Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2012-09-24

Sammanträde 2012-09-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferenslokalen Myggdalen, kommunhuset plan 1

64 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2012, se bilaga.


Bilagor:

Detaljerad rapport

65 Studieförbundsbidrag 2012

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 maj 2012, § 26, att utbetalningen av bidrag till studieförbunden för 2011 års verksamhet ska ske i enlighet med befintligt regelverk, med undantag av grundbeloppet som ej utgår.

Bidragsbeloppen per studietimme för 2012 föreslås vara samma som föregående år och beräknas enligt följande:
16,00 kronor - oprioriterad verksamhet
29,50 kronor - normal nivå
48,00 kronor - prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Något grundbelopp utgår ej.
Jämförelse i studietimmar för verksamhetsåren 2007-2011 finns i bilaga.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Beräkning

66 Nämndplan

Förslag till nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2013.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2013 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2013-2015.

Ordförandeutlåtande

Detta är den andra nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden som beslutas enligt kommunens nya styrprocess.

I Kommunplanen för 2013-2015 beslutades att denna nämnd från 2013-01-01 tar över även verksamhetsområdet fritidsanläggningar. Jag välkomnar det beslutet eftersom det är här området har sin naturliga hemvist.

Av de satsningar som föreslås i denna plan, vill jag särskilt framhålla den extra budgetpost som avsätts för stöd till projekt för funktionshindrade barn och ungdomars fritid. Tyresö har naturligtvis redan tidigare satsat på denna grupp, men på detta sätt uppmärksammar vi den ännu tydligare och uppmuntrar förhoppningsvis till nya kreativa idéer.

Genom att avsätta en särskild budgetpost för ett nytt publikt kulturevenemang hoppas jag att vi skapar ytterligare en möjlighet för Tyresöborna att få valuta för sina skattepengar.

Några av de utredningsuppdrag som finns i planen kan också resultera i nya verksamheter och anläggningar. Det ligger väl i linje med Alliansens övergripande ambition: Maximal med verksamhet för medborgarna.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
2013

67 Sammanträdesplan för 2013

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2013 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2013 är:

- måndagen den 18 februari
- måndagen den18 mars
- måndagen den 15 april
- måndagen den 13 maj
- måndagen den 10 juni
- måndagen den 23 september
- måndagen den 28 oktober
- måndagen den 2 december

Samtliga möten startar klockan 18.30.


Bilaga:
Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2013, 2012/KS 0277

68 Kultur- och idrottsgalan 2012 - redogörelse samt fastställande av datum för 2013 års gala

Förslag till nämndens beslut

Summeringen noteras.
Datum för 2013-års Kultur- & Idrottsgala fastställs till fredagen den 8 mars.

Ärendebeskrivning

Den 8 mars genomfördes Tyresö kommuns Kultur- & Idrottsgala.
Summering av galan, se bilaga.

Bilaga:
Summering av Kultur- & idrottsgalan 2012

69 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:
- Tyresö Föreningsråd, 10 000 kronor

Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0

70 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag
- Förslag till granskningsområden 2013 inom projektet Medborgarfokus

Bilagor:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

71 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Ändring av detaljplanebestämmelser för Del av Raksta
- Ändring av detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp
- Detaljplan för Äldreboende vid Basilikagränd
- Detaljplan för område för handel och småindustri vid
Bollmoragårdsväg

Övrigt
Bibliotekens planer 2012, Folkbibliotek, Länsbibliotek

§64 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2012, se bilaga.

Bilagor:

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012

Detaljerad rapport

___________________________________________________

§65 Studieförbundsbidrag 2012

Dnr 2012/KFN 0047 003

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Peter Bylund (MP) kommer in med en reservation.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, hade anslutit sig till socialdemokraternas yrkande.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 maj 2012, § 26, att utbetalningen av bidrag till studieförbunden för 2011 års verksamhet ska ske i enlighet med befintligt regelverk, med undantag av grundbeloppet som ej utgår.

Bidragsbeloppen per studietimme för 2012 föreslås vara samma som föregående år och beräknas enligt följande:

16,00 kronor – oprioriterad verksamhet

29,50 kronor – normal nivå

48,00 kronor – prioriterad verksamhet

Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Något grundbelopp utgår ej.

Jämförelse i studietimmar för verksamhetsåren 2007-2011 finns i bilaga.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Yrkande

Anders Linder (S) yrkar på att det av Kommunfullmäktige beslutade beloppet på 900000 kronor ska delas ut proportionellt till studieförbunden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anders Linders (S) yrkande och finner nämnden har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Beräkning

___________________________________________________

§66 Nämndplan

Nämndens beslut

att anta bilagda förslag till nämndplan och budget för 2013.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet utan hänvisar till partiets alternativ till kommunplan som redovisats i Kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna deltar i beslutet men kommer in med en röstförklaring.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (M) kommer in med ett särskilt yttrande.

Röstförklaring

Anders Linder (S) kommer in med en röstförklaring.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Gunilla Andersson (V), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet samt att hon hade hänvisat till partiets alternativ till kommunplan som redovisats i Kommunfullmäktige.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2013 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2013-2015.

Ordförandeutlåtande

Detta är den andra nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden som beslutas enligt kommunens nya styrprocess.

I Kommunplanen för 2013-2015 beslutades att denna nämnd från 2013-01-01 tar över även verksamhetsområdet fritidsanläggningar. Jag välkomnar det beslutet eftersom det är här området har sin naturliga hemvist.

Av de satsningar som föreslås i denna plan, vill jag särskilt framhålla den extra budgetpost som avsätts för stöd till projekt för funktionshindrade barn och ungdomars fritid. Tyresö har naturligtvis redan tidigare satsat på denna grupp, men på detta sätt uppmärksammar vi den ännu tydligare och uppmuntrar förhoppningsvis till nya kreativa idéer.

Genom att avsätta en särskild budgetpost för ett nytt publikt kulturevenemang hoppas jag att vi skapar ytterligare en möjlighet för Tyresöborna att få valuta för sina skattepengar.

Några av de utredningsuppdrag som finns i planen kan också resultera i nya verksamheter och anläggningar. Det ligger väl i linje med Alliansens övergripande ambition: Maximal med verksamhet för medborgarna.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Nämndplan 2013

___________________________________________________

§67 Sammanträdesplan för 2013

Dnr 2012/KFN 0049 001

Nämndens beslut

Ärendet bordläggs.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2013 är:

- måndagen den 18 februari

- måndagen den18 mars

- måndagen den 15 april

- måndagen den 13 maj

- måndagen den 10 juni

- måndagen den 23 september

- måndagen den 28 oktober

- måndagen den 2 december

Samtliga möten startar klockan 18.30.

Bilaga:

Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2013, 2012/KS 0277

___________________________________________________

§68 Kultur- och idrottsgalan 2012 – redogörelse samt fastställande av datum för 2013 års gala

Dnr 2012/KFN 0048 70

Nämndens beslut

Summeringen noteras.

Datum för 2013-års Kultur- & Idrottsgala fastställs till fredagen den 8 mars.

Reservation

Peter Bylund (MP) kommer in med en skriftlig reservation.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 9 mars 2012 genomfördes Tyresö kommuns Kultur- & Idrottsgala.

Summering av galan, se bilaga.

Bilaga:

Summering av Kultur- & idrottsgalan 2012

___________________________________________________

Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0

§69 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012/KFN 0050 007

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden har på delegation fattat beslut om bidrag till:

- Tyresö Föreningsråd, 10000 kronor

___________________________________________________

§70 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

- Förslag till granskningsområden 2013 inom projektet Medborgarfokus

Bilagor:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

___________________________________________________

§71 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

___________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Ändring av detaljplanebestämmelser för Del av Raksta

- Ändring av detaljplanebestämmelser för Södra Trinntorp

- Detaljplan för Äldreboende vid Basilikagränd

- Detaljplan för område för handel och småindustri vid

Bollmoragårdsväg

Övrigt

Bibliotekens planer 2012, Folkbibliotek, Länsbibliotek

___________________________________________________