Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-06-13

Sammanträde 2012-06-13

Datum
Klockan
16.00
Plats
Kumla Herrgård

42 Ekonomisk rapport per den 30 april 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

.

(kompletterande kommentarer kommer)

Bilaga:
Ekonomisk rapport.

43 Projektansökan "Schysst framtid" - Tyresö FF

Förslag till nämndens beslut

Med hänvisning till föregående års beslut avslås ansökan.

Ärendebeskrivning

Ett hårdnande samhällsklimat, inte minst ungdomar emellan, med en uppåtgående våldsspiral och sämre respekt för varandra gör det nödvändigt för föreningslivet att agera och engagera sig på olika sätt.
Ett sätt att arbeta med detta, enligt Tyresö FF som drivit projekt "Schysst framtid" under några år, är att utbilda ungdomar till ett gott uppträdande i samband med all Tyresö FF´s verksamhet men också hur man bör uppträda på sin fritid, i skolan och hemma.
När utbildningen är genomförd ska alla spelare skriva kontrakt med föreningen där man lovar följa riktlinjerna i "Schysst framtid".
Föreningen söker ett bidrag på 50 000 kronor.

Ordförandeutlåtande

När Tyresö FF ansökte om medel för denna aktivitet 2011 fick föreningen 25 000 kronor i projektbidrag. Samtidigt klargjorde nämnden att det var sista gången kommunen bidrog till finansieringen och föreningen uppmanades att själva stå för finansieringen fortsättningsvis. (Se bilagt beslut KFN 2011-06-13)

Ingenting har sedan dess skett som föranleder någon förändring av detta beslut. Modellen är fortfarande bra, men måste kunna finansieras av föreningen på egen hand som en naturlig och återkommande aktivitet i verksamheten.

Bilaga:
Ansökan från Tyresö FF
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2011-06-13

44 Projektansökan Idrottsfritids - Tyresö FF

Förslag till nämndens beslut

1) Tyresö FF erhåller 27 000 kronor i projektbidrag samt 3 000 kronor till material.
2) Aktiviteterna inom ramen för "idrottsfritids" är inte kvalificerande för LOK-stöd.
3) Tyresö FF ska senast 2012-09-30 redovisa:
a. antal deltagare/dag
b. hur många av deltagarna som sedan tidigare deltar i föreningens ordinarie verksamhet
c. kvitton för inköpt material

Ärendebeskrivning

I Tyresö är det i flera bostadsområden, främst i de centrala delarna, många barn som tillbringar hela sommaren hemma. I många fall arbetar föräldrarna vilket leder till att barnen är själva hemma under dagtid.
Tyresö FF vill arrangera ett idrottsfritids under juli månad, måndag-fredag klockan 11.00-18.00, med inriktning på spontanverksamhet på Tyresövallen, som man vill ska hållas öppen för detta arrangemang.
"Idrottsfritids" är öppet för alla ungdomar och det är kostnadsfritt.
Föreningen ställer sin klubblokal med servering till verksamhetens förfogande. Tyresö FF lånar ut, utan kostnad för deltagarna, fotbollar, lekredskap och spel till verksamheten. Klubben svarar för organisationen och genomförandet. En vuxen person kommer att hålla i verksamheten och den personen ska också fungera som arbetsledare för två ungdomar som hjälper till i verksamheten.
Föreningen söker ett bidrag på 49 000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Förra årets verksamhet hade, enligt föreningens redovisning, 387 deltagartillfällen. Man har till i år tagit lärdom av den låga närvaron på förmiddagarna och senarelagt öppettiderna. Det är bra. Uppenbarligen finns det ett visst behov av verksamheten som är värt att stödja ekonomiskt.
Mitt förslag är att nämnden, liksom 2011 finansierar lönen till den vuxna ledaren, inklusive sociala avgifter, samt ett mindre materialbidrag.
Om föreningen vill ha ytterligare betalda ledare i form av ungdomar, föreslår jag att man tar kontakt med Arbetscentrum som möjligen kan avdela några av kommunens platser till detta behov.

Bilaga:
Ansökan från Tyresö FF
Utvärdering av projektet "Spontanfotboll" 2011Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0

45 Projektansökan Jämställdhetsprojekt - Tyresö FF

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås.


Ärendebeskrivning

UN Womens (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) vision är en värld som är fri från diskriminering, där kvinnor och män har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Det är en värld där jämställdhet har uppnåtts och kvinnors mänskliga rättigheter respekteras. I januari 2011 bildades UN Women, FN:s jämställdhetsenhet, genom en sammanslagning av ett antal FN-organ med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Från och med 2012 har Tyresö FF och UN Women inlett ett unikt samarbete där Tyresö FF ska vara budbärare av UN Womens och sprida deras viktiga budskap om kvinnors rättigheter. Detta sker både på damfotbollens nationella och internationella arena.

Tyresö FF kommer under året aktivt arbeta med att för UN Womens räkning, bearbeta företag och idrottsföreningar att ansluta sig till projektet och därigenom öka genomslaget för jämställdhet. De kommer att genomföra ett antal aktiviteter i samband med deras damlags matcher på Tyresövallen och på bortaplan samt mycket annat.

Föreningen söker ett bidrag på 50 000 kronor för att täcka kostnader för bland annat arbetslokal, telefon, datorer, marknadsföringsmaterial.

Ordförandeutlåtande

Det är mycket roligt och bra att Tyresö FF engagerar sig för jämställdhet tillsammans med FN. Sannolikt ökar också detta klubbens arbete med sponsoranskaffning för det framgångsrika damlaget.
Tyvärr framgår det inte i ansökan hur detta arbete konkret skulle främja jämställdheten för unga tjejer i Tyresö. Jag uppfattar projektet som ett nationellt projekt, i första hand riktat till elitklubbar och företag. I så fall handlar detta om en ren sponsring från kommunens sida och där finns det redan avtal tecknat genom Kommunstyrelsens försorg.

Om Tyresö FF kan visa hur man konkret vill arbeta med unga tjejer i Tyresö och till det bifogar en mer detaljerad budget för just det lokala arbetet, är jag villig att ta upp en ansökan till beslut ännu en gång.

Bilaga:
Ansökan från Tyresö FF


46 Projektstöd - Stockholm Winter Games 2013-2015

Förslag till nämndens beslut

Ansökan avslås. Nämnden stödjer i första hand verksamheter som genomförs i Tyresö kommun.

Ärendebeskrivning

Stockholm Winter Games är en ungdomsmässa, startad 2010 på initiativ av Stockholmsmässan, Stockholms Idrottsförbund och Stockholms stad. Arrangemanget genomförs i nära samarbete med flera kommuner, föreningar, förbund och företag inom Stockholms län.

Verksamheten vänder sig till ungdomar som gillar aktiviteter i form av idrott, musik, dans och spel. Besökarna kan välja mellan att titta på, prova på eller tävla i den verksamhet som utställarna erbjuder. Målgruppen är skollovslediga ungdomar från Stockholms län.

Stockholms Idrottsförbund ansöker om bidrag på 75 000 kronor, fördelat på tre år med start 2013, för verksamheten Stockholm Winter Games.

Bilaga:
Ansökan från Stockholm Winter Games

47 Tyresöfestivalen

Förslag till nämndens beslut

- tilldelas 50 000 kronor i extra projektbidrag för 2012.
- Projektgruppen skall senast 2012-12-31 återkomma till nämnden med en ekonomisk redovisning samt antalet utställare och besökare.

Ärendebeskrivning

har underrubriken "mångfald och omtanke". Arrangemanget visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen såväl i den kommunala verksamheten som i föreningslivet och andra lokala aktörer.

Eftersom Festivalen var en lyckad succé förra året, så vill projektgruppen göra det ännu bättre i år, vilket kräver ekonomiska förutsättningar för det.
Under föregående år har kulturavdelningen och Tyresö fritidsgårdar fått lägga en stor del av sin verksamhetspeng på festivalen.
Nu behöver projektgruppen hjälp med en förtydligande om det ekonomiska stödet för kommande års Tyresöfestivaler.
Förra året fick kulturen och fritidsgårdarna extra projektbidrag, totalt 65 000 kronor, från KS och KFN. Samtidigt meddelades att kommande års festivaler ska finansiera sig själva till högre grad.

Ordförandeutlåtande

har utvecklats väldigt positivt under de år den arrangerats och är ett utmärkt exempel på samarbete mellan de olika nämndområdena i kommunen.
Festivalen är ett evenemang som engagerar både föreningslivet och många medborgare. I takt med att festivalen etablerar sig och blir mer attraktiv för utställare och företag borde det gå att höja självfinansieringsgraden mera än idag.
Har kommunen en bra produkt måste vi lära oss att ta betalt för den, om inte annat för att kunna finansiera kommande, nya projekt.

har stora möjligheter att etablera sig som ett stort återkommande evenemang vid sidan av Medeltidsdagarna och Kultur- & Idrottsgalan.

Därför föreslår jag att nämnden bidrar med 50 000 kronor till för detta år. Dock måste festivalen kommande år räkna med att kunna leva på sina egna meriter.

Bilaga:
Gemensam skrivelse från Tyresöfritidsgårdar och Kulturenheten

48 Kulturbidrag hösten 2012 - nämndbeslut

Förslag till nämndens beslut

Bevilja Musikföreningen Strängstyrkan ett bidrag på 16 500 kronor till höstens arrangemang.


Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

- Musikföreningen Strängstyrkan har fyra konserter inbokade, morsdagkonsert i maj (redan genomförd), familjekonsert i oktober, farsdagskonsert i november samt en kyrkokonsert 2:a advent.
Föreningen söker totalt bidrag på 25 600 kronor.

Bilagor:
Ansökningar från Musikföreningen Strängstyrkan

49 Kulturbidrag hösten 2012 - delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

- Lions Club Trollbäcken, 10 000 kronor
- Tyresökören, 9 700 kronor
- Tyresö Hembygdsförening, 3 000 kronor
- Tyresö konstförening, 3 500 kronor
- Tyresö konstförening, 1 500 kronor
- Square Dansklubben the Corners, 2 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 5 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 4 000 kronor

Bilaga:
Tjänsteskrivelse från Kulturchefen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

- Tyresö Hembygdsförening, 3 500 kronor
- Tyresö Musikklasser förening, 25 000 kronor
- Tyresö Teaterförening, 50 000 kronor
- Tyresö Jazz och Blues Club, 30 000 kronor
- Musikföreningen Strängstyrkan, 15 000 kronor
- Tyresökören, 7 900 kronor
- Tyresö Square Dancers/The Corners, 1 000 kronor
- Lions Club Trollbäcken, 10 000 kronor

Bilagor:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar

51 Projekt Medborgarfokus - ansvarsfördelning gällande granskning av verksamehter

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

I samband med uppstart av projekt Medborgarfokus finns det behov av att fastställa ansvarsfördelning gällande den granskning av enskilda och kommunala verksamheter som ska utföras inom projektet satt i relation till berörda förvaltningar och nämnder.

Bilaga:
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2012-04-24

52 Namn på den nybyggda sporthallen samt namnbyte nuvarande Tyresöhallen

Förslag till nämndens beslut

- Den nya idrotts- och evenemangshallen döps till Tyresöhallen.
- Nuvarande hall med detta namn byter till Slottshallen.

Ärendebeskrivning

Till hösten 2012 står kommunens nyrenoverade och tillbyggda evenemangs- och idrottshall färdig i Nybodaområdet.
Eftersom kommunens namnberedning efter beslut i Kommunstyrelsen har upphört, är det ansvarig nämnds ansvar att namnsätta nya fastigheter, anläggningar, gator etc.

Ordförandeutlåtande
Kommunens nya idrottshall, med en läktarkapacitet som klarar spel i de högsta serierna, kommer att fungera som matchhall och evenemangshall för många av våra föreningars representationslag. Eftersom den är väldigt centralt belägen och sannolikt kommer figurera i media är det viktigt att det framgår var i landet den är belägen. Därför föreslår jag att namnet ska vara Tyresöhallen.

Som en konsekvens av detta måste nuvarande hall med namnet Tyresöhallen byta namn. Eftersom denna hall ligger väldigt nära Tyresö Slott föreslår jag att det nya namnet blir Slottshallen.

53 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

Bilaga:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

54 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Översyn och anpassning av taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten, 2012/KS0168
- Avsägelser och fyllnadsval, 2012/KS 0012 001

Kommunstyrelsen
- Projekt Medborgarfokus - ansvarfördelning gällande granskning av verksamheter, 2012/KS 0171

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Underrättelse inför antagande av detaljplan för fastigheterna Bergaliden 6 och 7
- Detaljplan för Sofiebergsskolan

Övrigt
- Biblioteksstatistik för 2011 är nu tillgänglig - på KB:s webbplats finns en sammanfattning och rapporten i sin helhet över folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek:
http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2012/Utlaningen-av-e-medier-pa-biblioteken-fortsatt-stark/

- Förslag på ny bibliotekslag nu ute på remiss (Tyresö ej remissinstans)


§42 <B>Ekonomisk rapport per den 30 april 2012</B>

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Vid nästa nämnd ska förvaltningen redogöra för varför kostnaderna för hallar och gymnastiksalar är så höga.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 april 2012.

Bilaga:

Ekonomisk rapport.

Detaljerad ekonomisk rapport.

___________________________________________________

§43 Projektansökan ”Schysst framtid” – Tyresö FF

Dnr 2012/KFN 0032 71

Nämndens beslut

Med hänvisning till texten i ordförandeutlåtandet avslår nämnden ansökan.

Yrkande

Anders Linder (S) yrkar på att nämnden ska godkänna projektbidraget till Tyresö FF.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Anders Linders (S) yrkande och finner förslaget, att ge Tyresö FF projektbidraget, avslaget.

Reservation

Anders Linder (S) lämnar blank reservation.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett hårdnande samhällsklimat, inte minst ungdomar emellan, med en uppåtgående våldsspiral och sämre respekt för varandra gör det nödvändigt för föreningslivet att agera och engagera sig på olika sätt.

Ett sätt att arbeta med detta, enligt Tyresö FF som drivit projekt ”Schysst framtid” under några år, är att utbilda ungdomar till ett gott uppträdande i samband med all Tyresö FF´s verksamhet men också hur man bör uppträda på sin fritid, i skolan och hemma.

När utbildningen är genomförd ska alla spelare skriva kontrakt med föreningen där man lovar följa riktlinjerna i ”Schysst framtid”.

Föreningen söker ett bidrag på 50000 kronor.

Ordförandeutlåtande

När Tyresö FF ansökte om medel för denna aktivitet 2011 fick föreningen 25000 kronor i projektbidrag. Samtidigt klargjorde nämnden att det var sista gången kommunen bidrog till finansieringen och föreningen uppmanades att själva stå för finansieringen fortsättningsvis. (Se bilagt beslut KFN 2011-06-13)

Ingenting har sedan dess skett som föranleder någon förändring av detta beslut. Modellen är fortfarande bra, men måste kunna finansieras av föreningen på egen hand som en naturlig och återkommande aktivitet i verksamheten.

Bilaga:

Ansökan från Tyresö FF

Beslut kultur- och fritidsnämnden 2011-06-13

___________________________________________________

§44 Projektansökan Idrottsfritids – Tyresö FF

Dnr 2012/KFN 0031 71

Nämndens beslut

1) Tyresö FF erhåller 27000 kronor i projektbidrag samt 3000 kronor till material.

2) Aktiviteterna inom ramen för ”idrottsfritids” är inte kvalificerande för LOK-stöd.

3) Tyresö FF ska senast 2012-09-30 redovisa:

a. antal deltagare/dag

b. hur många av deltagarna som sedan tidigare deltar i föreningens ordinarie verksamhet

c. kvitton för inköpt material

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Tyresö är det i flera bostadsområden, främst i de centrala delarna, många barn som tillbringar hela sommaren hemma. I många fall arbetar föräldrarna vilket leder till att barnen är själva hemma under dagtid.

Tyresö FF vill arrangera ett idrottsfritids under juli månad, måndag-fredag klockan 11.00-18.00, med inriktning på spontanverksamhet på Tyresövallen, som man vill ska hållas öppen för detta arrangemang.

”Idrottsfritids” är öppet för alla ungdomar och det är kostnadsfritt.

Föreningen ställer sin klubblokal med servering till verksamhetens förfogande. Tyresö FF lånar ut, utan kostnad för deltagarna, fotbollar, lekredskap och spel till verksamheten. Klubben svarar för organisationen och genomförandet. En vuxen person kommer att hålla i verksamheten och den personen ska också fungera som arbetsledare för två ungdomar som hjälper till i verksamheten.

Föreningen söker ett bidrag på 49000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Förra årets verksamhet hade, enligt föreningens redovisning, 387 deltagartillfällen. Man har till i år tagit lärdom av den låga närvaron på förmiddagarna och senarelagt öppettiderna. Det är bra. Uppenbarligen finns det ett visst behov av verksamheten som är värt att stödja ekonomiskt.

Mitt förslag är att nämnden, liksom 2011 finansierar lönen till den vuxna ledaren, inklusive sociala avgifter, samt ett mindre materialbidrag.

Om föreningen vill ha ytterligare betalda ledare i form av ungdomar, föreslår jag att man tar kontakt med Arbetscentrum som möjligen kan avdela några av kommunens platser till detta behov.

Bilaga:

Ansökan från Tyresö FF

Utvärdering av projektet ”Spontanfotboll” 2011

___________________________________________________

§45 Projektansökan Jämställdhetsprojekt – Tyresö FF

Dnr 2012/KFN 0030 71

Nämndens beslut

Ansökan avslås.

______________________________________________________

Ärendebeskrivning

UN Womens (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) vision är en värld som är fri från diskriminering, där kvinnor och män har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Det är en värld där jämställdhet har uppnåtts och kvinnors mänskliga rättigheter respekteras. I januari 2011 bildades UN Women, FN:s jämställdhetsenhet, genom en sammanslagning av ett antal FN-organ med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete.

Från och med 2012 har Tyresö FF och UN Women inlett ett unikt samarbete där Tyresö FF ska vara budbärare av UN Womens och sprida deras viktiga budskap om kvinnors rättigheter. Detta sker både på damfotbollens nationella och internationella arena.

Tyresö FF kommer under året aktivt arbeta med att för UN Womens räkning, bearbeta företag och idrottsföreningar att ansluta sig till projektet och därigenom öka genomslaget för jämställdhet. De kommer att genomföra ett antal aktiviteter i samband med deras damlags matcher på Tyresövallen och på bortaplan samt mycket annat.

Föreningen söker ett bidrag på 50000 kronor för att täcka kostnader för bland annat arbetslokal, telefon, datorer, marknadsföringsmaterial.

Ordförandeutlåtande

Det är mycket roligt och bra att Tyresö FF engagerar sig för jämställdhet tillsammans med FN. Sannolikt ökar också detta klubbens arbete med sponsoranskaffning för det framgångsrika damlaget.

Tyvärr framgår det inte i ansökan hur detta arbete konkret skulle främja jämställdheten för unga tjejer i Tyresö. Jag uppfattar projektet som ett nationellt projekt, i första hand riktat till elitklubbar och företag. I så fall handlar detta om en ren sponsring från kommunens sida och där finns det redan avtal tecknat genom Kommunstyrelsens försorg.

Om Tyresö FF kan visa hur man konkret vill arbeta med unga tjejer i Tyresö och till det bifogar en mer detaljerad budget för just det lokala arbetet, är jag villig att ta upp en ansökan till beslut ännu en gång.

Bilaga:

Ansökan från Tyresö FF

___________________________________________________

 

§46 Projektstöd – Stockholm Winter Games 2013-2015

Dnr 2012/KFN 0029 007

Nämndens beslut

Ansökan avslås. Nämnden stödjer i första hand verksamheter som genomförs i Tyresö kommun.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Stockholm Winter Games är en ungdomsmässa, startad 2010 på initiativ av Stockholmsmässan, Stockholms Idrottsförbund och Stockholms stad. Arrangemanget genomförs i nära samarbete med flera kommuner, föreningar, förbund och företag inom Stockholms län.

Verksamheten vänder sig till ungdomar som gillar aktiviteter i form av idrott, musik, dans och spel. Besökarna kan välja mellan att titta på, prova på eller tävla i den verksamhet som utställarna erbjuder. Målgruppen är skollovslediga ungdomar från Stockholms län.

Stockholms Idrottsförbund ansöker om bidrag på 75000 kronor, fördelat på tre år med start 2013, för verksamheten Stockholm Winter Games.

Bilaga:

Ansökan från Stockholm Winter Games

___________________________________________________

§47 Tyresöfestivalen

Dnr 2012/KFN 0028 70

Nämndens beslut

- Tyresöfestivalen tilldelas 50000 kronor i extra projektbidrag för 2012.

- Projektgruppen skall senast 2012-12-31 återkomma till nämnden med en ekonomisk redovisning samt antalet utställare och besökare.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Arrangemanget visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen såväl i den kommunala verksamheten som i föreningslivet och andra lokala aktörer.

Eftersom Festivalen var en lyckad succé förra året, så vill projektgruppen göra det ännu bättre i år, vilket kräver ekonomiska förutsättningar för det.

Under föregående år har kulturavdelningen och Tyresö fritidsgårdar fått lägga en stor del av sin verksamhetspeng på festivalen.

Nu behöver projektgruppen hjälp med en förtydligande om det ekonomiska stödet för kommande års Tyresöfestivaler.

Förra året fick kulturen och fritidsgårdarna extra projektbidrag, totalt 65000 kronor, från KS och KFN. Samtidigt meddelades att kommande års festivaler ska finansiera sig själva till högre grad.

Ordförandeutlåtande

Tyresöfestivalen har utvecklats väldigt positivt under de år den arrangerats och är ett utmärkt exempel på samarbete mellan de olika nämndområdena i kommunen.

Festivalen är ett evenemang som engagerar både föreningslivet och många medborgare. I takt med att festivalen etablerar sig och blir mer attraktiv för utställare och företag borde det gå att höja självfinansieringsgraden mera än idag.

Har kommunen en bra produkt måste vi lära oss att ta betalt för den, om inte annat för att kunna finansiera kommande, nya projekt.

Tyresöfestivalen har stora möjligheter att etablera sig som ett stort återkommande evenemang vid sidan av Medeltidsdagarna och Kultur- & Idrottsgalan.

Därför föreslår jag att nämnden bidrar med 50000 kronor till för detta år. Dock måste festivalen kommande år räkna med att kunna leva på sina egna meriter.

Bilaga:

Gemensam skrivelse från Tyresöfritidsgårdar och Kulturenheten

___________________________________________________

§48 Kulturbidrag hösten 2012 - nämndbeslut

DNR 2012/0003 007

Nämndens beslut

Bevilja Musikföreningen Strängstyrkan ett bidrag på 16500 kronor till höstens arrangemang.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Lilian Edberg (M) i handläggningen av detta ärende.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för bidrag till kulturarrangemang ska ansökan inlämnas två gånger per år senast den 15 maj för höstens verksamhet och 15 november för vårens verksamhet påföljande år. Därefter ska kultur- och fritidsnämnden bedöma inkomna ansökningar och besluta om eventuellt kommunalt stöd.

- Musikföreningen Strängstyrkan har fyra konserter inbokade, morsdagkonsert i maj (redan genomförd), familjekonsert i oktober, farsdagskonsert i november samt en kyrkokonsert 2:a advent.

Föreningen söker totalt bidrag på 25 600 kronor.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse från kulturchefen

Ansökningar från Musikföreningen Strängstyrkan

___________________________________________________

§49 Kulturbidrag hösten 2012 – delegationsbeslut

DNR 2012/0003 007

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Lions Club Trollbäcken, 8000 kronor

- Tyresökören, 8 000 kronor

- Tyresö Hembygdsförening, 3000 kronor

- Tyresö konstförening, 3 500 kronor

- Tyresö konstförening, 5 000 kronor

- Square Dansklubben the Corners, 2000 kronor

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 7500 kronor

Bilaga:

Tjänsteskrivelse från kulturchefen

___________________________________________________

§50 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2012/KFN 0017 70

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Tyresö Hembygdsförening, 3500 kronor

- Tyresö Musikklasser förening, 25000 kronor

- Tyresö Teaterförening, 50000 kronor

- Tyresö Jazz och Blues Club, 30000 kronor

- Musikföreningen Strängstyrkan, 15000 kronor

- Tyresökören, 7900 kronor

- Tyresö Square Dancers/The Corners, 1000 kronor

- Lions Club Trollbäcken, 10000 kronorBilagor:

Redovisningar från ovan nämnda föreningar

___________________________________________________

§51 Projekt Medborgarfokus – ansvarsfördelning gällande granskning av verksamheter

Dnr 2012/KFN 0035 003

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

I samband med uppstart av projekt Medborgarfokus finns det behov av att fastställa ansvarsfördelning gällande den granskning av enskilda och kommunala verksamheter som ska utföras inom projektet satt i relation till berörda förvaltningar och nämnder.

Bilaga:

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2012-04-24

___________________________________________________

§52 Namn på den nybyggda sporthallen samt namnbyte nuvarande Tyresöhallen

Dnr 2012/KFN 0034 71

Nämndens beslut

- Den nya idrotts- och evenemangshallen döps till Tyresöhallen.

- Nuvarande hall med detta namn byter till Slottshallen.

Yrkande

Karin Sällberg (S) yrkar på att den nya hallen ska heta Östra Tyresöhallen, för att förtydliga var hallen ligger i kommunen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Karin Sällbergs (S) yrkande och finner förslaget, att hallen ska heta Östra Tyresöhallen, avslaget.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Till hösten 2012 står kommunens nyrenoverade och tillbyggda evenemangs- och idrottshall färdig i Nybodaområdet.

Eftersom kommunens namnberedning efter beslut i Kommunstyrelsen har upphört, är det ansvarig nämnds ansvar att namnsätta nya fastigheter, anläggningar, gator etc.

Ordförandeutlåtande

Kommunens nya idrottshall, med en läktarkapacitet som klarar spel i de högsta serierna, kommer att fungera som matchhall och evenemangshall för många av våra föreningars representationslag. Eftersom den är väldigt centralt belägen och sannolikt kommer figurera i media är det viktigt att det framgår var i landet den är belägen. Därför föreslår jag att namnet ska vara Tyresöhallen.

Som en konsekvens av detta måste nuvarande hall med namnet Tyresöhallen byta namn. Eftersom denna hall ligger väldigt nära Tyresö Slott föreslår jag att det nya namnet blir Slottshallen.

___________________________________________________

§53 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

Bilaga:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

___________________________________________________

§54 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Översyn och anpassning av taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten, 2012/KS0168

- Avsägelser och fyllnadsval, 2012/KS 0012 001

Kommunstyrelsen

- Projekt Medborgarfokus – ansvarfördelning gällande granskning av verksamheter, 2012/KS 0171

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Underrättelse inför antagande av detaljplan för fastigheterna Bergaliden 6 och 7

- Detaljplan för Sofiebergsskolan

Övrigt

- Biblioteksstatistik för 2011 är nu tillgänglig - på KB:s webbplats finns en sammanfattning och rapporten i sin helhet över folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek:

http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2012/Utlaningen-av-e-medier-pa-biblioteken-fortsatt-stark/

- Förslag på ny bibliotekslag nu ute på remiss (Tyresö ej remissinstans)

___________________________________________________