Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-18

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2015/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresögymnastiken presenterar sin idé om en akrohall.

Bilagor
Tyresö Akrocenter 135.pdf

2 Tertialbokslut med måluppföljning

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.

Beskrivning av ärendet
Tertialbokslut per april 2015.

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2015 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2015. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av en kommentar.

Från årsskiftet 2014/2015 flyttades verksamheten fritidsgårdar över från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Målet gällande fritidsgårdar finns således med i barn- och utbildningsnämndens nämndplan, men kommer att kommenteras här. Barn- och utbildningsnämndens mål är formulerade och insorterade under andra huvudrubriker än enbart de strategiska som finns i kommunplanen.

Bilagor
KFN Måluppföljning april 2015.pdf

3 Förslag till lokalisering av ute-gym i Strand

Dnr 2015/KFN 0053 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Fritidsavdelningens förslag till placering och utformning av ute-gym godkänns.
2. Finansiering sker från investeringsanslag till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag på placering av ett ute-gym i området kring Strandbadet alternativ i området mellan Strandskolan och Tyresö skola.

Fritidsavdelningen förordar att det nya utegymmet placeras i anslutning till det område i Strand där den nya 11-manna konstgräsplanen ska anläggas 2017. Det vill säga på ängen mellan Tyresö skola och Strandskolan. Berörda fastigheter är Strand 1:2, Mosaiken 1, Tyresö 1:544 och 1:758, vilka samtliga ägs av Tyresö kommun. Placeringen är bra då det naturligt går att integrera denna verksamhet med andra, redan befintliga, verksamheter i området, t. ex skolornas. Det ökar också den geografiska spridningen på våra ute-gym.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ute-gym Strand.docx
Karta ute-gym i Strand.pdf

4 Utvidga Albyrådet till ett Friluftsråd omfattande alla berörda förvaltningar

Dnr 2014/KFN 0102 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förslaget om friluftsråd godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att utvidga Albyrådet till ett friluftsråd omfattande alla förvaltningar som kan bli berörda vid anläggandet av friluftsanläggningar i kommunens utemiljöer, inklusive Alby friluftsområde.
Fritidsavdelningen föreslår att Albyrådet ska finnas kvar i sin nuvarande utformning och att friluftsrådet blir ett helt nytt råd med fokus på det utemiljöer som ligger utanför Alby friluftsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Friluftsråd Tyresö kommun.docx

5 Utökad tillgänglighet vad gäller tid till festlokalen vid Alby Friluftsgård

Dnr 2015/KFN 0057 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Caféets öppettider förblir oförändrade men öppettiden för festlokalen förlängs en timme på natten från klockan 02.00 till 03.00, enligt fritidsavdelningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till utökad tillgänglighet vad gäller tid till festlokalen i Alby. Fritidsavdelningen ser inte att det kan göras på ett bra sätt utan att inkräkta för mycket på den ordinarie verksamheten i cafeterian på Alby Fritidsgård. Fritidsavdelningen föreslår att caféets öppettider förblir oförändrade och att öppettiden förlängs en timme på natten från klockan 02.00 till 03.00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Alby öppettider fik.docx

6 Yttrande avseende motion - Ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2015/KFN 0036 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Att-satserna två och tre avseende kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism.

Några utvecklingsområden tas upp:
- Underhålla och tillgängliggöra, samt informera mer om rekreationsområden med bland annat cykelvägar, vandringsleder, skidspår, vindskydd och utebad.
- Arbeta för att ett urval av naturreservaten bland annat Dyviks lövängars naturreservat, Klövberget, Sandholmarnas naturreservat med flera blir attraktiva områden för fler av kommunen och länets invånare, samt turister. Arbetet med att utveckla Alby naturreservat pågår, men vi måste vidga perspektivet till hela kommunen.
- Kartläggning av vilka tillgångar kommunen har när det gäller opåverkade och tysta områden.
- Arbeta för utveckling av attraktionerna, kommunens kulturattraktioner, våra naturreservat, nationalparken och våra olika industriminnen med flera.
- Arbeta för att utveckla vandringsleder, fiske-, kust- och båtturism på naturens villkor.
- Ta fram en turistutvecklingsstrategi.
- Utveckla campingturismen inom kommunen.
- Utnyttja snön under de år och månader då vi har vinter till olika aktiviteter för barn i Tyresö kommun, is- och snökonst till exempel.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi.
- Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp ovanstående frågeställningar.
- Att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet säger i sin motion att Tyresö är en attraktiv kommun med en natur i världsklass. Det håller jag med om. Naturen är säkert en av anledningarna till att Tyresö har landets nöjdaste innevånare.

Sedan vill Mp utveckla kommunens frilufts- och kulturliv och tycker att det händer för lite på den fronten. Det håller jag inte med om.

Ett exempel är det arbete som pågår för att utveckla Albyområdet, där tydligare skyltning och märkning är en åtgärd bland många andra. Vi har även byggt flera ute-gym, anlagt ett nytt elljusspår och sett över alla våra friluftsbad. När Strandbadet blir klart 2016 kommer det att bli ett fantastiskt tillskott till alla våra andra havs- och insjöbad. Kommunen har även förbättrat kanotleder och arbete med att tillskapa ytterligare några naturreservat pågår.

Dessutom kommer vi att förändra Albyrådet till ett Friluftsråd där det lokala föreningslivet är med och påverkar arbetet i hela Tyresö.
I både projektet med utvecklingen av Uddby Gård och det nya Kultur- och kunskapscentret ingår uppdraget med att synliggöra vårt kulturarv på olika sätt.
Om vi sedan ska börja marknadsföra Tyresö som en turistkommun med campingplatser krävs yta och ekonomiska resurser som vi inte har. Drygt en tredjedel av kommunen är som bekant redan idag naturreservat eller nationalpark. Dessutom ställer jag mig ytterst tveksam till om Tyresöborna vill att deras kommun förvandlas till ett turistmål.

Bilagor
Yttrande, motion rikare frilufts- och kulturliv.docx
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf

7 Yttrande avseende motion - Aktualisera kulturplan för ett rikt och mångsidigt kulturutbud

Dnr 2015/KFN 0031 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har kommit in med en motion om att aktualisera kulturplanen. Tyresös kulturplan antogs 2004.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program.
- Att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Ordförandeutlåtande
Det är bra att Miljöpartiet uppmärksammar en hänvisning på kommunens hemsida som är felaktig. Detta ska snarast rättas till.

Som förvaltningen påpekar så styrs Tyresö via vår modell som omfattar Kommunplan/Nämnplaner/Enhetsplaner. Vi har dessutom, i enighet, nyligen beslutat om en ny Biblioteksplan.

Tyresö har alltså inget kulturpolitiskt program och från Alliansen anser vi inte heller att vi behöver något. Vi föredrar att skapa verksamhet framför att underhålla hyllvärmare!

Bilagor
Yttrande, aktualisera kulturplanen.docx
Aktualisera kulturplanen, motion (MP).pdf

8 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Hembygdsförening "Traditionell julmarknad", beviljat belopp 3 000 kr i KFN 140609

Bilagor
Redovisning Tyresö hembygdsförening julmarknad.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN april 2015.pdf
KFNs uppdragslista.pdf

10 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 15-04-16 § 30, Avsägelser och fyllnadsval.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 30.pdf

§43 Informationsärende

Dnr 2015/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresögymnastiken presenterar sin idé om en akrohall.

Bilagor
Tyresö Akrocenter 135.pdf

§44 Tertialbokslut med måluppföljning

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.
 
Karin Ljung (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetalternativ.
 
Rickard Svensson (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetalternativ.
 
Siv Svanfeldt (V), hade om hon hade haft rösträtt, hänvisat till eget budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Tertialbokslut per april 2015.

Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2015 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslutet per april 2015. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av en kommentar.
Från årsskiftet 2014/2015 flyttades verksamheten fritidsgårdar över från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Målet gällande fritidsgårdar finns således med i barn- och utbildningsnämndens nämndplan, men kommer att kommenteras här. Barn- och utbildningsnämndens mål är formulerade och insorterade under andra huvudrubriker än enbart de strategiska som finns i kommunplanen.

Bilagor
Tertialrapport KFN april.pdf
KFN Måluppföljning april 2015 (3).pdf

§45 Förslag till lokalisering av ute-gym i Strand

Dnr 2015/KFN 0053 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Fritidsavdelningens förslag till placering och utformning av ute-gym godkänns.
2. Finansiering sker från investeringsanslag till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag på placering av ett ute-gym i området kring Strandbadet alternativ i området mellan Strandskolan och Tyresö skola.

Fritidsavdelningen förordar att det nya utegymmet placeras i anslutning till det område i Strand där den nya 11-manna konstgräsplanen ska anläggas 2017. Det vill säga på ängen mellan Tyresö skola och Strandskolan. Berörda fastigheter är Strand 1:2, Mosaiken 1, Tyresö 1:544 och 1:758, vilka samtliga ägs av Tyresö kommun. Placeringen är bra då det naturligt går att integrera denna verksamhet med andra, redan befintliga, verksamheter i området, t. ex skolornas. Det ökar också den geografiska spridningen på våra ute-gym.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ute-gym Strand.docx
Ute-gym i Strand.pdf

§46 Utvidga Albyrådet till ett Friluftsråd omfattande alla berörda förvaltningar

Dnr 2014/KFN 0102 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Fritidsavdelningens förslag om att utvidga Albyrådet till ett friluftsråd godkänns.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att utvidga Albyrådet till ett friluftsråd omfattande alla förvaltningar som kan bli berörda vid anläggandet av friluftsanläggningar i kommunens utemiljöer, inklusive Alby friluftsområde.
Fritidsavdelningen föreslår att Albyrådet ska finnas kvar i sin nuvarande utformning och att friluftsrådet blir ett helt nytt råd med fokus på det utemiljöer som ligger utanför Alby friluftsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Friluftsråd Tyresö kommun.docx

 

§47 Utökad tillgänglighet vad gäller tid till festlokalen vid Alby Friluftsgård

Dnr 2015/KFN 0057 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Caféets öppettider förblir oförändrade men öppettiden för festlokalen förlängs en timme på natten från klockan 02.00 till 03.00, enligt fritidsavdelningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till utökad tillgänglighet vad gäller tid till festlokalen i Alby. Fritidsavdelningen ser inte att det kan göras på ett bra sätt utan att inkräkta för mycket på den ordinarie verksamheten i cafeterian på Alby Fritidsgård. Fritidsavdelningen föreslår att caféets öppettider förblir oförändrade och att öppettiden förlängs en timme på natten från klockan 02.00 till 03.00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Alby öppettider fik.docx

§48 Yttrande avseende motion - Ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2015/KFN 0036 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Att-satserna två och tre avseende kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde anses besvarade.

Reservation
Karin Ljung (S) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning mot beslutet.

Rickard Svensson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism. Några utvecklingsområden tas upp:

- Underhålla och tillgängliggöra, samt informera mer om rekreationsområden med bland annat cykelvägar, vandringsleder, skidspår, vindskydd och utebad.
- Arbeta för att ett urval av naturreservaten bland annat Dyviks lövängars naturreservat, Klövberget, Sandholmarnas naturreservat med flera blir attraktiva områden för fler av kommunen och länets invånare, samt turister. Arbetet med att utveckla Alby naturreservat pågår, men vi måste vidga perspektivet till hela kommunen.
- Kartläggning av vilka tillgångar kommunen har när det gäller opåverkade och tysta områden.
- Arbeta för utveckling av attraktionerna, kommunens kulturattraktioner, våra naturreservat, nationalparken och våra olika industriminnen med flera.
- Arbeta för att utveckla vandringsleder, fiske-, kust- och båtturism på naturens villkor.
- Ta fram en turistutvecklingsstrategi.
- Utveckla campingturismen inom kommunen.
- Utnyttja snön under de år och månader då vi har vinter till olika aktiviteter för barn i Tyresö kommun, is- och snökonst till exempel.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

- Att kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi.
- Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp ovanstående frågeställningar.
- Att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet säger i sin motion att Tyresö är en attraktiv kommun med en natur i världsklass. Det håller jag med om. Naturen är säkert en av anledningarna till att Tyresö har landets nöjdaste innevånare.
Sedan vill Mp utveckla kommunens frilufts- och kulturliv och tycker att det händer för lite på den fronten. Det håller jag inte med om.
Ett exempel är det arbete som pågår för att utveckla Albyområdet, där tydligare skyltning och märkning är en åtgärd bland många andra. Vi har även byggt flera ute-gym, anlagt ett nytt elljusspår och sett över alla våra friluftsbad. När Strandbadet blir klart 2016 kommer det att bli ett fantastiskt tillskott till alla våra andra havs- och insjöbad. Kommunen har även förbättrat kanotleder och arbete med att tillskapa ytterligare några naturreservat pågår.
Dessutom kommer vi att förändra Albyrådet till ett Friluftsråd där det lokala föreningslivet är med och påverkar arbetet i hela Tyresö.
I både projektet med utvecklingen av Uddby Gård och det nya Kultur- och kunskapscentret ingår uppdraget med att synliggöra vårt kulturarv på olika sätt.
Om vi sedan ska börja marknadsföra Tyresö som en turistkommun med campingplatser krävs yta och ekonomiska resurser som vi inte har. Drygt en tredjedel av kommunen är som bekant redan idag naturreservat eller nationalpark. Dessutom ställer jag mig ytterst tveksam till om Tyresöborna vill att deras kommun förvandlas till ett turistmål.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar för de socialdemokratiska ledamöternas räkning bifall till motionen.

Rickard Svensson (MP) yrkar bifall till motionen.

Siv Svanfeldt (V) hade, om hon hade haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena att bifalla motionen och finner att nämnden avslagit yrkandena.
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Yttrande, motion rikare frilufts- och kulturliv.docx
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf

§49 Yttrande avseende motion - Aktualisera kulturplan för ett rikt och mångsidigt kulturutbud

Dnr 2015/KFN 0031 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Reservation
Rickard Svensson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har kommit in med en motion om att aktualisera kulturplanen. Tyresös kulturplan antogs 2004.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

- Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program.
- Att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Ordförandeutlåtande
Det är bra att Miljöpartiet uppmärksammar en hänvisning på kommunens hemsida som är felaktig. Detta ska snarast rättas till.
Som förvaltningen påpekar så styrs Tyresö via vår modell som omfattar Kommunplan/Nämnplaner/Enhetsplaner. Vi har dessutom, i enighet, nyligen beslutat om en ny Biblioteksplan.
Tyresö har alltså inget kulturpolitiskt program och från Alliansen anser vi inte heller att vi behöver något. Vi föredrar att skapa verksamhet framför att underhålla hyllvärmare!

Yrkande
Rickard Svensson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen och finner att nämnden avslagit yrkandet.
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat att avslå motionen.

Bilagor
Yttrande, aktualisera kulturplanen.docx
Aktualisera kulturplanen, motion (MP).pdf

§50 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2014

Dnr 2014/KFN 0089 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Hembygdsförening "Traditionell julmarknad", beviljat belopp 3 000 kr i KFN 140609

Bilagor
Redovisning Tyresö hembygdsförening julmarknad.pdf

§51 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista
- Muntlig lägesrapport om Uddby gård

Bilagor
Projektbidrag KFN april 2015.pdf
KFNs uppdraglista.pdf

§52 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 15-04-16 § 30, Avsägelser och fyllnadsval.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-04-16 § 30.pdf