Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-12-12

Sammanträde 2016-12-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Torbjörn Neiman, utvecklingschef inom idrott och kultur för kommunerna i Stockholms län kommer och informerar om det regionala utvecklingsprojektet som Tyresö deltar i.

2 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fritidskonsulenten Stefan Fridén informerar nämnden om det regelverk som ligger till grund för fördelning av bokningstider till föreningarna.

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport oktober månad 2016.

Bilagor
Ekonomiskrapport KFN okt.pdf

4 Kultur- och idrottsgalan 2017

Dnr 2016/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Projektbidrag på max 220 000 kr beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.

2. Jurygruppens sammansättning, 3 personer från alliansen, 3 personer från oppositionen samt 2 personer från Tyresö Föreningsråd godkänns.

3. Jurygruppen sammanträder onsdagen den 15 februari och onsdagen den 1 mars 2016.

Beskrivning av ärendet
Fredagen den 17 mars 2017 genomförs Tyresös sjunde Kultur- och idrottsgala.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Bilagor
Kultur- och idrottsgalan 2017 TJUT.pdf

5 Motion om naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KFN 0073 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja
naturliga och grundläggande behov genom att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym samt att genomlysa
behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser,
badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Det är bra att Miljöpartiet värnar om människors behov i samband med motion och friluftsliv. Som förvaltningen visar finns det tillgång till vatten och toalett vid en del av kommunens anläggningar. Jag delar däremot inte Miljöpartiets uppfattning att avsaknad av dessa faciliteter skulle hindra medborgare från att aktivera sig. Eftersom dessa aktiviteter i de allra flesta fall bygger på att man klär om och duschar i hemmet så är jag övertygad om att var och en är fullt kapabel att sköta sina egna behov.

Jag delar också förvaltningens uppfattning att den service vi idag tillhandahåller i form av vatten och toaletter håller en rimlig nivå, inte minst ur kostnadsperspektiv. Därför är det mitt förslag att avslå motionen.

Bilagor
Motion från MP - Ombesörj naturliga och grundläggande behov!.pdf
Yttrande, ombesörj naturliga och grundläggande behov.pdf

6 Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2016/KFN 0108 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat en motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman i Tyresö kommun. Motionärerna lyfter fram behovet av att barnkonventionens principer följs inom kommunens verksamheter.

Ordförandeutlåtande
Barn och unga är kultur- och fritidsnämndens högst prioriterade målgrupp i alla avseenden. Verksamhetens viktigaste fokus är att ge den målgruppen bästa möjliga förutsättningar till så låg kostnad som möjligt eller, som i de flesta fall, helt utan kostnad.

Både förvaltningen och jag har regelbunden kontakt med barn och unga för att inhämta deras åsikter om verksamheten.
Att inrätta en central funktion som barnombudsman skulle därför inte tillföra särskilt mycket för nämndens ansvarsområde. Därför är mitt förslag att avslå motionen.

Bilagor
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf
Motion Barnombudsman Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf
Motion barnombudsman, tjänsteskrivelse.pdf

7 Kulturbidrag våren 2017 - nämndbeslut

Dnr 2016/KFN 0106 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Nämnden beviljar sammanlagt 42 500 kronor enligt nedan:

- Kören Mamsellerna 12 000 kronor

- Tyresö Jazz & Blues Club 16 500 kronor

- Tyresökören 14 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2017 inkom ansökningar om kulturbidrag från sex föreningar. Det ansökta beloppet översteg 10 000 kronor från tre av dessa föreningar och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 49 100 kronor. Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor och lägre, beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Ärenden som överstigen 10 000 kronor (nämndbeslut):

Kören Mamsellerna ansöker om 15 600 kronor för en vårkonsert.

Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 16 500 kronor för att arrangera en fem konserter med levande musik under våren på Spis & Vin samt på Kvarnhjulet. Föreningens ungdomssatsning fortsätter med ett ungdomligt förband vid varje konsert. Föreningen firar 30-årsjubileum i år.

Tyresökören ansöker om 17 000 kronor för en vårkonsert med ett större klassiskt körverk, troligen Förklädd Gud

Bilagor
Kulturbidrag våren 2017 nämnd.pdf
Kören Mamsellerna Ansökan 161108-011-XT31.pdf
Tyresö jazz & Blues Club Ansökan 161108-011-CD93.pdf
Tyresökören Ansökan 2017.pdf

8 Kulturbidrag våren 2017 - delegationsbeslut

Dnr 2016/KFN 0105 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har enligt förvaltningens förslag på delegation beviljat

- Hantverksgårdens vänner 6 700 kronor

- Tyresö hembygdsförening 5 800 kronor

- Tyresö konstförening 7 500 kronor

Bilagor
Kulturbidrag våren 2017 delegation.pdf
Hantverksgårdens vänner Ansökan kulturbidrag 161108-011-ZS02.pdf
Hanverksgårdens Vänner Ansökan kulturbidrag 2 vår 2017.pdf
Tyresö hembygdsförening Ansökan 161108-011-OQ18.pdf
Tyresö konstförening Ansökan 1 2017.pdf
Tyresö konstförening Ansökan 2 2017.pdf

9 Revidering av bidragsregler

Dnr 2016/KFN 0107 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Texten i bidragsreglerna för kulturbidrag revideras enligt förslag, se kommentarer i bifogad pdf.

Beskrivning av ärendet
Två beslut i kultur- och fritidsnämndens medför att texten i bidragsreglerna måste revideras. Det ena beslutet, inskrivet i enhetsplanen för kulturens verksamhetsområde 2015, är att alla ansökningar om kulturbidrag från och med 2016 endast hanteras elektroniskt. Enligt ett annat beslut, beskrivet i kommunplanen för 2012-2014, anges att det kulturpolitiska programmet (KF 1997-11-06 §97) upphör som styrdokument.

Detta medför att texten i bidragsreglerna måste revideras gällande ansökningsförfarandet och hänvisningen till det kulturpolitiska programmet.

Bilagor
Revidering av bidragsregler TJSK.pdf
Reviderad text Bidragregler Kulturbidrag Tillämpning 2016-11- (3).pdf

10 Attestordning 2017

Dnr 2016/KFN 0109 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 reglemente för ekonomiska transaktioner. Enligt reglementet ska respektive nämnd utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.

För att skapa en rationell hantering föreslår Utvecklingsförvaltningen att förvaltningschefen ges delegation att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Attestordning KFN 2017.pdf
Befintlig delegationsordning KFN beslutad den 19 oktober 2015.pdf

11 Personuppgiftsombud

Dnr 2016/KFN 0110 008

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Annica Sterner, administratör i staben utses till personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Uppdraget gäller från och med den 13 december 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Personuppgiftsombud KFN, TJSK.pdf

12 Delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beviljat Tyresö Schackklubb ett bidrag på 6000 kronor till ett integrationsprojekt.

Ordförande har på delegation beviljat dans och kulturföreningen Make a difference ett bidrag på 10 000 kronor till en danstävling.

Bilagor
Tyresö Schackklubb-integrationsprojekt.pdf
Make a difference, kostnadskalkyl och ansökan.docx.pdf

13 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2016

Dnr 2016/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomförda arrangemang:

- Tyresö trädgårdssällskap, Den vintergröna oasen, beviljat belopp 3000 kronor.

Bilagor
Den vintergröna oasen.2016.10.18.pdf

14 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Uppdragslistan
- Projektbidrag
- Medarbetarenkäten
- Bidrag till kulturskolan från kulturrådet
- Förvaltningens organisation 2017
- Rekrytering av fritidschef

Bilagor
Organisationsförslag UTV 2017_individnivå.pdf
Projektbidrag KFN oktober 2016.pdf
UTV uppdrag från 16.11.29.pdf

§72 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Torbjörn Neiman, utvecklingschef inom idrott och kultur för kommunerna i Stockholms län kommer och informerar om det regionala utvecklingsprojektet som Tyresö deltar i.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20161212.pdf (111 kb)

§73 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fritidskonsulenten Stefan Fridén informerar nämnden om det regelverk som ligger till grund för fördelning av bokningstider till föreningarna.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20161212.pdf (165 kb)

§74 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport oktober månad 2016.

Bilagor
Ekonomiskrapport KFN okt.pdf

§75 Kultur- och idrottsgalan 2017

Dnr 2016/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut:

1. Projektbidrag på max 220 000 kr beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.

2. Jurygruppens sammansättning; Lilian Edberg (M), Thomas Sundblad (L), Dick Bengtsson (M), Gunilla Andersson (V), Rickard Ljung (MP), Niklas Wennergren (S). Utöver dessa tillkommer två personer från Tyresö Föreningsråd.

3. Jurygruppen sammanträder onsdagen den 15 februari och onsdagen den 1 mars 2016.

Beskrivning av ärendet
Fredagen den 17 mars 2017 genomförs Tyresös sjunde kultur- och idrottsgala.

Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och detta är ett sätt att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Bilagor
Kultur- och idrottsgalan 2017 TJUT.pdf

§76 Svar på motion om naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KFN 0073 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Karin Ljung (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Mikael Ordenius (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade, om hon haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP) och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov genom att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym samt att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Det är bra att Miljöpartiet värnar om människors behov i samband med motion och friluftsliv. Som förvaltningen visar finns det tillgång till vatten och toalett vid en del av kommunens anläggningar. Jag delar däremot inte Miljöpartiets uppfattning att avsaknad av dessa faciliteter skulle hindra medborgare från att aktivera sig. Eftersom dessa aktiviteter i de allra flesta fall bygger på att man klär om och duschar i hemmet så är jag övertygad om att var och en är fullt kapabel att sköta sina egna behov.
 
Jag delar också förvaltningens uppfattning att den service vi idag tillhandahåller i form av vatten och toaletter håller en rimlig nivå, inte minst ur kostnadsperspektiv. Därför är det mitt förslag att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Dick Bengtson (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen. Karin Ljung (S) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att-sats 1 ska bifallas.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 1 ska avslås.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå att-sats 1.
 
Ordföranden ställer frågan om att-sats 2 ska bifallas.
Ordföranden ställer frågan om att-sats 2 ska avslås.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå att-sats 2.

Bilagor
Motion från MP - Ombesörj naturliga och grundläggande behov!.pdf
Yttrande, ombesörj naturliga och grundläggande behov.pdf

§77 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2016/KFN 0108 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Karin Ljung (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Mikael Ordenius (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade, om hon haft rösträtt, yrkat bifall till motionen.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Rickard Ljung (MP) har lämnat en motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman i Tyresö kommun. Motionärerna lyfter fram behovet av att barnkonventionens principer följs inom kommunens verksamheter.

Ordförandeutlåtande
Barn och unga är kultur- och fritidsnämndens högst prioriterade målgrupp i alla avseenden. Verksamhetens viktigaste fokus är att ge den målgruppen bästa möjliga förutsättningar till så låg kostnad som möjligt eller, som i de flesta fall, helt utan kostnad.

Både förvaltningen och jag har regelbunden kontakt med barn och unga för att inhämta deras åsikter om verksamheten.
Att inrätta en central funktion som barnombudsman skulle därför inte tillföra särskilt mycket för nämndens ansvarsområde. Därför är mitt förslag att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Dick Bengtson (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bifalla motionen.
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill avslå motionen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf
Motion Barnombudsman Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf
Motion barnombudsman, tjänsteskrivelse.pdf

§78 Kulturbidrag våren 2017 - nämndbeslut

Dnr 2016/KFN 0106 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden beviljar sammanlagt 42 500 kronor enligt nedan:
 
- Kören Mamsellerna 12 000 kronor
 
- Tyresö Jazz & Blues Club 16 500 kronor

- Tyresökören 14 000 kronor

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2017 inkom ansökningar om kulturbidrag från sex föreningar. Det ansökta beloppet översteg 10 000 kronor från tre av dessa föreningar och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 49 100 kronor.
Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor och lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.
 
Ärenden som överstigen 10 000 kronor (nämndbeslut):
 
Kören Mamsellerna ansöker om 15 600 kronor för en vårkonsert.
 
Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 16 500 kronor för att arrangera en fem konserter med levande musik under våren på Spis & Vin samt på Kvarnhjulet. Föreningens ungdomssatsning fortsätter med ett ungdomligt förband vid varje konsert. Föreningen firar 30-årsjubileum i år.
 
Tyresökören ansöker om 17 000 kronor för en vårkonsert med ett större klassiskt körverk, troligen Förklädd Gud.
 
Bilagor
Kulturbidrag våren 2017  nämnd.pdf
Kören Mamsellerna Ansökan 161108-011-XT31.pdf
Tyresö jazz & Blues Club Ansökan 161108-011-CD93.pdf
Tyresökören Ansökan 2017.pdf

§79 Kulturbidrag våren 2017 - delegationsbeslut

Dnr 2016/KFN 0105 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden har enligt förvaltningens förslag på delegation beviljat
- Hantverksgårdens vänner 6 700 kronor
- Tyresö hembygdsförening 5 800 kronor
- Tyresö konstförening 7 500 kronor
 
Bilagor
Kulturbidrag våren 2017  delegation.pdf
Hantverksgårdens vänner Ansökan kulturbidrag 161108-011-ZS02.pdf
Hanverksgårdens Vänner Ansökan  kulturbidrag 2 vår 2017.pdf
Tyresö hembygdsförening Ansökan 161108-011-OQ18.pdf
Tyresö konstförening Ansökan 1 2017.pdf
Tyresö konstförening Ansökan 2 2017.pdf

§80 Revidering av bidragsregler

Dnr 2016/KFN 0107 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Texten i bidragsreglerna för kulturbidrag revideras enligt förslag, se kommentarer i bifogad pdf.

Särskilt yttrande
Karin Ljung (S) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Två beslut i kultur- och fritidsnämndens medför att texten i bidragsreglerna måste revideras. Det ena beslutet, inskrivet i enhetsplanen för kulturens verksamhetsområde 2015, är att alla ansökningar om kulturbidrag från och med 2016 endast hanteras elektroniskt. Enligt ett annat beslut, beskrivet i kommunplanen för 2012-2014, anges att det kulturpolitiska programmet (KF 1997-11-06 §97) upphör som styrdokument.

Detta medför att texten i bidragsreglerna måste revideras gällande ansökningsförfarandet och hänvisningen till det kulturpolitiska programmet.

Bilagor
Revidering av bidragsregler TJSK.pdf
Reviderad text Bidragregler Kulturbidrag Tillämpning 2016-11- (3).pdf

§81 Tillägg om beslutsattestanter i kultur-och fritidsnämndens delegationsorning

Dnr 2016/KFN 0109 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 reglemente för ekonomiska transaktioner. Enligt reglementet ska respektive nämnd utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.

För att skapa en rationell hantering föreslår Utvecklingsförvaltningen att förvaltningschefen ges delegation att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
§ 81 Tjänsteskrivelse, Tillägg om beslutsattestanter i kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf
Befintlig delegationsordning KFN beslutad den 19 oktober 2015.pdf

§82 Personuppgiftsombud

Dnr 2016/KFN 0110 008

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Annica Sterner, administratör i staben utses till personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Uppdraget gäller från och med den 13 december 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Personuppgiftsombud KFN, TJSK.pdf

§83 Delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/KFN 0024 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har på delegation beviljat Tyresö Schackklubb ett bidrag på 6000 kronor till ett integrationsprojekt.
 
Ordförande har på delegation beviljat dans och kulturföreningen Make a difference ett bidrag på 10 000 kronor till en danstävling.

Bilagor
Tyresö Schackklubb-integrationsprojekt.pdf
Make a difference, kostnadskalkyl och ansökan.docx.pdf

§84 Redovisning av genomförda kulturarrangemang hösten 2016

Dnr 2016/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av genomförda arrangemang:
- Tyresö trädgårdssällskap, Den vintergröna oasen, beviljat belopp 3000 kronor.

Bilagor
Den vintergröna oasen.2016.10.18.pdf

§85 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
 
- Uppdragslistan
- Projektbidrag
- Medarbetarenkäten
- Bidrag till kulturskolan från kulturrådet
- Förvaltningens organisation 2017
- Rekrytering av fritidschef

Bilagor
Organisationsförslag UTV 2017_individnivå.pdf
Projektbidrag KFN oktober 2016.pdf
UTV uppdrag från 16.11.29.pdf