Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Nämndsammanträde 2017-10-02

Nämndsammanträde 2017-10-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende - Fritidsgårdarnas brukarenkät

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inger Lundin (Avdelningschef för Kulturskola och fritidsgårdar) informerar kultur- och fritidsnämnden om resultatet från fritidsgårdarnas brukarenkät.

2 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2017/KFN 0033 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Delårsrapport 2 KFN.pdf
Tjänsteskrivelse. Delår 2 2017 KFN.pdf

3 Brännpunkten ansöker om projektbidrag för Höstlovskollo

Dnr 2017/KFN 0076 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Föreningen Brännpunkten beviljas ett projektbidrag om 25 000 kronor för Höstlovskollo 2017. Pengar tas från medel till nämndens förfogande. Förbrukade medel ska redovisas till utvecklingsförvaltningen senast den 1 december. Ej förbrukade medel ska återföras till kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Brännpunkten ansöker om 25 000 kronor till höstlovskollo i Bollmorahallen. Kollot ska pågå fem dagar i Bollmorahallen med 30 barn i två åldersgrupper. Förutom att ha aktiviteter i Bollmorahallen ska utflykter göras till naturen samt besök till simhall och bowlinghall. I kolloavgiften ingår förutom alla aktiviteter även lunch och mellanmål.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Höstlovskollo.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektbidrag till Höstlovskollo Brännpunkten.pdf

4 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2017/KFN 0043 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2018.
Alla sammanträden börjar klockan 18:30

19 februari
26 mars
23 april
21 maj
11 juni (målkonferens)
27 augusti
1 oktober
22 oktober
26 november

5 Kultur och idrottsgalan 2018

Dnr 2017/KFN 0072 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö kultur- och idrottsgala genomförs fredagen den 16 mars 2018.
2. Projektbidrag på max 210 000 kronor beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.
3. Jurygruppens sammansättning, bestående av tre representanter från alliansen och tre representanter från oppositionen, godkänns.
4. Jurygruppens sammanträdesdatum godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresös åttonde Kultur- och idrottsgala föreslås hållas den 16 mars 2018. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och idrottsgalan 2018.pdf

6 Redovisning av Kultur- och idrottsgalan 2017

Dnr 2016/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisingen av Kultur- och idrottsgalan 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresös sjunde Kultur- och idrottsgala redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av kultur- och idrottsgalan 2017.pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
KFN uppdrag oktober 2017.pdf
Projektbidrag KFN oktober 2017.pdf

8 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:
- Beviljat 7 600 kronor i idépeng för finansieringen av en workshop kring temat förnya gamla kläder.

Bilagor
Ansökan om idépeng. Workshop förnya kläder.pdf
Delegationsbeslut. Idépeng. Workshop förnya kläder.pdf

9 Inställda arrangemang 2017 - Tyresö Konstförenings föreläsning med Ulf Linde

Dnr 2017/KFN 0040 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beviljade Tyresö Konstförening 3 500 kronor i kulturbidrag för att genomföra en föreläsning med Ulf Linde. (KFN 2016-12-12 §79)

Tyresö Konstförening meddelar kultur- och fritidsnämnden att de drar tillbaka sin ansökan.

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2017-09-07 §82 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 (Finns på insyn https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-09-07).

§59 Informationsärende - Fritidsgårdarnas brukarenkät

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inger Lundin (Avdelningschef för Kulturskola och fritidsgårdar) informerar kultur- och fritidsnämnden om resultatet från fritidsgårdarnas brukarenkät.

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20171002.pdf (152 kb)

§60 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2017/KFN 0033 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
 
Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Yttrande
Karin Ljung (S) lämnar in ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delår 2 2017 KFN.pdf
Delårsrapport 2 KFN.pdf

§61 Brännpunkten ansöker om projektbidrag för Höstlovskollo

Dnr 2017/KFN 0076 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Föreningen Brännpunkten beviljas ett projektbidrag om 25 000 kronor för Höstlovskollo 2017. Pengar tas från medel till nämndens förfogande. Förbrukade medel ska redovisas till utvecklingsförvaltningen senast den 1 december. Ej förbrukade medel ska återföras till kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Brännpunkten ansöker om 25 000 kronor till höstlovskollo i Bollmorahallen. Kollot ska pågå fem dagar i Bollmorahallen med 30 barn i två åldersgrupper. Förutom att ha aktiviteter i Bollmorahallen ska utflykter göras till naturen samt besök till simhall och bowlinghall. I kolloavgiften ingår förutom alla aktiviteter även lunch och mellanmål.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Höstlovskollo.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektbidrag till Höstlovskollo Brännpunkten.pdf

§62 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2017/KFN 0043 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2018.
Alla sammanträden börjar klockan 18:30
 
19 februari
26 mars
23 april 
21 maj
11 juni (målkonferens)
27 augusti
1 oktober
22 oktober
26 november

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20171002.pdf (152 kb)

§63 Kultur och idrottsgalan 2018

Dnr 2017/KFN 0072 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö kultur- och idrottsgala genomförs fredagen den 16 mars 2018.
2. Projektbidrag på max 210 000 kronor beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.
3. Jurygruppens sammansättning, bestående av tre representanter från alliansen och tre representanter från oppositionen godkänns.
4. Jurygruppens sammanträdesdatum godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresös åttonde Kultur- och idrottsgala föreslås hållas den 16 mars 2018. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och idrottsgalan 2018.pdf

§64 Redovisning av Kultur- och idrottsgalan 2017

Dnr 2016/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisingen av Kultur- och idrottsgalan 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresös sjunde Kultur- och idrottsgala redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av kultur- och idrottsgalan 2017.pdf

§65 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Uppdragslista
- Projektbidrag

Bilagor
Projektbidrag KFN oktober 2017.pdf
KFN uppdrag oktober 2017.pdf

§66 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 § 5, punkt D1, fattat följande beslut:
- Beviljat 7 600 kronor i idépeng för finansieringen av en workshop kring temat förnya gamla kläder.

Bilagor
Ansökan om idépeng. Workshop förnya kläder.pdf
Delegationsbeslut. Idépeng. Workshop förnya kläder.pdf

§67 Inställda arrangemang 2017 - Tyresö Konstförenings föreläsning om Ulf Linde

Dnr 2017/KFN 0040 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beviljade Tyresö Konstförening 3 500 kronor i kulturbidrag för att genomföra en föreläsning om Ulf Linde. (KFN 2016-12-12 §79)
 
Tyresö Konstförening meddelar kultur- och fritidsnämnden att de drar tillbaka sin ansökan.

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20171002.pdf (152 kb)

§68 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2017-09-07 §82 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 (Finns på insyn https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-09-07).

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20171002.pdf (152 kb)