Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Nämndsammanträde 2017-08-28

Nämndsammanträde 2017-08-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Information om ishallen vid Tyresövallen

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Fritidskonsulenten Stefan Fridén informerar kultur- och fritidsnämnden om det pågående arbetet med den nya ishallen vid Tyresövallen.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport juli KFN.pdf

3 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård *

Dnr 2017/KFN 0070 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala gård.

2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.

3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2016 - 2019 (bilaga 5) är 42 miljoner kronor avsatta till investering för upprustning av Fårdala Ridhus 2015 - 2016. Den 9 augusti 2017 remitterade kommunledningsutskottet ärendet om ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala Gård till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Utvecklingsförvaltningen har bearbetat ärendet och redogör för finansieringsförslaget i bilaga 2.

Investeringen kommer att genera en utökad hyra och ökad kostnad för el till utvecklingsförvaltningen med 3,3 miljoner kronor. Hyran kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden med ca 700 000 kronor från 2019 och ytterligare ca 2,6 miljoner kronor från 2020.

Hyresintäkter från Tyresö Ryttarförening kommer enbart marginellt sänka kultur- och fritidsnämndens hyreskostnader.

Bilagor
Bilaga 1 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse. Ombyggnad av stall nytt ridhus och maskinhall på Fårdala Gård KFN.pdf

4 Sommarverksamhet för barn med allergi och astma

Dnr 2017/KFN 0051 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Astma- och Allergiföreningen beviljas bidrag om 12 250 kr för lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö kommun (3 x 3500 kr + 1 x 1750 kr). Medlen tas från anslaget bidrag till personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för barn och ungdom med allergi och astma. Föreningen söker bidrag om 24 500 kronor för fyra av deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på ansökan utgår från en rekommendation från Kommunförbundet 2010. Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2015 gett Astma- och Allergiföreningen hälften av det rekommenderade beloppet. Förvaltningen föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå som tidigare, det vill säga totalt 12 250 kronor.

Bilagor
Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar från Astma- och Allergiföreningen.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för sommarverksamhet från Astma- och Allergiföreningen.pdf

5 Tyresöinitiativ om upprustning och utveckling av fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola

Dnr 2017/KFN 0059 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget bifalls och projekteringsarbetet startar snarast möjligt.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om upprustning och utveckling av fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Fotbollsplanen vid Breviks skola är en av kommunens ca 10 mindre grusplaner (5 - 7 spelsplan). I den strategiska anläggningsförsörjningsplanen står det att det är lämpligt att anlägga konstgräs på befintliga 7-spelsplaner med grusunderlag och att detta lämpligen kan utföras då konstgräset byts på någon av idrottsplatserna.

Eftersom Brevikshalvön idag helt saknar konstgräsplaner, och denna även skulle kunna användas av skolan under dagtid, föreslår jag att nämnden bifaller förslaget och att projekteringen startar för ett genomförande. Som underlag kommer i så fall det konstgräs som i dagarna byts ut på Trollbäckens IP återanvändas. En rimlig tidplan är att planen kan stå klar under våren 2018.

Bilagor
Tyresöinitiativet - Upprustning och utveckling av fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola.docx

6 Tyresöinitiativ om konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola

Dnr 2017/KFN 0060 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Upprustning av bollsplanen vid Hanvikens skola ska beaktas i kommande etableringsplan för konstgräs på kommunens mindre
grusplaner.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Bollsplanen vid Hanvikens skola är en av kommunens ca 10 mindre grusplaner (5 - 7 spelsplaner). I den strategiska anläggningsförsörjningsplanen står det att det är lämpligt att anlägga konstgräs på befintliga 7-spelsplaner med grusunderlag och att detta lämpligen kan utföras då konstgräset byts på någon av idrottsplatserna.

Eftersom behovet av konstgräsytor glädjande nog är fortsatt stort i Tyresö så kommer jag att initiera en plan där nämnden prioriterar i vilken ordning grusplanerna ska beläggas med konstgräs.

Bilagor
Tyresöinitiativet - Konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola.docx

7 Kulturbidrag för arrangemang under hösten 2017 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0041 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Finska Förening beviljas kulturbidrag om 20 000 kronor för finansieringen av en jubileumskonsert med Nina Åkerman.
2. Tyresö Finska Förening beviljas kulturbidrag om 10 000 kronor för finansieringen av kulturarrangemanget Sångarens testamente.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av Finlands 100-års jubileum har Tyresö Finska Förening lämnat in två ansökningar om kulturbidrag för arrangemang som planeras genomföras under hösten 2017:

1. För finansieringen av en jubileumskonsert med Nina Åkerman ansöker Tyresö Finska Förening om 20 000 kronor i kulturbidrag.
2. För finansieringen av kulturarrangemanget Sångarens testamente ansöker Tyresö Finska Förening om 10 000 kronor i kulturbidrag.

Då det totala beloppet som föreningen ansöker om uppgår till 30 000 kronor behandlas båda ansökningarna av kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ansökan om kulturbidrag. Tyresö Finska Förening. Jubileumskonsert med Nina Åkerman.pdf
Ansökan om kulturbidrag. Tyresö Finska förening. Sångarens testamente.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag. Tyresö Finska Förening nämndärende.pdf

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
Projektbidrag KFN augusti 2017.pdf
KFN uppdragslista augusti 2017.pdf

9 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2017

Dnr 2017/KFN 0032 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2017 redovisas för nämnden.
- Tyresö Jazz och blues club redovisar arrangemanget Jubileumsår.
- Tyresökören redovisar arrangemanget Vårkonsert.
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget Valborgsmässofirande.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö hembygdsförening. Valborgsmässofirande.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresökören. Vårkonsert.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö Jazz och blues club. Jubileumsår.pdf

10 Inställda arrangemang 2017 - Kören Mamsellernas vårkonsert

Dnr 2017/KFN 0040 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beviljade kören Mamsellerna 12 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra en vårkonsert under 2017. (KFN 2016-12-12 §78)

Kören Mamsellerna meddelar kultur- och fritidsnämnden att de drar tillbaka sin ansökan med hänvisning till att den planerade vårkonserten inte genomfördes i enlighet med den beviljade ansökan.

11 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter dialog med ansökanden har kultur- och fritidsnämndens ordförande, med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:

- Beviljat 10 000 kronor i idépeng för finansieringen av ett interaktivt konstprojekt under Tyresöfestivalen.

Bilagor
Ansökan om idépeng. Interaktivt konstprojekt.pdf
Delegationsbeslut om Idépeng. Konstprojekt under Tyresöfestivalen.pdf

§48 Information om ishallen vid Tyresövallen

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Fritidskonsulenten Stefan Fridén informerar kultur- och fritidsnämnden om det pågående arbetet med den nya ishallen vid Tyresövallen.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20170828.pdf (152 kb)

§49 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport juli KFN.pdf

§50 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2017/KFN 0070 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala gård.
 
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
 
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. 

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2016 - 2019 (bilaga 5) är 42 miljoner kronor avsatta till investering för upprustning av Fårdala Ridhus 2015 - 2016. Den 9 augusti 2017 remitterade kommunledningsutskottet ärendet om ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala Gård till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Utvecklingsförvaltningen har bearbetat ärendet och redogör för finansieringsförslaget i bilaga 2.
 
Investeringen kommer att genera en utökad hyra och ökad kostnad för el till utvecklingsförvaltningen med 3,3 miljoner kronor. Hyran kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden med ca 700 000 kronor från 2019 och ytterligare ca 2,6 miljoner kronor från 2020. Hyresintäkter från Tyresö Ryttarförening kommer enbart marginellt sänka kultur- och fritidsnämndens hyreskostnader.

Bilagor
Bilaga 1 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse. Ombyggnad av stall nytt ridhus och maskinhall på Fårdala Gård KFN.pdf

§51 Sommarverksamhet för barn med allergi och astma

Dnr 2017/KFN 0051 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Astma- och Allergiföreningen beviljas bidrag om 12 250 kr för lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö kommun (3 x 3500 kr + 1 x 1750 kr). Medlen tas från anslaget bidrag till personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för barn och ungdom med allergi och astma. Föreningen söker bidrag om 24 500 kronor för fyra av deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på ansökan utgår från en rekommendation från Kommunförbundet 2010. Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2015 gett Astma- och Allergiföreningen hälften av det rekommenderade beloppet. Förvaltningen föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå som tidigare, det vill säga totalt 12 250 kronor.

Bilagor
Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar från Astma- och Allergiföreningen.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för sommarverksamhet från Astma- och Allergiföreningen.pdf

§52 Tyresöinitiativ om upprustning och utveckling av fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola

Dnr 2017/KFN 0059 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget bifalls och projekteringsarbetet startar snarast möjligt.
 
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Reservation
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig med hänvisning till avsaknad av ekonomisk kalkyl.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om upprustning och utveckling av fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Fotbollsplanen vid Breviks skola är en av kommunens ca 10 mindre grusplaner (5 - 7 spelsplan). I den strategiska anläggningsförsörjningsplanen står det att det är lämpligt att anlägga konstgräs på befintliga 7-spelsplaner med grusunderlag och att detta lämpligen kan utföras då konstgräset byts på någon av idrottsplatserna.
 
Eftersom Brevikshalvön idag helt saknar konstgräsplaner, och denna även skulle kunna användas av skolan under dagtid, föreslår jag att nämnden bifaller förslaget och att projekteringen startar för ett genomförande. Som underlag kommer i så fall det konstgräs som i dagarna byts ut på Trollbäckens IP återanvändas. En rimlig tidplan är att planen kan stå klar under våren 2018.

Bilagor
Tyresöinitiativet - Upprustning och utveckling av fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola.pdf

§53 Tyresöinitiativ om konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola

Dnr 2017/KFN 0060 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Upprustning av bollplanen vid Hanvikens skola ska beaktas i kommande etableringsplan för konstgräs på kommunens mindre
grusplaner.
 
2. Etableringsplanen kompletteras med en miljökonsekvensanalys av konstgräs och granulat.
 
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Bollsplanen vid Hanvikens skola är en av kommunens ca 10 mindre grusplaner (5 - 7 spelsplaner). I den strategiska anläggningsförsörjningsplanen står det att det är lämpligt att anlägga konstgräs på befintliga 7-spelsplaner med grusunderlag och att detta lämpligen kan utföras då konstgräset byts på någon av idrottsplatserna.
Eftersom behovet av konstgräsytor glädjande nog är fortsatt stort i Tyresö så kommer jag att initiera en plan där nämnden prioriterar i vilken ordning grusplanerna ska beläggas med konstgräs.

Bilagor
Tyresöinitiativet - Konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola.pdf

§54 Kulturbidrag för arrangemang under hösten 2017 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0041 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Finska Förening beviljas kulturbidrag om 20 000 kronor för finansieringen av en jubileumskonsert med Nina Åkerman.
2. Tyresö Finska Förening beviljas kulturbidrag om 10 000 kronor för finansieringen av kulturarrangemanget Sångarens testamente.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av Finlands 100-års jubileum har Tyresö Finska Förening lämnat in två ansökningar om kulturbidrag för arrangemang som planeras genomföras under hösten 2017:

1. För finansieringen av en jubileumskonsert med Nina Åkerman ansöker Tyresö Finska Förening om 20 000 kronor i kulturbidrag.
2. För finansieringen av kulturarrangemanget Sångarens testamente ansöker Tyresö Finska Förening om 10 000 kronor i kulturbidrag.
 
Då det totala beloppet som föreningen ansöker om uppgår till 30 000 kronor behandlas båda ansökningarna av kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ansökan om kulturbidrag. Tyresö Finska Förening. Jubileumskonsert med Nina Åkerman.pdf
Ansökan om kulturbidrag. Tyresö Finska förening. Sångarens testamente.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag. Tyresö Finska Förening nämndärende.pdf

§55 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
Projektbidrag KFN augusti 2017.pdf
KFN uppdragslista augusti 2017.pdf

§56 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2017

Dnr 2017/KFN 0032 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2017 redovisas för nämnden.
- Tyresö Jazz och blues club redovisar arrangemanget Jubileumsår.
- Tyresökören redovisar arrangemanget Vårkonsert.
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget Valborgsmässofirande.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö hembygdsförening. Valborgsmässofirande.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresökören. Vårkonsert.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö Jazz och blues club. Jubileumsår.pdf

§57 Inställda arrangemang 2017 - Kören Mamsellernas vårkonsert

Dnr 2017/KFN 0040 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beviljade kören Mamsellerna 12 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra en vårkonsert under 2017. (KFN 2016-12-12 §78)

Kören Mamsellerna meddelar kultur- och fritidsnämnden att de drar tillbaka sin ansökan med hänvisning till att den planerade vårkonserten inte genomfördes i enlighet med den beviljade ansökan.

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20170828.pdf (152 kb)

§58 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter dialog med ansökanden har kultur- och fritidsnämndens ordförande, med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:
 
- Beviljat 10 000 kronor i idépeng för finansieringen av ett interaktivt konstprojekt under Tyresöfestivalen.

Bilagor
Ansökan om idépeng. Interaktivt konstprojekt.pdf
Delegationsbeslut om Idépeng. Konstprojekt under Tyresöfestivalen.pdf