Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Nämndsammanträde 2017-11-06

Nämndsammanträde 2017-11-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende GDPR

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ebba Ljungdahl (jurist) och Helene Bergström (strateg) informerar kultur- och fritidsnämnden om den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport KFN september.pdf

3 Svar på remiss om Stockholms läns landstings förslag på kulturstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KFN 0086 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag på kulturstrategi för Stockholmsregionen inkom till Tyresö kommun 29 september 2017. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utarbeta ett svar på remissen.

Utvecklingsförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Förvaltningarnas bedömning är att strategin kan fungera som stöd för såväl lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden och processer som är aktuella och relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens nyantagna översiktsplan och riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin kopplats tydligt till RUFS 2050 och dess fyra målområden så att det blir en del av den regionala utvecklingen.

Bilagor
Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.pdf

4 Bokprojektet Tyresö under tusen år

Dnr 2017/KFN 0038 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kulturföreningen Tyresö tusen år beviljas ett projektbidrag om 408 500 kronor för att bekosta boken "Tyresö under tusen år". Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Harald Berg är författare och forskar om Tyresös historia, och arbetar nu med en bok om tiden fram till idag med arbetsnamnet "Tyresö under tusen år". Arbetet med boken kommer att pågå under tre år med planerad utgivning under 2019. Författaren har tidigare skrivit och medverkat till utgivningen av boken Brevikshalvön - i skuggan av en markis, som beviljades projektbidrag från Kultur- och fritidsnämnden.

Kulturföreningen Tyresö tusen år ansöker nu om ett projektbidrag om 408 500 kronor för att bekosta språkbearbetning av manus, ritning av kartor, bildrättigheter, redigering och tryckning av boken. Boken kommer att tryckas i 2000 exemplar. Intäkterna från försäljningen tillfaller Kulturenheten.

Utvecklingsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar ansökan.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Bokprojektet "Tyresö under tusen år".pdf
Tjänsteskrivelse. Projektbidragsansökan. Kulturföreningen Tyresö under tusen år.pdf

5 Tyresö ryttarförening ansöker om föreningsbidrag till inhyrd specialistkunskap

Dnr 2017/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö ryttarförening beviljas ett bidrag om 123 000 kronor från medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö ryttarförening har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag för att finansiera provisonen till den specialist som anlitades av föreningen under arbetet med en bidragsansökan till allmänna arvsfonden. Utvecklingsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Ryttarförening har i samband med planeringen av upprustning och tillgänglighetsanpassningen av Fårdala Ridskola ansökt om bidrag hos Allmänna Arvsfonden (AA). Som hjälp i arbetet med ansökan har föreningen, utan kommunens kännedom, anlitat en konsult som utfört arbetet mot provision på beviljade medel från AA.

I efterhand ansöker föreningen nu om bidrag för att finansiera konsultens arvode. Jag håller med förvaltningen som i sitt tjänsteutlåtande pekar på att en sådan ansökan ska ske innan arbetet startar och därför inte borde beviljas något bidrag.

Jag vet dock att föreningen i övrigt har lagt ner många timmar på att planera projektet som i slutändan kommer både föreningen och kommunen tillgodo. Därför föreslår jag ändå att, som en goodwillgest och absolut inte prejudicerande, föreningen beviljas ett bidrag motsvarande 25 % av den ansökta summan, 123 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om föreningsbidrag. Tyresö Ryttarförening för konsult.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Ryttarförenings ansökan om föreningsbidrag till inhyrd specialistkunskap.pdf

6 Brännpunkten ansöker om projektbidrag för Drive-in

Dnr 2017/KFN 0075 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Ansökan avslås.

Beskrivning av ärendet
Drive-in idrott vänder sig till unga mellan 13-20 år och är öppen även för personer som inte är medlemmar i föreningen Brännpunkten. Eftersom det lokala aktivitetsstödet endast utgår för de som är medlemmar i Brännpunkten behöver projektet extern finansiering för att kunna genomföras. Under 2016 och 2017 har Brännpunkten bedrivit Drive-in idrott för unga mellan 13-20 år. Nu önskar de fortsätta bedriva Drive-in idrott på fredag- och lördagkvällar och har därför ansökt om 62 000 kronor i projektbidrag. Bidraget avser gå till arvode för tre ledare samt marknadsföring.

Stockholmsidrotten har beviljat Brännpunkten 115 200 kronor i bidrag för att genomföra det Drive-in projekt som ansökan avser.

I och med bidraget från Stockholmsidrotten anser utvecklingsförvaltningen att projektet har en finansiering och att det därmed inte behövs ytterligare medel för att genomföra projektet under hösten 2017 och våren 2018. Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att ansökan avslås.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Drivein Bilaga.pdf
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Drivein.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektbidrag för Drive in-idrott.pdf

7 Utträde ur Sport Campus Sweden

Dnr 2017/KFN 0089 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö kommun går ur Sport Campus Sweden.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är sedan år 2008 medlem i Sport Campus Sweden. Tanken bakom Sport Campus Sweden är att underlätta för unga människor som vill satsa på en elitkarriär inom idrotten att samtidigt studera på högskolenivå.

Under åren har 14 tyresöbor tagit del av satsningen. Sammanlagt har 1 077 284 kronor betalats från Tyresö till Sport Campus. 2017 var avgiften 92 354 kr.

Utvecklingsförvaltningens bedömning är att alltför få tyresöbor tagit del av satsningen för att motivera ett fortsatt medlemskap. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar satsningar på barn och unga samt breddidrott. Målgruppen vuxna elitidrottare är inte prioriterade och utvecklingsförvaltningen föreslår därför att Tyresö lämnar Sport Campus Sweden vid årsskiftet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utträde ur Sport Campus Sweden.pdf

8 Komplettering av riktlinjer för profilfritids

Dnr 2016/KFN 0111 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förslaget till komplettering av riktlinjer för profilfritids antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna för profilfritids antogs i kultur- och fritidsnämnden den 23 maj 2016. Profilfritids startade som ett projekt, men har permanentats sedan hösten 2017. Avtal har ingåtts med tre anordnare, Tyresö FF, Hanvikens SK och Brännpunkten.

Riktlinjerna föreslås kompletteras med en punkt.
- Verksamheten ska bedrivas fri från religiös och partipolitisk påverkan.

Bilagor
Riktlinjer för anordnare av profilfritids.pdf
Tjänsteskrivelse. Komplettering av regelverk för profilfritids.pdf

9 Placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017/KFN 0085 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Placeringen av maskinhall och personalutrymmen fastställs enligt bilaga (sit.plan 3, 170924).

Beskrivning av ärendet
På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler för naturvårdsenheten i Alby samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akuta. Den 7 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden ska fastställa placeringen av den planerade maskinhallen och personalutrymmena på Alby friluftsgård.

Ärendet har beretts av utvecklingsförvaltningen som föreslår en placering av byggnaden enligt bilaga (sit.plan 3, 170924). Förslaget har framtagits i samråd med naturvårdsenheten (brukarna) samt stadsbyggnadsförvaltningen. Hänsyn har tagits till kulturvärden och möjliga framtida utnyttjande av byggnader i hela området.

En konsekvens av att placera byggnaden på nuvarande parkeringsplats är att antalet parkeringsplatser minskar. För att behålla det antal platser som finns idag kommer utvecklingsförvaltningen att undersöka om det går att utnyttja kvarvarande yta för fler bilar.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 §86.pdf
sit.plan 3 (170924).pdf
Tjänsteskrivelse. Placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf

10 Bollmorahallen byter namn till Forellhallen

Dnr 2017/KFN 0091 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Bollmorahallen byter från och med 2018-01-01 namn till Forellhallen.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har föreslagit att Bollmorahallen bör byta namn till Forellhallen från och med 2018-01-01.

Ordförandeförslag
I Norra Tyresö Centrum pågår sedan en tid en förnyelse som innebär att en helt ny stadsdel växer fram mellan Tyresö Centrum och motorvägen. Upp till 1000 bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform kommer att byggas som steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun att leva.

Bollmora Centrum bytte namn till Tyresö Centrum för många år sedan. I samband med att de nya gatorna i den nya stadsdelen fick sina namn bytte även Bollmora Torg namn till Forelltorget.

Nu är det hög tid att även Bollmorahallen får ta del av förnyelsen. Därför föreslår jag att Bollmorahallen från och med 2018-01-01 byter namn till Forellhallen.

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Rutiner för rapportering av uppdrag
- Uppdragslista
- Projektbidrag
- Bibliotekets öppettider

Bilagor
Projektbidrag KFN 2017 oktober.pdf
KFN uppdrag oktober.pdf

12 Redovisning av Tyresö Skeppslags seglarskola 2017

Dnr 2017/KFN 0017 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 20 mars 2017 beviljades Tyresö skeppslag bidrag om 7 000 kronor per vecka till seglarskola sommaren 2017. I bifogad bilaga redovisas seglarskolan för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av Seglarskola 2017. Tyresö Skeppslag.pdf

13 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 §5, punkt D1, fattat följande beslut:
- Beviljat Sörmlandsleden 8 000 kronor i verksamhets- och skötselbidrag för 2017. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

Utvecklingsförvaltningens chef Iréne Hededal har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 §5, punkt B1,
fattat beslut om att utse avdelning- och enhetschefer till beslutsattestanter.

Bilagor
Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag 2017. Föreningen Sörmlandsleden.pdf
Delegationsbeslut Sörmlandsleden.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf

14 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2017-09-13 §162 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2017-09-13)

- Kommunstyrelsen 2017-10-03 §174 Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2017-10-03)

15 Meddelanden 2017

Dnr 2017/KFN 0092 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens informeras om konstnärsförbundet Alliansens kampanj för Artotek (se bilaga).

Bilagor
Förslag till artotek i kommun och landsting.pdf

§69 Informationsärende GDPR

Dnr 2017/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ebba Ljungdahl (jurist) och Helene Bergström (strateg) informerar kultur- och fritidsnämnden om den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20171106.pdf (153 kb)

§70 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/KFN 0011 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport KFN september.pdf

§71 Svar på remiss om Stockholms läns landstings förslag på kulturstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KFN 0086 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag på kulturstrategi för Stockholmsregionen inkom till Tyresö kommun 29 september 2017. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utarbeta ett svar på remissen. 
 
Utvecklingsförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.
 
Förvaltningarnas bedömning är att strategin kan fungera som stöd för såväl lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden och processer som är aktuella och relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens nyantagna översiktsplan och riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin kopplats tydligt till RUFS 2050 och dess fyra målområden så att det blir en del av den regionala utvecklingen.
 
Bilagor
Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.pdf

§72 Bokprojektet Tyresö under tusen år

Dnr 2017/KFN 0038 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kulturföreningen Tyresö tusen år beviljas ett projektbidrag om 408 500 kronor för att bekosta boken "Tyresö under tusen år". Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Harald Berg är författare och forskar om Tyresös historia, och arbetar nu med en bok om tiden fram till idag med arbetsnamnet "Tyresö under tusen år". Arbetet med boken kommer att pågå under tre år med planerad utgivning under 2019. Författaren har tidigare skrivit och medverkat till utgivningen av boken Brevikshalvön - i skuggan av en markis, som beviljades projektbidrag från Kultur- och fritidsnämnden.
 
Kulturföreningen Tyresö tusen år ansöker nu om ett projektbidrag om 408 500 kronor för att bekosta språkbearbetning av manus, ritning av kartor, bildrättigheter, redigering och tryckning av boken. Boken kommer att tryckas i 2000 exemplar. Intäkterna från försäljningen tillfaller Kulturenheten.
 
Utvecklingsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar ansökan. 

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Bokprojektet "Tyresö under tusen år".pdf
Tjänsteskrivelse. Projektbidragsansökan. Kulturföreningen Tyresö under tusen år.pdf

§73 Tyresö ryttarförening ansöker om föreningsbidrag till inhyrd specialistkunskap

Dnr 2017/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö ryttarförening beviljas ett bidrag om 123 000 kronor från medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö ryttarförening har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag för att finansiera provisonen till den specialist som anlitades av föreningen under arbetet med en bidragsansökan till allmänna arvsfonden.

Utvecklingsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Ryttarförening har i samband med planeringen av upprustning och tillgänglighetsanpassningen av Fårdala Ridskola ansökt om bidrag hos Allmänna Arvsfonden (AA). Som hjälp i arbetet med ansökan har föreningen, utan kommunens kännedom, anlitat en konsult som utfört arbetet mot provision på beviljade medel från AA.

I efterhand ansöker föreningen nu om bidrag för att finansiera konsultens arvode. Jag håller med förvaltningen som i sitt tjänsteutlåtande pekar på att en sådan ansökan ska ske innan arbetet startar och därför inte borde beviljas något bidrag.

Jag vet dock att föreningen i övrigt har lagt ner många timmar på att planera projektet som i slutändan kommer både föreningen och kommunen tillgodo. Därför föreslår jag ändå att, som en goodwillgest och absolut inte prejudicerande, föreningen beviljas ett bidrag motsvarande 25 % av den ansökta summan, 123 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om föreningsbidrag. Tyresö Ryttarförening för konsult.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Ryttarförenings ansökan om föreningsbidrag till inhyrd specialistkunskap.pdf

§74 Brännpunkten ansöker om projektbidrag för Drive-in

Dnr 2017/KFN 0075 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Ansökan avslås

Beskrivning av ärendet
Drive-in idrott vänder sig till unga mellan 13-20 år och är öppen även för personer som inte är medlemmar i föreningen Brännpunkten. Eftersom det lokala aktivitetsstödet endast utgår för de som är medlemmar i Brännpunkten behöver projektet extern finansiering för att kunna genomföras. Under 2016 och 2017 har Brännpunkten bedrivit Drive-in idrott för unga mellan 13-20 år. Nu önskar de fortsätta bedriva Drive-in idrott på fredag- och lördagkvällar och har därför ansökt om 62 000 kronor i projektbidrag. Bidraget avser gå till arvode för tre ledare samt marknadsföring.
 
Stockholmsidrotten har beviljat Brännpunkten 115 200 kronor i bidrag för att genomföra det Drive-in projekt som ansökan avser.
 
I och med bidraget från Stockholmsidrotten anser utvecklingsförvaltningen att projektet har en finansiering och att det därmed inte behövs ytterligare medel för att genomföra projektet under hösten 2017 och våren 2018. Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att ansökan avslås.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Drivein.pdf
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Drivein Bilaga.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektbidrag för Drive in-idrott.pdf

§75 Utträde ur Sport Campus Sweden

Dnr 2017/KFN 0089 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö kommun går ur Sport Campus Sweden per 2017-12-31.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är sedan år 2008 medlem i Sport Campus Sweden. Tanken bakom Sport Campus Sweden är att underlätta för unga människor som vill satsa på en elitkarriär inom idrotten att samtidigt studera på högskolenivå.
 
Under åren har 14 tyresöbor tagit del av satsningen. Sammanlagt har 1 077 284 kronor betalats från Tyresö till Sport Campus. 2017 var avgiften 92 354 kr.
 
Utvecklingsförvaltningens bedömning är att alltför få tyresöbor tagit del av satsningen för att motivera ett fortsatt medlemskap. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar satsningar på barn och unga samt breddidrott. Målgruppen vuxna elitidrottare är inte prioriterade och utvecklingsförvaltningen föreslår därför att Tyresö lämnar Sport Campus Sweden vid årsskiftet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utträde ur Sport Campus Sweden.pdf

§76 Komplettering av riktlinjer för profilfritids

Dnr 2016/KFN 0111 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förslaget till komplettering av riktlinjer för profilfritids antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna för profilfritids antogs i kultur- och fritidsnämnden den 23 maj 2016. Profilfritids startade som ett projekt, men har permanentats sedan hösten 2017. Avtal har ingåtts med tre anordnare, Tyresö FF, Hanvikens SK och Brännpunkten.
 
Riktlinjerna föreslås kompletteras med en punkt.
- Verksamheten ska bedrivas fri från religiös och partipolitisk påverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Komplettering av regelverk för profilfritids.pdf
Riktlinjer för anordnare av profilfritids.pdf

§77 Placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017/KFN 0085 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Placeringen av maskinhall och personalutrymmen fastställs enligt bilaga (sit.plan 3, 170924).

Beskrivning av ärendet
På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler för naturvårdsenheten i Alby samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akuta. Den 7 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden ska fastställa placeringen av den planerade maskinhallen och personalutrymmena på Alby friluftsgård.
 
Ärendet har beretts av utvecklingsförvaltningen som föreslår en placering av byggnaden enligt bilaga (sit.plan 3, 170924). Förslaget har framtagits i samråd med naturvårdsenheten (brukarna) samt stadsbyggnadsförvaltningen. Hänsyn har tagits till kulturvärden och möjliga framtida utnyttjande av byggnader i hela området.
 
En konsekvens av att placera byggnaden på nuvarande parkeringsplats är att antalet parkeringsplatser minskar. För att behålla det antal platser som finns idag kommer utvecklingsförvaltningen att undersöka om det går att utnyttja kvarvarande yta för fler bilar.

Bilagor
Kommunfullmäktige 2017-09-07 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse. Placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
sit.plan 3 (170924).pdf

§78 Bollmorahallen byter namn till Forellhallen

Dnr 2017/KFN 0091 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Bollmorahallen byter från och med 2018-01-01 namn till Forellhallen

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har föreslagit att Bollmorahallen bör byta namn till Forellhallen från och med 2018-01-01.

Ordförandeförslag
I Norra Tyresö Centrum pågår sedan en tid en förnyelse som innebär att en helt ny stadsdel växer fram mellan Tyresö Centrum och motorvägen. Upp till 1000 bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform kommer att byggas som steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun att leva.
 
Bollmora Centrum bytte namn till Tyresö Centrum för många år sedan. I samband med att de nya gatorna i den nya stadsdelen fick sina namn bytte även Bollmora Torg namn till Forelltorget.
 
Nu är det hög tid att även Bollmorahallen får ta del av förnyelsen. Därför föreslår jag att Bollmorahallen från och med 2018-01-01 byter namn till Forellhallen.

Beslut/Protokollsutdrag
§78_prot_20171106.pdf (154 kb)

§79 Information från förvaltningschefen

Dnr 2017/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Rutiner för rapportering av uppdrag
- Uppdragslista
- Projektbidrag
- Bibliotekets öppettider

Bilagor
Projektbidrag KFN 2017 oktober.pdf
KFN uppdrag oktober.pdf

§80 Redovisning av Tyresö Skeppslags seglarskola 2017

Dnr 2017/KFN 0017 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den 20 mars 2017 beviljades Tyresö skeppslag bidrag om 7 000 kronor per vecka till seglarskola sommaren 2017. I bifogad bilaga redovisas seglarskolan för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Redovisning av Seglarskola 2017. Tyresö Skeppslag.pdf

§81 Delegationsbeslut 2017

Dnr 2017/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 §5, punkt D1, fattat följande beslut:
- Beviljat Sörmlandsleden 8 000 kronor i verksamhets- och skötselbidrag för 2017. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.  
 
Utvecklingsförvaltningens chef Iréne Hededal har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-02-20 §5, punkt B1,
fattat beslut om att utse avdelning- och enhetschefer till beslutsattestanter.

Bilagor
Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag 2017. Föreningen Sörmlandsleden.pdf
Delegationsbeslut Sörmlandsleden.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf

§82 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2017-09-13 §162 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2017-09-13)
 
- Kommunstyrelsen 2017-10-03 §174 Ishall och parkeringslösning vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2017-10-03)

Beslut/Protokollsutdrag
§82_prot_20171106.pdf (153 kb)

§83 Meddelanden 2017

Dnr 2017/KFN 0092 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens informeras om konstnärsförbundet Alliansens kampanj för Artotek (se bilaga).

Bilagor
Förslag till artotek i kommun och landsting.pdf