Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-12-02

Sammanträde 2013-12-02

Datum
Klockan
Plats

1 Ekonomisk rapport oktober 2013

Dnr 2013/KFN 0052 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013.
Bilagor
Ekonomisk rapport oktober.pdf

2 Informationsärende 2013 kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2013/KFN 0090 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare, informerar om "Albyprojektet".

3 Internkontroll 2013

Dnr 2013/KFN 0018 016

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.
Beskrivning av ärendet
För år 2013 beslutade nämnden att internkontroll skulle genomföras inom områdena:
* Fakturahantering (leverantörsfakturor)
* Tidsredovisningar
* Externa konsulter. Kartläggning av nyttjande/kostnader/arbetsuppgifter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse internkontroll 2013.pdf

4 Handlingsplan för måluppfyllelse 2013

Dnr 2013/KFN 0094 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen att nämndens alla mål bedöms bli uppfyllda godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2013 att uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.
Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplaner.pdf

5 Flytt av Tyresö Bågskyttars verksamhet från Prästängen till ny plan

Dnr 2013/KFN 0057 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Bågskyttar 10 000 kronor för kostnaden för bygglov och flytt av förvaringscontainer.
Beskrivning av ärendet
Tyresö Bågskyttar måste på grund av olika omständigheter flytta från Prästängen och Nyforsvägen där man arrenderat området mellan den 1/4-31/8 varje år tillbaka i tiden. Övrig tid av året har ängen stått till kommunens förfogande. Den används bland annat till att vara snöupplag under snörika vintrar. Detta har gjort att bågskyttarna vissa vårar inte har kunnat starta upp sin verksamhet förrän sent i maj eller till och med en bit in i juni.

Av denna anledning ar Tyresö Bågskyttar blivit anvisade ett nytt arrendeområde. Det gäller ett område á 5 000 kvm på fastigheten Bollmora 2:1.

På den nya arrendeytan kommer föreningen behöva möjligheten till förvaring av sina redskap. Det innebär att deras förvaringscontainer måste flyttas till den nya anvisade platsen. För detta men även också skjutbanan kräver bygglov, beräknad kostnad 8 000 kr. Tillkommer gör sedan kostnaden för flytt av containern.

Bilagor
Ansökan Tyresö Bågskyttar.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö Bågskyttar.pdf

6 Ansökan om verksamhetsbidrag - RSMH Gläntan

Dnr 2013/KFN 0086 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Nämnden beviljar föreningen ett bidrag med 35 000 kronor ur 2013 års särskilda anslag avsett för funktionsnedsatta. Senast den 31 maj 2014 ska föreningen komma in med en redovisning innehållande antal deltagare, tillfällen samt en ekonomisk redovisning.
Beskrivning av ärendet
RMSH Gläntan - riksförbundet för mental och social hälsa - ansöker om bidrag för skapande kulturverksamhet som ska utmynna i två uppspel med revy.

Bilagor
Ansökan om bidrag RSMH Gläntan.pdf
Ekonomisk kalkyl RSMH Gläntan.pdf

7 Kulturbidrag våren 2014 - nämndbeslut

Dnr 2013/KFN 0079 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Nämnden beslutar att lämna kulturbidrag enligt följande:

* Bonza ungdomsförening 10 000 kronor
* Konstrundan Tyresö 10 000 kronor med villkoret att det anordnas en konstrunda under våren 2014
* Kulturföreningen Domusängen 30 000 kronor
* Kören Mamsellerna 10 000 kronor
* Teater Najkit 15 500 kronor
* Tyresö finska förening 10 000 kronor
* Tyresö Jazz och Blues Club 15 000 kronor (halvår)
* Tyresö kollektivhusförening 5 000 kronor
* Tyresökören 10 000 kronor
* Tyresö musikklassers förening 25 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2014 inkom ansökningar från 16 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det är flera nya kulturföreningar som håller på att etablera sig, varav några främst drivs av ungdomar eller unga vuxna.

* Tio av ansökningarna beslutas i nämnd under detta ärende.
* Övriga ansökningar har beslutats på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Det ansökta beloppet uppgår till 323 850 kronor.
Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 140 500 kronor.

Bilagor
Ansökan Bonza ungdomsförening.pdf
Ansökan Tyresö Jazz och Blues Club.pdf
Ansökan Tyresö musikklassers förening.pdf
Ansökan Teater Najkit.pdf
Ansökan Tyresökören.pdf
Ansökan Tyresö Finska Förening.pdf
Ansökan Tyresö Kollektivhusförening - Berättarkafé.pdf
Ansökan Tyresö Kollektivhusförening.pdf
Ansökan Konstrundan.pdf
Ansökan Domusängen.pdf
Ansökan Mamsellerna.doc
Ekonomisk kalkyl Mamsellerna.doc
Tjänsteskrivelse - Kulturbidrag våren 2014 nämndbeslut.pdf

8 Kulturbidrag våren 2014 - delegationsbeslut

Dnr 2013/KFN 0079 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har på delegation beslutat att 31 500 kronor beviljas enligt nedan:

* Lions Club Trollbäcken 8 000 kr
* Musikföreningen Strängstyrkan 8 000 kr
* Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 5 000 kr
* Tyresö hembygdsförening 3 500 kr
* Tyresö konstförening 4 000 kr
* Tyresö trädgårdssällskap 3 000 kr

Bilagor
Ansökan Tyresö hembygdsförening.pdf
Två ansöknningar Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan Tyresö Trädgårdssällskap Trädgårdens historia.pdf
Tyresö Trädgårdssällskap Trädgårdens kretslopp.pdf
Ansökan Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan Strängstyrkan mors dag konsert.pdf
Tjänsteskrivelse Kulturbidrag våren 2014 - delegationsbeslut.pdf

9 Kultur- och idrottsgalan 2014

Dnr 2013/KFN 0083 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Ett projektbidrag på max 180 000 kronor beviljas.
2. Juryns sammansättning ska vara, 3 personer från alliansen, 3 personer från oppositionen samt 2 personer från Tyresö Föreningsråd.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och idrottsgalan 2014 genomförs för fjärde året i rad fredagen den 14 mars 2014.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30 000 kronor) har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

Förslag till kategorier, se bilaga.

Bilagor
Kategorier på kultur- och idrottsgalan 2014.pdf
Kultur- och idrottsgalan budget 2014.pdf

10 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2013

Dnr 2013/KFN 0085 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
* Tyresö Konstförening, 3 500 kronor
* Tyresö Trädgårdssällskap, 1 500 kronor
* Musikföreningen Strängstyrkan, 7 000 kronor
* Tyresö Finska Förening, 4 000 kronor
* The Corners o Tyresö Square Dancers, 500 kronor

Bilagor
Redovisning The Corners o Tyresö Square Dancers.pdf
Redovisning Tyresö Konstförening.pdf
Redovisning Strängstyrkan.pdf
Redovisning Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Redovisning Tyresö Finska Förening.pdf

11 Information från förvaltningschefen 2013

Dnr 2013/KFN 0095 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
* Projektbidrag
* Projektuppföljning

Bilagor
Projektbidrag oktober 2013.pdf
Projektuppföljning november 2013.pdf

12 Meddelanden 2013

Dnr 2013/KFN 0096 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
* Avsägelser och fyllnadsval, 2013/KS 0022 001, 2013/KS 0351 001
* Delårsbokslut per augusti 2013, 2013/KS 0322 10

Bilagor
Protokollsutdrag från KF § 121.pdf
Protokollsutdrag från KF § 122.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (51 kb)

§83 Ekonomisk rapport oktober 2013

Dnr 2013/KFN 0052 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013.

Bilagor

Ekonomisk rapport oktober.pdf

§84 Informationsärende 2013 kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2013/KFN 0090 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare, informerar om "Albyprojektet".

Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20131202.pdf (60 kb)

§85 Internkontroll 2013

Dnr 2013/KFN 0018 016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

För år 2013 beslutade nämnden att internkontroll skulle genomföras inom områdena:
* Fakturahantering (leverantörsfakturor)
* Tidsredovisningar
* Externa konsulter. Kartläggning av nyttjande/kostnader/arbetsuppgifter.

Bilagor

Tjänsteskrivelse internkontroll 2013.pdf

§86 Handlingsplan för måluppfyllelse 2013

Dnr 2013/KFN 0094 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1) Godkänna redovisningen att nämndens alla mål bedöms bli uppfyllda.
2) Kultur- och fritidsnämnden överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet utan hänvisar till sina egna budgetar.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar särskilda yttranden (bilagor).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2013 att uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Handlingsplaner.pdf

§87 Flytt av Tyresö Bågskyttars verksamhet från Prästängen till ny plan

Dnr 2013/KFN 0057 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Bågskyttar 10 000 kronor för bygglov och flytt av förvaringscontainer.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bågskyttar måste på grund av olika omständigheter flytta från Prästängen och Nyforsvägen där man arrenderat området mellan den 1/4-31/8 varje år tillbaka i tiden. Övrig tid av året har ängen stått till kommunens förfogande. Den används bland annat till att vara snöupplag under snörika vintrar. Detta har gjort att bågskyttarna vissa vårar inte har kunnat starta upp sin verksamhet förrän sent i maj eller till och med en bit in i juni.

Av denna anledning ar Tyresö Bågskyttar blivit anvisade ett nytt arrendeområde. Det gäller ett område á 5 000 kvm på fastigheten Bollmora 2:1.

På den nya arrendeytan kommer föreningen behöva möjligheten till förvaring av sina redskap. Det innebär att deras förvaringscontainer måste flyttas till den nya anvisade platsen. För detta men även också skjutbanan kräver bygglov, beräknad kostnad 8 000 kr. Tillkommer gör sedan kostnaden för flytt av containern.

Bilagor

Ansökan Tyresö Bågskyttar.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö Bågskyttar.pdf

§88 Ansökan om bidrag från särskilt anslag avsett för funktionsnedsatta - RSMH Gläntan

Dnr 2013/KFN 0086 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett bidrag med 35 000 kronor ur 2013 års särskilda anslag avsett för funktionsnedsatta. Senast den 31 maj 2014 ska föreningen komma in med en redovisning innehållande antal deltagare, tillfällen samt en ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet

RMSH Gläntan - riksförbundet för mental och social hälsa - ansöker om bidrag för skapande kulturverksamhet som ska utmynna i två uppspel med revy.

Bilagor

Ansökan om bidrag RSMH Gläntan.pdf
Ekonomisk kalkyl RSMH Gläntan.pdf

§89 Kulturbidrag våren 2014 - nämndbeslut

Dnr 2013/KFN 0079 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kulturbidrag enligt följande:

* Bonza ungdomsförening 10 000 kronor
* Konstrundan Tyresö 10 000 kr med villkoret att det anordnas en konstrunda under våren 2014
* Kulturföreningen Domusängen 30 000 kronor
* Kören Mamsellerna 10 000 kronor
* Teater Najkit 15 500 kronor
* Tyresö finska förening 10 000 kronor
* Tyresö Jazz och Blues Club 15 000 kronor (halvår)
* Tyresö kollektivhusförening 5 000 kronor
* Tyresökören 10 000 kronor
* Tyresö musikklassers förening 25 000 kronor

Reservation

Miljöpartiet reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Inför våren 2014 inkom ansökningar från 16 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det är flera nya kulturföreningar som håller på att etablera sig, varav några främst drivs av ungdomar eller unga vuxna.

* Tio av ansökningarna beslutas i nämnd under detta ärende.
* Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Det ansökta beloppet uppgår till 323 850 kronor.
Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 140 500 kronor.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Yrkande

Miljöpartiet yrkar på att ytterligare 90 000 kronor (ska tas från Kultur- och idrottsgalan) fördelas så att de ungdomsrelaterade föreningarna ska få de belopp de har sökt. Ev resterande belopp fördelas jämnt mellan övriga föreningar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Miljöpartiets yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Ansökan Bonza ungdomsförening.pdf
Ansökan Tyresö Jazz och Blues Club.pdf
Ansökan Tyresö musikklassers förening.pdf
Ansökan Teater Najkit.pdf
Ansökan Tyresökören.pdf
Ansökan Tyresö Finska Förening.pdf
Ansökan Tyresö Kollektivhusförening - Berättarkafé.pdf
Ansökan Tyresö Kollektivhusförening.pdf
Ansökan Konstrundan.pdf
Ansökan Domusängen.pdf
Ansökan Mamsellerna.doc
Ekonomisk kalkyl Mamsellerna.doc
Tjänsteskrivelse - Kulturbidrag våren 2014 nämndbeslut.pdf

§90 Kulturbidrag våren 2014 - delegationsbeslut

Dnr 2013/KFN 0079 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Ordföranden har på delegation beslutat att 31 500 kronor beviljas enligt nedan:
* Lions Club Trollbäcken 8 000 kronor
* Musikföreningen Strängstyrkan 8 000 kronor
* Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 5 000 kronor
* Tyresö Hembygdsförening 3 500 kronor
* Tyresö Konstförening 4 000 kronor
* Tyresö Trädgårdssällskap 3 000 kronor

Särskilt yttrande

Miljöpartiet lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Inför våren 2014 inkom ansökningar från 16 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det är flera nya kulturföreningar som håller på att etablera sig, varav några främst drivs av ungdomar eller unga vuxna.

Sex av ansökningarna beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande under detta ärende.

Bilagor

Ansökan Tyresö hembygdsförening.pdf
Två ansöknningar Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan Tyresö Trädgårdssällskap Trädgårdens historia.pdf
Tyresö Trädgårdssällskap Trädgårdens kretslopp.pdf
Ansökan Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan Strängstyrkan mors dag konsert.pdf
Tjänsteskrivelse Kulturbidrag våren 2014 - delegationsbeslut.pdf

§91 Kultur- och idrottsgalan 2014

Dnr 2013/KFN 0083 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1) Ett projektbidrag på max 180 000 kronor beviljas.
2) Juryns sammansättning, 3 personer från alliansen, Lilian Edberg (M), Dick Bengtson (M), Carl-Olof Strand (KD), 3 personer från oppositionen, Bo Furugård (S), Kaijsa Keusch (S), Gunilla Andersson (V) samt 2 personer från Tyresö Föreningsråd.

Reservation

Miljöpartiet reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kultur- och idrottsgalan 2014 genomförs för fjärde året i rad fredagen den 14 mars 2014.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Tyresö kommuns kulturstipendier (totalt 30 000 kronor) har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

Förslag till kategorier, se bilaga.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar ge ett projektbidrag på 180 000 kronor.

Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte genomföra Kultur- och idrottsgalan under enklare former utan att behålla andan i arrangemanget.

Yrkande

Miljöpartiet yrkar att bidraget från nämnden ska sänkas från 180 000 kronor till 90 000 kronor.

Miljöpartiet yrkar att arrangemanget ska genomföras under enklare former.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Miljöpartiets yrkande att halvera bidraget till Kultur- och idrottsgalan och finner att kultur- och fritidsnämnden har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Miljöpartiets yrkande att arrangemanget genomförs under enklare former och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget att behålla andan i arrangemanget och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Kategorier på kultur- och idrottsgalan 2014.pdf
Kultur- och idrottsgalan budget 2014.pdf

§92 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2013

Dnr 2013/KFN 0085 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

* Tyresö Konstförening, 3 500 kronor
* Tyresö Trädgårdssällskap, 1 500 kronor
* Musikföreningen Strängstyrkan, 7 000 kronor
* Tyresö Finska Förening, 4 000 kronor
* The Corners o Tyresö Square Dancers, 500 kronor

Bilagor

Redovisning The Corners o Tyresö Square Dancers.pdf
Redovisning Tyresö Konstförening.pdf
Redovisning Strängstyrkan.pdf
Redovisning Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Redovisning Tyresö Finska Förening.pdf

§93 Information från förvaltningschefen 2013

Dnr 2013/KFN 0095 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning

Bilagor

Projektuppföljning november 2013.pdf
Projektbidrag oktober 2013.pdf

§94 Meddelanden 2013

Dnr 2013/KFN 0096 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut

* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige:

* Avsägelser och fyllnadsval, 2013/KS 0022 001, 2013/KS 0351 001
* Delårsbokslut per augusti 2013, 2013/KS 0322 10

Bilagor

Protokollsutdrag från KF § 121.pdf
Protokollsutdrag från KF § 122.pdf