Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-09-19

Sammanträde 2016-09-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redogörelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig redogörelse av Inger Lundin, avdelningschef för kultur och fritidsgårdar, om sommarens aktiviteter.

2 Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport 2 med mål- och budgetuppföljning per 2016-08-31 samt prognos för helåret 2016 godkänns.
2. Biblioteket får i uppdrag att analysera besöksfrekvensen per månad, redovisa eventuella avvikelser mellan åren och komma med förslag till åtgärder för att öka antalet besök. Uppdraget ska redovisas vid nämndmötet 2016-10-17.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2 per augusti 2016.
Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf
Delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf

3 Ansökan om ett bidrag till ett integrationsprojekt - Tyresökören

Dnr 2016/KFN 0089 61

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresökören erhåller ett bidrag om 5 000 kronor ur kontot för bidrag till integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Tyresökören erbjuder nyanlända flyktingar som kommit till Tyresö att under en tid som två år terminsvis pröva på att sjunga i Tyresökören och eventuellt bli medlemmar. Syftet är att skapa engagemang och fritidssysselsättning för de nyanlända inom ett område där "språket" är internationellt. Stärka deras kontakter med svenskar och svensk kultur.

Eftersom kören är en vuxenkör vänder de sig till vuxna. Representanter från Tyresökören har varit på C3L och informerat om kören och bjudit in intresserade från olika Sfi-grupper.

Ordförandeutlåtande
Tyresökören vill erbjuda nyanlända, vuxna, flyktingar att prova på att sjunga i kören och eventuellt bli medlemmar. Ett ambitiöst och lovvärt projekt.
Föreningslivet bygger till stora delar på ideella insatser och jag anser därför inte att nämndens medel ska finansiera eventuellt förlorad arbetsförtjänst. Mitt förslag är därför att Tyresökören tilldelas 5 000 kronor för körledarens extra insatser. Skulle det efter första året visa sig att projektet lyckas rekrytera nya medlemmar ur målgruppen, kan jag tänka mig att nämnden då kan bidra till medlemsavgifterna i efterhand. Tyresökören får i så fall återkomma med en sådan ansökan.

Bilagor
Ansökan - Körsång för nyanlända, ett integrationsprojekt.docx.pdf

4 Ansökan om bidrag till seglarskola - Tyresö Skeppslag

Dnr 2016/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Ansökan avslås.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Skeppslag har ansökt om bidrag för att bedriva en seglarskola sommaren 2016.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Skeppslag ansöker retroaktivt om ett ospecificerat bidrag till seglarskolans löpande utgifter. Den budget som bifogats ansökan anger ett positivt resultat, utan bidrag från nämnden. Det är bra. Jag tar också för givet att föreningen ser till att få LOK-stöd för sina aktiviteter.

Min uppmaning till Tyresö Skeppslag är att i god tid innan nästa sommar återkomma med en ny ansökan där man anger hur mycket ett eventuellt bidrag kan sänka deltagaravgifterna och även ange hur många av deltagarna man räknar med ska vara Tyresöbor.

Bilagor
Ansökan Tyresö Skeppslag.docx
Budget Tyresöskeppslag seglarläger 2016.docx

5 Ansökan om bidrag för sommarverksamhet - Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet

Dnr 2016/KFN 0086 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Från anslaget för barn och ungdom med funktionsnedsättning bidrar nämnden med 12 900 kr (4 x 2800 kr + 1 x 1700 kr).

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet har ansökt om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.

Bilagor
Ansökan om lägerbidrag, Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet.pdf

6 Ansökan om bidrag - Tyresö Föreningsråd

Dnr 2016/KFN 0090 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 10 000 kronor avsätts som verksamhetsbidrag till Tyresö Föreningsråd för 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Föreningsråd ansöker om bidrag på 15 000 kronor för utvecklings- och utbildningsaktiviteter till föreningar inom kommunen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Föreningsråd (TFR) finansieras dels med ett kommunbidrag, dels via medlemsavgifter från de anslutna föreningarna. TFR har inte i sin ansökan visat något som skulle motivera en ökning av bidraget med 50 %. Därför föreslår jag oförändrat bidrag för 2017.

Skulle det visa sig att TFR har idéer till aktiviteter som inte ryms inom den budget man har, är alltid TFR välkomna att ansöka om särskilt projektbidrag. Exempelvis skulle jag extra mycket välkomna ansökningar rörande integration av nyanlända och hur föreningslivet kan attrahera fler flickor och kanske särskilt flickor med invandrarbakgrund.

Bilagor
Ansökan om bidrag, Tyresö Föreningsråd.pdf

7 Redovisning av Tyresö Kultur- och Idrottsgala 2016

Dnr 2015/KFN 0092 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisingen av Kultur- och idrottsgalan 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den 18 mars genomfördes för sjätte gången Tyresö Kultur- och Idrottsgala.

Bilagor
Redovisning av kultur- och idrottsgalan 2016.doc

8 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomförda arrangemang:
- Kören Mamsellerna, jazzkonsert, beviljat belopp 10 000 kronor
- Lions club Trollbäcken, Trollbäcksdagarna, beviljat belopp 8 000 kronor
- Tyresö Jazz och Blues Club, våren 2016, beviljat belopp 15 000 kronor
- Tyresö Trädgårdssällskap, föredrag, beviljat belopp 1 675 kronor

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag, Mamsellerna.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Lions Club Trollbäcken.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Jazz o Blues Club.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN augusti 2016.pdf
Uppdragslista KFN augusti 2016.pdf

10 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen:
Sponsringsavtal, Trollbäckens tennisklubb

Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 160823 § 115

Bilagor
Delegationsbeslut, sponsringsavtal med Trollbäckens tennisklubb.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 § 115.pdf

§55 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redogörelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig redogörelse av Inger Lundin, avdelningschef för kultur och fritidsgårdar, om sommarens aktiviteter.

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20160919.pdf (163 kb)

§56 Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Delårsrapport 2 med mål- och budgetuppföljning per 2016-08-31 samt prognos för helåret 2016 godkänns.
2. Biblioteket får i uppdrag att analysera besöksfrekvensen per månad, redovisa eventuella avvikelser mellan åren och komma med förslag till åtgärder för att öka antalet besök. Uppdraget ska redovisas vid nämndmötet 2016-10-17.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2 per augusti 2016.
Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.
Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf
Delårsrapport 2 kultur- och fritidsnämnden 2016.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20160919.pdf (150 kb)

§57 Ansökan om ett bidrag till ett integrationsprojekt - Tyresökören

Dnr 2016/KFN 0089 61

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresökören erhåller ett bidrag om 5 000 kronor ur kontot för bidrag till integrationsprojekt.

Reservation
Karin Ljung (S) kommer in med en skriftlig reservation.
Rickard Ljung (MP) kommer in med en skriftlig reservation.
Gunilla Andersson (V) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Tyresökören erbjuder nyanlända flyktingar som kommit till Tyresö att under en tid som två år terminsvis pröva på att sjunga i Tyresökören och eventuellt bli medlemmar. Syftet är att skapa engagemang och fritidssysselsättning för de nyanlända inom ett område där "språket" är internationellt. Stärka deras kontakter med svenskar och svensk kultur.

Eftersom kören är en vuxenkör vänder de sig till vuxna. Representanter från Tyresökören har varit på C3L och informerat om kören och bjudit in intresserade från olika Sfi-grupper.

Ordförandeutlåtande
Tyresökören vill erbjuda nyanlända, vuxna, flyktingar att prova på att sjunga i kören och eventuellt bli medlemmar. Ett ambitiöst och lovvärt projekt.
Föreningslivet bygger till stora delar på ideella insatser och jag anser därför inte att nämndens medel ska finansiera eventuellt förlorad arbetsförtjänst. Mitt förslag är därför att Tyresökören tilldelas 5 000 kronor för körledarens extra insatser. Skulle det efter första året visa sig att projektet lyckas rekrytera nya medlemmar ur målgruppen, kan jag tänka mig att nämnden då kan bidra till medlemsavgifterna i efterhand. Tyresökören får i så fall återkomma med en sådan ansökan.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar på att nämnden ska bidra med det sökta beloppet på 30 000 kronor.

Rickard Ljung (MP) stödjer Karin Ljungs (S) yrkande.
Gunilla Andersson (V) stödjer Karin Ljungs (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden avslagit yrkandena.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor
Ansökan - Körsång för nyanlända, ett integrationsprojekt.docx.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20160919.pdf (169 kb)

§58 Ansökan om bidrag till seglarskola - Tyresö Skeppslag

Dnr 2016/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Ansökan avslås.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Skeppslag har ansökt om bidrag för att bedriva en seglarskola sommaren 2016.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Skeppslag ansöker retroaktivt om ett ospecificerat bidrag till seglarskolans löpande utgifter. Den budget som bifogats ansökan anger ett positivt resultat, utan bidrag från nämnden. Det är bra. Jag tar också för givet att föreningen ser till att få LOK-stöd för sina aktiviteter.

Min uppmaning till Tyresö Skeppslag är att i god tid innan nästa sommar återkomma med en ny ansökan där man anger hur mycket ett eventuellt bidrag kan sänka deltagaravgifterna och även ange hur många av deltagarna man räknar med ska vara Tyresöbor.

Bilagor
Ansökan Tyresö Skeppslag.docx
Budget Tyresöskeppslag seglarläger 2016.docx

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20160919.pdf (164 kb)

§59 Ansökan om bidrag för sommarverksamhet - Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet

Dnr 2016/KFN 0086 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Från anslaget för barn och ungdom med funktionsnedsättning bidrar nämnden med 12 900 kr (4 x 2800 kr + 1 x 1700 kr).

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet har ansökt om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av allergi och astma.

Bilagor
Ansökan om lägerbidrag, Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20160919.pdf (163 kb)

§60 Ansökan om bidrag - Tyresö Föreningsråd

Dnr 2016/KFN 0090 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 10 000 kronor avsätts som verksamhetsbidrag till Tyresö Föreningsråd för 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Föreningsråd ansöker om bidrag på 15 000 kronor för utvecklings- och utbildningsaktiviteter till föreningar inom kommunen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Föreningsråd (TFR) finansieras dels med ett kommunbidrag, dels via medlemsavgifter från de anslutna föreningarna. TFR har inte i sin ansökan visat något som skulle motivera en ökning av bidraget med 50 %. Därför föreslår jag oförändrat bidrag för 2017.

Skulle det visa sig att TFR har idéer till aktiviteter som inte ryms inom den budget man har, är alltid TFR välkomna att ansöka om särskilt projektbidrag. Exempelvis skulle jag extra mycket välkomna ansökningar rörande integration av nyanlända och hur föreningslivet kan attrahera fler flickor och kanske särskilt flickor med invandrarbakgrund.

Bilagor
Ansökan om bidrag, Tyresö Föreningsråd.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20160919.pdf (164 kb)

§61 Redovisning av Tyresö Kultur- och Idrottsgala 2016

Dnr 2015/KFN 0092 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisingen av Kultur- och idrottsgalan 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den 18 mars genomfördes för sjätte gången Tyresö Kultur- och Idrottsgala.

Bilagor
Redovisning av kultur- och idrottsgalan 2016.doc

Beslut/Protokollsutdrag
§61_prot_20160919.pdf (163 kb)

§62 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomförda arrangemang:
- Kören Mamsellerna, jazzkonsert, beviljat belopp 10 000 kronor
- Lions club Trollbäcken, Trollbäcksdagarna, beviljat belopp 8 000 kronor
- Tyresö Jazz och Blues Club, våren 2016, beviljat belopp 15 000 kronor
- Tyresö Trädgårdssällskap, föredrag, beviljat belopp 1 675 kronor

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag, Mamsellerna.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Lions Club Trollbäcken.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Jazz o Blues Club.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20160919.pdf (164 kb)

§63 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Utvecklingsförvaltningens organisation
- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN augusti 2016.pdf
Uppdragslista KFN augusti 2016.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§63_prot_20160919.pdf (163 kb)

§64 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen:
Sponsringsavtal, Trollbäckens tennisklubb

Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 160823 § 115

Bilagor
Delegationsbeslut, sponsringsavtal med Trollbäckens tennisklubb.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 § 115.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§64_prot_20160919.pdf (185 kb)