Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-06-12

Sammanträde 2017-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kumla herrgård

1 Svar på motion om träffpunkter för äldre *

Dnr 2017/KFN 0024 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningar för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Enligt motionen finns ett behov av mötesplatser i kommunen för äldre och man hänvisar till forskning som visar att den psykiska ohälsan bland äldre ökat kraftigt på senare tid. Motionen hänvisar till Tyresös grannkommun Haninge som har åtta stycken sådana träffpunkter.

Utvecklingsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Motion om träffpunkter för äldre.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om träffpunkt för äldre.pdf

2 Ordförandeuppdrag om aktiviteter för seniorer i Tyresö

Dnr 2017/KFN 0054 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- I samarbete med socialförvaltningen ges utvecklingsförvaltningen i uppdrag att inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Dick Bengtson (M), föreslår att utvecklingsförvaltningen, i samarbete med socialförvaltningen, får i uppdrag att inventera och presentera de aktiviteter som erbjuds för kommunens seniora medborgare enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
I den lokala debatten och i motioner kommer förslag på så kallade träffpunkter för seniorer (65+) där man kan träffas och på olika sätt aktivera sig. Debattörerna och motionärerna hävdar att Tyresö saknar mötesplatser för seniorer. I debatten förekommer också synpunkter på att det inte finns kostnadsfria aktiviteter för pensionärer.

Jag håller med om att det är viktigt för alla medborgare att, om man vill, ha ett utbud av olika aktiviteter att välja bland för att kunna leva det liv man vill, med vilka intressen man vill. I grunden är det dock min övertygelse att ansvaret för att som vuxen aktivera sig, oavsett om det gäller socialt eller fysiskt, ligger på den enskilde individen. Jag vet också att det finns ett brett och mångfacetterat utbud av aktiviteter att ta del av i Tyresö för den som vill. Vissa aktiviteter kostar en slant, andra är gratis. Jag kan dock ge debattörerna rätt i att de inte alltid är enkla att hitta.

Därför vill jag ge förvaltningen i uppdrag att inventera de aktiviteter som finns inom nämndens ansvarsområde för seniorer och även på ett åskådligt sätt presentera dem för att underlätta för den som söker. Eftersom jag vet att socialförvaltningen erbjuder vissa aktiviteter, så är ett samarbete över förvaltningsgränserna att föredra för att kunna ge en heltäckande bild.

Uppdraget ska redovisas för nämnden under hösten 2017 och ha formen av ett dokument som både kan skickas ut till enskilda medborgare, men även vara en grund för en tydligare information på kommunens hemsida.

3 Kulturbidrag för arrangemang under hösten 2017 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0041 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kulturbidrag om 64 000 kronor beviljas enligt nedan:

1. Konstrundan Tyresö beviljas 12 000 kronor för arrangemanget Konstrundan.
2. Lions club Trollbäcken beviljas 10 000 kronor för arrangemanget Familjekonsert i Trollbäckens kyrka.
3. Tyresö Jazz & blues club beviljas 20 000 kronor för att genomföra fem konserter med levande musik.
4. Tyresö Naturskyddsförening beviljas 12 000 kronor för arrangemanget Sagornas skog.
5. Tyresökören beviljas 10 000 kronor för arrangemanget Julkonsert.

Beskrivning av ärendet
Nio föreningar har lämnat in ansökningar om kulturbidrag för sammanlagt tio arrangemang som planeras äga rum under hösten 2017. För fem arrangemang översteg det ansökta beloppet 10 000 kronor och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 97 600 kronor.

Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

I detta ärende föreslås kultur- och fritidsnämnden bevilja sammanlagt 64 000 kronor i kulturbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag hösten 2017 nämnbeslut.docx
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017 nämndbeslut. Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Lions club Trollbäcken. Familjekonsert.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Tyresö Jazz och Blues Club. Fem konserter under hösten.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Tyresö naturskyddsförening. Sagornasskog.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Tyresökören. Julkonsert.pdf

4 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:

Tyresö hembygdsförening beviljas 4 400 kronor för arrangemanget Julmarknad.
Hantverksgårdens vänner beviljas 6 000 kronor för arrangemanget Ullens egenskaper.

Tyresö trädgårdssällskap beviljas 1 930 kronor för arrangemanget Trädgård - en lisa för själen.

Tyresö konstförening beviljas 4 150 kronor för arrangemanget Svensk modernism - André Lhote och hans elever.
Tyresö trädgårdsällskaps ansökan för arrangemanget Perenner från vår till höst avslås.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang hösten 2017.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Tyresö hembygdsförening. Julmarknad.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Hantverksgårdens vänner. Ullens egenskaper.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Tyresö hembygdsförening. Julmarknad.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Tyresö konstförening. Andre Lothe.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Tyresö trädgårdssällskap. Trädgård en lisa.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Tyresö trädgårdssällskap. Perenner från vår till höst..pdf

5 Tyresöinitiativ om snökanon i Alby friluftsområde

Dnr 2017/KFN 0044 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om snökanon i Alby friluftsområde genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att komplettera Alby friluftsområde med en snökanon. Förslagsställaren menar att en snökanon skulle säkra snötillgången på ängarna för längdskidåkning samt förse pulkbacken med snö. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och gärna tränar på egen hand, vilket är en mycket positiv utveckling. En konstsnöanläggning med tillhörande pistmaskin kostar ca 4 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer omfattande driftskostnader. Det är dessutom en fördel om det även finns en engagerad förening som använder skidanläggningen. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar att stödja verksamhet som tillvaratar årstidernas möjligheter. Det innebär att vi anlägger skidspår och skridskobanor när naturliga förutsättningar finns. Övrig tid finns exempelvis anlagda spår och utegym för egen träning samt Tyresta för naturupplevelser. Med hänvisning till detta och den stora investeringsvolym som redan finns i kommunen är mitt förslag att inte genomföra detta initiativ.

Bilagor
Tyresöinitiativ om snökanon i Alby friluftsområde.pdf

6 Tyresöinitiativ om utegym vid Amaryllisparken

Dnr 2017/KFN 0045 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om utegym vid Amaryllisparken samordnas med den övergripande planen för utrullning av utegym i kommunen.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ett utegym vid Amaryllisparken. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fyra utegym, tre stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår. Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare ett antal utegym som anläggs i anslutning till löpslingor/elljusspår eller idrottscentrum. En plan för var de nya utegymmen ska anläggas samt kostnader för investeringar och drift för utegymmen ska därför tas fram. Amaryllisparkens läge, utan direkt koppling till vare sig naturliga löpslingor eller övriga idrottsanläggningar, gör dock att ett utegym där, enligt min bedömning, inte kommer ifråga som en prioriterad plats för etablering.

Bilagor
Tyresöinitiativ om utegym vid Amaryllisparken.pdf

7 Tyresöinitiativ om utegym vid Ällmoraängen

Dnr 2017/KFN 0048 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om utegym vid Ällmoraängen samordnas med den övergripande planen för utrullning av utegym i kommunen.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ett utegym vid Ällmoraängen. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fyra utegym, tre stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår. Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare ett antal utegym som anläggs i anslutning till löpslingor/elljusspår eller idrottscentrum. En plan för var de nya utegymmen ska anläggas samt kostnader för investeringar och drift för utegymmen ska därför tas fram.

Bilagor
Tyresöinitiativ om utomhusgym på Ällmoraängen.pdf

8 Tyresöinitiativ om mötesplats Brevikshalvön

Dnr 2017/KFN 0049 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förlaget om mötesplats på Brevikshalvön samordnas och prioriteras i arbetet med den kommande övergripande planen för utveckling av Brevikshalvön.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga en mötesplats för yngre tonåringar och andra målgrupper vid Breviks skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Möjligheten för människor att ha tillgång till allmänna mötesplatser för samvaro, rekreation och bildning är en viktig del av samhällsplaneringen. Brevikshalvön har under de senaste decennierna ändrat karaktär genom förtätning viket fått inflyttning med många barnfamiljer och åretruntboende som följd. Breviks skola är en naturlig plats för en mötesplats på Brevik då det är den enda kommunägda fastigheten i området, men den hyrs ut till en extern aktör. Förslagsställarens upplägg med flexibelt nyttjande och ett varierat utbud är en bra beskrivning av en mötesplats av det här slaget. Förslaget är mycket omfattande och innehåller ett flertal olika delar som måste värderas i ett större sammanhang. Det finns ett uppenbart behov av ett helhetsgrepp för utvecklingsåtgärder för Brevikshalvön där dessa förslag tillsammans med bland annat översiktsplanens intentioner bör ingå.

Bilagor
Tyresöinitiativ om mötesplats Brevikshalvön.pdf

9 Tyresöinitiativ om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet för fritidsaktiviteter

Dnr 2017/KFN 0052 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet. Förslagsställaren föreslår att lokalerna ska byggas ut på ett sätt som gör det möjligt för kommunens föreningar att bedriva kulturevenemang och annan verksamhet där. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
I Tyresö finns lokaler som föreningar kan hyra, dels på Kvarnhjulet men även i kommunens skolor. Dessutom är Forellen vid Tyresö centrum och Tyresö gymnasiums aula möjlig att hyra för olika evenemang. På Kvarnhjulet finns möjlighet att boka lokaler i olika storlek, men en viss flexibilitet och framförhållning krävs. Skollokalerna är lättare att få tillgång till under kvällstid än under dagtid. En utbyggnad av Kvarnhjulet är inte aktuellt så länge det finns tider kvar att hyra. I den planering av Fornuddens nya skola som pågår har extra hänsyn tagits till föreningslivets behov av samlingslokaler vilket kommer att utöka utbudet i Trollbäcken.

Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer, vilket kan tillgodose en del av det behov av lokaler för evenemang som ett framtida expansivt Tyresö kan ha.

Bilagor
Tyresöinitiativ om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet för föreningsaktiviteter.pdf

10 Tyresöinitiativ om upprustning samt utökning av trädäcket vid Barnsjön

Dnr 2017/KFN 0050 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om upprustning och utökning av trädäcket vid Barnsjön genomförs inte.
2. Möjligheten att uppföra en fast grill ses över.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att upprusta och utöka trädäcket vid Barnsjön. Förslagsställaren föreslår även att man röjer och gör fler badplatser vid sjön. Dessutom föreslås en utveckling av samvarodelen med fler utemöbler och en fast grill. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Barnsjön är en av Tyresös många sjöar och är en av kommunens ca 10 utebad. En utveckling av badet vid Barnsjön med bland annat fast grill är ett mycket bra förslag som utvecklingsförvaltningen ska se över med ambitionen att genomföra. Att däremot anlägga ett trädäck och fler badplatser runt sjön kräver både en större investering och ett förstärkt underhåll, vilket inte är prioriterat i kommunens budget och framtida plan.

Bilagor
Tyresöinitiativ om upprustning samt utökning av trädäcket vid Barnsjön.pdf

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista juni.pdf
Projektbidrag KFN 2017.pdf

§37 Svar på motion om träffpunkter för äldre

Dnr 2017/KFN 0024 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Reservation
Karin Ljung (S) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande Socialdemokraternas räkning.
 
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) skulle ha reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningar för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Enligt motionen finns ett behov av mötesplatser i kommunen för äldre och man hänvisar till forskning som visar att den psykiska ohälsan bland äldre ökat kraftigt på senare tid. Motionen hänvisar till Tyresös grannkommun Haninge som har åtta stycken sådana träffpunkter.
 
Utvecklingsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen för de tjänstgörande Socialdemokraternas räkning.
 
Mikael Ordenius (MP) stödjer Karin Ljungs (S) yrkande om bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill avslå motionen.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bifalla motionen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

Bilagor
Motion om träffpunkter för äldre.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om träffpunkt för äldre.pdf

§38 Ordförandeuppdrag om aktiviteter för seniorer i Tyresö

Dnr 2017/KFN 0054 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- I samarbete med socialförvaltningen ges utvecklingsförvaltningen i uppdrag att inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Dick Bengtson (M), föreslår att utvecklingsförvaltningen, i samarbete med socialförvaltningen, får i uppdrag att inventera och presentera de aktiviteter som erbjuds för kommunens seniora medborgare enligt ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
I den lokala debatten och i motioner kommer förslag på så kallade träffpunkter för seniorer (65+) där man kan träffas och på olika sätt aktivera sig. Debattörerna och motionärerna hävdar att Tyresö saknar mötesplatser för seniorer. I debatten förekommer också synpunkter på att det inte finns kostnadsfria aktiviteter för pensionärer.
 
Jag håller med om att det är viktigt för alla medborgare att, om man vill, ha ett utbud av olika aktiviteter att välja bland för att kunna leva det liv man vill, med vilka intressen man vill. I grunden är det dock min övertygelse att ansvaret för att som vuxen aktivera sig, oavsett om det gäller socialt eller fysiskt, ligger på den enskilde individen. Jag vet också att det finns ett brett och mångfacetterat utbud av aktiviteter att ta del av i Tyresö för den som vill. Vissa aktiviteter kostar en slant, andra är gratis. Jag kan dock ge debattörerna rätt i att de inte alltid är enkla att hitta.
 
Därför vill jag ge förvaltningen i uppdrag att inventera de aktiviteter som finns inom nämndens ansvarsområde för seniorer och även på ett åskådligt sätt presentera dem för att underlätta för den som söker. Eftersom jag vet att socialförvaltningen erbjuder vissa aktiviteter, så är ett samarbete över förvaltningsgränserna att föredra för att kunna ge en heltäckande bild.
 
Uppdraget ska redovisas för nämnden under hösten 2017 och ha formen av ett dokument som både kan skickas ut till enskilda medborgare, men även vara en grund för en tydligare information på kommunens hemsida.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20170612.pdf (156 kb)

§39 Kulturbidrag för arrangemang under hösten 2017 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0041 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kulturbidrag om 64 000 kronor beviljas enligt nedan:
1. Konstrundan Tyresö beviljas 12 000 kronor för arrangemanget Konstrundan.
2. Lions club Trollbäcken beviljas 10 000 kronor för arrangemanget Familjekonsert i Trollbäckens kyrka.
3. Tyresö Jazz & blues club beviljas 20 000 kronor för att genomföra fem konserter med levande musik.
4. Tyresö Naturskyddsförening beviljas 12 000 kronor för arrangemanget Sagornas skog.
5. Tyresökören beviljas 10 000 kronor för arrangemanget Julkonsert.

Reservation
Karin Ljung (S) reserverar sig för de tjänstgörande Socialdemokraternas räkning mot beslut 1 om att bevilja Konstrundan Tyresö 12 000 kronor för arrangemanget Konstrundan, med hänvisning till sitt yrkande.
 
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig mot beslut 1 med hänvisning till Karin Ljungs (S) yrkande.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) skulle ha stöttat Karin Ljungs (S) yrkande om att bevilja Konstrundan Tyresö 21 000 kronor, om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Nio föreningar har lämnat in ansökningar om kulturbidrag för sammanlagt tio arrangemang som planeras äga rum under hösten 2017. För fem arrangemang översteg det ansökta beloppet 10 000 kronor och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 97 600 kronor.
 
Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.
 
I detta ärende föreslås kultur- och fritidsnämnden bevilja sammanlagt 64 000 kronor i kulturbidrag.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar att Konstrundan Tyresö beviljas 21 000 kronor i kulturbidrag för arrangemanget Konstrundan, för de tjänstgörande Socialdemokraternas räkning.
 
Mikael Ordenius (MP) stödjer Karin Ljungs (S) yrkande om att bevilja Konstrundan Tyresö 21 000 kronor.

Beslutsgång
1. Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bevilja Konstrundan Tyresö 12 000 kronor i kulturbidrag för arrangemanget Konstrundan.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bevilja Konstrundan Tyresö 21 000 kronor i kulturbidrag för arrangemanget Konstrundan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Konstrundan Tyresö 12 000 kronor i bidrag för arrangemanget Konstrundan.

2-5. Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bevilja kulturbidrag enligt förvaltningens förslag för beslutspunkterna 2-5 och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag hösten 2017 nämnbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017 nämndbeslut. Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Lions club Trollbäcken. Familjekonsert.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Tyresö Jazz och Blues Club. Fem konserter under hösten.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Tyresö naturskyddsförening. Sagornasskog.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, nämndbeslut. Tyresökören. Julkonsert.pdf

§40 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:
 
Tyresö hembygdsförening beviljas 4 400 kronor för arrangemanget Julmarknad.
Hantverksgårdens vänner beviljas 6 000 kronor för arrangemanget Ullens egenskaper.
Tyresö trädgårdssällskap beviljas 1 930 kronor för arrangemanget Trädgård - en lisa för själen.
Tyresö konstförening beviljas 4 150 kronor för arrangemanget Svensk modernism - André Lhote och hans elever.
Tyresö trädgårdsällskaps ansökan för arrangemanget Perenner från vår till höst avslås.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang hösten 2017.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut.  Tyresö hembygdsförening. Julmarknad.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut.  Hantverksgårdens vänner. Ullens egenskaper.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut.  Tyresö konstförening. Andre Lothe.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Tyresö trädgårdssällskap. Trädgård en lisa.pdf
Ansökan om kulturbidrag för hösten 2017, delegationsbeslut. Tyresö trädgårdssällskap. Perenner från vår till höst..pdf

§41 Tyresöinitiativ om snökanon i Alby friluftsområde

Dnr 2017/KFN 0044 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget om snökanon i Alby friluftsområde genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att komplettera Alby friluftsområde med en snökanon. Förslagsställaren menar att en snökanon skulle säkra snötillgången på ängarna för längdskidåkning samt förse pulkbacken med snö. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och gärna tränar på egen hand, vilket är en mycket positiv utveckling. En konstsnöanläggning med tillhörande pistmaskin kostar ca 4 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer omfattande driftskostnader. Det är dessutom en fördel om det även finns en engagerad förening som använder skidanläggningen.  Kultur- och fritidsnämnden prioriterar att stödja verksamhet som tillvaratar årstidernas möjligheter. Det innebär att vi anlägger skidspår och skridskobanor när naturliga förutsättningar finns. Övrig tid finns exempelvis anlagda spår och utegym för egen träning samt Tyresta för naturupplevelser. Med hänvisning till detta och den stora investeringsvolym som redan finns i kommunen är mitt förslag att inte genomföra detta initiativ.

Bilagor
Tyresöinitiativ om snökanon i Alby friluftsområde.pdf

§42 Tyresöinitiativ om utegym vid Amaryllisparken

Dnr 2017/KFN 0045 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget om utegym vid Amaryllisparken samordnas med den övergripande planen för utrullning av utegym i kommunen.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ett utegym vid Amaryllisparken. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fyra utegym, tre stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår.  Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare ett antal utegym som anläggs i anslutning till löpslingor/elljusspår eller idrottscentrum. En plan för var de nya utegymmen ska anläggas samt kostnader för investeringar och drift för utegymmen ska därför tas fram. Amaryllisparkens läge, utan direkt koppling till vare sig naturliga löpslingor eller övriga idrottsanläggningar, gör dock att ett utegym där, enligt min bedömning, inte kommer ifråga som en prioriterad plats för etablering.

Bilagor
Tyresöinitiativ om utegym vid Amaryllisparken.pdf

§43 Tyresöinitiativ om utegym vid Ällmoraängen

Dnr 2017/KFN 0048 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget om utegym vid Ällmoraängen samordnas med den övergripande planen för utrullning av utegym i kommunen.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ett utegym vid Ällmoraängen. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fyra utegym, tre stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår.  Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare ett antal utegym som anläggs i anslutning till löpslingor/elljusspår eller idrottscentrum. En plan för var de nya utegymmen ska anläggas samt kostnader för investeringar och drift för utegymmen ska därför tas fram.

Bilagor
Tyresöinitiativ om utomhusgym på Ällmoraängen.pdf

§44 Tyresöinitiativ om mötesplats Brevikshalvön

Dnr 2017/KFN 0049 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förlaget om mötesplats på Brevikshalvön samordnas och prioriteras i arbetet med den kommande övergripande planen för utveckling av Brevikshalvön.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga en mötesplats för yngre tonåringar och andra målgrupper vid Breviks skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Möjligheten för människor att ha tillgång till allmänna mötesplatser för samvaro, rekreation och bildning är en viktig del av samhällsplaneringen. Brevikshalvön har under de senaste decennierna ändrat karaktär genom förtätning viket fått inflyttning med många barnfamiljer och åretruntboende som följd. Breviks skola är en naturlig plats för en mötesplats på Brevik då det är den enda kommunägda fastigheten i området, men den hyrs ut till en extern aktör. Förslagsställarens upplägg med flexibelt nyttjande och ett varierat utbud är en bra beskrivning av en mötesplats av det här slaget.  Förslaget är mycket omfattande och innehåller ett flertal olika delar som måste värderas i ett större sammanhang. Det finns ett uppenbart behov av ett helhetsgrepp för utvecklingsåtgärder för Brevikshalvön där dessa förslag tillsammans med bland annat översiktsplanens intentioner bör ingå.

Bilagor
Tyresöinitiativ om mötesplats Brevikshalvön.pdf

§45 Tyresöinitiativ om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet för fritidsaktiviteter

Dnr 2017/KFN 0052 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet genomförs inte. 
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet. Förslagsställaren föreslår att lokalerna ska byggas ut på ett sätt som gör det möjligt för kommunens föreningar att bedriva kulturevenemang och annan verksamhet där. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
I Tyresö finns lokaler som föreningar kan hyra, dels på Kvarnhjulet men även i kommunens skolor. Dessutom är Forellen vid Tyresö centrum och Tyresö gymnasiums aula möjlig att hyra för olika evenemang. På Kvarnhjulet finns möjlighet att boka lokaler i olika storlek, men en viss flexibilitet och framförhållning krävs. Skollokalerna är lättare att få tillgång till under kvällstid än under dagtid. En utbyggnad av Kvarnhjulet är inte aktuellt så länge det finns tider kvar att hyra. I den planering av Fornuddens nya skola som pågår har extra hänsyn tagits till föreningslivets behov av samlingslokaler vilket kommer att utöka utbudet i Trollbäcken.
 
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer, vilket kan tillgodose en del av det behov av lokaler för evenemang som ett framtida expansivt Tyresö kan ha.

Bilagor
Tyresöinitiativ om att bygga ut lokalerna vid Kvarnhjulet för föreningsaktiviteter.pdf

§46 Tyresöinitiativ om upprustning samt utökning av trädäcket vid Barnsjön

Dnr 2017/KFN 0050 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget om upprustning och utökning av trädäcket vid Barnsjön genomförs inte.
2. Möjligheten att uppföra en fast grill ses över.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att upprusta och utöka trädäcket vid Barnsjön. Förslagsställaren föreslår även att man röjer och gör fler badplatser vid sjön. Dessutom föreslås en utveckling av samvarodelen med fler utemöbler och en fast grill. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Barnsjön är en av Tyresös många sjöar och är en av kommunens ca 10 utebad. En utveckling av badet vid Barnsjön med bland annat fast grill är ett mycket bra förslag som utvecklingsförvaltningen ska se över med ambitionen att genomföra. Att däremot anlägga ett trädäck och fler badplatser runt sjön kräver både en större investering och ett förstärkt underhåll, vilket inte är prioriterat i kommunens budget och framtida plan.

Bilagor
Tyresöinitiativ om upprustning samt utökning av trädäcket vid Barnsjön.pdf

§47 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista juni.pdf
Projektbidrag KFN 2017.pdf