Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-02-10

Sammanträde 2014-02-10

Datum
Klockan
18.30
Plats
Konferensrummet Myggdalen

1 Information om det pågående Albyprojektet

Dnr 2014/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carolina Fintlig Rue, översiktsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen, presenterar en delredovisning av förslag för att göra Alby mer attraktivt. Förslagen baseras på tidigare fattade inriktningsbeslut i ÖP08, kommunplan och reservatsbeslut samt på beslut om en målbild för området.

I Kommunplanen 2012-14 fastställde Kommunfullmäktige som mål till 2014 att; "En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns." För att nå det målet beslutade Kommunstyrelsen (KS 2012-03-27) att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram - en förstudie. Den presenterades för Kommunstyrelsen (KS 2012-10-23) och ligger till grund för det vidare arbetet med att ta fram strategin. En slutrapport sammanställs och redovisas tillsammans med samtliga åtgärdsförslag senast i juni år 2014.

2 Information om volontärresa till Indien

Dnr 2014/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För andra gången erbjöds personal inom Utvecklingsförvaltningens verksamheter att åka på tvåveckors volontärresor och delta i olika pedagogiska projekt i utvecklingsländer. Tre anställda från Tyresö gymnasium samt tre anställda från arbetsmarknads-, vuxenutbildning och kultur/fritidsverksamhet erbjöds möjlighet att få resa under november 2013.

Linda Karlsson, danslärare på Kulturskolan, berättar om sin volontärsresa till Indien.

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per den 31 januari är inte klar än.
Rapporten kommer att kompletteras på era läsplattor så fort den är klar.

Bilagor
Projektbidrag december 2013.pdf

4 Verksamhetsberättelse 2014 KFN, bibliotek, kultur, fritid

Dnr 2014/KFN 0027 12

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Verksamhetsberättelsen för 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelsen för 2013 presenteras i bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2013 (KFN).docx

5 Hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF

Dnr 2014/KFN 0041 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avvisa hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF har i ett brev till kommunen kommit in med en hemställan om ekonomisk ersättning för kostnader för åtgärder på Tyresövallen.
Kommundirektören har bett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig innan ett beslut fattas i kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö FF:s damlag är framgångsrikt och gör mycket bra PR för Tyresö kommun. Men att spela i de högsta serierna och internationellt är även förknippat med höga kostnader för de som äger arenorna.

Svenska Fotbollförbundet och UEFA har ställt ett antal krav för att godkänna Tyresövallen för spel i damallsvenskan och Uefa Champions League, varav en del är rimliga och andra kan diskuteras.

Trots att kommunens främsta prioritet är idrott för barn och unga har kommunen investerat ansenliga summor för att tillgodose kraven och Tyresövallen är nu godkänd för både nationellt och internationellt spel. (För en mer detaljerad redovisning hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.)

Under processen med upprustningen har TFAB/TFF och kommunen ingått avtal om hur inköp av en sittplatsläktare ska finansieras.

Min uppfattning är att Tyresö kommun har fullföljt sina åtaganden med råge för att ge TFF:s damer bra förutsättningar att lyckas och jag förutsätter att TFAB och TFF fullföljer sina.

Tyresö är en idrottskommun och jag är glad över de framgångar kommunens elitidrottare har, men barn och ungdomar är även i fortsättningen de grupper som är högst prioriterade.

Bilagor
Brev från TFF och TFAB om kostnader för åtgärder på Tyresövallen.pdf
Tyresövallen, bilaga 1.pdf
Läktare på Tyresövallen, bilaga 2.pdf
Sammanställning av frågeställning, bilaga 3.pdf
Avtal, bilaga 4.pdf
Tjänsteskrivelse betr. skrivelse från TFF och TFAB.pdf

6 Aktivitetsbidrag - Kulturella Folkdansgillet fyller 100 år

Dnr 2013/KFN 0087 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Kultur- och fritidsnämnden bidrar med 25 000 kronor till Kulturella Folkdansgillets 100-årsfirande.

Beskrivning av ärendet
Med anlening av att Kulturella Folkdansgillet fyller 100 år vill föreningen fira detta. För att invånarna i kommunen ska kunna delta i deras firande planeras olika aktiviteter.

Aktiviteter som planeras är bland annat:
- Ett scenprogram på Forellen som alla kan komma och titta på
- Familjedag vid Solsäter med dans och lekar för hela familjen
- Långsjösimningen

Bilagor
Kulturella Folkdansgillet, ekonomisk kalkyl.pdf
Ansökan om bidrag, Kulturella Folkdansgillet 100 år.pdf

7 Ansökan om bidrag för lägervistelse för barn med funktionshinder.

Dnr 2013/KFN 0102 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Nämnden bidrar med 1 000 kronor/vecka/barn, totalt 7 000 kronor från anslaget för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.
Föreningen beriver sedan 1979 sjösportläger för dessa barn och de ansöker nu om bidrag för lägerverksamhet som genomfördes under vecka 28-29 under 2013.
Ansökan avser seglarläger för ett barn född 1999 samt två barn födda 2001 och knatteläger för ett barn född 2005.

Ordförandeutlåtande
Att det är viktigt även för barn med olika former av funktionsnedsättning att kunna komma iväg på roliga sommaraktiviteter råder det ingen tvivel om.

Landstinget som tidigare stöttat verksamheten vill inte längre ensam bidra. Därför har KSL beslutat rekommendera berörda kommuner att bidra till finansiering med motsvarande den kostnad som uppstå vid ordinär kolloverksamhet, i det här fallet 3 500 kronor/vecka/barn.

Utifrån de bidrag kultur- och fritidsnämnden i Tyresö normalt bidrar med till lokala sommarverksamheter är 1 000 kronor/barn/vecka en mer rimlig nivå.

Bilagor
Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.pdf

8 Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan

Dnr 2013/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget till arbetsprocess godkänns.
2. Bibliotekschefen får i uppdrag att komplettera med tidplan och budget för vidarebefordran till kommunstyreslen för ett beslut om finansiering och tillsättning av referensgrupp.

Beskrivning av ärendet
Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun i enlighet med § 17 och § 18 i den nya bibliotekslagen Prop. 2012/13:147, som träder i kraft 1 jan 2014.

Bilagor
PU från KS 131217 § 203, Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan.pdf

9 Kultur i höstmörkret - redovisning

Dnr 2012/KFN 0070 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra Kultur i höstmörkret 2014.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplanen för 2013 förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten - Kultur i höstmörkret. För arrangemanget avsattes 100 000 kronor.

Bilagor
Kultur i höstmörkret - redovisning.pdf

10 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0029 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Sörmlandsleden ansöker om verksamhets- och skötselbidrag för år 2014 med 7 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag för år 2014.pdf

11 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2013

Dnr 2013/KFN 0085 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
The Corners o Tyresö Square Dancers, 500 kronor
Tyresö Trädgårdssällskap, 2 000 + 1 000 + 5 000 kronor
Lions Club Trollbäcken, 8 000 kronor
Naturskyddsföreningen Tyresö, 4 000 kronor
Tyresö Jazz o Blues Club, 30 000 kronor
Tyresökören, 10 000 kronor
Tyresö Hembygdsförening, 3 000 + 2 000 kronor
Tyresö Teaterförening, 15 000 + 30 000 kronor
Konstrundan Tyresö, 10 000 kronor
Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 3 500 kronor

Bilagor
Redovisning The Corners o Tyresö Square Dancers.pdf
Tyresö hembygdsförening redovisning kulturbidrag ht 2013.pdf
Tyresö hembygdsförening redovisning kulturbidrag1 ht 2013.pdf
Tyresö teaterförening redovisning av kulturbidrag ht2013.pdf
Konstrundan Tyresö redovisning ht 2013.pdf
Redovisning Tyresö Teaterförening.pdf
Redovisning av genomfört arrangemang, Tyresö Jazz o blues club.pdf
Redovisning genomfört arrangemang, Naturskyddsföreningen Tyresö.pdf
Redovisning av genomfört arrangemang, Lions Clubb Trollbäcken.pdf
Redovisning av genomfört arrangemang, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Tyresökören.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf

12 Inställda arrangemang 2014

Dnr 2014/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande arrangemang, som beviljats bidrag från nämnden 2013, har inte genomförts utan blivit inställda:

- KFUM Tyresö Basket, "Midnight Jam", 15 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, "Höstkonsert", 3 500 kronor
- Trippel XXX Bowling, 10 500 kronor

13 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- Projektuppföljning

Bilagor
Projektbidrag januari 2014.pdf
Projektuppföljning januari 2014.pdf

14 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
Möte med revisorerna

Samhällsbyggnadsförvaltningen:
- Kungörelse. Detaljplan och gatukostnadsutredning för Nyfors, Bollmora.
- Detaljplan för fastigheten Grindstolpen 1. Dnr. 2011KSM0394
- Detaljplan för fastigheten Sälgen 5, Videvägen 27. Dnr. 2012KSM0360
- Detaljplan för fastigheten Våren 6, Slumnäsvägen 55. Dnr. 2013KSM0989
- PU från KS 131126, § 184, Uppdrag att lämna över strategiskt planeringsunder till arbetet med ny översiktsplan

Bilagor
Inbjudan till möte med revisorerna.pdf
Kungörelse - Detaljplan och gatukostnadsutredning för Nyfors, Bollmora.pdf
Detaljplan för fastigheten Grindstolpen 1.pdf
Detaljplan för fastigheten Sälgen 5, Videvägen 27.pdf
Detaljplan för fastigheten Våren 6, Slumnäsvägen 55.pdf
Detaljplan för fastigheten Bussen 5, Petterboda industriområde.pdf
PU från KS 131126 § 184, planering översiktsplan.pdf

§1 Information om det pågående Albyprojektet

Dnr 2014/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carolina Fintlig Rue, översiktsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen, presenterar en delredovisning av förslag för att göra Alby mer attraktivt. Förslagen baseras på tidigare fattade inriktningsbeslut i ÖP08, kommunplan och reservatsbeslut samt på beslut om en målbild för området.

I Kommunplanen 2012-14 fastställde Kommunfullmäktige som mål till 2014 att; "En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns." För att nå det målet beslutade Kommunstyrelsen (KS 2012-03-27) att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram - en förstudie. Den presenterades för Kommunstyrelsen (KS 2012-10-23) och ligger till grund för det vidare arbetet med att ta fram strategin. En slutrapport sammanställs och redovisas tillsammans med samtliga åtgärdsförslag senast i juni år 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20140210.pdf (166 kb)

§2 Information om volontärresa till Indien

Dnr 2014/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För andra gången erbjöds personal inom Utvecklingsförvaltningens verksamheter att åka på tvåveckors volontärresor och delta i olika pedagogiska projekt i utvecklingsländer. Tre anställda från Tyresö gymnasium samt tre anställda från arbetsmarknads-, vuxenutbildning och kultur/fritidsverksamhet erbjöds möjlighet att få resa under november 2013.

Linda Karlsson, danslärare på Kulturskolan och Monica Thorin, Tyresö gymnasium, berättar om sin volontärsresa till Indien.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20140210.pdf (163 kb)

§3 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
En redovisning av projektbidrag som utbetalats under 2013 presenterades.

Bilagor
Projektbidrag december 2013.pdf

§4 Verksamhetsberättelse 2014 KFN, bibliotek, kultur, fritid

Dnr 2014/KFN 0027 12

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Verksamhetsberättelsen för 2013 godkänns.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, hänvisar till sin budget.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelsen för 2013 presenteras i bilaga.

Yrkande
Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2013 (KFN).docx
Särskilt yttrande (MP) KFN 140210 § 4.pdf

§5 Hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF

Dnr 2014/KFN 0041 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avvisa hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF har i ett brev till kommunen kommit in med en hemställan om ekonomisk ersättning för kostnader för åtgärder på Tyresövallen.
Kommundirektören har bett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig innan ett beslut fattas i kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö FF:s damlag är framgångsrikt och gör mycket bra PR för Tyresö kommun. Men att spela i de högsta serierna och internationellt är även förknippat med höga kostnader för de som äger arenorna.

Svenska Fotbollförbundet och UEFA har ställt ett antal krav för att godkänna Tyresövallen för spel i damallsvenskan och Uefa Champions League, varav en del är rimliga och andra kan diskuteras.

Trots att kommunens främsta prioritet är idrott för barn och unga har kommunen investerat ansenliga summor för att tillgodose kraven och Tyresövallen är nu godkänd för både nationellt och internationellt spel. (För en mer detaljerad redovisning hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.)

Under processen med upprustningen har TFAB/TFF och kommunen ingått avtal om hur inköp av en sittplatsläktare ska finansieras.

Min uppfattning är att Tyresö kommun har fullföljt sina åtaganden med råge för att ge TFF:s damer bra förutsättningar att lyckas och jag förutsätter att TFAB och TFF fullföljer sina.

Tyresö är en idrottskommun och jag är glad över de framgångar kommunens elitidrottare har, men barn och ungdomar är även i fortsättningen de grupper som är högst prioriterade.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Yrkande
Socialdemokraterna yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska rekommendera kommunstyrelsen att åtminstone godkänna den del av beloppet som avser sittplatsläktaren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Bilagor
Brev från TFF och TFAB om kostnader för åtgärder på Tyresövallen.pdf
Tyresövallen, bilaga 1.pdf
Läktare på Tyresövallen, bilaga 2.pdf
Sammanställning av frågeställning, bilaga 3.pdf
Avtal, bilaga 4.pdf
Tjänsteskrivelse betr. skrivelse från TFF och TFAB.pdf
Reservation (S) KFN 140210 § 5.pdf
Särskilt yttrande (MP) KFN 140210 § 5.pdf

§6 Aktivitetsbidrag - Kulturella Folkdansgillet fyller 100 år

Dnr 2013/KFN 0087 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Kultur- och fritidsnämnden bidrar med 25 000 kronor till Kulturella Folkdansgillets 100-årsfirande.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Kulturella Folkdansgillet fyller 100 år vill föreningen fira detta. För att invånarna i kommunen ska kunna delta i deras firande planeras olika aktiviteter.

Aktiviteter som planeras är bland annat:
- Ett scenprogram på Forellen som alla kan komma och titta på
- Familjedag vid Solsäter med dans och lekar för hela familjen
- Långsjösimningen

Bilagor
Kulturella Folkdansgillet, ekonomisk kalkyl.pdf
Ansökan om bidrag, Kulturella Folkdansgillet 100 år.pdf

§7 Ansökan om bidrag för lägervistelse för barn med funktionshinder.

Dnr 2013/KFN 0102 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Nämnden bidrar med 1 000 kronor/vecka/barn, totalt 7 000 kronor från anslaget för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
* Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur Astma- och Allergiföreningen finansierar skillnaden mellan kommunbidrag och de faktiska kostnaderna.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.
Föreningen bedriver sedan 1979 sjösportläger för dessa barn och de ansöker nu om bidrag för lägerverksamhet som genomfördes under vecka 28-29 under 2013.
Ansökan avser seglarläger för ett barn född 1999 samt två barn födda 2001 och knatteläger för ett barn född 2005.

Ordförandeutlåtande
Att det är viktigt även för barn med olika former av funktionsnedsättning att kunna komma iväg på roliga sommaraktiviteter råder det ingen tvivel om.

Landstinget som tidigare stöttat verksamheten vill inte längre ensam bidra. Därför har KSL beslutat rekommendera berörda kommuner att bidra till finansiering med motsvarande den kostnad som uppstå vid ordinär kolloverksamhet, i det här fallet 3 500 kronor/vecka/barn.

Utifrån de bidrag kultur- och fritidsnämnden i Tyresö normalt bidrar med till lokala sommarverksamheter är 1 000 kronor/barn/vecka en mer rimlig nivå.

Bilagor
Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.pdf

§8 Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan

Dnr 2013/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun i enlighet med § 17 och § 18 i den nya bibliotekslagen Prop. 2012/13:147, som träder i kraft 1 jan 2014.

Bilagor
PU från KS 131217 § 203, Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan.pdf

§9 Kultur i höstmörkret - redovisning

Dnr 2012/KFN 0070 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra Kultur i höstmörkret 2014.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplanen för 2013 förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till ett årligt publikt kulturevenemang under senhösten - Kultur i höstmörkret. För arrangemanget avsattes 100 000 kronor.

Bilagor
Kultur i höstmörkret - redovisning.pdf

§10 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0029 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Sörmlandsleden ansöker om verksamhets- och skötselbidrag för år 2014 med 7 000 kronor.
Ordföranden har beviljat ansökan.

Bilagor
Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag för år 2014.pdf

§11 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2013

Dnr 2013/KFN 0085 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
The Corners o Tyresö Square Dancers, 500 kronor
Tyresö Trädgårdssällskap, 2 000 + 1 000 + 5 000 kronor
Lions Club Trollbäcken, 8 000 kronor
Naturskyddsföreningen Tyresö, 4 000 kronor
Tyresö Jazz o Blues Club, 30 000 kronor
Tyresökören, 10 000 kronor
Tyresö Hembygdsförening, 3 000 + 2 000 kronor
Tyresö Teaterförening, 15 000 + 30 000 kronor
Konstrundan Tyresö, 10 000 kronor
Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, 3 500 kronor

Bilagor
Redovisning The Corners o Tyresö Square Dancers.pdf
Tyresö hembygdsförening redovisning kulturbidrag ht 2013.pdf
Tyresö hembygdsförening redovisning kulturbidrag1 ht 2013.pdf
Tyresö teaterförening redovisning av kulturbidrag ht2013.pdf
Konstrundan Tyresö redovisning ht 2013.pdf
Redovisning Tyresö Teaterförening.pdf
Redovisning av genomfört arrangemang, Tyresö  Jazz o blues club.pdf
Redovisning genomfört arrangemang, Naturskyddsföreningen Tyresö.pdf
Redovisning av genomfört arrangemang, Lions Clubb Trollbäcken.pdf
Redovisning av genomfört arrangemang, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Tyresökören.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf

§12 Inställda arrangemang 2014

Dnr 2014/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande arrangemang, som beviljats bidrag från nämnden 2013, har inte genomförts utan blivit inställda:

- KFUM Tyresö Basket, "Midnight Jam", 15 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör, "Höstkonsert", 3 500 kronor
- Trippel XXX Bowling, 10 500 kronor

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20140210.pdf (165 kb)

§13 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Projektbidrag
Projektuppföljning
Information om profilfritids
Information om projektet Airdome

Bilagor
Projektbidrag januari 2014.pdf
Projektuppföljning januari 2014.pdf

§14 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Noteras.

Beskrivning av ärendet
Möte med revisorerna

Samhällsbyggnadsförvaltningen:
- Kungörelse. Detaljplan och gatukostnadsutredning för Nyfors, Bollmora.
- Detaljplan för fastigheten Grindstolpen 1. Dnr.  2011KSM0394
- Detaljplan för fastigheten Sälgen 5, Videvägen 27. Dnr.  2012KSM0360
- Detaljplan för fastigheten Våren 6, Slumnäsvägen 55. Dnr. 2013KSM0989
- PU från KS 131126, § 184, Uppdrag att lämna över strategiskt planeringsunder till arbetet med ny översiktsplan

Bilagor
Inbjudan till möte med revisorerna.pdf
Kungörelse - Detaljplan och gatukostnadsutredning för Nyfors, Bollmora.pdf
Detaljplan för fastigheten Grindstolpen 1.pdf
Detaljplan för fastigheten Sälgen 5, Videvägen 27.pdf
Detaljplan för fastigheten Våren 6, Slumnäsvägen 55.pdf
Detaljplan för fastigheten Bussen 5, Petterboda industriområde.pdf
PU från KS 131126 § 184, planering översiktsplan.pdf