Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-10-20

Sammanträde 2014-10-20

Datum
Klockan
18.30
Plats
Konferensrummet Myggdalen

1 Ekonomiska rapporter 2014

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för september månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport september.xlsx

2 Nämndplan 2015

Dnr 2014/KFN 0087 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2015 antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2015 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2017.

3 Motion ang. lokalt läslyft i Tyresö kommun

Dnr 2012/KFN 0056 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen angående lokalt läslyft i Tyresö kommun besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har kommit in med en motion om lokalt läslyft i Tyresö kommun. Bakgrunden är att PISA- undersökningen visar att läsningen försämrats hos samtliga grupper, pojkar, flickor, 15-åringar med invandrarbakgrund respektive utan invandrarbakgrund.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Lokalt läslyft i Tyresö kommun.pdf
Motion - angående lokalt läslyft i Tyresö kommun.pdf

4 Motion - Skjutbana i Gimmersta

Dnr 2014/KFN 0079 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Bifalla förslaget till utredning.
2. Avslå förslaget att avveckla skjutbanan i Gimmersta.

Beskrivning av ärendet
I motionen "Skjutbanan i Gimmersta" föreslår Miljöpartiet att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbanan, även inomhus samt att skjutbanan i Gimmersta avvecklas. Bakgrunden är att Miljöpartiet uppvaktats av boende i Gimmersta, med anledning av att Tyresö skytteförening önskar utöka verksamheten i Gimmersta.

Ordförandeutlåtande
Som framgår av tjänsteutlåtandet från förvaltningen är skytte en idrott där aktiviteten i Tyresö ökar bland barn och ungdom. Idrotten är dessutom mycket lämplig för människor med funktionsnedsättning, en högt prioriterad grupp i Tyresö, och för de grupper som inte attraheras av de traditionella boll- och konditionssporterna.
Kultur- och fritidsnämnden kan endast ta ställning till frågan om skjutbanans existens. Utifrån den aspekten kan vi inte tillstyrka en avveckling av skjutbanan. Däremot är det rimligt att utreda om det finns en alternativ placering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Skjutbana i Gimmersta.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-02-13 § 13.pdf

5 Motion - Utred skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Dnr 2013/KFN 0100 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Avslå motionen att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Enligt en nyligen publicerad rapport "Fritidens prislapp" från Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) är stödet till idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet ca 5 100 kr mer per medlem och år än övriga barn- och ungdomsorganisationer från kommuner, landsting och staten. Skillnaden är ungefär 3,6 gånger större till idrottsorganisationer.

I motionen efterlyser Miljöpartiet en analys av hur det ser ut i vår kommun samt en förändring om skillnaden i stöd i Tyresö är likartad den som LSU påvisat i sin rapport.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet vill att kultur- och fritidsnämnden ska utreda fördelningen av stödet till barn och ungdom inom idrotten jämfört med övriga organisationer. Man baserar sin motion på en rapport från LSU som hävdar att stödet till idrotten är 3,6 gånger större än till övriga.

Som också framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse är inte LSU-rapporten heltäckande och vissa av de jämförelser som görs inte korrekt beräknade. Min, och Alliansens, uppfattning är att det inte går att ställa olika kostnader mot varandra på det sätt som görs i rapporten. Att vissa typer av anläggningar för fritidsaktiviteter är dyrare än andra är ingen hemlighet, men att på något sätt ekonomiskt "kompensera" de aktiviteter som inte är lika "anläggningsintensiva" är inte rimligt ur ett kommunekonomiskt perspektiv.

När det gäller rent ekonomiskt stöd till föreningslivets barn och ungdomar behandlas alla föreningar lika och det ska vi fortsätta med, enligt min uppfattning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utred skäligheten rimligheten av resursfördelningen.pdf
Skäligheten/rimligheten av resursfördelning till idrottsorganisationers och övriga barns- och ungdomsverksamheter i Tyresö.pdf

6 Motion - Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla, med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande.

Dnr 2013/KFN 0099 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla, med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion som handlar om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande. Socialdemokraterna yrkar på följande:
Att Tyresö kommunfullmäktige ger uppdrag till kultur- och fritidsnämndens förvaltning att göra en behovsanalys av alla kommunens idrottsanläggningar, både om- och tillbyggnader av befintliga, samt byggnad av nya idrottsanläggningar och skapande av ytor för spontanidrott i anslutning till platser sär barn och ungdomar ofta vistas.
Att göra en tillgänglighetsinventering på ovan nämnda anläggningar.
Att Tyresö kommunfullmäktige ger i uppdrag till kultur- och fritidsnämndens förvaltning att presentera ett investeringsförslag enligt motionens mening.
Att Tyresö kommunfullmäktige ger uppdrag till kultur- och fritidsnämndens förvaltning att presentera en tidsplan av dessa investeringar enligt motionens anda.

Ordförandeutlåtande
Jag håller med motionens anda att folkhälsa och spontanidrott är viktiga områden att arbeta med i kommunen. Som de flesta känner till är spontanidrotten ett område där vi redan lägger ner stora resurser. Skateparken, små konstgräsytor, elljusspår och utegym är några exempel. Min ambition är att det är en satsning som både ska förstärkas och fortsätta.

Motionens att-satser slår tyvärr in redan öppna dörrar. I Kommunplanen finns redan ett uppdrag att ta fram en plan för långsiktig anläggningsförsörjning. Att denna plan sedan följs av planer för både investeringar och genomförande är en naturlig följd av detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott.pdf
Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla, med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande.pdf

7 Motion - Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/KFN 0085 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Avslå motionen Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö har fotbollen länge varit en viktig aktör inom kommunens fina tradition av föreningsliv.
Tidigare bedrevs en gymnasieutbildning med fotbollsprofil i Tyresö. Den är sedan några år avslutad.

I motionen tycker Socialdemokraterna att det skulle vara intressant att pröva den tanken igen. De vill att en utredning görs om vilka möjligheter som finns för att kunna införa en nationell godkänd idrottsutbildning med fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har tidigare haft en fotbollsprofil på Tyresö gymnasium som lades ned på grund av för få sökande. Det är självklart positivt att Socialdemokraterna vill öka attraktiviteten för vårt gymnasium, men att återinföra en fotbollsprofil är inte rätt väg att gå.

Jag har själv flera personliga erfarenheter av just fotbollsgymnasium, och alla dessa talar tyvärr emot att ha profiler för lagidrotter. Eftersom en stor poäng med just lagidrotter är samträning med sitt lag, gör extra träning på dagtid att man i många fall bränner ut ungdomarna vilket ger negativa biverkningar för både skolresultat och idrottsprestationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Motion - Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf

8 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum 2015

Dnr 2014/KFN 0088 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum för 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum 2015.

26 januari
16 februari
30 mars
27 april
18 maj
8 juni
21 september
19 oktober
7 december

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning

Bilagor
Projektbidrag september 2014.pdf
Uppdragslista KFN 141001.pdf

10 Inställt nämndmöte

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Kultur- och fritidsnämndens möte den 17 november 2014 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Eftersom det inte finns så många ärenden att behandla i nämnden så ställs nämndmötet den 17 november in. Nästa möte blir den 8 december och det är årets och mandatperiodens sista nämndmöte.

11 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2015

Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2014

§70 Ekonomiska rapporter 2014

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för september månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport september.xlsx

§71 Nämndplan 2015

Dnr 2014/KFN 0087 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2015 antas.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, hänvisar till eget budgetalternativ.

Gunilla Andersson (V) hade, om hon hade haft rösträtt, inte deltagit i beslutet och hänvisat till eget budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan och budget för 2015 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Nämndplan 2015.pdf
Nämndplan KFN 2015.pdf

§72 Motion ang. lokalt läslyft i Tyresö kommun

Dnr 2012/KFN 0056 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Reservation
Peter Bylund (MP) kommer in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har kommit in med en motion om lokalt läslyft i Tyresö kommun. Bakgrunden är att PISA- undersökningen visar att läsningen försämrats hos samtliga grupper, pojkar, flickor, 15-åringar med invandrarbakgrund respektive utan invandrarbakgrund.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Peter Bylund (MP) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionens andra att-sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition motionens första att-sats och finner att nämnden enhälligt anser första att-satsen besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylund (MP) och Alfonso Morales (S) yrkanden att godkänna motionens andra att-sats och finner att nämnden avslår yrkandena.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att anse motionens andra att-sats besvarad, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Reservation (MP) § 72.pdf
Tjänsteskrivelse, Lokalt läslyft i Tyresö kommun.pdf
Motion - angående lokalt läslyft i Tyresö kommun.pdf

§73 Motion - Skjutbana i Gimmersta

Dnr 2014/KFN 0079 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Bifalla förslaget till utredning samt att utredningen görs under 2015 så att ett nytt beslut om skjutbanans framtid kan fattas före 2016.
2. Avslå förslaget att avveckla skjutbanan i Gimmersta.

Reservation
Peter Bylund (MP) kommer in med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
I motionen "Skjutbanan i Gimmersta" föreslår Miljöpartiet att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbanan, även inomhus samt att skjutbanan i Gimmersta avvecklas. Bakgrunden är att Miljöpartiet uppvaktats av boende i Gimmersta, med anledning av att Tyresö skytteförening önskar utöka verksamheten i Gimmersta.

Ordförandeutlåtande
Som framgår av tjänsteutlåtandet från förvaltningen är skytte en idrott där aktiviteten i Tyresö ökar bland barn och ungdom. Idrotten är dessutom mycket lämplig för människor med funktionsnedsättning, en högt prioriterad grupp i Tyresö, och för de grupper som inte attraheras av de traditionella boll- och konditionssporterna.
Kultur- och fritidsnämnden kan endast ta ställning till frågan om skjutbanans existens. Utifrån den aspekten kan vi inte tillstyrka en avveckling av skjutbanan. Däremot är det rimligt att utreda om det finns en alternativ placering.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla förslaget till utredning.

Jag föreslår också att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår förslaget att avveckla skjutbanan i Gimmersta.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen. Alfonso Morales (S) yrkar att skjutbanan flyttas till annan lämplig plats i kommunen.

Alfonso Morales (S) gör ett tilläggsyrkande att en utredning ska göras under 2015 så att ett nytt beslut om skjutbanans framtid kan fattas före 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition motionens första att-sats, att bifalla förslaget till utredning, och finner att nämnden enhälligt bifaller första att-satsen.

Ordföranden ställer proposition motionens andra att-sats, att avveckla skjutbanan i Gimmersta, och finner att nämnden avslår förslaget.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att avslå förslaget att avveckla skjutbanan i Gimmersta, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet, att en utredning ska göras under 2015 så att ett nytt beslut om skjutbanans framtid kan fattas före 2016, och finner att nämnden enhälligt bifaller tilläggsyrkandet.

Bilagor
Reservation (MP) § 73.pdf
Särskilt yttrande (S) § 73.pdf
Tjänsteskrivelse - Skjutbana i Gimmersta.pdf
Protokollstudrag kommunfullmäktige 2013-02-13 § 13.pdf

§74 Motion - Utred skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Dnr 2013/KFN 0100 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Avslå motionen.

Reservation
Peter Bylund (MP) kommer in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Enligt en nyligen publicerad rapport "Fritidens prislapp" från Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) är stödet till idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet ca 5 100 kr mer per medlem och år än övriga barn- och ungdomsorganisationer från kommuner, landsting och staten. Skillnaden är ungefär 3,6 gånger större till idrottsorganisationer.

I motionen efterlyser Miljöpartiet en analys av hur det ser ut i vår kommun samt en förändring om skillnaden i stöd i Tyresö är likartad den som LSU påvisat i sin rapport.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet vill att kultur- och fritidsnämnden ska utreda fördelningen av stödet till barn och ungdom inom idrotten jämfört med övriga organisationer. Man baserar sin motion på en rapport från LSU som hävdar att stödet till idrotten är 3,6 gånger större än till övriga.

Som också framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse är inte LSU-rapporten heltäckande och vissa av de jämförelser som görs inte korrekt beräknade. Min, och Alliansens, uppfattning är att det inte går att ställa olika kostnader mot varandra på det sätt som görs i rapporten. Att vissa typer av anläggningar för fritidsaktiviteter är dyrare än andra är ingen hemlighet, men att på något sätt ekonomiskt "kompensera" de aktiviteter som inte är lika "anläggningsintensiva" är inte rimligt ur ett kommunekonomiskt perspektiv.

När det gäller rent ekonomiskt stöd till föreningslivets barn och ungdomar behandlas alla föreningar lika och det ska vi fortsätta med, enligt min uppfattning.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Peter Bylunds (MP) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande, att bifalla motionen, och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att avslå motionen, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Reservation (MP) § 74.pdf
Tjänsteskrivelse - Utred skäligheten rimligheten av resursfördelningen.pdf
Skäligheten/rimligheten av resursfördelning till idrottsorganisationers och övriga barns- och ungdomsverksamheter i Tyresö.pdf

§75 Motion - Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla, med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande.

Dnr 2013/KFN 0099 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion som handlar om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande. Socialdemokraterna yrkar på följande:
Att Tyresö kommunfullmäktige ger uppdrag till kultur- och fritidsnämndens förvaltning att göra en behovsanalys av alla kommunens idrottsanläggningar, både om- och tillbyggnader av befintliga, samt byggnad av nya idrottsanläggningar och skapande av ytor för spontanidrott i anslutning till platser sär barn och ungdomar ofta vistas.
Att göra en tillgänglighetsinventering på ovan nämnda anläggningar.
Att Tyresö kommunfullmäktige ger i uppdrag till kultur- och fritidsnämndens förvaltning att presentera ett investeringsförslag enligt motionens mening.
Att Tyresö kommunfullmäktige ger uppdrag till kultur- och fritidsnämndens förvaltning att presentera en tidsplan av dessa investeringar enligt motionens anda.

Yttrande
Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
Jag håller med motionens anda att folkhälsa och spontanidrott är viktiga områden att arbeta med i kommunen. Som de flesta känner till är spontanidrotten ett område där vi redan lägger ner stora resurser. Skateparken, små konstgräsytor, elljusspår och utegym är några exempel. Min ambition är att det är en satsning som både ska förstärkas och fortsätta.

Motionens att-satser slår tyvärr in redan öppna dörrar. I Kommunplanen finns redan ett uppdrag att ta fram en plan för långsiktig anläggningsförsörjning. Att denna plan sedan följs av planer för både investeringar och genomförande är en naturlig följd av detta.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionen.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Alfonso Morales (S) och Peter Bylunds (MP) yrkanden, bifall av motionens första att-sats, och finner att nämnden avslår yrkandena.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar att anse motinens första att-sats besvarad.

Ordförande ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande, om bifall av motionens andra att-sats, och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att anse motionens andra att-sats besvarad och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordförande ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande, bifall av motionens tredje att-sats och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att anse motionens tredje att-sats besvarad och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordförande ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande, om bifall av motionens fjärde att-sats och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag, att anse motionens fjärde att-sats besvarad och finner att nämnden beslutar enligt ordförnadeförslaget.

Bilagor
Särskilt yttrande (MP) § 75.pdf
Tjänsteskrivelse, Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott.pdf
Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla, med syfte att förbättra invånarnas folkhälsa och välbefinnande.pdf

§76 Motion - Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/KFN 0085 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
* Avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö har fotbollen länge varit en viktig aktör inom kommunens fina tradition av föreningsliv.
Tidigare bedrevs en gymnasieutbildning med fotbollsprofil i Tyresö. Den är sedan några år avslutad.

I motionen tycker Socialdemokraterna att det skulle vara intressant att pröva den tanken igen. De vill att en utredning görs om vilka möjligheter som finns för att kunna införa en nationell godkänd idrottsutbildning med fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har tidigare haft en fotbollsprofil på Tyresö gymnasium som lades ned på grund av för få sökande. Det är självklart positivt att Socialdemokraterna vill öka attraktiviteten för vårt gymnasium, men att återinföra en fotbollsprofil är inte rätt väg att gå.

Jag har själv flera personliga erfarenheter av just fotbollsgymnasium, och alla dessa talar tyvärr emot att ha profiler för lagidrotter. Eftersom en stor poäng med just lagidrotter är samträning med sitt lag, gör extra träning på dagtid att man i många fall bränner ut ungdomarna vilket ger negativa biverkningar för både skolresultat och idrottsprestationer.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionen.

Peter Bylunds (MP) yrkar bifall till förvaltningen och alliansens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alfonso Morales (S) yrkande, att godkänna motionen, och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och Peter Bylunds (MP) förslag, att avslå motionen, och finner att nämnden avslår motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Motion - Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf

§77 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2015

Dnr 2014/KFN 0088 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider för 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2015.

26 januari
16 februari
30 mars
27 april
18 maj
8 juni
21 september
19 oktober
7 december

Beslut/Protokollsutdrag
§77_prot_20141020.pdf (162 kb)

§78 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning
* Sjukfrånvaro

Bilagor
Projektbidrag september 2014.pdf
Uppdragslista KFN 141001.pdf

§79 Inställt nämndmöte

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Kultur- och fritidsnämndens möte den 17 november 2014 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Eftersom det inte finns så många ärenden att behandla i nämnden så ställs nämndmötet den 17 november in. Nästa möte blir den 8 december och det är årets och mandatperiodens sista nämndmöte.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20141020.pdf (162 kb)

§80 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2015
Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2014