Egnahemsförening bjuder in till en fest för att fira att Trollbäcken fyllt 100 år. Det kommer att bjudas på livemusik och underhållning för gammal som ung.
Under fredagen spelar Leif Kronlunds orkester och Siw Malmqvist. Det kommer då att finnas ett dansgolv. Scenen och dansbanan kommer inte att vara inhängnad utan den är öppen för alla Trollbäcksbor.
På lördagen underhåller Mojje alla barn och senare tar Linda Bengtzing och Easy Kit över mikrofonerna. Det kommer även finnas ett restaurangtält.
Egnahemsföreningen kommer inte att ta något inträde till festligheterna utan bjuder alla till evenemanget.

38 Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Svenska Bågskytteförbundet, 1 500 kr
- Tyresö Skeppslag, 5 000 kr

39 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö Konstförening, 6 000 kr (2 arrangemang)
- Kulturföreningen Domusängen, 17 000 kr (2 arrangemang)

40 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag
- Vandrarhemmet Prinsvillan

41 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Tyresö kommun 2011, 2012/KS 0052 010
- Revidering av reglementen, 2012 KS/0101 003

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 3 och Lastbilen 4 (Petterboda)
- Underrättelse inför antagande av detaljplan för fastigheterna Lastbilen 3 och 4 (Petterboda)
- Detaljplan för fastigheterna Bergaliden 6 och 7
- Avslutande av planarbete "Ändring av detaljplanebestämmelser för Bergholmsområdet".

§23 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 mars 2012.

_________________________________________________

§24 Svar på motionen ”Inrätta en social investeringsfond”

Dnr 2012/KFN 0019 12

Förslag till nämndens beslut

Föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yrkande

Miljöpartiet, yrkar på bifall av motionen.

Socialdemokraterna yrkar att nämnden beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning

Yrkandena avslås utan omröstning.

Reservation

Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation mot beslutet, se bilaga.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

I en motion från Marie Åkesdotter (MP) med flera, föreslås kommunfullmäktige att inrätta en social investeringsfond. Kommunkansliet har bett samtliga nämnder att inkomma med ett yttrande kring motionen.

Med en social investeringsfond kan kommunen med förebyggande insatser minska såväl antalet utsatta människor som kommunens kostnader. Utgångspunkten är att göra avsättningar till en fond inom kommunbudgeten som kan disponeras av nämnder och verksamheter som behöver utökade resurser för barn och unga. Ofta handlar det om förstärkningar och utveckling av befintliga verksamheter som olika stödresurser till barn med svårigheter samt fritidssysselsättningar.

_________________________________________________

§25 Lovaktiviteter – redovisning av uppdrag

Dnr 2011/KFN 0075 71

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen av uppdraget godkänns.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 februari 2012, § 1, redovisades delar av uppdraget kring lovaktiviteter som nämnden lämnat till utvecklingsförvaltningen. Samtidigt lämnades följande uppdrag:

1. undersöka möjligheter till att utöka Drive In-idrotten under´loven,

2. undersöka möjligheterna att starta ytterligare prova-på-verksamhet inom kulturområdet, samt undersöka möjligheten för ungdomar att kunna samlas och LANa i kommunen,

3. uppmuntra föreningslivet till att starta fler lovaktiviteter för barn och ungdomar genom att förtydliga den hjälp kommunen erbjuder i samband med lovaktiviteter,

4. samordna informationsflödet om lovaktiviteter enligt förslaget,

5. undersöka om samordning av lovaktiviter kan ske, som uppmuntrar och hjälper även mindre föreningar att kunna arrangera lovaktiviteter del av vecka.

I denna tjänsteskrivelse finns en redovisning av uppdraget med undantag för den första delen av punkt 2, som kulturchefen kommer att behandla i separat tjänsteskrivelse.

_________________________________________________

§26 Studieförbundsbidrag för 2011 års verksamhet

Dnr 2012/KFN 0012 007

Förslag till nämndens beslut

Studieförbundsbidrag 2012 för 2011 års verksamhet utbetalas enligt bilaga.

Utbetalning av bidrag på 608 721 kronor enligt bilaga.

Yrkande

Socialdemokraterna yrkar på ett tilläggsbeslut, att öka utbetalningen och att fördela beloppet proportionellt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet stödjer tilläggsförslaget.

Votering

Socialdemokraterna begärde votering.

Följande röstordning fastställdes:

- Den som avslår tilläggsförslaget röstar ja

- Den som bifaller tilläggsförslaget röstar nej

Röstningsresultat: 5 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Reservation

Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 oktober 2011, § 73, att utbetalningen av bidrag till studieförbunden för 2011 års verksamhet ska ske i enlighet med befintligt regelverk, med undantag av grundbeloppet som ej utgår. Samtidigt fastställde nämnden bidragsbeloppen per studietimme enligt följande

16,00 kronor – oprioriterad verksamhet

29,50 kronor – normal nivå

48,00 kronor – prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppen utifrån förbundens studietimmar finns i bilaga.

_________________________________________________

§27 FU Södertörn – En satsning på föreningsutveckling

Dnr 2012/KFN 0020 71

Förslag till nämndens beslut

Nämnden reserverar 54000 i 2013 års budget med följande villkor:

- att även kommunens kulturföreningar bjuds in.

- att deltagande föreningar åtar sig att redogöra för sina erfarenheter i någon aktivitet anordnad av Föreningsrådet.

- att kursutvärdering av de olika momenten görs och redovisas inför nämnden.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Sedan 2007 har Haninge kommun bedrivit en utbildning med inriktning på föreningsutveckling och med en kvalitetsstämpel (Utmärkt förening) som resultat. I år vill man från Haninges sida utveckla sitt koncept och tog därför kontakt med andra kommuner runt om i Södertörnsområdet för att gemensamt förbättra möjligheterna för det ideella föreningslivet i regionen att utvecklas.

Syftet är att erbjuda en stimulerande och intensiv utbildningsvecka utomlands som ska ge föreningarna kunskap och verktyg att utveckla sin förening på egen hand. Skapa lust och energi att fortsätta utveckla föreningen, utbyta erfarenheter samt påbörja processen med verksamhetsplanering, utveckling och nytänkande.

Kommunernas stora vinning är ett slagkraftigt och gemensamt koncept för att stärka det ideella föreningslivet till en relativt låg kostnad och med stor effekt. Detta ihop med att samarbetet och de kommunala avtal som skrivs med SISU Idrottsutbildarna förtydligas ytterligare vad kommunerna betalar för och vad de får i retur.

Tanken är att år 2013 skickar varje kommun mellan 2-8 föreningar beroende på vad som är möjligt. På sikt hoppas vi kunna skicka 6-7 föreningar per kommun och gång. Varje förening skickar i sin tur 4 deltagare (två kvinnor och två män).

Från Tyresö skulle 5 föreningar vara representerade och ansökan avser resa, boende, konferens, mat, kursmaterial, föreläsararvode och marknadsföring för dessa personer.

Ordförandeutlåtande

Tyresö har ett väldigt rikt och aktivt föreningsliv. Kommunen spelar en viktig roll när det gäller att stödja föreningsutveckling. Det görs, och har gjorts, stora insatser, inte minst när det gäller utbildning av styrelseledamöter.

En kompetent styrelse är många gånger nyckeln till en förening som kan och vill utvecklas och prova nya vägar att attrahera nya medlemmar till sin verksamhet.

Detta initiativ är nytt för Tyresö, men inte i föreningslivet. Bland annat har Innebandyförbundet med framgång provat styrelseutbildning utomlands.

Jag tycker därför det är värt ett försök att låta några Tyresöföreningar delta i detta projekt under förutsättning att utbildningen även är öppen för alla våra kulturföreningar.

_________________________________________________

§28 Våga Visa - observation

Dnr 2011/KFN 0013 70

Förslag till nämndens beslut

1. Informationen angående observationen noteras.

2. Kulturskolan startar riktad verksamhet för barn med särskilda behov i samarbete med KRF (Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor) som tillskjuter medel.

3. Kulturskolan startar Avancerat program.

4. Kulturskolan upprättar ämneskursplaner.

Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att ingen extra avgift för utökad lektionstid eller förhöjd terminsavgift ska tas ut.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödjer förslaget.

Yrkandena avslås utan omröstning

Reservation

Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under hösten 2011 genomfördes en observation av Tyresö kulturskola inom ramen för ”Våga Visa” - ett samarbete mellan sju stockholmskommuner i syfte att utveckla kvalitén i verksamheten. Observationen genomfördes under vecka 45-47 då ett lag bestående av personer som normalt jobbar på andra kulturskolor, främst som lärare. Deras rapport (bifogas) pekade på några utvecklingsområden och verksamheten föreslår att vi från och med i höst möter två av dem genom att starta riktad verksamhet för barn med särskilda behov samt Avancerat program. Dessutom pekade rapporten på möjligheten att vidareutveckla styrdokument (jämställdhetsplan och kursämnesplaner)

_________________________________________________

§29 Tyresö Teaterförening - förlusttäckningsgaranti

Dnr 2011/KFN 0069 70

Förslag till nämndens beslut

Tyresö Teaterförening beviljas en förlusttäckningsgaranti om maximalt 80000 kronor.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under några försommarkvällar i juni kommer Tyresö Teaterförening att genomföra 13 föreställningar av Strindbergs Hemsöborna. Enligt den kalkyl man räknat fram kommer projektet att ha kostnader på 709000 kronor. Föreningen förväntar sig intäkter i form av främst försålda biljetter, men även annonsintäkter. Projektet är mycket väderberoende och föreningen tar en stor ekonomisk risk genom att satsa stort. Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför fatta beslut om en förlusttäckningsgaranti om 80000 kronor.

_________________________________________________

§30 Sommarkollo på kulturskolan sommaren 2012

Dnr 2012/KFN 0021 70

Förslag till nämndens beslut

Kulturskolan beviljas ett bidrag på 40000 kronor från ”medel till nämndens förfogande” till projektet ”Sommarkollo på kulturskolan” under sommarlovets sista två veckor.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

En förälder till en elev på kulturskolan inkom med ett förslag att kulturskolan skulle kunna ha teaterdagkollo på sommaren. Det är många barn som har fler intressen än vad tiden räcker till under läsåret, man kan inte engagera sig i allt. Då är det ett bra alternativ att kunna gå en intensivkurs på sommaren, under lovets sista två veckor när många barn måste klara sig själva eftersom föräldrarna börjat jobba och skolan ännu inet har börjat. Detta är också en möjlighet att utöka kommunens prova-på-aktiviteter under loven.

Målsättningen är att inriktningen blir mot såväl teater som dans och musik.

_________________________________________________

§31 I skuggan av en markis – en bok om Breviks historia, finansiering

Dnr 2012/KFN 0022 70

Förslag till nämndens beslut

Att anslå 186200 kronor från ”medel till nämndens förfogande” till tryck av 2000 exemplar av boken om Breviks historia.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under sju års tid har en grupp Tyresöbor forskat i historien om Brevikshalvön. Deras arbete har resulterat i ett unikt intressant material om kommunens historia. Nu finns ett manus som ska formges och tryckas.

Intermezzo Grafik (som gjorde layouten till Tre strömmar) har tagit fram ett kostnadsförslag som följer de intentioner som författarna har presenterat. Det blir en fin kvadratisk bok i fyrfärgstryck om knappt 300 sidor med hårda pärmar. Kostnaden layoutarbete och tryck av 1000 ex uppgår till 156500 kr (och 2000 ex skulle kosta 186200 kr) inklusive leverans till Tyresö. Boken säljs sedan för 188 kr plus moms i handeln, vilket innebär investeringen på lång sikt betalar tillbaka sig.

_________________________________________________

§32 Projektbidrag – Sommarchill i Tyresö kommun

Dnr 2012/KFN 0023 71

Förslag till nämndens beslut

Brännpunkten beviljas ett bidrag på 30000 kr. Senast den 30 september 2012 ska föreningen inkomma med en skriftlig utvärdering, ekonomisk redovisning samt närvarostatistik.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Många ungdomar mellan 13-20 år anser inte att de har en meningsfull fritidssysselsättning att ägna sig åt. Detta kan bero på faktorer såsom ekonomi, intresse, hemförhållanden, kultur med mera. Många ungdomar hänger därför i centrumområdet och eller i närliggande miljö. Brännpunkten har genom projektsatsningen på Drive In-idrott under hösten och våren engagerat många ungdomar. Nu närmar sig sommaren och många ungdomar blir sysslolösa när skolan slutar. För att öka möjligheten till en mer fysisk fritid går nu några föreningar i kommunen samman för att börja bedriva Drive In-idrott under varma sommarkvällar för att inspirera ungdomar till en aktiv fritid utan alkohol och droger.

Ordförandeutlåtande

Att nå de ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet, eller kanske inte ens besöker våra fritidsgårdar frekvent, är en utmaning.

Brännpunktens projekt Drive In-idrott lyckades till viss del med detta och därför tycker jag att även detta initiativ kan vara värt att prova.

Jag tycker vidare det vore bra om Brännpunkten kunde variera både utbudet och platserna för aktiviteterna för att locka så många ungdomar som möjligt.

Det vore även önskvärt att man, förutom direktrekryteringen i Tyresö Centrum, använder sociala medier för att informera och marknadsföra aktiviteterna. Ett samarbete med Café Bonza är också att rekommendera, inte minst för att informera om den reguljära verksamhet som pågår där.

Jag anser dock att det ansökta beloppet är i överkant med tanke på att det rör sig om sex tillfällen och jag inte tror att man behöver så många ledare per gång. Utifrån det resonemanget minskar även behovet av projektledarresursen.

_________________________________________________

§33 Projektbidrag – Tyresö kampsport

Dnr 2012/KFN 0024 71

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås. Klubben är berättigad till förhöjt lokalbidrag.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Kampsport ökar i stadig takt och för att kunna ta emot alla på ett bra sätt så har klubben fått tillgång till en större lokal, före detta Grottan i Tyresö centrum. Lokalen är i behov av en omfattande renovering.

Bland annat så behöver material införskaffas, se bilaga.

Klubben har samlat ihop så många medlemmar som möjligt som är villiga att hjälpa till med renoveringsarbetet.

_________________________________________________

§34 Projektbidrag – Tyresö Handboll

Dnr 2012/KFN 0025 71

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

De tre handbollsföreningarna i Tyresö startade hösten 2011 en förstudie för sammanslagning av föreningarna. I januari 2012 fattades beslut på extra årsstämmor i föreningarna at starta en ny gemensam förening, Tyresö Handboll.

En av de största utgiftsposterna initialt kommer att vara kostnader för inköp av nya matchställ, till ca 35 lag. Ansökan avser ett startbidrag till den nya föreningen för att delvis täcka denna kostnad av engångskaraktär.

_________________________________________________

§35 Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2012 – Söders SOL

Dnr 2012/KFN 0026 71

Förslag till nämndens beslut

Söders SOL beviljas ett bidrag på 35000 kronor.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Söders SOL har sedan flera år arrangerat en midsommarfest i Tyresö Slottspark. Klubben arrangerar även i år en fest och de söker ett bidrag till de fasta kostnadern, se bilaga.

Dessutom ansöker de om ett förlustbidrag om det blir dåligt väder.

_________________________________________________

§36 Friskisloppet – Friskis & Svettis

Dnr 2012/KFN 0027 71

Förslag till nämndens beslut

Friskis & Svettis beviljas ett bidrag på 20000 kronor med följande villkor:

- att föreningen ska senast den 15 november 2012 inkommer med en redovisning av det ekonomiska utfallet samt antal deltagare i de olika klasserna.

- att det ska tydligt framgå av marknadsföringen att loppet går i Tyresö och att Tyresö kommun är med och delfinansierar denna friskvårdsaktivitet.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Med anledning av att Friskis & Svettis Tyresö fyller 25 år arrangeras ett stort motionslopp som alla kan vara med på.

Klasser som kommer att finnas är: cykel, löpning, gång/stavgång samt rullstol. Alla klasser startar på ängen vid Bollmoradalens kyrka.

Ordförandeutlåtande

Friskis & Svettis är kommunens, till antal medlemmar, största förening. Att föreningen till sitt jubileum vill anordna ett motionslopp är ett jättebra initiativ. Alliansen i Tyresö har tidigare försökt initiera ett sådant lopp för att på så sätt främja folkhälsan i kommunen.

Extra positivt är att föreningen har klasser som ska passa för alla, även funktionshindrade.

Jag hoppas att detta ska bli ett återkommande arrangemang och tycker självklart att kommunen ska stödja projektet ekonomiskt i ett uppstartsskede.

_________________________________________________

§37 Kulturbidrag – Trollbäckens Egnahemsförening

Dnr 2011/KFN 0068 70

Förslag till nämndens beslut

Trollbäckens Egnahemsförening beviljas ett bidrag med 26000 kr med villkoret att polistillstånd för arrangemanget erhålls.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Trollbäckens Egnahemsförening bjuder in till en fest för att fira att Trollbäcken fyllt 100 år. Det kommer att bjudas på livemusik och underhållning för gammal som ung.

Under fredagen spelar Leif Kronlunds orkester och Siw Malmqvist. Det kommer då att finnas ett dansgolv. Scenen och dansbanan kommer inte att vara inhängnad utan den är öppen för alla Trollbäcksbor.

På lördagen underhåller Mojje alla barn och senare tar Linda Bengtzing och Easy Kit över mikrofonerna. Det kommer även finnas ett restaurangtält.

Egnahemsföreningen kommer inte att ta något inträde till festligheterna utan bjuder alla till evenemanget.

_________________________________________________

§38 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2012/KFN 0018 71

Förslag till nämndens beslut

Information om fattade delegationsbeslut noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Svenska Bågskytteförbundet, 1500 kr

- Tyresö Skeppslag, 5000 kr

_________________________________________________

§39 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2012/KFN 0017 70

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö Konstförening, 6000 kr (2 arrangemang)

- Kulturföreningen Domusängen, 17000 kr (2 arrangemang)

_________________________________________________

§40 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

- Vandrarhemmet Prinsvillan

_________________________________________________

§41 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö kommun 2011, 2012/KS 0052 010

- Revidering av reglementen, 2012 KS/0101 003

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 3 och Lastbilen 4 (Petterboda)

- Underrättelse inför antagande av detaljplan för fastigheterna Lastbilen 3 och 4 (Petterboda)

- Detaljplan för fastigheterna Bergaliden 6 och 7

- Avslutande av planarbete ”Ändring av detaljplanebestämmelser för Bergholmsområdet”.

_________________________________________________