Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-04-25

Sammanträde 2016-04-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information av den nya arrendatorn på Uddby gård, David Neveling.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för mars månad, se bilaga.

Bilagor
Ekonomirapport KFN mars 2016.pdf

3 Tyresöspelet 2016 - Projektansökan

Dnr 2016/KFN 0059 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Teaterförening beviljas en förlustgaranti om 71 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har sitt ursprung i Tyresöspelet. Sedan premiären 1985 har spelet uppförts under åtta säsonger. Avsikten har varit att skildra Tyresös historia från stormaktstiden till våra dagar.

Tyresö Teaterförening vill nu ta ett nytt grepp för att uppföra Tyresöspelet. Detta sker i samarbete med Tyresö Församling som visat ett positivt intresse och upplåter Bollmoradalens kyrka. Repetitioner har inletts under våren. Avsikten är att uppföra fyra föreställningar 14-16 oktober 2016.

Föreningens målsättning är att nå nya målgrupper, bland annat nyinflyttade, funktionshindrade barn och ungdomar samt nyanlända. Projektet präglas av delaktighet, möten över generationsgränserna och integration via kultur.
Trots ett betydande stöd från Tyresö Församling söker teaterföreningen nu ett kompletterande stöd på 71 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden för att kunna genomföra projektet.

Ordförandeutlåtande
Teaterföreningen tar ett nytt och intressant grepp i sitt samarbete med kyrkan. Ambitionen att bjuda in nyinflyttade och nyanlända Tyresöbor är också bra.
Jag hoppas att föreningen lyckas nå just dessa grupper så att de får del av kommunens historia på ett underhållande sätt.
Alliansen vill gärna stödja projektet men också uppmana föreningen att arbeta för ett bättre ekonomisk resultat. Därför föreslår vi en förlustgaranti istället för ett direkt bidrag. När föreningen redovisar resultatet vill vi också gärna få en redovisning av hur många i de ovan nämnda grupperna som faktiskt bevittnade föreställningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöspelet 2016.pdf
Ansökan om projektbidrag - Tyresö Teaterförening.pdf
Revisionsberättelse Teaterföreningen.pdf
Balansrapport prel. Teaterföreningen.pdf
Resultatrapport prel Teaterföreningen.pdf

4 Ansökan om ambulerande försäljning på badet vid Alby friluftsgård

Dnr 2016/KFN 0057 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- JobbVerket får utöka sin verksamhet att gälla även ambulerande försäljning vid Alby friluftsbad.

Beskrivning av ärendet
Till Fritidsavdelningen har från JobbVerket inkommit en ansökan om möjligheten till ambulerande försäljning vid badet på Alby friluftsgård. Fritidsavdelningen ser positivt på detta och förslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar förfrågan. Detta under förutsättning att JobbVerket söker de tillstånd som krävs av andra myndigheter och tillståndsavdelningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ambulerande försäljning Alby.pdf
Förfrågan om möjlighet till ambulerande försäljning på badet vid Alby friluftsgård.pdf
Komplettering till ansökan från JobbVerket.pdf

5 Gladiatorerna - ansökan om projektbidrag

Dnr 2016/KFN 0051 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Brännpunkten korpförening beviljas ett projektbidrag om 8 500 kronor.

Beskrivning av ärendet
Gladiatorerna har under många år varit en populär aktivitet för barn och ungdomar i Tyresö. Varje år på torsdagen under sportlovet kör Brännpunkten denna aktivitet.
Det görs en "hinderbana" med massa olika delar som kan ska ta sig förbi men i vägen står våra stora, starka gladiatorer som går det svårt för var och en att komma förbi. Det brukar komma ungefär 300 barn/ungdomar (4-12 år) varje år.

Bilagor
Ansökan Gladiatorerna.pdf

6 Sommarkafé i Skateparken 2016

Dnr 2016/KFN 0054 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 60 000 kronor avsätts från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 135.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2012 har Café Bonza sommartid haft ett kaféprojekt i anslutning till Skatepark 135. Genom att öppna ett enkelt kafé med utlåning av hjälmar och skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjdes säkerheten, trivseln och tillgängligheten i området. Den första sommaren bestod en stor del av budgeten av anläggningskostnader. Då detta nu finns på plats är utgifterna främst lönekostnader. Nytt för 2016 är ett samarbete med Stockholms sparkcykelförening som kommer hålla i workshops i den populära sporten. Syftet är att fler ungdomar inspireras till en aktiv fritid under skollovet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sommarcafé i skateparken.pdf

7 Tyresöfestivalen

Dnr 2016/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 35 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" avsätts till Tyresöfestivalen 2016.

Beskrivning av ärendet
Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 3 september 2016 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansiering sker genom att flera aktörer går in med större eller mindre belopp. Kommunens lokala företag har möjlighet att delta som utställare eller sponsorer. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöfestivalen 2016.pdf

8 Investeringsbeslut parkourpark

Dnr 2016/KFN 0060 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. 1 300 000 kronor investeras i en parkourpark i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Investeringen villkoras av att delfinansieringen från Stockholms Idrottsförbund beviljas.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har som ett särskilt nämnduppdrag (bilaga 1) att under 2016 utreda möjligheten till att anlägga en parkourpark i Tyresö kommun. Utredningen ska föreslå en placering och identifiera hur man kan locka olika personer (kön, ålder osv) till parken. Utredningen ska utföras i samarbete med parkourrörelsens företrädare.

Ordförandeutlåtande
I nämndplanen för 2016 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en parkourpark i anslutning till Skatepark 135.
Utredningen har nu utmynnat i ett förslag som både är mycket väl förankrat hos aktiva ungdomar och föreningar och dessutom ger möjlighet till en stor delfinansiering via Stockholms Idrottsförbunds anläggningsfond.
Uppförandet av Tyresö Parkourpark skulle på ett mycket positivt sätt komplettera den befintliga skateparken och även ligga i linje med kommunens utveckling av Wättingestråket som pågår inom Stadsbyggnadsförvaltningen.
Att parken dessutom, enligt företrädarna för föreningslivet, skulle bli "parkourens Mecka", förstärker bara bilden av Tyresö - Idrotts- och Kulturkommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivele, Parkourpark.pdf
Skissförslag Parkourpark.pdf
Förslag till utredningsuppdrag ang parkourpark i nämndplanen 2016.pdf

9 Studieförbundsbidrag 2015

Dnr 2016/KFN 0056 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013 § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, studieförbundsbidrag.pdf
Studieförbundsbidrag, bilaga 1.pdf

10 Delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens föregående sammanträde, 2016-03-21, noterades ett delegationsbeslut (Dnr 2016/KFN 0024 007) där Javier Esparza la Torre beviljades ett bidrag på 5 500 kronor för att kunna anmäla ett korplag i fotboll som ska bestå av ensamkommande (killar) på ett stödboende på Granängsringen och några svenska killar.

Detta initiativ har blivit så väl mottaget bland de ensamkommande att ca 25 stycken vill vara med. Det i sin tur betyder att antalet är för många för ett lag.
Ordförande har, efter dialog med Javier, på delegation beslutat om ett ytterligare bidrag på 4 000 kronor för att de ska kunna anmäla två lag. Sammanlagt utgår 9 500 kronor till detta projekt.

11 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomfört arrangemang:
Tyresökören, "Jubileums-show februari, beviljat belopp 38 000 kronor

Bilagor
Redovisning, Tyresökören.pdf

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Rundmars gård, muntlig lägesinformation

Bilagor
Projektbidrag KFN mars 2016.pdf
Uppdragslista KFN 160405.pdf

13 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen
Integrering av arbetet med tillgänglighetsplan i styrprocessen - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 160316 § 39

Söders SOL
Två ansökningar har inkommit från orienteringsklubben Söders SOL.
Ärendena tillhör inte utvecklingsförvaltningen, beslut har tagits på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-03-16 §39.pdf
Ansökan om att får arrangera en distriktstävling i orientering.pdf
Ansökan till tillstånd att få arrangera en mindre ungdomstävling i orientering.pdf

§27 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information av den nya arrendatorn på Uddby gård, David Neveling.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20160425.pdf (163 kb)

§28 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för mars månad, se bilaga.

Bilagor
Ekonomirapport KFN mars 2016.pdf

§29 Tyresöspelet 2016 - Projektansökan

Dnr 2016/KFN 0059 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Teaterförening beviljas en förlustgaranti om 71 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har sitt ursprung i Tyresöspelet. Sedan premiären 1985 har spelet uppförts under åtta säsonger. Avsikten har varit att skildra Tyresös historia från stormaktstiden till våra dagar.

Tyresö Teaterförening vill nu ta ett nytt grepp för att uppföra Tyresöspelet. Detta sker i samarbete med Tyresö Församling som visat ett positivt intresse och upplåter Bollmoradalens kyrka. Repetitioner har inletts under våren. Avsikten är att uppföra fyra föreställningar 14-16 oktober 2016.

Föreningens målsättning är att nå nya målgrupper, bland annat nyinflyttade, funktionshindrade barn och ungdomar samt nyanlända. Projektet präglas av delaktighet, möten över generationsgränserna och integration via kultur.
Trots ett betydande stöd från Tyresö Församling söker teaterföreningen nu ett kompletterande stöd på 71 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden för att kunna genomföra projektet.

Ordförandeutlåtande
Teaterföreningen tar ett nytt och intressant grepp i sitt samarbete med kyrkan. Ambitionen att bjuda in nyinflyttade och nyanlända Tyresöbor är också bra.
Jag hoppas att föreningen lyckas nå just dessa grupper så att de får del av kommunens historia på ett underhållande sätt.
Alliansen vill gärna stödja projektet men också uppmana föreningen att arbeta för ett bättre ekonomisk resultat. Därför föreslår vi en förlustgaranti istället för ett direkt bidrag. När föreningen redovisar resultatet vill vi också gärna få en redovisning av hur många i de ovan nämnda grupperna som faktiskt bevittnade föreställningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöspelet 2016.pdf
Ansökan om projektbidrag - Tyresö Teaterförening.pdf
Revisionsberättelse Teaterföreningen.pdf
Balansrapport prel. Teaterföreningen.pdf
Resultatrapport prel Teaterföreningen.pdf

§30 Ansökan om ambulerande försäljning på badet vid Alby friluftsgård

Dnr 2016/KFN 0057 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- JobbVerket får utöka sin verksamhet att gälla även ambulerande försäljning vid Alby friluftsbad.

Beskrivning av ärendet
Till Fritidsavdelningen har från JobbVerket inkommit en ansökan om möjligheten till ambulerande försäljning vid badet på Alby friluftsgård. Fritidsavdelningen ser positivt på detta och förslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar förfrågan. Detta under förutsättning att JobbVerket söker de tillstånd som krävs av andra myndigheter och tillståndsavdelningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ambulerande försäljning Alby.pdf
Förfrågan om möjlighet till ambulerande försäljning på badet vid Alby friluftsgård.pdf
Komplettering till ansökan från JobbVerket.pdf

§31 Gladiatorerna - ansökan om projektbidrag

Dnr 2016/KFN 0051 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Brännpunkten korpförening beviljas ett projektbidrag om 8 500 kronor.

Beskrivning av ärendet
Gladiatorerna har under många år varit en populär aktivitet för barn och ungdomar i Tyresö. Varje år på torsdagen under sportlovet kör Brännpunkten denna aktivitet.
Det görs en "hinderbana" med massa olika delar som kan ska ta sig förbi men i vägen står våra stora, starka gladiatorer som går det svårt för var och en att komma förbi. Det brukar komma ungefär 300 barn/ungdomar (4-12 år) varje år.

Bilagor
Ansökan Gladiatorerna.pdf

§32 Sommarkafé i Skateparken 2016

Dnr 2016/KFN 0054 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 60 000 kronor avsätts från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 135.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2012 har Café Bonza sommartid haft ett kaféprojekt i anslutning till Skatepark 135. Genom att öppna ett enkelt kafé med utlåning av hjälmar och skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjdes säkerheten, trivseln och tillgängligheten i området. Den första sommaren bestod en stor del av budgeten av anläggningskostnader. Då detta nu finns på plats är utgifterna främst lönekostnader. Nytt för 2016 är ett samarbete med Stockholms sparkcykelförening som kommer hålla i workshops i den populära sporten. Syftet är att fler ungdomar inspireras till en aktiv fritid under skollovet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sommarkafé i skateparken.pdf

§33 Tyresöfestivalen

Dnr 2016/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 35 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" avsätts till Tyresöfestivalen 2016.

Beskrivning av ärendet
Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 3 september 2016 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansiering sker genom att flera aktörer går in med större eller mindre belopp. Kommunens lokala företag har möjlighet att delta som utställare eller sponsorer. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöfestivalen 2016.pdf

§34 Investeringsbeslut parkourpark

Dnr 2016/KFN 0060 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. 1 300 000 kronor investeras i en parkourpark i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Investeringen villkoras av att delfinansieringen från Stockholms Idrottsförbund beviljas.

Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har som ett särskilt nämnduppdrag (bilaga 1) att under 2016 utreda möjligheten till att anlägga en parkourpark i Tyresö kommun. Utredningen ska föreslå en placering och identifiera hur man kan locka olika personer (kön, ålder osv) till parken. Utredningen ska utföras i samarbete med parkourrörelsens företrädare.

Yttrande
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
I nämndplanen för 2016 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en parkourpark i anslutning till Skatepark 135.
Utredningen har nu utmynnat i ett förslag som både är mycket väl förankrat hos aktiva ungdomar och föreningar och dessutom ger möjlighet till en stor delfinansiering via Stockholms Idrottsförbunds anläggningsfond.
Uppförandet av Tyresö Parkourpark skulle på ett mycket positivt sätt komplettera den befintliga skateparken och även ligga i linje med kommunens utveckling av Wättingestråket som pågår inom Stadsbyggnadsförvaltningen.
Att parken dessutom, enligt företrädarna för föreningslivet, skulle bli "parkourens Mecka", förstärker bara bilden av Tyresö - Idrotts- och Kulturkommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Parkourpark.pdf
Skissförslag Parkourpark.pdf
Förslag till utredningsuppdrag ang parkourpark i nämndplanen 2016.pdf

§35 Studieförbundsbidrag 2015

Dnr 2016/KFN 0056 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013 § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, studieförbundsbidrag.pdf
Studieförbundsbidrag, bilaga 1.pdf

§36 Delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens föregående sammanträde, 2016-03-21, noterades ett delegationsbeslut (Dnr 2016/KFN 0024 007) där Javier Esparza la Torre beviljades ett bidrag på 5 500 kronor för att kunna anmäla ett korplag i fotboll som ska bestå av ensamkommande (killar) på ett stödboende på Granängsringen och några svenska killar.

Detta initiativ har blivit så väl mottaget bland de ensamkommande att ca 25 stycken vill vara med. Det i sin tur betyder att antalet är för många för ett lag.
Ordförande har, efter dialog med Javier, på delegation beslutat om ett ytterligare bidrag på 4 000 kronor för att de ska kunna anmäla två lag. Sammanlagt utgår 9 500 kronor till detta projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20160425.pdf (164 kb)

§37 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomfört arrangemang:
- Tyresökören, "Jubileums-show februari, beviljat belopp 38 000 kronor

Bilagor
Redovisning, Tyresökören.pdf

§38 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista
- Rundmars gård, muntlig lägesinformation

Bilagor
Projektbidrag KFN mars 2016.pdf
Uppdragslista KFN 160405.pdf

§39 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen
Integrering av arbetet med tillgänglighetsplan i styrprocessen - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 160316 § 39

Söders SOL
Två ansökningar har inkommit från orienteringsklubben Söders SOL.
Ärendena tillhör inte utvecklingsförvaltningen, beslut har tagits på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-03-16 §39.pdf
Ansökan om att får arrangera en distriktstävling i orientering.pdf
Ansökan till tillstånd att få arrangera en mindre ungdomstävling i orientering.pdf