Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-19

Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndplan 2016

Dnr 2015/KFN 0089 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden för år 2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Ordförandeutlåtande
Två positiva nyheter inför 2016 är att verksamhetsområdet fritidsgårdar nu har integrerats även ekonomiskt i nämndens ansvarområde och att det för första gången sker en demografisk uppräkning av anslagen från kommunfullmäktige.
Förslaget till nämndplan för 2016 innehåller både utmanande mål och intressanta uppdrag. Jag vill särskilt lyfta fram uppdragen att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka samt att uppföra en parkourpark.
Det ska även bli mycket intressant att ta del av den statistik som kommer fram via verktyget "aktivitetskort på nätet". Ett av de nya målen är att öka antal mottagare för den digitala informationen. En utveckling som ligger rätt i tiden.

Bilagor
Nämndplan kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf
Nämndplans KFN 2016.docx

2 Investeringar verksamhet Alby 2015

Dnr 2015/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förbättring av 4-km elljusspår 1 500 000 kronor
2. Modern belysning 4-km elljusspår 2 200 000 kronor

Beskrivning av ärendet
I kommunens investeringsprogram är det under fyra år avsatt medel för utveckling av ny vision för Alby friluftsområde. För 2015 är summan att investera 4 mkr.
För att underhålla fastigheterna är 3,5 mkr avsatta för 2015. Hur dessa ska användas beslutades i KFN 2015-06-08 (Dnr 2015/KFN 0065 71) och arbetena har i flera fall redan startat.

Ordförandeutlåtande
Projektet "Attraktiva Alby" går nu in i genomförandefasen på allvar. Som en snabbstart har redan discgolfbanan byggts ut och renoverats samt pulkabacken fräschats upp med banor för olika behov av fart. Nu är det dags att gå vidare med uppgraderingen av området. Under året har en spårutredning genomförts i syfte att bland annat föreslå förbättringar av spår och leder i området.
Utredningskostnaden är 300 000 kr. De resterande 3,7 mkr för detta år föreslår jag används enligt följande:
Förbättring av 4-km elljusspår 1 500 000
Modern belysning 4-km elljusspår 2 200 000
Ambitionen är att fatta beslut om 2016 års investeringar under Q1.

Bilagor
Spårutredning Alby mm hösten 2015.pdf

3 Revidering av delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2015/KFN 0096 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen ändrades senast 2013-09-23.
Delegationen till nämndordförande att fatta beslut om föreningsbidrag upp till 10 000 kronor behöver förtydligas att det även omfattar projektbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordningen.pdf
Delegationsordning KFN sept 2015 (3).pdf

4 Motion "Starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö"

Dnr 2015/KFN 0088 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen tas upp att personer med psykisk ohälsa ökar och att behoven av olika insatser för behandling, arbetsträning och rehabilitering blir större. Ett förslag är så kallad "grön rehabilitering". Det finns enligt motionen 23 platser i Sverige med hälsoträdgårdar som bedriver verksamhet för bl.a. personer med psykisk ohälsa. I Tyresö har "Tyresö Hälsoträdgård" bildats som en ekonomisk förening.
För att förverkliga denna verksamhetsidé behövs en plats för att bedriva köks- och hälsoträdgård. Man har uttryckt önskemål om att få använda en del av Albyområdet.
I motionen föreslås:
- Att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för ovannämnda verksamhet.

Ordförandeutlåtande
Motionen slår in öppna dörrar. Det företag som motionen pekar ut har sedan ganska lång tid en dialog med kommunen om en lämplig plats för sin verksamhet. Motionen pekar också ut Alby friluftsområde som ett lämpligt ställe att etablera verksamheten, men hela området är planlagt som allmän plats kan det således inte arrenderas ut.
Vad gäller Uddby Gård så står det den blivande arrendatorn fritt att hyra ut mark till andra aktörer så länge avtalet med kommunen i övrigt uppfylls.
Om kommunen har behov av bolagets tjänster är det något som övriga nämnder måste initiera och i så fall eventuellt upphandla. I övrigt hänvisar jag till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Motion om att starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

5 Ansökan om verksamhetsbidrag - Tyresö Föreningsråd

Dnr 2015/KFN 0101 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Föreningsråd tilldelas 10 000 kronor som verksamhetsbidrag för 2016.
Beskrivning av ärendet
Tyresö Föreningsråd ansöker om 15 000 kronor för utvecklings- och utbildningsaktiviteter till föreningar inom kommunen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Föreningsråd (TFR) finansieras dels med ett kommunbidrag, dels via medlemsavgifter från de anslutna föreningarna. TFR har inte i sin ansökan visat något som skulle motivera en ökning av bidraget med 50 %. Därför föreslår jag oförändrat bidrag för 2016.
Skulle det visa sig att TFR har idéer till aktiviteter som inte ryms inom den budget man har, är alltid TFR välkomna att ansöka om särskilt projektbidrag.

Bilagor
Ansökan om verksamhetsbidrag.pdf
Verksamhetsberättelse för Tyresö Föreningsråd 2014.pdf
Årsbokslut för verksamhetsår 2014 Tyresö Föreningsråd.pdf
Verksamhetsplan för Tyresö Föreningsråd.pdf

6 Projektbidrag - Tyresö stadsfest

Dnr 2015/KFN 0098 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Ansökan avslås.

Beskrivning av ärendet
MPC AB ansöker om ett evenemangsbidrag för att kunna göra en satsning på Tyresö med en egen stadsfest där invånare, företagare, föreningsliv och kommun ska känna en stolthet för evenemanget och det ska ges en naturlig möjlighet at trepresentera i hemmakommunen. Evenemanget ska jobba för en bred målgrupp såväl då det gäller ålder som intresse, viktigt att få med en helhet för allmänhet, näringsliv, samarbetspartners och artister.
MPC AB vill skapa en tradition där Tyresö för en egen, årligen återkommande stadsfest i augusti. Genom detta vet såväl tyresöbor som tidigare tyresöbor och turister när det är bäst att befinna sig i kommunen. I samband med Tyresö Stadsfest ska man ta chansen att visa upp sin kommun eller besöka city för att kunna kombinera nytta med nöje.
Evenemanget ska pågå under en weekend, från torsdag till lördag, och innehålla något för alla generationer och personligheter. Det ska ges något för alla där man träffas och blir underhållen. Det ska även finnas paketlösningar med underhållning och mat av högsta klass.

Ordförandeutlåtande
Förslaget att arrangera en stadsfest i Tyresö är en bra idé. Det naturliga med ett sådant evenemang vore att förlänga Tyresöfestivalen som blir allt mer etablerad för varje år som går.
Jag är dock mycket tveksam till att överlåta hela projektet till en extern eventbyrå. Skulle kommunen på sikt vilja arrangera en stadsfest är jag övertygad om att vi själva, kanske med en inhyrd projektledare, tillsammans med näringslivet skulle kunna sköta saken på egen hand. I så fall förordar jag ett initiativ från kommunstyrelsen som bygger just på en förlängning av Tyresöfestivalen.

Bilagor
Bidragsansökan - Tyresö Stadsfest 2016.pdf
Tyresö Stadsfest - Evenemangsbeskrivning & Partnerförslag.pdf

7 Utvärdering av profilfritids

Dnr 2013/KFN 0081 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Utvärderingen godkänns.
2. Utvärderingen skickas till kommunstyrelsen med förslag att anslå medel till nämnden vid kommande budgetkomplettering, så att verksamheten kan permanentas för de av nuvarande anordnare som önskar fortsätta.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i kommunplanen att minst en fritidsgård/ fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.
Medel avsattes för en tvåårsperiod med början hösten 2014.
Sex föreningar lämnade in ansökningar varav två samarbetade med varandra. De fyra profilfritidsen startade upp sin verksamhet hösten 2014.

Ordförandeutlåtande
När projektet Profilfritids startade höstterminen 2014 var syftet att tillskapa en ny, unik, omsorgsform som skulle ge barn och föräldrar ytterligare ett alternativ till inskriven omsorg under eftermiddagstid och under skolloven. Ett annat syfte var att ge föreningarna möjlighet att bredda sin verksamhet och underlätta personalpusslet.
Den utvärdering som nu är gjord visar att både barn, föräldrar och de anordnande föreningarna i stort sett är nöjda med verksamheten och vill fortsätta i en permanent verksamhet.
Min vision är att Tyresö på sikt ska kunna ha fler Profilfritids än idag, inte bara inom idrott utan även inom kultur såsom dans, bild eller teater. För att uppnå detta krävs en översyn av framförallt lokalfrågan. Både lokal att vistas i, men även möjligheter att ibland kunna få tillgång till andra kommunala lokaler såsom idrottshallar.
För att få tid med en ordentlig studie kring detta föreslår jag att de anordnare som deltar i projektet och vill fortsätta, i ett första steg ska få göra det med en löpande avtalsperiod om fyra läsår. Om det visar sig möjligt, och intresse finns hos även andra föreningar, är det min ambition att fler Profilfritids ska kunna starta hösten 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utvärdering av profilfritids.pdf

8 Ansökan om projektbidrag 2015

Dnr 2015/KFN 0100 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Ansökan avslås.

Beskrivning av ärendet
IF Friskis & Svettis i Tyresö ansöker om ett projektbidrag på 94 940 kronor för att slutföra att projekt riktat mot barn i kommunens skolor. Projektet i är en del av en riksomfattande satsning med namnet Alla Barnen. De ansökta medlen ska framförallt användas till arvode för projektledare.

Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
Eftersom det projekt som avses i ansökan sker på skoltid faller det inte inom ramen för nämndens ansvarsområde. Det är naturligtvis positivt när kommunens föreningsliv vill stimulera rörelseaktiviteter för våra skol- och förskolebarn, men eventuellt ekonomiskt stöd i detta fall ska i så fall sökas hos barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Ansökan, Friskis och Svettis.pdf
Komplettering ansökan.docx
Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen.pdf

9 Delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0099 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Damian Budyta har två idéer på kortfilmer som han vill göra. För att kunna genomföra sina kortfilmer har ansökt om bidrag för att kunna köpa in filmutrustning.
Bonza Ungdomsförening (en nystartad förening) som har arrangerar LAN varje termin för andra ungdomar i kommunen har ansökt om bidrag så att de kan betala löner och köpa in priser till tävlingarna.
Ordföranden har på delegation beslutat att ge Café Bonza 10 000 kronor för inköp av filmutrustning för utlåning till olika filmprojekt samt 10 000 kronor för ett LAN-arrangemang, ett samarbete med Addicon.

Bilagor
Ansökan om idépeng.html
Ansökan om idépeng, Damian Budyta.pdf
Tjänsteskrivelse, idépeng.pdf

10 Sammanträdesdatum kultur- och fritidsnämnden 2016

Dnr 2015/KFN 0097 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum 2016.

Måndagen den 25 januari
Måndagen den 22 februari
Måndagen den 21 mars
Måndagen den 25 april
Måndagen den 16 maj
Måndagen den 13 juni
Måndagen den 19 september
Måndagen den 17 oktober
Måndagen den 12 december

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN september 2015.xlsx
Uppdragslista KFN 151001.pdf

12 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret:
Redovisning av Promenadfestivalen

Bilagor
Utvärdering av Promenadfestivalen april 2015.pdf

§78 Nämndplan 2016

Dnr 2015/KFN 0089 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden för år 2016 antas.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budget.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budet.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Yttrande
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett skriftligt yttrande.

Ordförandeutlåtande
Två positiva nyheter inför 2016 är att verksamhetsområdet fritidsgårdar nu har integrerats även ekonomiskt i nämndens ansvarområde och att det för första gången sker en demografisk uppräkning av anslagen från kommunfullmäktige.
Förslaget till nämndplan för 2016 innehåller både utmanande mål och intressanta uppdrag. Jag vill särskilt lyfta fram uppdragen att undersöka möjligheten att arrangera en biblioteksvecka samt att uppföra en parkourpark.
Det ska även bli mycket intressant att ta del av den statistik som kommer fram via verktyget "aktivitetskort på nätet". Ett av de nya målen är att öka antal mottagare för den digitala informationen. En utveckling som ligger rätt i tiden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämndplan kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf
Nämndplan KFN 2016 beslutad i KFN 19 okt 2015.pdf

§79 Investeringar verksamhet Alby 2015

Dnr 2015/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förbättring av 4-km elljusspår enligt förslag i konsultrapporten.
2. Modern och miljövänlig belysning 4-km elljusspår.
3. Delsummorna sekretessbeläggs av upphandlingsskäl.

Beskrivning av ärendet
I kommunens investeringsprogram är det under fyra år avsatt medel för utveckling av ny vision för Alby friluftsområde. För 2015 är summan att investera 4 mkr.

För att underhålla fastigheterna är 3,5 mkr avsatta för 2015. Hur dessa ska användas beslutades i KFN 2015-06-08 (Dnr 2015/KFN 0065 71) och arbetena har i flera fall redan startat.

Ordförandeutlåtande
Projektet "Attraktiva Alby" går nu in i genomförandefasen på allvar. Som en snabbstart har redan discgolfbanan byggts ut och renoverats samt pulkabacken fräschats upp med banor för olika behov av fart. Nu är det dags att gå vidare med uppgraderingen av området. Under året har en spårutredning genomförts i syfte att bland annat föreslå förbättringar av spår och leder i området.
Utredningskostnaden är 300 000 kr. De resterande 3,7 mkr för detta år föreslår jag används enligt följande:
Förbättring av 4-km elljusspår
Modern belysning 4-km elljusspår
Ambitionen är att fatta beslut om 2016 års investeringar under Q1.

Bilagor
Spårutredning Alby mm hösten 2015.pdf

§80 Revidering av delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2015/KFN 0096 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen ändrades senast 2013-09-23.
Delegationen till nämndordförande att fatta beslut om föreningsbidrag upp till 10 000 kronor behöver förtydligas att det även omfattar projektbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordningen.pdf
Delegationsordning KFN sept 2015 (3).pdf

§81 Motion "Starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö"

Dnr 2015/KFN 0088 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Reservation
Karin Ljung (S) kommer in med en skriftlig reservation.

Rickard Ljung (MP) kommer in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen tas upp att personer med psykisk ohälsa ökar och att behoven av olika insatser för behandling, arbetsträning och rehabilitering blir större. Ett förslag är så kallad "grön rehabilitering". Det finns enligt motionen 23 platser i Sverige med hälsoträdgårdar som bedriver verksamhet för bl.a. personer med psykisk ohälsa. I Tyresö har "Tyresö Hälsoträdgård" bildats som en ekonomisk förening.
För att förverkliga denna verksamhetsidé behövs en plats för att bedriva köks- och hälsoträdgård. Man har uttryckt önskemål om att få använda en del av Albyområdet.

I motionen föreslås:
- Att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för ovannämnda verksamhet.

Ordförandeutlåtande
Motionen slår in öppna dörrar. Det företag som motionen pekar ut har sedan ganska lång tid en dialog med kommunen om en lämplig plats för sin verksamhet. Motionen pekar också ut Alby friluftsområde som ett lämpligt ställe att etablera verksamheten, men hela området är planlagt som allmän plats kan det således inte arrenderas ut.

Vad gäller Uddby Gård så står det den blivande arrendatorn fritt att hyra ut mark till andra aktörer så länge avtalet med kommunen i övrigt uppfylls.
Om kommunen har behov av bolagets tjänster är det något som övriga nämnder måste initiera och i så fall eventuellt upphandla. I övrigt hänvisar jag till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförende ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Motion om att starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

§82 Ansökan om verksamhetsbidrag - Tyresö Föreningsråd

Dnr 2015/KFN 0101 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Föreningsråd tilldelas 10 000 kronor som verksamhetsbidrag för 2016.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Föreningsråd ansöker om 15 000 kronor för utvecklings- och utbildningsaktiviteter till föreningar inom kommunen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Föreningsråd (TFR) finansieras dels med ett kommunbidrag, dels via medlemsavgifter från de anslutna föreningarna. TFR har inte i sin ansökan visat något som skulle motivera en ökning av bidraget med 50 %. Därför föreslår jag oförändrat bidrag för 2016.

Skulle det visa sig att TFR har idéer till aktiviteter som inte ryms inom den budget man har, är alltid TFR välkomna att ansöka om särskilt projektbidrag.

Bilagor
Ansökan om verksamhetsbidrag.pdf
Verksamhetsberättelse för Tyresö Föreningsråd 2014.pdf
Årsbokslut för verksamhetsår 2014 Tyresö Föreningsråd.pdf
Verksamhetsplan för Tyresö Föreningsråd.pdf
Balansräkning, Tyresö Föreningsråd.pdf

§83 Projektbidrag - Tyresö stadsfest

Dnr 2015/KFN 0098 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Ansökan avslås.

Beskrivning av ärendet
MPC AB ansöker om ett evenemangsbidrag för att kunna göra en satsning på Tyresö med en egen stadsfest där invånare, företagare, föreningsliv och kommun ska känna en stolthet för evenemanget och det ska ges en naturlig möjlighet at trepresentera i hemmakommunen. Evenemanget ska jobba för en bred målgrupp såväl då det gäller ålder som intresse, viktigt att få med en helhet för allmänhet, näringsliv, samarbetspartners och artister.

MPC AB vill skapa en tradition där Tyresö för en egen, årligen återkommande stadsfest i augusti. Genom detta vet såväl tyresöbor som tidigare tyresöbor och turister när det är bäst att befinna sig i kommunen. I samband med Tyresö Stadsfest ska man ta chansen att visa upp sin kommun eller besöka city för att kunna kombinera nytta med nöje.

Evenemanget ska pågå under en weekend, från torsdag till lördag, och innehålla något för alla generationer och personligheter. Det ska ges något för alla där man träffas och blir underhållen. Det ska även finnas paketlösningar med underhållning och mat av högsta klass.

Ordförandeutlåtande
Förslaget att arrangera en stadsfest i Tyresö är en bra idé. Det naturliga med ett sådant evenemang vore att förlänga Tyresöfestivalen som blir allt mer etablerad för varje år som går.

Jag är dock mycket tveksam till att överlåta hela projektet till en extern eventbyrå. Skulle kommunen på sikt vilja arrangera en stadsfest är jag övertygad om att vi själva, kanske med en inhyrd projektledare, tillsammans med näringslivet skulle kunna sköta saken på egen hand. I så fall förordar jag ett initiativ från kommunstyrelsen som bygger just på en förlängning av Tyresöfestivalen.

Bilagor
Bidragsansökan - Tyresö Stadsfest 2016.pdf
Tyresö Stadsfest - Evenemangsbeskrivning & Partnerförslag.pdf

§84 Utvärdering av profilfritids

Dnr 2013/KFN 0081 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Att medel anslås till kultur- och fritidsnämnden vid kommande budgetkomplettering, så att verksamheten kan permanentas för de av nuvarande anordnare som önskar fortsätta.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel så att verksamheten kan permanentas.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel så att verksamheten kan permanentas.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Utvärderingen godkänns.

Särskilt yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i kommunplanen att minst en fritidsgård/ fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av utförare i annan regi.

Medel avsattes för en tvåårsperiod med början hösten 2014.
Sex föreningar lämnade in ansökningar varav två samarbetade med varandra. De fyra profilfritidsen startade upp sin verksamhet hösten 2014.

Ordförandeutlåtande
När projektet Profilfritids startade höstterminen 2014 var syftet att tillskapa en ny, unik, omsorgsform som skulle ge barn och föräldrar ytterligare ett alternativ till inskriven omsorg under eftermiddagstid och under skolloven. Ett annat syfte var att ge föreningarna möjlighet att bredda sin verksamhet och underlätta personalpusslet.

Den utvärdering som nu är gjord visar att både barn, föräldrar och de anordnande föreningarna i stort sett är nöjda med verksamheten och vill fortsätta i en permanent verksamhet.

Min vision är att Tyresö på sikt ska kunna ha fler Profilfritids än idag, inte bara inom idrott utan även inom kultur såsom dans, bild eller teater. För att uppnå detta krävs en översyn av framförallt lokalfrågan. Både lokal att vistas i, men även möjligheter att ibland kunna få tillgång till andra kommunala lokaler såsom idrottshallar.

För att få tid med en ordentlig studie kring detta föreslår jag att de anordnare som deltar i projektet och vill fortsätta, i ett första steg ska få göra det med en löpande avtalsperiod om fyra läsår. Om det visar sig möjligt, och intresse finns hos även andra föreningar, är det min ambition att fler Profilfritids ska kunna starta hösten 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utvärdering av profilfritids.pdf
Bilaga 1 Avtal.pdf
Bilaga 2 enkät barnen.pdf
Bilaga 3 Enkät föräldrar.pdf

§85 Ansökan om projektbidrag 2015

Dnr 2015/KFN 0100 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Ansökan avslås.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation
Karin Ljung (S) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
IF Friskis & Svettis i Tyresö ansöker om ett projektbidrag på 94 940 kronor för att slutföra att projekt riktat mot barn i kommunens skolor. Projektet i är en del av en riksomfattande satsning med namnet Alla Barnen. De ansökta medlen ska framförallt användas till arvode för projektledare.

Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
Eftersom det projekt som avses i ansökan sker på skoltid faller det inte inom ramen för nämndens ansvarsområde. Det är naturligtvis positivt när kommunens föreningsliv vill stimulera rörelseaktiviteter för våra skol- och förskolebarn, men eventuellt ekonomiskt stöd i detta fall ska i så fall sökas hos barn- och utbildningsnämnden.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till projektet.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat avslå ansökan.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat avslå ansökan.

Bilagor
Ansökan, Friskis och Svettis.pdf
Komplettering ansökan.docx
Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen.pdf

§86 Delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0099 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Damian Budyta har två idéer på kortfilmer som han vill göra. För att kunna genomföra sina kortfilmer har ansökt om bidrag för att kunna köpa in filmutrustning.

Bonza Ungdomsförening (Addicon) som har arrangerar LAN varje termin för andra ungdomar i kommunen har ansökt om bidrag så att de kan betala löner och köpa in priser till tävlingarna.

Ordföranden har på delegation beslutat att ge Café Bonza 10 000 kronor för inköp av filmutrustning för utlåning till olika filmprojekt samt 10 000 kronor för ett LAN-arrangemang, ett samarbete med Addicon.

Bilagor
Ansökan om idépeng.html
Ansökan om idépeng, Damian Budyta.pdf
Tjänsteskrivelse, idépeng.pdf

§87 Sammanträdesdatum kultur- och fritidsnämnden 2016

Dnr 2015/KFN 0097 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum 2016.

Måndagen den 25 januari
Måndagen den 22 februari
Måndagen den 21 mars
Måndagen den 25 april
Måndagen den 23 maj
Måndagen den 13 juni
Måndagen den 19 september
Måndagen den 17 oktober
Måndagen den 12 december

Beslut/Protokollsutdrag
§87_prot_20151019.pdf (166 kb)

§88 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Muntlig lägesrapport om det aktuella flyktingläget.
- Muntlig lägesrapport om Uddbyarrendet.

Bilagor
Projektbidrag KFN september 2015.xlsx
Uppdragslista KFN 151001.pdf

§89 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret:
Redovisning av Promenadfestivalen

Bilagor
Utvärdering av Promenadfestivalen april 2015.pdf