Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-21

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Delårsbokslut med måluppföljning

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.

Beskrivning av ärendet
Delårsbokslut med måluppföljning.

Bilagor
Delårsbokslut KFN augusti 2015.pdf
Måluppföljning KFN augusti 2015.pdf

2 Bad vid Rakstaringen

Dnr 2015/KFN 0090 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Driftansvaret för badet vid Rakstaringen tas över av kultur- och fritidsnämnden i samband med att en ny detaljplan vinner laga kraft och kommunen tillträder markområdet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö, för att möjliggöra permanentboende i området. När detaljplanen var ute på plansamråd yttrade sig många boende inom planområdet för att det bad som ligger i området ska ingå i planen och drivas i kommunal regi. För att detta ska vara möjligt måste ett investeringsbeslut om att uppta badet i den kommunala driften tas. Detaljplanen beräknas antas år 2016/2017 och vid ett beslut om kommunal regi kommer kommunen överta badet när detaljplanen vunnit laga kraft (en eventuell överklagandeprocess tar omkring 1 år).

Bilagor
Tjänsteskrivelse bad vid Rakstaringen.pdf

3 Stuga som vind- och väderskydd vid Amaryllisparken

Dnr 2013/KFN 0078 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 80 000 kronor avsätts ur sin egen investeringsbudget för uppförande av inredningsbar stuga vid Amaryllisparken.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra Amaryllisparken till en permanent anläggning för boulespel utomhus, detta med föreningarnas utformningsförslag som grund. Föreningarna önskar ett klubbhus med trinett för kokmöjligheter, vattentoalett samt förråd. De önskar också anlägga av 24 stycken boulebanor.

Ordförandeutlåtande
Alliansen tillstyrker förvaltningens förslag att, som nästa steg i utvecklingen av Amaryllisparken till en boulepark, uppföra en inredningsbar stuga som väder- och vindskydd. Innan ett eventuellt nästa steg tas för att inreda stugan med el, vatten och avlopp så är det av största vikt att en överenskommelse med berörda föreningar görs om en rimlig årshyra för stugan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Amaryllisparken.pdf

4 Svar på kommunfullmäktiges uppdrag avseende El Sistema

Dnr 2013/KFN 0101 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-06-17 att bifalla Miljöpartiets motion om El Sistema och uppdrog samtidigt åt kulturavdelningen att utreda möjligheten att starta El Sistema i Tyresö. Under hösten 2014 har intervjuer och studiebesök genomförts och ett utkast till projektplan arbetats fram. Projektet startar på en av skolorna Bergfoten eller Njupkärr för att kommande år utökas till att omfatta ytterligare någon skola. Kostnaden beräknas till 5,66 miljoner kronor under 2016-2018.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har gjort ett mycket gediget arbete för att undersöka möjligheten att införa El Sistema i Tyresö. Som framgår av utredningen och den ambitiösa projektplanen skulle ett treårigt projekt kosta ca 6 mkr. De pengarna finns inte i nämndens budget idag och jag ser ingen möjlighet att inskränka någon befintlig verksamhet för att kunna finansiera inom ram.
Innan ett eventuellt beslut fattas och medel tillskjuts är det också viktigt att diskutera och kommunicera ut hur en möjlig fortsättning ska se ut och hur den ska finansieras. Med andra ord sätta en realistisk nivå på förväntningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse El Sistema Tyresö.pdf

5 Yttrande avseende motion - Att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KFN 0084 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun också satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige.
Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige:
Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Ordförandeutlåtande
I sin motion skriver Miljöpartiet att "Ett rikt kultur- och idrottsliv och övrigt föreningsliv bidrar till att göra Tyresö till en attraktiv kommun". Jag håller med om det.

Miljöpartiet vill i sin motion utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en "kulturkommun". Jag vill påstå att vi redan är det, utifrån våra egna förutsättningar och geografiska lokalisering. Uppenbarligen håller inte Mp med om det. Tyvärr framgår det inte av motionen vad som saknas.

Som förvaltningen beskriver erbjuder vi redan idag en mängd kulturaktiviteter, både att delta i och att konsumera, och mer är på gång, exempelvis en musikvecka i februari.
Förutom att vara en kulturkommun är Tyresö även en idrottskommun, en friluftskommun, en småföretagarkommun, en skolkommun och kanske ännu mer.
Vi kommer naturligtvis att fortsätta utveckla kulturlivet och kulturutbudet för Tyresöborna. En ökning av betyget i SCB:s medborgarundersökning visar att vi är på rätt väg.

Bilagor
Yttrande utreda utvecklingspotential för kultursatsningar i Tyresö.pdf
Motion (MP) att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

6 Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma

Dnr 2015/KFN 0069 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Från anslaget för barn och ungdom med funktionsnedsättning bidrar nämnden med 12 900 kronor (4 x 2 800 kronor + 1 x 1 700 kronor).

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.
Föreningen bedriver sedan 1979 sjösportläger för dessa barn och de ansöker nu om bidrag för lägerverksamhet som genomfördes under vecka 29-30 under 2015.
Ansökan avser seglarläger för två barn födda 2001, ett barn född 2003, ett barn född 2005 samt knatteläger för ett barn född 2006.

Ordförandeutlåtande
Förra gången nämnden beslutade om bidrag till denna verksamhet (2014-02-10) anslog vi 1 000 kronor per vecka och barn. Barn med funktionsnedsättning är en högt prioriterad grupp i Tyresö och därför väljer vi denna gång att öka vår insats så att den matchar föräldraavgiften enligt principen 50/50.
Ambitionen är även att öka informationsinsatserna för att öka kännedomen i föreningslivet om att vi har öronmärkta projektmedel för denna grupp barn och ungdomar.

Bilagor
Ansökan, Astma- och allergiföreningen.pdf
Kompletterande uppgifter från Astma- och allergiföreningen.pdf

7 Projektbidragsansökan - Spontanfotboll

Dnr 2015/KFN 0083 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Ansökan avslås.

Beskrivning av ärendet
Syftet med projektet "Spontanfotboll" är att föreningen vill att fler barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid och dels för att de tror att spontanfotbollen är en del av fotbollsutvecklingen. Ett tillfälle att möta andra ungdomar och skapa relationer, skaffa nya kompisar att dela glädjefyllda stunder med. Föreningen hoppas också att det leder till mer spontanfotboll utanför deras regi och kanske kan det också locka fler att börja spela fotboll i Tyresö FF eller söka sig till idrotten i allmänhet.

Föreningen tror också att fotboll är samhällets främsta verktyg för integration och därför kommer en stor del av deras utåtriktade verksamhet rikta sig till de delar av kommunen där integrationsfrågorna har störst efterfrågan och tjejer med invandrarbakgrund är en prioriterad målgrupp.

Tyresövallen med sitt centrala läge ska vara en säker och trygg miljö att vistas i, vilket föreningen kommer att jobba aktivt för genom sina egna värdegrunder i Schysst framtid och fotbollens Rent spel.

Ordförandeutlåtande
Tyresö FF ansöker om projektbidrag för att anordna spontanfotboll på Tyresövallen. Ett av projektets syften är att rekrytera nya spelare vilket naturligtvis är bra, men en del av det aktivitetsstöd som föreningen redan erhåller är just avsett att finansiera nyrekrytering.
Risken att denna verksamhet dessutom sammanblandas med den inskrivna verksamheten som redan bedrivs inom projektet profilfritids är uppenbar. Profilfritids är en inskriven omsorg och spontanfotboll är i mångt och mycket dess raka motsats.

Att anordna "spontanfotboll" på bestämda dagar och tider gör att begreppet "spontan" tappar sin mening.
Slutligen. Föreningen nämner i sin ansökan en viktig målgrupp, tjejer med invandrarbakgrund. Om föreningen väljer att återkomma med en ansökan om projektmedel för ett projekt riktat specifikt till denna grupp skulle jag välkomna den med glädje.

Bilagor
Ansökan, Spontanfotboll, Tyresö FF.pdf

8 Delegationsbeslut - Öppen idrottsplats under sommarlovet

Dnr 2015/KFN 0084 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresövallen är en unik idrottsplats med sitt centrala läge. Tyresö FF vill tillgängliggöra idrottsplatsen för kommuninvånare under sommarlovet genom att inbjuda ungdomar till en välordnad spontanverksamhet som leds av utbildade ledare vars uppgift inte är att i första hand agera fotbollsledare utan vara behjälplig med bollar och annat material samt agera som ett vuxet stöd och säkerställa att alla som vill får vara med.

Tyresö FF skapar på detta sätt en miljö som är trygg för barn och ungdomar att vara vid och en tydlig kontaktyta när behov av vuxet stöd finns.
Ordförande har på delegation beslutat att ge Tyresö FF ett projektbidrag på 10 000 kronor för att de ska kunna genomföra sitt projekt "Öppen idrottsplats under sommarlovet".

Bilagor
Ansökan, Öppen idrottsplats, Tyresö FF.pdf
Redovisning, Öppen idrottsplats under sommmarlovet.pdf

9 Kultur- och idrottsgalan 2015 - redovisning samt fastställande av nytt datum och priskategorier

Dnr 2014/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen från 2015 års Kultur- och idrottsgala noteras.
2. Kultur- och idrottsgalan 2016 genomförs den 18 mars 2016.
3. Priskategorierna fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 27 mars 2015 genomfördes den femte upplagan av Tyresö Kultur- & Idrottsgala. Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt engagemang för sin förening och för kommunen.
Kultur- och idrottsgalan 2016 föreslås hållas den 18 mars 2016.

Bilagor
Redovisning KoI-galan 2015.pdf
Kategorier Tyresö Kultur- och idrottsgala 2016.pdf

10 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2015

Dnr 2015/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Konstrundan Tyresö, Sagoberättande samt konstutställning. Beviljat belopp 30 000 + 10 000 (bidrag från 2014).

Bilagor
Redovisning Konstrundan Tyresö.pdf

11 Inställt arrangemang

Dnr 2014/KFN 0095 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
ABFs verksamhetsråd ställer in sitt kulturprogram med Maj-Gull Axelsson och Hans Caldaras. Eventuellt kommer de att arrangera programmet i vår istället, kommer i så fall in med en ny ansökan.

Kultur- och fritidsnämnden beviljade ABF ett bidrag på 8 000 kronor den 8 juni 2015 för ovan nämnda arrangemang.

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag
- Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN augusti 2015.pdf
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista.pdf

13 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Detaljplan för Kumla 3:726, Kumla Herrgård

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet:
Konstbudget för Kryddvägen

Bilagor
Detaljplan för Kumla 3:726, Kumla Herrgård.pdf
Konstbudget för Kryddvägen, PU från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

§65 Delårsbokslut med måluppföljning

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budget och egen kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Delårsbokslut med måluppföljning.

Yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett yttrande.

Bilagor
Delårsbokslut KFN augusti 2015.pdf
Måluppföljning KFN augusti 2015.pdf

§66 Bad vid Rakstaringen

Dnr 2015/KFN 0090 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Driftansvaret för badet vid Rakstaringen tas över av kultur- och fritidsnämnden i samband med att en ny detaljplan vinner laga kraft och kommunen tillträder markområdet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö, för att möjliggöra permanentboende i området. När detaljplanen var ute på plansamråd yttrade sig många boende inom planområdet för att det bad som ligger i området ska ingå i planen och drivas i kommunal regi. För att detta ska vara möjligt måste ett investeringsbeslut om att uppta badet i den kommunala driften tas. Detaljplanen beräknas antas år 2016/2017 och vid ett beslut om kommunal regi kommer kommunen överta badet när detaljplanen vunnit laga kraft (en eventuell överklagandeprocess tar omkring 1 år).

Bilagor
Tjänsteskrivelse bad vid Rakstaringen.pdf

§67 Stuga som vind- och väderskydd vid Amaryllisparken

Dnr 2013/KFN 0078 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 80 000 kronor avsätts ur investeringsbudgeten till nämndens förfogande för uppförande av inredningsbar stuga vid Amaryllisparken.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra Amaryllisparken till en permanent anläggning för boulespel utomhus, detta med föreningarnas utformningsförslag som grund. Föreningarna önskar ett klubbhus med trinett för kokmöjligheter, vattentoalett samt förråd. De önskar också anlägga av 24 stycken boulebanor.

Ordförandeutlåtande
Alliansen tillstyrker förvaltningens förslag att, som nästa steg i utvecklingen av Amaryllisparken till en boulepark, uppföra en inredningsbar stuga som väder- och vindskydd. Innan ett eventuellt nästa steg tas för att inreda stugan med el, vatten och avlopp så är det av största vikt att en överenskommelse med berörda föreningar görs om en rimlig årshyra för stugan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Amaryllisparken.pdf

§68 Svar på kommunfullmäktiges uppdrag avseende El Sistema

Dnr 2013/KFN 0101 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Notera redovisningen.

Mikael Ordenius (MP) ställer sig bakom beslutet, men kommer in med en protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
Mikael Ordenius (MP) kommer in med en protokollsanteckning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-06-17 att bifalla Miljöpartiets motion om El Sistema och uppdrog samtidigt åt kulturavdelningen att utreda möjligheten att starta El Sistema i Tyresö. Under hösten 2014 har intervjuer och studiebesök genomförts och ett utkast till projektplan arbetats fram. Projektet startar på en av skolorna Bergfoten eller Njupkärr för att kommande år utökas till att omfatta ytterligare någon skola. Kostnaden beräknas till 5,66 miljoner kronor under 2016-2018.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har gjort ett mycket gediget arbete för att undersöka möjligheten att införa El Sistema i Tyresö. Som framgår av utredningen och den ambitiösa projektplanen skulle ett treårigt projekt kosta ca 6 mkr. De pengarna finns inte i nämndens budget idag och jag ser ingen möjlighet att inskränka någon befintlig verksamhet för att kunna finansiera inom ram.
Innan ett eventuellt beslut fattas och medel tillskjuts är det också viktigt att diskutera och kommunicera ut hur en möjlig fortsättning ska se ut och hur den ska finansieras. Med andra ord sätta en realistisk nivå på förväntningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse El Sistema Tyresö.pdf

§69 Yttrande avseende motion - Att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KFN 0084 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Reservation
Karin Ljung (S) och Rickard Ljung (MP) lämnar blanka reservationer.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun också satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige.
Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige:
Att besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående.
Att återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.

Ordförandeutlåtande
I sin motion skriver Miljöpartiet att "Ett rikt kultur- och idrottsliv och övrigt föreningsliv bidrar till att göra Tyresö till en attraktiv kommun". Jag håller med om det.
Miljöpartiet vill i sin motion utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en "kulturkommun". Jag vill påstå att vi redan är det, utifrån våra egna förutsättningar och geografiska lokalisering. Uppenbarligen håller inte MP med om det. Tyvärr framgår det inte av motionen vad som saknas.
Som förvaltningen beskriver erbjuder vi redan idag en mängd kulturaktiviteter, både att delta i och att konsumera, och mer är på gång, exempelvis en musikvecka i februari.
Förutom att vara en kulturkommun är Tyresö även en idrottskommun, en friluftskommun, en småföretagarkommun, en skolkommun och kanske ännu mer.
Vi kommer naturligtvis att fortsätta utveckla kulturlivet och kulturutbudet för Tyresöborna. En ökning av betyget i SCB:s medborgarundersökning visar att vi är på rätt väg.

Yrkande
Karin Ljung (S) och Rickard Ljung (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Yttrande utreda utvecklingspotential för kultursatsningar i Tyresö.pdf
Motion (MP) att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

§70 Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma

Dnr 2015/KFN 0069 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Från anslaget för barn och ungdom med funktionsnedsättning bidrar nämnden med 12 900 kronor (4 x 2 800 kronor + 1 x 1 700 kronor).

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.
Föreningen bedriver sedan 1979 sjösportläger för dessa barn och de ansöker nu om bidrag för lägerverksamhet som genomfördes under vecka 29-30 under 2015.
Ansökan avser seglarläger för två barn födda 2001, ett barn född 2003, ett barn född 2005 samt knatteläger för ett barn född 2006.

Ordförandeutlåtande
Förra gången nämnden beslutade om bidrag till denna verksamhet (2014-02-10) anslog vi 1 000 kronor per vecka och barn. Barn med funktionsnedsättning är en högt prioriterad grupp i Tyresö och därför väljer vi denna gång att öka vår insats så att den matchar föräldraavgiften enligt principen 50/50.
Ambitionen är även att öka informationsinsatserna för att öka kännedomen i föreningslivet om att vi har öronmärkta projektmedel för denna grupp barn och ungdomar.

Bilagor
Ansökan, Astma- och allergiföreningen.pdf
Kompletterande uppgifter från Astma- och allergiföreningen.pdf

§71 Projektbidragsansökan - Spontanfotboll

Dnr 2015/KFN 0083 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Ansökan avslås.

Reservation
Karin Ljung (S) kommer in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Syftet med projektet "Spontanfotboll" är att föreningen vill att fler barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid och dels för att de tror att spontanfotbollen är en del av fotbollsutvecklingen. Ett tillfälle att möta andra ungdomar och skapa relationer, skaffa nya kompisar att dela glädjefyllda stunder med. Föreningen hoppas också att det leder till mer spontanfotboll utanför deras regi och kanske kan det också locka fler att börja spela fotboll i Tyresö FF eller söka sig till idrotten i allmänhet.
Föreningen tror också att fotboll är samhällets främsta verktyg för integration och därför kommer en stor del av deras utåtriktade verksamhet rikta sig till de delar av kommunen där integrationsfrågorna har störst efterfrågan och tjejer med invandrarbakgrund är en prioriterad målgrupp.
Tyresövallen med sitt centrala läge ska vara en säker och trygg miljö att vistas i, vilket föreningen kommer att jobba aktivt för genom sina egna värdegrunder i Schysst framtid och fotbollens Rent spel.

Ordförandeutlåtande
Tyresö FF ansöker om projektbidrag för att anordna spontanfotboll på Tyresövallen. Ett av projektets syften är att rekrytera nya spelare vilket naturligtvis är bra, men en del av det aktivitetsstöd som föreningen redan erhåller är just avsett att finansiera nyrekrytering.
Risken att denna verksamhet dessutom sammanblandas med den inskrivna verksamheten som redan bedrivs inom projektet profilfritids är uppenbar. Profilfritids är en inskriven omsorg och spontanfotboll är i mångt och mycket dess raka motsats.
Att anordna "spontanfotboll" på bestämda dagar och tider gör att begreppet "spontan" tappar sin mening.
Slutligen. Föreningen nämner i sin ansökan en viktig målgrupp, tjejer med invandrarbakgrund. Om föreningen väljer att återkomma med en ansökan om projektmedel för ett projekt riktat specifikt till denna grupp skulle jag välkomna den med glädje.

Yrkande
Niklas Wennergren (S) yrkar i första hand på bordläggning och i andra hand på bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla ärendet och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Ansökan, Spontanfotboll, Tyresö FF.pdf

§72 Delegationsbeslut - Öppen idrottsplats under sommarlovet

Dnr 2015/KFN 0084 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresövallen är en unik idrottsplats med sitt centrala läge. Tyresö FF vill tillgängliggöra idrottsplatsen för kommuninvånare under sommarlovet genom att inbjuda ungdomar till en välordnad spontanverksamhet som leds av utbildade ledare vars uppgift inte är att i första hand agera fotbollsledare utan vara behjälplig med bollar och annat material samt agera som ett vuxet stöd och säkerställa att alla som vill får vara med.
Tyresö FF skapar på detta sätt en miljö som är trygg för barn och ungdomar att vara vid och en tydlig kontaktyta när behov av vuxet stöd finns.
Ordförande har på delegation beslutat att ge Tyresö FF ett projektbidrag på 10 000 kronor för att de ska kunna genomföra sitt projekt "Öppen idrottsplats under sommarlovet".

Bilagor
Ansökan, Öppen idrottsplats, Tyresö FF.pdf
Redovisning, Öppen idrottsplats under sommmarlovet.pdf

§73 Kultur- och idrottsgalan 2015 - redovisning samt fastställande av nytt datum och priskategorier

Dnr 2014/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen från 2015 års Kultur- och idrottsgala noteras.
2. Kultur- och idrottsgalan 2016 genomförs den 18 mars 2016.
3. Priskategorierna fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 27 mars 2015 genomfördes den femte upplagan av Tyresö Kultur- & Idrottsgala. Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt engagemang för sin förening och för kommunen.
Kultur- och idrottsgalan 2016 föreslås hållas den 18 mars 2016.

Bilagor
Redovisning KoI-galan 2015.pdf
Kategorier Tyresö Kultur- och idrottsgala 2016.pdf

§74 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2015

Dnr 2015/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Konstrundan Tyresö, Sagoberättande samt konstutställning. Beviljat belopp 30 000 + 10 000 (bidrag från 2014).

Bilagor
Redovisning Konstrundan Tyresö.pdf

§75 Inställt arrangemang

Dnr 2014/KFN 0095 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
ABFs verksamhetsråd ställer in sitt kulturprogram med Maj-Gull Axelsson och Hans Caldaras. Eventuellt kommer de att arrangera programmet i vår istället, kommer i så fall in med en ny ansökan.
Kultur- och fritidsnämnden beviljade ABF ett bidrag på 8 000 kronor den 8 juni 2015 för ovan nämnda arrangemang.

Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20150921.pdf (164 kb)

§76 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Muntlig information om Uddbyarrendet.
- Projektbidrag
- Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN augusti 2015.pdf
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista.pdf

§77 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Detaljplan för Kumla 3:726, Kumla Herrgård

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet:
Konstbudget för Kryddvägen

Bilagor
Detaljplan för Kumla 3:726, Kumla Herrgård.pdf
Konstbudget för Kryddvägen, PU från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf