Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-08-27

Sammanträde 2012-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Friskis & Svettis, Bollmora Gårdsväg 8

55 Ekonomisk rapport per den 30 april 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2012.

Bilaga:
Månadsrapport juli 2012.

56 Lägesredovisning gällande nämndplan per sista juli 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

En lägesrapport där det framgår hur långt enheterna kommit med sina verksamhets- och ekonomiska mål för 2012. Underlaget ligger till grund för nämndens arbete med 2013 års nämndplan, som ska vara klar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september.

Bilaga
Lägesrapport per den 31 juli 2012

57 Redogörelse för de höga kostnaderna för hallar och gymnastiksalar

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni fick förvaltningen i uppdrag att vid nästkommande nämnd redogöra för varför kostnaderna för hallar och gymnastiksalar är så höga.

58 Ny bibliotekslag - genomgång av förslaget

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Förslag till ny bibliotekslag är ute på remiss, Tyresö är inte remissinstans.

Bilaga:
Gällande lag
Förslag till ny bibliotekslagSpontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0

59 Redovisning av förvaltningens senaste medarbetarenkät

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Undersökningen är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger indikationer på hur verksamheten och medarbetare mår. Enkäten används som ett verktyg för att utveckla verksamheten och Tyresö kommun som arbetsplats och arbetsgivare.
(I höst är det dags för en ny medarbetarenkät. Med start v 40 och fram till v 42 kommer undersökningen att pågå.)

Bilaga:
Resultatrapport - Oktober 2010, förvaltningsgemensam

60 Redovisning av kommunens senaste servicemätning - januari 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar i alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet.

Syftet med den genomförda mätningen var att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunen svarade på de frågor som ställdes. Resultatet redovisas för kommunen och totalresultatet jämförs med övriga kommuner.

Bilaga:
Rapport: Servicemätning via telefon och e-post, Tyresö kommun januari 2012

61 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

- Kulturföreningen Domusängen, 20 000 kr
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 5 000 kr

Bilagor:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar

62 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

Bilaga:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

63 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Ändring av detaljplanebestämmelser för yttreBrevik (Sjöberga och
Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)
- Ändring av detaljplanebestämmelser för Del av Tyresö-näs

Revisorerna
- Ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola

Övrigt
- Ny rapport om biblioteken och samverkansmodellen

§55 Ekonomisk rapport per den 30 april 2012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2012.

Bilaga:

Månadsrapport juli 2012.

___________________________________________________

§56 Lägesredovisning gällande nämndplan per sista juli 2012

Dnr 2011/KFN 0063 003

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Förvaltningen får i uppdrag till nästa nämndmöte att redogöra för intäkterna på fritidssidan.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

En lägesrapport där det framgår hur långt enheterna kommit med sina verksamhets- och ekonomiska mål för 2012. Underlaget ligger till grund för nämndens arbete med 2013 års nämndplan, som ska vara klar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilaga

Lägesrapport per den 31 juli 2012

___________________________________________________

§57 Redogörelse för de höga kostnaderna för hallar och gymnastiksalar

Dnr 2012/KFN 0045 12

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni fick förvaltningen i uppdrag att vid nästkommande nämnd redogöra för varför kostnaderna för hallar och gymnastiksalar är så höga.

___________________________________________________

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20120827.pdf (6 kb)

§58 Ny bibliotekslag ­ genomgång av förslaget

Dnr 2012/KFN 0044 006

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till ny bibliotekslag är ute på remiss, Tyresö är inte remissinstans.

Bilaga:

Gällande lag

Förslag till ny bibliotekslag

___________________________________________________

§59 Redovisning av förvaltningens senaste medarbetarenkät

Dnr 2012/KFN 0042 003

Nämndens beslut

Informationen noteras

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Undersökningen är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger indikationer på hur verksamheten och medarbetare mår. Enkäten används som ett verktyg för att utveckla verksamheten och Tyresö kommun som arbetsplats och arbetsgivare.

(I höst är det dags för en ny medarbetarenkät. Med start v 40 och fram till v 42 kommer undersökningen att pågå.)

Bilaga:

Resultatrapport – Oktober 2010, förvaltningsgemensam

___________________________________________________

§60 Redovisning av kommunens senaste servicemätning - januari 2012

2012/KFN 0043 010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar i alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet.

Syftet med den genomförda mätningen var att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunen svarade på de frågor som ställdes. Resultatet redovisas för kommunen och totalresultatet jämförs med övriga kommuner.

Bilaga:

Rapport: Servicemätning via telefon och e-post, Tyresö kommun januari 2012

___________________________________________________

§61 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2012/KFN 0017 70

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Kulturföreningen Domusängen, 20 000 kr

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 5 000 kr

Bilagor:

Redovisningar från ovan nämnda föreningar

___________________________________________________

§62 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

Bilaga:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

___________________________________________________

§63 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Ändring av detaljplanebestämmelser för yttreBrevik (Sjöberga och

Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

- Ändring av detaljplanebestämmelser för Del av Tyresö-näs

Revisorerna

- Ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola

Övrigt

- Ny rapport om biblioteken och samverkansmodellen

___________________________________________________