Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-30

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport januari-februari 2015.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari KFN.xlsx

2 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/KFN 0038 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Utvecklingsförvaltningens skrivelse, med tillägg av ordförandeutlåtandet nedan, antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 översändes omvärldsanalys på remiss. Remissvar ska skickas till kommunkansliet senast den 2 april 2015.

Av samtliga remissvar ska framgå.
Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018.
Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2016-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015.

Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå.
Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
Förslag till förändring av taxor och avgifter.

Ordförandeutlåtande
Förutom de direkta investeringsbehov som förvaltningen pekar på i sitt tjänsteutlåtande vill jag lyfta fram ytterligare ett framtidsperspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag i Kommunplanen att ta fram en plan för anläggningsförsörjning. Det arbetet är påbörjat. Steget därefter blir att på olika sätt arbeta in de prioriterade och identifierade behoven i kommunens investeringsplan. Ett behov som vi redan idag känner till, är fullstora inomhushallar (43x23 m). Därför är det viktigt att vid kommande nybyggnationer av skolor alltid bygga med det måttet, så att både skolan och föreningslivet kan utnyttja ytorna fullt ut. En fullstor hall ger mycket bättre pedagogiska möjligheter för idrottslärarna, inte minst i det allt viktigare arbetet med vardagsmotion för barn och ungdom, än en traditionell, gammaldags "gymnastiksal". Merkostnaden för en fullstor hall vid nybyggnation är bra mycket mindre än de positiva effekter en sådan lösning ger.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, remissvar avseende omvärldsanalys KFN.doc
Remiss Kommunplan 2016-2018.docx
Omvärldsanalys Tyresö Kommun2016-2018.pdf
Investeringsansökan - 2015-02-27 Fontanahallen.xlsx
Investeringsansökan - 2015-02-27 nya Fårdala.xlsx
Ansökan om investering.xlsx

3 Förslag till lokalisering och utformning av multihus

Dnr 2015/KFN 0029 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningens svar på remissen om förslag till lokalisering och utformning av multihus godkänns.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått förslag till lokalisering och utformning av multihus för nytt gymnasium, nya lokaler för vuxenutbildningen, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner på remiss från kommunstyrelsen. I svaret lämnas en redovisning av bibliotek, konsthall samt konsert- och teaterlokal. Erfarenheter från några andra kommuner redovisas och en sammanfattning av de synpunkter som inkommit vid möten med allmänheten. Förvaltningens synpunkter på utformning och behov av biblioteket, konsthall, konsert- och teaterlokal, cafeteria samt annat innehåll i huset lämnas.

Ordförandeutlåtande
Kommunstyrelsen vill att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig om förslaget att samlokalisera ett antal kulturfunktioner tillsammans med ett teoretiskt gymnasium i en fastighet i Tyresö Centrum.

Jag delar förvaltningens synpunkter att det här är ett förslag som är värt att gå vidare med. Nästa steg i processen bör vara att den tilltänkta hyresvärden får komma tillbaka med en mer preciserad ritning utifrån de olika verksamheternas önskemål. Jag förutsätter också att både kulturavdelningen och nämnden får möjlighet att påverka detaljutformningen innan ett slutgiltigt beslut fattas.
Det är av yttersta vikt att det fortsatta arbetet bedrivs på ett sådant sätt att slutresultatet blir ett hus som alla Tyresöbor kan tycka om och som också möter framtiden och framtidens krav på mötesplatser.

Bilagor
Svar på remiss avs. förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5.pdf

4 Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KFN 0107 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har kommit in med en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.

Fritidsavdelning ställer redan idag stora krav på kommunens idrottsföreningar. De ska följa Riksidrottsförbundets idéprogram "Idrotten vill" som beslutades av Riksidrottsstyrelsen i augusti 2009. Följer man inte riktlinjerna kan det, rent hypotetiskt, innebära att man inte har rätt till ekonomiskt stöd. För Fritidsavdelningen är det viktiga att vara nära föreningarna och se till att vi noggrant följer upp verksamheten så att eventuella missförhållanden kan upptäckas. Detta tillsammans med arbetet kring "Utmärkt förening" anser vi vara väldigt viktiga arbetsmetoder för att motverka kränkande behandling, trakasserier och mobbning.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna tar upp ett angeläget ämne. Självklart ska vare sig kränkande behandling, trakasserier eller mobbning förekomma i Tyresös föreningsliv. Det finns för närvarande inget som heller talar för att sådant skulle vara fallet i någon förening. Liksom förvaltningen är jag dock tveksam om en policy är rätt väg att gå. Vi arbetar dagligen med frågor om värdegrund i föreningslivet. Certifieringen "Utmärkt förening" är ett utmärkt exempel på det. Risken är tyvärr stor att en separat policy bara blir hyllvärmare och inte ett kraftfullt verktyg. Att använda det lokala aktivitetsstödet för att styra ett mot ett önskat beteende hos föreningslivet har diskuterats tidigare. Jag är dock i det här läget inte beredd att villkora utbetalningarna utan tror mer på ett långsiktig, återkommande arbete som just "Utmärkt förening" är ett exempel på. Låt den processen, som just har påbörjats, fortgå och utvärderas innan vi tar ställning till eventuella krav för att erhålla aktivitetsstödet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, policy mot kränkande behandling.pdf
Motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf

5 Tyresöfestivalen 2015

Dnr 2015/KFN 0042 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämnden avsätter 35 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" till Tyresöfestivalen 2015.

Beskrivning av ärendet
Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 5 september 2015 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansieringen sker genom att många aktörer går in med större eller mindre belopp. Kommunens lokala företag har möjlighet att delta som utställare eller sponsorer. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet, och här får man även information om valet på olika språk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöfestivalen 2015.doc

6 Sommarkollo på Kulturskolan

Dnr 2015/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämnden avsätter 50 000 kronor från budgeterade medel för dagkolloverksamhet till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets två sista veckor.

Beskrivning av ärendet
Sommaren 2014 genomfördes ett mycket uppskattat sommarkollo där man under sommarens sista lovveckor jobbade fram en uppsättning musikal. Ett antal personer har hört av sig redan i förhoppning om att succén upprepas. Tre pedagoger och en samordnare arbetar under sommarlovets sista två veckor med att sätta upp en musikal. Cirka 25 barn i åldrarna 9-13 år deltar och arbetar i grupper med dans, teater och sång. På fredagen är det uppspel. Genom att upprepa konceptet två veckor erbjuds dubbelt så många barn plats samtidigt som kostnaden för planering halveras. Denna sommar beräknas nettokostnaden till 25 000 kr per vecka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sommarkollo på kulturskolan.pdf

7 Sommarcafé i skateparken

Dnr 2015/KFN 0041 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämnden avsätter 60 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarcafé vid Skatepark 135.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2012 har Café Bonza sommartid haft ett caféprojekt i anslutning till Skatepark 135. Genom att öppna ett enkelt café med utlåning av hjälmar och skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjdes säkerheten, trivseln och tillgängligheten i området. Den första sommaren bestod en stor del av budgeten av anläggningskostnader. Då detta nu finns på plats är utgifterna främst lönekostnader. Nytt för 2015 är ett samarbete med skateverksamheten på Fryshuset. Syftet är att locka fler tjejer till skateparken genom att ha aktiviteter med kvinnliga förebilder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sommarcafé i skateparken.docx

8 Ansökan om projektbidrag - Teater Najkit

Dnr 2015/KFN 0034 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämnden beviljar ett projektbidrag på 25 000 kronor för att Teater Najkit ska kunna sätta upp en med föreställning med välkända musikalsånger från de kändaste Disneyfilmerna.

Beskrivning av ärendet
Förra våren satte Teater Najkit upp en egenskriven musikal "Det var en gång... The musical!" och bjöd in skolor och förskolor att komma och se föreställningen gratis. Det blev en stor succé och Teater Najkit fick mycket positiv feedback från publiken.

Teater Najkit håller nu på att skriva en ny musikal, men i väntan på denna kommer de sätta upp en mindre föreställning med välkända musikalsånger från de kändaste Disneyfilmerna.
Teater Najkits syfte är att erbjuda barn och ungdomar i skolor och förskolor ett gratis kulturäventyr i sitt närområde. Man beräknar att från 500-1000 elever kommer att få ta del av föreställningen.

Teater Najkit ansöker om ett projektbidrag på 25 000 kronor för att kunna sätta upp föreställningen.

Bilagor
Teater Najkits ansökan om projektbidrag för en musikalshow.pdf

9 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 - Hanverksgårdens vänner

Dnr 2015/KFN 0033 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Hantverksgårdens vänner beviljas ett verksamhetsbidrag på 10 000 kronor för 2015.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har 61 stycken medlemmar samt en hedersmedlem.

Hanverksgården upprätthåller en gammal hantverkstradition genom att våra vävar innehåller olika tekniker. Föreningen anordnar olika aktiviteter såsom öppet husdagar en gång per månad, studiebesök, resor, utställningar och museibesök. Varje onsdageftermiddag har föreningen öppet för presentation av sin verksamhet samt arbetsdag med föreberedelser och pådragning av vävar. Föreningen deltog även i "Kultur i Höstmörkret".

Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på 30 000 kronor för år 2015.

Ordförandeutlåtande
De senaste åren när nämnden behandlat föreningens ansökningar, har det påpekats att det fanns ett rejält utrymme att höja den mycket låga medlemsavgiften för att nå en högre självfinansieringsgrad. Så har ännu inte skett, vilket jag beklagar. I skrivelsen indikeras dock att en sådan höjning är på väg. Det är bra.

Alliansens primära målgrupp är barn och ungdomar och det är rimligt att vuxna i högre grad själva finansierar sin fritid. Det enda motivet till varför kommunen ska vara med och finansiera föreningens löpande verksamheten är att man, till en del, är kulturbärare. Därför är det mitt förslag att verksamhetsbidraget för 2015 utgår med 10 000. Det vill säga samma belopp som 2013 och 2014. Hantverksgårdens vänner är naturligtvis, liksom andra föreningar, välkomna att söka projektbidrag eller kulturbidrag för specifika och publika aktiviteter och jag hoppas att man fortsätter sin utåtriktade verksamhet genom exempelvis aktivt deltagande i "Kultur i höstmörkret".

Bilagor
Hantverksgårdens vänner Ansökan om verksamhetsbidrag 2015.pdf

10 Ansökan om projektbidrag - Bio Forellen

Dnr 2015/KFN 0037 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Filmförening beviljas ett projektbidrag på 25 000 kronor för utveckling av biljettsystemet på Bio Forellen.

Beskrivning av ärendet
Filmföreningen har börjat se över hur de kan förbättra Bio Forellen. Ett stort önskemål från biobesökarna är att kunna betala med kort i kassan och även möjliggöra förköp. För att tillgodose detta önskemål behöver föreningen göra en investering i mjuk- och hårdvara för installation av kortläsare.

Filmföreningen har återinfört knattefilm på sin repertoar, film för de allra yngsta, vilket har medfört att föreningen får se över hur de på bästa sätt kan ta emot denna målgrupp. Bland annat behöver de köpa in nya sittkuddar till de minsta då de som finns på bion idag både är gamla och framför allt ohygieniska på grund av sitt gamla material.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Filmförening driver en mycket uppskattad och framgångsrik verksamhet på Bio Forellen. Nämnden har tidigare bidragit med medel för att bland annat digitalisera ljud och bild. En satsning som varit mycket framgångsrik.
Nu vill föreningen ta ett steg till i sin utveckling och jag anser att nämnden ska fortsätta och stödja denna. Vid tidigare satsningar har nämnden och föreningen delat på kostnaderna, ett sätt att arbeta på som jag uppskattar. Jag föreslår, med föreningens goda minne, att vi gör på samma sätt den här gången.

Bilagor
Ansökan.html
Sammanställning biljettsystem och barnsitsar Forellen.pdf

11 Delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0032 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beslutat att ge Brännpunkten Korpförening ett projektbidrag på 5 000 kronor för att de ska kunna genomföra sportlovsaktiviteten "Korpen Gladiatorerna".

Bilagor
Ansökan Brännp Gladiator sportlov 2015.pdf

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN februari 2015.pdf
Uppdragslista KFN.pdf

13 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för Runstenen 4 och 8, Dnr. 2014KSM0880

Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för del av Gimmersta 1:1, Dnr. 2014KSM0840

Bilagor
Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för Runstenen 4 och 8.pdf
Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för del av Gimmersta 1:1.pdf

§20 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport januari-februari 2015.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari.xlsx

§21 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/KFN 0038 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Utvecklingsförvaltningens skrivelse, med tillägg av ordförandeutlåtandet nedan, antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Alfonso Morales (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget förslag.

Rickard Svensson (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget förslag.

Siv Svanfeldt (V) hade, om hon hade haft rösträtt, hänvisat till eget förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 översändes omvärldsanalys på remiss. Remissvar ska skickas till kommunkansliet senast den 2 april 2015.

Av samtliga remissvar ska framgå.
Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018.
Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2016-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015.

Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå.
Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
Förslag till förändring av taxor och avgifter.

Ordförandeutlåtande
Förutom de direkta investeringsbehov som förvaltningen pekar på i sitt tjänsteutlåtande vill jag lyfta fram ytterligare ett framtidsperspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag i Kommunplanen att ta fram en plan för anläggningsförsörjning. Det arbetet är påbörjat. Steget därefter blir att på olika sätt arbeta in de prioriterade och identifierade behoven i kommunens investeringsplan. Ett behov som vi redan idag känner till, är fullstora inomhushallar (43x23 m). Därför är det viktigt att vid kommande nybyggnationer av skolor alltid bygga med det måttet, så att både skolan och föreningslivet kan utnyttja ytorna fullt ut. En fullstor hall ger mycket bättre pedagogiska möjligheter för idrottslärarna, inte minst i det allt viktigare arbetet med vardagsmotion för barn och ungdom, än en traditionell, gammaldags "gymnastiksal". Merkostnaden för en fullstor hall vid nybyggnation är bra mycket mindre än de positiva effekter en sådan lösning ger.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, remissvar avseende omvärldsanalys KFN.doc
Remiss Kommunplan 2016-2018.docx
Omvärldsanalys Tyresö Kommun2016-2018.pdf
Investeringsansökan - 2015-02-27 Fontanahallen.xlsx
Investeringsansökan - 2015-02-27 nya Fårdala.xlsx
Ansökan om investering.xlsx

§22 Förslag till lokalisering och utformning av multihus

Dnr 2015/KFN 0029 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningens svar på remissen om förslag till lokalisering och utformning av multihus godkänns.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Alfonso Morales (S) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning mot beslutet.

Rickard Svensson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått förslag till lokalisering och utformning av multihus för nytt gymnasium, nya lokaler för vuxenutbildningen, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner på remiss från kommunstyrelsen. I svaret lämnas en redovisning av bibliotek, konsthall samt konsert- och teaterlokal. Erfarenheter från några andra kommuner redovisas och en sammanfattning av de synpunkter som inkommit vid möten med allmänheten. Förvaltningens synpunkter på utformning och behov av biblioteket, konsthall, konsert- och teaterlokal, cafeteria samt annat innehåll i huset lämnas.

Ordförandeutlåtande
Kommunstyrelsen vill att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig om förslaget att samlokalisera ett antal kulturfunktioner tillsammans med ett teoretiskt gymnasium i en fastighet i Tyresö Centrum.
Jag delar förvaltningens synpunkter att det här är ett förslag som är värt att gå vidare med. Nästa steg i processen bör vara att den tilltänkta hyresvärden får komma tillbaka med en mer preciserad ritning utifrån de olika verksamheternas önskemål. Jag förutsätter också att både kulturavdelningen och nämnden får möjlighet att påverka detaljutformningen innan ett slutgiltigt beslut fattas.
Det är av yttersta vikt att det fortsatta arbetet bedrivs på ett sådant sätt att slutresultatet blir ett hus som alla Tyresöbor kan tycka om och som också möter framtiden och framtidens krav på mötesplatser.

Yrkande
Alfonso Morales (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter yrkar avslag på förvaltningens svar på remissen. Socialdemokraterna motsätter sig att gymnasiet ska innefattas i det nya kulturhuset.

Rickard Svensson (MP) yrkar avslag på förvaltningens svar på remissen. Miljöpartiet motsätter sig att gymnasiet ska innefattas i det nya kulturhuset.

Siv Svanfeldt (V) hade om hon hade haft rösträtt hade de också yrkat avslag på förvaltningens svar på remissen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandena och finner att nämnden avslagit yrkandena.

Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag och finner att nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Yttrande multihus.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5.pdf

§23 Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KFN 0107 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har kommit in med en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.

Fritidsavdelning ställer redan idag stora krav på kommunens idrottsföreningar. De ska följa Riksidrottsförbundets idéprogram "Idrotten vill" som beslutades av Riksidrottsstyrelsen i augusti 2009. Följer man inte riktlinjerna kan det, rent hypotetiskt, innebära att man inte har rätt till ekonomiskt stöd. För Fritidsavdelningen är det viktiga att vara nära föreningarna och se till att vi noggrant följer upp verksamheten så att eventuella missförhållanden kan upptäckas. Detta tillsammans med arbetet kring "Utmärkt förening" anser vi vara väldigt viktiga arbetsmetoder för att motverka kränkande behandling, trakasserier och mobbning.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna tar upp ett angeläget ämne. Självklart ska vare sig kränkande behandling, trakasserier eller mobbning förekomma i Tyresös föreningsliv. Det finns för närvarande inget som heller talar för att sådant skulle vara fallet i någon förening. Liksom förvaltningen är jag dock tveksam om en policy är rätt väg att gå. Vi arbetar dagligen med frågor om värdegrund i föreningslivet. Certifieringen "Utmärkt förening" är ett utmärkt exempel på det. Risken är tyvärr stor att en separat policy bara blir hyllvärmare och inte ett kraftfullt verktyg. Att använda det lokala aktivitetsstödet för att styra ett mot ett önskat beteende hos föreningslivet har diskuterats tidigare. Jag är dock i det här läget inte beredd att villkora utbetalningarna utan tror mer på ett långsiktig, återkommande arbete som just "Utmärkt förening" är ett exempel på. Låt den processen, som just har påbörjats, fortgå och utvärderas innan vi tar ställning till eventuella krav för att erhålla aktivitetsstödet.

Yrkande
Alfonso Morales (S) yrkar för de socialdemokratiska ledamöternas räkning bifall till motionen.

Rickard Svensson (MP) yrkar bifall till motionen.

Siv Svanfeldt (V) hade, om hon hade haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena att bifalla motionen och finner att nämnden avslagit yrkandena.

Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag och finner att nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, policy mot kränkande behandling.pdf
Motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf

§24 Sommarkollo på Kulturskolan

Dnr 2015/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämnden avsätter 50 000 kronor från budgeterade medel för dagkolloverksamhet till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets två sista veckor.

Beskrivning av ärendet
Sommaren 2014 genomfördes ett mycket uppskattat sommarkollo där man under sommarens sista lovveckor jobbade fram en uppsättning musikal. Ett antal personer har hört av sig redan i förhoppning om att succén upprepas. Tre pedagoger och en samordnare arbetar under sommarlovets sista två veckor med att sätta upp en musikal. Cirka 25 barn i åldrarna 9-13 år deltar och arbetar i grupper med dans, teater och sång. På fredagen är det uppspel. Genom att upprepa konceptet två veckor erbjuds dubbelt så många barn plats samtidigt som kostnaden för planering halveras. Denna sommar beräknas nettokostnaden till 25 000 kr per vecka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sommarkollo på kulturskolan.pdf

§25 Sommarkollo på Kulturskolan

Dnr 2015/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämnden avsätter 50 000 kronor från budgeterade medel för dagkolloverksamhet till projektet "Sommarkollo på kulturskolan" under sommarlovets två sista veckor.

Beskrivning av ärendet
Sommaren 2014 genomfördes ett mycket uppskattat sommarkollo där man under sommarens sista lovveckor jobbade fram en uppsättning musikal. Ett antal personer har hört av sig redan i förhoppning om att succén upprepas. Tre pedagoger och en samordnare arbetar under sommarlovets sista två veckor med att sätta upp en musikal. Cirka 25 barn i åldrarna 9-13 år deltar och arbetar i grupper med dans, teater och sång. På fredagen är det uppspel. Genom att upprepa konceptet två veckor erbjuds dubbelt så många barn plats samtidigt som kostnaden för planering halveras. Denna sommar beräknas nettokostnaden till 25 000 kr per vecka.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sommarkollo på kulturskolan.pdf

§26 Sommarcafé i skateparken

Dnr 2015/KFN 0041 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämnden avsätter 60 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarcafé vid Skatepark 135.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2012 har Café Bonza sommartid haft ett caféprojekt i anslutning till Skatepark 135. Genom att öppna ett enkelt café med utlåning av hjälmar och skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjdes säkerheten, trivseln och tillgängligheten i området. Den första sommaren bestod en stor del av budgeten av anläggningskostnader. Då detta nu finns på plats är utgifterna främst lönekostnader. Nytt för 2015 är ett samarbete med skateverksamheten på Fryshuset. Syftet är att locka fler tjejer till skateparken genom att ha aktiviteter med kvinnliga förebilder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sommarcafé i skateparken.docx

§27 Ansökan om projektbidrag - Teater Najkit

Dnr 2015/KFN 0034 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämnden beviljar ett projektbidrag på 25 000 kronor för att kunna Teater Najkit ska kunna sätta upp en föreställning med välkända musikalsånger från de kändaste Disneyfilmerna.

Beskrivning av ärendet
Förra våren satte Teater Najkit upp en egenskriven musikal "Det var en gång... The musical!" och bjöd in skolor och förskolor att komma och se föreställningen gratis. Det blev en stor succé och Teater Najkit fick mycket positiv feedback från publiken.

Teater Najkit håller nu på att skriva en ny musikal, men i väntan på denna kommer de sätta upp en mindre föreställning med välkända musikalsånger från de kändaste Disneyfilmerna.
Teater Najkits syfte är att erbjuda barn och ungdomar i skolor och förskolor ett gratis kulturäventyr i sitt närområde. Man beräknar att från 500-1000 elever kommer att få ta del av föreställningen.

Teater Najkit ansöker om ett projektbidrag på 25 000 kronor för att kunna sätta upp föreställningen.

Bilagor
Teater Najkits ansökan om projektbidrag för en musikalshow.pdf

§28 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 - Hanverksgårdens vänner

Dnr 2015/KFN 0033 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Hantverksgårdens vänner beviljas ett verksamhetsbidrag på 10 000 kronor för 2015.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har 61 stycken medlemmar samt en hedersmedlem.
Hanverksgården upprätthåller en gammal hantverkstradition genom att våra vävar innehåller olika tekniker. Föreningen anordnar olika aktiviteter såsom öppet husdagar en gång per månad, studiebesök, resor, utställningar och museibesök. Varje onsdageftermiddag har föreningen öppet för presentation av sin verksamhet samt arbetsdag med föreberedelser och pådragning av vävar. Föreningen deltog även i "Kultur i Höstmörkret".

Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på 30 000 kronor för år 2015.

Ordförandeutlåtande
De senaste åren när nämnden behandlat föreningens ansökningar, har det påpekats att det fanns ett rejält utrymme att höja den mycket låga medlemsavgiften för att nå en högre självfinansieringsgrad. Så har ännu inte skett, vilket jag beklagar. I skrivelsen indikeras dock att en sådan höjning är på väg. Det är bra.

Alliansens primära målgrupp är barn och ungdomar och det är rimligt att vuxna i högre grad själva finansierar sin fritid. Det enda motivet till varför kommunen ska vara med och finansiera föreningens löpande verksamheten är att man, till en del, är kulturbärare. Därför är det mitt förslag att verksamhetsbidraget för 2015 utgår med 10 000. Det vill säga samma belopp som 2013 och 2014. Hantverksgårdens vänner är naturligtvis, liksom andra föreningar, välkomna att söka projektbidrag eller kulturbidrag för specifika och publika aktiviteter och jag hoppas att man fortsätter sin utåtriktade verksamhet genom exempelvis aktivt deltagande i "Kultur i höstmörkret".

Bilagor
Hantverksgårdens vänner Ansökan om verksamhetsbidrag 2015.pdf

§29 Ansökan om projektbidrag - Bio Forellen

Dnr 2015/KFN 0037 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Filmförening beviljas ett projektbidrag på 25 000 kronor för utveckling av biljettsystemet på Bio Forellen.

Jäv
Anders Olsson anmäler jäv i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Filmföreningen har börjat se över hur de kan förbättra Bio Forellen. Ett stort önskemål från biobesökarna är att kunna betala med kort i kassan och även möjliggöra förköp. För att tillgodose detta önskemål behöver föreningen göra en investering i mjuk- och hårdvara för installation av kortläsare.

Filmföreningen har återinfört knattefilm på sin repertoar, film för de allra yngsta, vilket har medfört att föreningen får se över hur de på bästa sätt kan ta emot denna målgrupp. Bland annat behöver de köpa in nya sittkuddar till de minsta då de som finns på bion idag både är gamla och framför allt ohygieniska på grund av sitt gamla material.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Filmförening driver en mycket uppskattad och framgångsrik verksamhet på Bio Forellen. Nämnden har tidigare bidragit med medel för att bland annat digitalisera ljud och bild. En satsning som varit mycket framgångsrik.
Nu vill föreningen ta ett steg till i sin utveckling och jag anser att nämnden ska fortsätta och stödja denna. Vid tidigare satsningar har nämnden och föreningen delat på kostnaderna, ett sätt att arbeta på som jag uppskattar. Jag föreslår, med föreningens goda minne, att vi gör på samma sätt den här gången.

Bilagor
Ansökan.html
Sammanställning biljettsystem och barnsitsar Forellen.pdf

§30 Delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0032 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beslutat att ge Brännpunkten Korpförening ett projektbidrag på 5 000 kronor för att de ska kunna genomföra sportlovsaktiviteten "Korpen Gladiatorerna".

Bilagor
Ansökan Brännp Gladiator sportlov 2015.pdf

§31 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN februari 2015.xlsx
KFNs uppdragslista.xls

§32 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för Runstenen 4 och 8, Dnr. 2014KSM0880

Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för del av Gimmersta 1:1, Dnr. 2014KSM0840

Bilagor
Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för Runstenen 4 och 8.pdf
Underrättelse inför antagande av ändring genom tillägg av detaljplan för del av Gimmersta 1:1.pdf