Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-09-22

Sammanträde 2014-09-22

Datum
Klockan
18.30
Plats
Konferensrummet Myggdalen

57 Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per den 31 augusti 2014.

Bilagor
Delårsbokslut KFN augusti.pdf
Mål KF Kultur- och fritidsnämnden 2014.docx
Redovisning av nämnduppdrag att stimulera pojkars läsning.pdf

58 Förslag till ny biblioteksplan för Tyresö kommun - uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr 2013/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Godkänna den nya biblioteksplanen för Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Kultur och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek. Dessutom har nuvarande biblioteksplan inte reviderats sedan februari 2007, vilket i sig är en anledning till en översyn av innehållet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Förslag till ny biblioteksplan för Tyresö kommun.pdf
Förslag till biblioteksplan.pdf

59 Förutsättningar för kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning - ett utredningsuppdrag

Dnr 2014/KFN 0078 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att godkänna utredningen om barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Ungdomsstyrelsen gjorde 2012 en rapport om levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. Studien bygger på två enkätstudier (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012 och SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden). I rapporten redovisas olika förutsättningar för unga med funktionsnedsättning inom olika områden; utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur, fritid och föreningsliv.

När det gäller området kultur, fritid och föreningsliv så konstaterar Ungdomsstyrelsen att unga med funktionsnedsättning i regel deltar i fritidsaktiviteter i mindre utsträckning än övriga unga. Det kan ses som ett problem, eftersom fritiden kan innebära en möjlighet att minska ett utanförskap som man kan uppleva i skolan eller på arbetsplatsen.

I nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden 2014 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Barn och unga med funktionsnedsättning.pdf

60 Ansökan projektbidrag - Kulturens betydelse för hälsan bland ensamkommande flyktingbarn i Tyresö kommun

Dnr 2014/KFN 0077 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att bevilja det sökta beloppet (150 000 kronor) under förutsättning att projektet blir fullt finansierat enligt ansökan.

Beskrivning av ärendet
Man utgår från projektidén "Kan skådespeleri vara ett verktyg att komma i kapp med sig själv efter svåra eller omvälvande upplevelser?" Berättelsen främjar byggandet av broar mellan svenskfödda och nyanlända genom ökad förståelse och empati. Skådebanan Stockholm, Karolinska Institutet och Tyresö kommun ansöker om ett förnyande och innovativt samt hälsofrämjande forskningsprojekt kring kulturens betydelse för att gestalta sitt inre drama och därigenom befrias från smärta och blockeringar bland ensamkommande flyktingbarn.

Ordförandeutlåtande
Ensamkommande flyktingbarn har i regel gått igenom ett antal traumatiska händelser, både i sitt hemland och på vägen till Sverige. Eftersom dessa barn, och ungdomar, ofta har bristfälliga skolkunskaper så krävs det väldigt mycket av dem för en snabb anpassning till sitt nya liv. Om detta projekt kan underlätta integrationen och samtidigt hjälpa dessa barn och ungdomar att höja sin självkänsla är det min bestämda uppfattning att Tyresö kommun ska dra sitt strå till stacken. Min enda reservation gäller om projektet inte blir fullt finansierat enligt ansökan, d v s minst 1,6 mkr. Om det inträffar och projektet måste "skalas ner" så får sökanden återkomma med en ny ansökan med de nya förutsättningarna.

Bilagor
Ansökan projektbidrag - Kulturens betydelse för hälsan bland ensamkommande flyktingbarn i Tyresö kommun.pdf

61 Ansökan om bidrag för individuell träning för barn med funktionsnedsättning - KFUM Tyresö Basket

Dnr 2014/KFN 0075 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att bevilja det ansökta beloppet, 22 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
KFUM Tyresö Basket vill att barn med funktionsnedsättning ska bli en del av deras verksamhet och att de i framtiden ska integreras.
Redan idag har klubben en grupp med några funktionsnedsatta barn och klubben känner att denna grupp behövs för att dessa barn ska våga börja med en aktivitet. De funktionsnedsatta barnen som redan finns i verksamheten behöver mer individuell tid för att kunna utvecklas i sin egen takt.

Ordförandeutlåtande
Barn och ungdom med funktionsnedsättning är, och har alltid varit, en mycket högt prioriterad grupp för Alliansen. Därför har vi fördubblat LOK-stödet för och dessutom öronmärkt projektmedel för denna grupp. Det är därför mycket glädjande att KFUM Tyresö Basket vill göra en extra satsning på dessa barn och ungdomar. Att ett av syftena är att på sikt integrera denna grupp i ordinarie verksamhet är också mycket viktigt för att skapa broar mellan olika grupper av barn och ungdomar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresö Basket funktionsnedsatta.docx
Tyresö basket barn funktionsnedsättning.docx

62 Ansökan projektbidrag för barn- och ungdomsverksamhet - Friskis & Svettis Tyresö

Dnr 2014/KFN 0076 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att bevilja Friskis & Svettis Tyresö ett projektbidrag på 59 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Friskis & Svettis Tyresö har under lång tid haft en ambition att erbjuda träning för alla. Som en del i att erbjuda en tillgänglig och dopingfri träningsmiljö satsar de i år på att fräscha upp anläggningen och köpa ny utrustning för bland annat funktionsnedsatta. Satsningen ingår i ett treårigt projekt kallat Friskis & Svettis Gymcoaching. Det är ett samarbete med riksorganisationen för att på bästa sätt utveckla gymverksamheten vidare mot föreningens ändamål - att få så många människor som möjligt att röra på sig. Inom projektet har föreningen valt att ännu mer integrera träning för funktionsnedsatta i sitt ordinarie utbud.
Föreningen är ensam i Tyresö om att erbjuda gymmaskiner som en rullstol kan köras in vid och handcyklar i spinningsalen vilket gör att föreningen kan vara först i landet med att göra spinningutbudet tillgängligt även för rullstolsburna.
Syftet med projektet är att erbjuda träning för alla.

Ordförandeutlåtande
Friskis & Svettis är en av de föreningar i Tyresö som redan påbörjat en riktad satsning gentemot människor med funktionsnedsättning. Kommunen har redan på olika sätt bidragit till inköp av bl a handcyklar. Eftersom denna ansökan riktar sig till både barn och vuxna är det rimligt att kultur- och fritidsnämnden bidrar med en del, i enlighet med förvaltningens förslag, eftersom vår huvudmålgrupp just är barn och ungdom. Jag uppmanar föreningen att även ta kontakt med kommunala rådet för funktionshinderfrågor som möjligen kan hjälpa till med ytterligare finansiering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Friskis o Svettis.pdf
Ansökan om projektbidrag, Friskis o Svettis Tyresö.docx

63 Utbyggnad av discgolfbanan/utegymmet i Alby

Dnr 2014/KFN 0069 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att avsätta 300 000 kronor för upprustning och utökning av discgolfbanan 2014 enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag, på kultur- och nämndens möte den 9 juni 2014, att återkomma till nämndmötet den 22 september med beslutsunderlag vad gäller utökning av discgolfbana och utbyggnad och upprustning av befintligt utegym.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utbyggnad av discgolfbanan o utegymmet i Alby.pdf

64 Förslag till lokalisering av utegym

Dnr 2014/KFN 0070 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att godkänna föreslagen placering och fritidsavdelningens förslag till utforming av gymmet.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag på placering av det nya utegymmet. Föreslagna platser är Fornuddsparken alternativt Alby Gårdsväg.

Fritidsavdelningen förordar att det nya utegymmet placeras i Fornuddsparken. Placeringen är bra då det naturligt går att integrera denna verksamhet med andra, redan befintliga, verksamheter i parken. Det ökar också den geografiska spridningen på våra utegym. Total budget för projektet är 400 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förslag till lokalisering av utegym.pdf

65 Redovisning Kultur- och Idrottsgalan 2014

Dnr 2013/KFN 0083 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 14 mars 2014 genomfördes den fjärde upplagan av Tyresö Kultur- & Idrottsgala. Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt engagemang för sin förening och för kommunen.

Bilagor
Redovisning KoI-galan 2014.doc

66 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2014

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Finska Förening, 10 000 kronor (Teatergrupp från Finland)
Tyresö musikklassers förening, 25 000 kronor (Teater Pegasus Produktion)
Musikföreningen Strängstyrkan, 2 000 kronor (Morsdagskonsert)
Lions Club Trollbäcken, 8 000 kronor (Trollbäcksdagarna)
Teater Najkit, 15 500 kronor ("Det var en gång... The Musical!")
Tyresö Diskantkör & Ungdomskör, 5 000 kronor (Konsert i försommartid)

Bilagor
Tyresö Kollektivhus förening redovisar kulturbidraget.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Tyresö Finska Förening.pdf
Redovisning, Tyresö musikklassers förening.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Strängstyrkan.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Lions club Trollbäcken.pdf
Redovisning Teater Najkit.pdf
Redovisning Tyresö Diskantkör & Ungdomskör.pdf

67 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning

Bilagor
Projektbidrag augusti 2014.pdf
Projektuppföljning augusti 2014.pdf

68 Meddelanden

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biblioteket
Sammanfattning av uppdraget "Biblioteken - Stimulera pojkars läsning"

Statsbidrag för inköp av litteratur 2014

Biblioteksstatistiken som numera är helt webbaserad:
Finns att läsa på dessa länkar:
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2013/

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Detaljplan för fastigheterna Kumla 3:245 & 3:242, Lindalen
Information om förlängt samråd för detaljplan för äldreboende i Fornuddsplarken, etapp 1, Tyresö kommun
Detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6
Detaljplan för Raksta, etapp 8

Bilagor
Statsbidrag för inköp av litteratur 2014.pdf

§57 Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per den 31 augusti 2014.

Bilagor
Delårsbokslut KFN augusti.pdf
Mål KF Kultur- och fritidsnämnden 2014.docx
Redovisning av nämnduppdrag att stimulera pojkars läsning.pdf

§58 Dnr 2013/KFN 0026 70

Dnr 2013/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Ny biblioteksplan för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek. Dessutom har nuvarande biblioteksplan inte reviderats sedan februari 2007, vilket i sig är en anledning till en översyn av innehållet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Förslag till ny biblioteksplan för Tyresö kommun.pdf
Förslag till biblioteksplan.pdf

§59 Förutsättningar för kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning - ett utredningsuppdrag

Dnr 2014/KFN 0078 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Utredningen om barn och ungdomar med funktionsnedsättning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ungdomsstyrelsen gjorde 2012 en rapport om levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. Studien bygger på två enkätstudier (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012 och SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden). I rapporten redovisas olika förutsättningar för unga med funktionsnedsättning inom olika områden; utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur, fritid och föreningsliv.

När det gäller området kultur, fritid och föreningsliv så konstaterar Ungdomsstyrelsen att unga med funktionsnedsättning i regel deltar i fritidsaktiviteter i mindre utsträckning än övriga unga. Det kan ses som ett problem, eftersom fritiden kan innebära en möjlighet att minska ett utanförskap som man kan uppleva i skolan eller på arbetsplatsen.

I nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden 2014 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Barn och unga med funktionsnedsättning.pdf

§60 Ansökan projektbidrag - Kulturens betydelse för hälsan bland ensamkommande flyktingbarn i Tyresö kommun

Dnr 2014/KFN 0077 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Det sökta beloppet (150 000 kronor) godkänns under förutsättning att projektet blir fullt finansierat enligt ansökan.

Beskrivning av ärendet
Man utgår från projektidén "Kan skådespeleri vara ett verktyg att komma i kapp med sig själv efter svåra eller omvälvande upplevelser?" Berättelsen främjar byggandet av broar mellan svenskfödda och nyanlända genom ökad förståelse och empati. Skådebanan Stockholm, Karolinska Institutet och Tyresö kommun ansöker om ett förnyande och innovativt samt hälsofrämjande forskningsprojekt kring kulturens betydelse för att gestalta sitt inre drama och därigenom befrias från smärta och blockeringar bland ensamkommande flyktingbarn.

Ordförandeutlåtande
Ensamkommande flyktingbarn har i regel gått igenom ett antal traumatiska händelser, både i sitt hemland och på vägen till Sverige. Eftersom dessa barn, och ungdomar, ofta har bristfälliga skolkunskaper så krävs det väldigt mycket av dem för en snabb anpassning till sitt nya liv. Om detta projekt kan underlätta integrationen och samtidigt hjälpa dessa barn och ungdomar att höja sin självkänsla är det min bestämda uppfattning att Tyresö kommun ska dra sitt strå till stacken. Min enda reservation gäller om projektet inte blir fullt finansierat enligt ansökan, d v s minst 1,6 mkr. Om det inträffar och projektet måste "skalas ner" så får sökanden återkomma med en ny ansökan med de nya förutsättningarna.

Bilagor
Ansökan projektbidrag - Kulturens betydelse för hälsan bland ensamkommande flyktingbarn i Tyresö kommun.pdf

§61 Ansökan om bidrag för individuell träning för barn med funktionsnedsättning - KFUM Tyresö Basket

Dnr 2014/KFN 0075 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* KFUM Tyresö Basket beviljas ett bidrag på 22 000 kronor att användas till en extra satsning för barn med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
KFUM Tyresö Basket vill att barn med funktionsnedsättning ska bli en del av deras verksamhet och att de i framtiden ska integreras.
Redan idag har klubben en grupp med några funktionsnedsatta barn och klubben känner att denna grupp behövs för att dessa barn ska våga börja med en aktivitet. De funktionsnedsatta barnen som redan finns i verksamheten behöver mer individuell tid för att kunna utvecklas i sin egen takt.

Ordförandeutlåtande
Barn och ungdom med funktionsnedsättning är, och har alltid varit, en mycket högt prioriterad grupp för Alliansen. Därför har vi fördubblat LOK-stödet för och dessutom öronmärkt projektmedel för denna grupp. Det är därför mycket glädjande att KFUM Tyresö Basket vill göra en extra satsning på dessa barn och ungdomar. Att ett av syftena är att på sikt integrera denna grupp i ordinarie verksamhet är också mycket viktigt för att skapa broar mellan olika grupper av barn och ungdomar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresö Basket funktionsnedsatta.docx
Tyresö basket barn funktionsnedsättning.docx

§62 Ansökan projektbidrag för barn- och ungdomsverksamhet - Friskis & Svettis Tyresö

Dnr 2014/KFN 0076 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Friskis & Svettis Tyresö beviljas ett projektbidrag på 59 000 kronor att användas till en riktad satsning för människor med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Friskis & Svettis Tyresö har under lång tid haft en ambition att erbjuda träning för alla. Som en del i att erbjuda en tillgänglig och dopingfri träningsmiljö satsar de i år på att fräscha upp anläggningen och köpa ny utrustning för bland annat funktionsnedsatta. Satsningen ingår i ett treårigt projekt kallat Friskis & Svettis Gymcoaching. Det är ett samarbete med riksorganisationen för att på bästa sätt utveckla gymverksamheten vidare mot föreningens ändamål - att få så många människor som möjligt att röra på sig. Inom projektet har föreningen valt att ännu mer integrera träning för funktionsnedsatta i sitt ordinarie utbud.
Föreningen är ensam i Tyresö om att erbjuda gymmaskiner som en rullstol kan köras in vid och handcyklar i spinningsalen vilket gör att föreningen kan vara först i landet med att göra spinningutbudet tillgängligt även för rullstolsburna.
Syftet med projektet är att erbjuda träning för alla.

Ordförandeutlåtande
Friskis & Svettis är en av de föreningar i Tyresö som redan påbörjat en riktad satsning gentemot människor med funktionsnedsättning. Kommunen har redan på olika sätt bidragit till inköp av bl a handcyklar. Eftersom denna ansökan riktar sig till både barn och vuxna är det rimligt att kultur- och fritidsnämnden bidrar med en del, i enlighet med förvaltningens förslag, eftersom vår huvudmålgrupp just är barn och ungdom. Jag uppmanar föreningen att även ta kontakt med kommunala rådet för funktionshinderfrågor som möjligen kan hjälpa till med ytterligare finansiering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Friskis o Svettis.pdf
Ansökan om projektbidrag, Friskis o Svettis Tyresö.docx

§63 Utbyggnad av discgolfbanan/utegymmet i Alby

Dnr 2014/KFN 0069 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* 300 000 kronor avsätts för upprustning och utökning av discgolfbanan 2014 enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick i uppdrag, på kultur- och nämndens möte den 9 juni 2014, att återkomma till nämndmötet den 22 september med beslutsunderlag vad gäller utökning av discgolfbana och utbyggnad och upprustning av befintligt utegym.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utbyggnad av discgolfbanan o utegymmet i Alby.pdf
Tyresö DiscGolf, beslutsunderlag.docx
Banförslag 0.5.jpg

§64 Förslag till lokalisering av utegym

Dnr 2014/KFN 0070 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Föreslagen placering och fritidsavdelningens förslag till utformingen av gymmet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag på placering av det nya utegymmet. Föreslagna platser är Fornuddsparken alternativt Alby Gårdsväg.

Fritidsavdelningen förordar att det nya utegymmet placeras i Fornuddsparken. Placeringen är bra då det naturligt går att integrera denna verksamhet med andra, redan befintliga, verksamheter i parken. Det ökar också den geografiska spridningen på våra utegym. Total budget för projektet är 400 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förslag till lokalisering av utegym.pdf

§66 Redovisning Kultur- och Idrottsgalan 2014

Dnr 2013/KFN 0083 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 14 mars 2014 genomfördes den fjärde upplagan av Tyresö Kultur- & Idrottsgala. Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt engagemang för sin förening och för kommunen.

Bilagor
Redovisning KoI-galan 2014.doc

§67 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2014

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Finska Förening, 10 000 kronor (Teatergrupp från Finland)
Tyresö musikklassers förening, 25 000 kronor (Teater Pegasus Produktion)
Musikföreningen Strängstyrkan, 2 000 kronor (Morsdagskonsert)
Lions Club Trollbäcken, 8 000 kronor (Trollbäcksdagarna)
Teater Najkit, 15 500 kronor ("Det var en gång... The Musical!")
Tyresö Diskantkör & Ungdomskör, 5 000 kronor (Konsert i försommartid)

Bilagor
Tyresö Kollektivhus förening redovisar kulturbidraget.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Tyresö Finska Förening.pdf
Redovisning, Tyresö musikklassers förening.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Strängstyrkan.pdf
Redovisning av kulturarrangemang, Lions club Trollbäcken.pdf
Redovisning Teater Najkit.pdf
Redovisning Tyresö Diskantkör & Ungdomskör.pdf

§68 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning

Bilagor
Projektbidrag augusti 2014.pdf
Projektuppföljning augusti 2014.pdf

§69 Meddelanden

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biblioteket
Folkbiblioteken i Stockholms län 2013

Statsbidrag för inköp av litteratur 2014

Biblioteksstatistiken som numera är helt webbaserad:
Finns att läsa på dessa länkar:
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2013/

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Detaljplan för fastigheterna Kumla 3:245 & 3:242, Lindalen
Information om förlängt samråd för detaljplan för äldreboende i Fornuddsplarken, etapp 1, Tyresö kommun
Detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6
Detaljplan för Raksta, etapp 8

Bilagor
Folkbiblioteken i Stockholms län 2013.pdf
Statsbidrag för inköp av litteratur 2014.pdf
Detaljplaner i Lindalen.pdf
Information om förängt samråd.pdf
Detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6.pdf
Detaljplan för Kryddvägen.pdf
Detaljplan för Raksta, etapp 8.pdf