Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Nämndsammanträde 2017-02-20

Nämndsammanträde 2017-02-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Presentation av brukarundersökningen

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en brukarundersökning för
föreningslivet i Tyresö. Undersökningen avser besvara hur föreningarna uppfattar
kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska
stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten.

Utvecklingsförvaltningen presenterar resultatet från brukarundersökningen för kultur-
och fritidsnämnden.

2 Verksamhetsberättelse 2016

Dnr 2017/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse 2016 för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och
fritidsgårdar med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet,
kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.
Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i
kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det
ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker
och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse 2016 för verksamhetsområde Bibliotek,
kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf
Verksamhetsberättelse. Verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och
fritidsgårdar.pdf

3 Justering av budgeten i nämndplanen 2017

Dnr 2016/KFN 0092 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Justeringen av budgeten i nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden
godkänns.
2. Information om utvecklingsförvaltningens organisation noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har omorganiserats från den 1 januari 2017. Tre avdelningar
inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har bildats, fritid och friluft,
kultur och bibliotek samt kulturskola och fritidsgårdar (se bilaga 3).

I nämndplanen som beslutades den 17 oktober 2016 redovisades en budget för 2017
uppdelad utifrån tidigare organisation bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar, sid 8-9.

Budget i bilaga 2 ersätter redovisningen i nämndplanen avseende budget per
avdelning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Justering av budgeten i nämndplan för 2017.pdf
Bilaga 2. Justeringen av budgeten i nämndplan 2017.pdf
Bilaga 3. Utvecklingsförvaltningens organisation 2017.pdf

4 Verksamhetsplaner 2017

Dnr 2017/KFN 0009 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas verksamhetsplaner fram inom
förvaltningarna. Planerna ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för
att nå målen. Planerna godkänns av förvaltningschefen och delges nämnden som
information.

Bilagor
Verksamhetsplan 2017. Fritid och friluft.pdf
Verksamhetsplan 2017. Kultur och Bibliotek.pdf
Verksamhetsplan 2017. Kulturskola och fritidsgårdar.pdf

5 Delegationsordningen

Dnr 2017/KFN 0010 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Ändring av delegationsordningen för kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden antas.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen ändrades senast den 19 oktober 2015.

I förslaget till ändring föreslås att avsnittet om arbetsgivarpolitik tas bort från kultur-
och fritidsnämndens delegationsordning. Kommunstyrelsen är personalorgan för
samtliga förvaltningar beträffande anställningsförhållanden och övriga arbetsrättsliga
frågor. Därför hänvisas till kommunstyrelsens delegationsordning gällande dessa
frågor.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2016 om att
delegationsordningen kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse
beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under kultur- och
fritidsnämnden. Detta förs in i delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ändring av delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delegationsordning KFN 2017.pdf

6 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2016

Dnr 2016/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2016 redovisas för nämnden.
- Tyresö Trädgårdsällskap. Köksträdgård för alla sinnen
- Tyresökören. Julkonsert
- Kultur i höstmörkret. Trådar i olika tekniker
- Hantverksgårdens vänner. Färgkomposition med vävgarner
- Tyresö hembygdsförening. Julmarknad på Ahlstorp
- Konstrundan Tyresö

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Hantverksgårdens vänner. Färgkomposition med
vävgarner.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Kultur i höstmörkret. Trådar i olika tekniker.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresökören, Julkonsert.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö Trädgårdsällskap köksträdgård för alla sinnen.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö hembygdsförening. Julmarknad på Ahlstorp.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö. Bilaga 1.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö. Bilaga 2.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö.pdf

7 Inställt arrangemang - Vårt behov av mat och magi

Dnr 2016/KFN 0029 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har på delegation beviljat Tyresö
Hembygdsförening 3 300 kronor för en föreläsning av Ebbe Schön på temat "Vårt
behov av mat och magi" under Kultur i höstmörkret (KFN 2016-06-12 §51).

Arrangemanget ställdes in på grund av sjukdom. Istället för att ansöka på nytt
planerar Tyresö Hembygdsförening att genomföra föreläsningen i sammarbete med
Kulturen den 14 mars 2017.

8 Tyresöspelet 2016 - Redovisning av projektbidrag

Dnr 2016/KFN 0059 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 25 april 2016 beviljade kultur- och fritidsnämnden Tyresö teaterförening en
förlustgaranti om 71 000 kronor för att genomföra Tyresö spelet 2016. I bifogade
bilagor redovisas projektet för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Tyresö Teaterförening Redovisning projektbidrag 2016.pdf
Redovisning av projektbidrag 2016 komplettering. Tyresö Teaterförening. Tyresöspelet
2016.pdf

9 Midsommarfirande i Tyresö Slottspark 2016 - Redovisning av projektbidrag

Dnr 2017/KFN 0004 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
23 maj 2016 beviljades Söders SOL ett projektbidrag på 45 000 kr för att genomföra
det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark även 2016. I bifogad bilaga
redovisas projektet för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av projektbidrag. Söders orientering. Midsommarfesten 2016.pdf

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden:

- Kommunfullmäktige 2016-12-15 §197 Revidering av kommunplanens anslag till
verksamhetsområden för 2017 (Finns på insyn http://insynsverige.se/tyreso-
kf/protokoll?date=2016-12-15)

- Kommunfullmäktige 2016-11-24 §186 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö
Bostäder 2017 (Finns på insyn http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2016-
11-24#record-186)

- Kommunstyrelsen 2016-12-06 §180 Anläggningsförsörjningsplan inom kultur och
fritidsnämndens verksamhetsområde (Finns på insyn http://insynsverige.se/tyreso-
ks/protokoll?date=2016-12-06)

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslista
- Projektbidrag
- Tyresöinitiativet
- Lägesrapport om Albyutvecklingen

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista.pdf
Projektbidrag KFN. Februari 2017.pdf
Information till nämnderna om Tyresöinitiativet.pdf

12 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning beslutad 2015-10-19 § 80, punkt D1, fattat beslut om att bevilja
7100 kronor till Bonza Ungdomsförening för en sexualupplysningsföreläsning med Olle
Waller.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Bonza ungdomsförening. Sexualupplysningsföreläsning.pdf
Delegationsbeslut. Sexualupplysningsföreläsning med Olle Waller.pdf

§1 Presentation av brukarundersökningen

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en brukarundersökning för föreningslivet i Tyresö. Undersökningen avser besvara hur föreningarna uppfattar kommunens service, anläggningarnas kvalitet och tillgänglighet samt det ekonomiska stödet till främst barn- och ungdomsverksamheten.
 
Utvecklingsförvaltningen presenterar resultatet från brukarundersökningen för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20170220.pdf (152 kb)

§2 Verksamhetsberättelse 2016

Dnr 2017/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse 2016 för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse 2016 för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf
Verksamhetsberättelse. Verksamhetsområde Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

§3 Justering av budgeten i nämndplanen 2017

Dnr 2016/KFN 0092 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Justeringen av budgeten i nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Information om utvecklingsförvaltningens organisation noteras.
 
Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslut 1 med hänvisning till egen budget.
Gunilla Andersson (V) deltar inte i beslut 1 med hänvisning till egen budget.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har omorganiserats från den 1 januari 2017. Tre avdelningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har bildats, fritid och friluft, kultur och bibliotek samt kulturskola och fritidsgårdar (se bilaga 3).
 
I nämndplanen som beslutades den 17 oktober 2016 redovisades en budget för 2017 uppdelad utifrån tidigare organisation bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar, sid 8-9.
 
Budget i bilaga 2 ersätter redovisningen i nämndplanen avseende budget per avdelning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Justering av budgeten i nämndplan för 2017.pdf
Bilaga 2. Justeringen av budgeten i nämndplan 2017.pdf
Bilaga 3. Utvecklingsförvaltningens organisation 2017.pdf

§4 Verksamhetsplaner 2017

Dnr 2017/KFN 0009 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas verksamhetsplaner fram inom förvaltningarna. Planerna ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna godkänns av förvaltningschefen och delges nämnden som information.

Bilagor
Verksamhetsplan 2017. Fritid och friluft.pdf
Verksamhetsplan 2017. Kultur och Bibliotek.pdf
Verksamhetsplan 2017. Kulturskola och fritidsgårdar.pdf

§5 Delegationsordningen

Dnr 2017/KFN 0010 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Ändring av delegationsordningen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden antas.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen ändrades senast den 19 oktober 2015.
 
I förslaget till ändring föreslås att avsnittet om arbetsgivarpolitik tas bort från kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Kommunstyrelsen är personalorgan för samtliga förvaltningar beträffande anställningsförhållanden och övriga arbetsrättsliga frågor. Därför hänvisas till kommunstyrelsens delegationsordning gällande dessa frågor.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2016 om att delegationsordningen kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under kultur- och fritidsnämnden. Detta förs in i delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ändring av delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delegationsordning KFN 2017.pdf

§6 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2016

Dnr 2016/KFN 0104 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2016 redovisas för nämnden.
- Tyresö Trädgårdsällskap. Köksträdgård för alla sinnen
- Tyresökören. Julkonsert
- Kultur i höstmörkret. Trådar i olika tekniker
- Hantverksgårdens vänner. Färgkomposition med vävgarner
- Tyresö hembygdsförening. Julmarknad på Ahlstorp
- Konstrundan Tyresö

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Hantverksgårdens vänner. Färgkomposition med vävgarner.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Kultur i höstmörkret. Trådar i olika tekniker.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresökören, Julkonsert.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö Trädgårdsällskap köksträdgård för alla sinnen.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö hembygdsförening. Julmarknad på Ahlstorp.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö. Bilaga 1.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö. Bilaga 2.pdf

§7 Inställt arrangemang - Vårt behov av mat och magi

Dnr 2016/KFN 0029 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har på delegation beviljat Tyresö Hembygdsförening  3 300 kronor för en föreläsning av Ebbe Schön på temat "Vårt behov av mat och magi" under Kultur i höstmörkret (KFN 2016-06-12 §51).
 
Arrangemanget ställdes in på grund av sjukdom. Istället för att ansöka på nytt planerar Tyresö Hembygdsförening att genomföra föreläsningen i sammarbete med Kulturen den 14 mars 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20170220.pdf (152 kb)

§8 Tyresöspelet 2016 - Redovisning av projektbidrag

Dnr 2016/KFN 0059 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 25 april 2016 beviljade kultur- och fritidsnämnden Tyresö teaterförening en förlustgaranti om 71 000 kronor för att genomföra Tyresö spelet 2016. I bifogade bilagor redovisas projektet för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Tyresö Teaterförening Redovisning projektbidrag 2016.pdf
Redovisning av projektbidrag 2016 komplettering. Tyresö Teaterförening. Tyresöspelet 2016.pdf

§9 Midsommarfirande i Tyresö Slottspark 2016 - Redovisning av projektbidrag

Dnr 2017/KFN 0004 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
23 maj 2016 beviljades Söders SOL ett projektbidrag på 45 000 kr för att genomföra det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark även 2016. I bifogad bilaga redovisas projektet för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av projektbidrag. Söders orientering. Midsommarfesten 2016.pdf

§10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunfullmäktige 2016-12-15 §197 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017 (Finns på insyn http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2016-12-15)
 
- Kommunfullmäktige 2016-11-24 §186 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2017 (Finns på insyn http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2016-11-24#record-186)
 
- Kommunstyrelsen 2016-12-06 §180 Anläggningsförsörjningsplan inom kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde (Finns på insyn http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2016-12-06)

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20170220.pdf (153 kb)

§11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Uppdragslista
- Projektbidrag
- Tyresöinitiativet
- Lägesrapport om Albyutvecklingen

Bilagor
Information till nämnderna om Tyresöinitiativet.pdf
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista.pdf
Projektbidrag KFN. Februari 2017.pdf

§12 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2015-10-19 § 80, punkt D1, fattat beslut om att bevilja 7100 kronor till Bonza Ungdomsförening för en sexualupplysningsföreläsning med Olle Waller.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Bonza ungdomsförening. Sexualupplysningsföreläsning.pdf
Delegationsbeslut. Sexualupplysningsföreläsning med Olle Waller.pdf