Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-04-23

Sammanträde 2018-04-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stefan Fridén (fritidskonsulent) informerar kultur- och fritidsnämnden om lokalt aktivitetsbidrag (LOK).

2 Ekonomiskrapport

Dnr 2018/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomiskrapport per mars 2018.pdf

3 Redovisning av inventeringen av Uddbysamlingen

Dnr 2016/KFN 0031 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektet att inventera och katalogisera föremålssamlingen på Uddby gård redovisas för kultur- och fritidsnämnden. Inventeringen genomfördes under vintern 2017/2018 av två projektanställda föremålsantikvarier. Inventeringen visade att samlingen innehåller 740 föremål med koppling till det svenska jordbruket under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första hälft. Merparten av föremålen har en direkt koppling till Uddby gård, Alby prästgård och till Tyresö.

Bilagor
Redovisning av inventering av föremålssamling på Uddby gård.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av inventering av Uddbysamlingen.pdf

4 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/KFN 0033 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde..pdf

5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

- Uppdragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

6 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat följande beslut:

- Beviljat Tyresö U-lands och fredsförening 9 000 kronor i projektbidrag för ett integrationsprojekt. Pengarna tas från medel för integrationsprojekt.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Tyresö U-lands och fredsförening. Integrationsprojekt.pdf
Delegationsbeslut. Tyresö u-lands och fredsförening (TUFF). Integrationsprojekt.pdf

7 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2018-03-22 § 22 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-03-22)

§31 Informationsärende

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stefan Fridén (fritidskonsulent) informerar kultur- och fritidsnämnden om lokalt aktivitetsbidrag (LOK).

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20180423.pdf (150 kb)

§32 Ekonomiskrapport 2018

Dnr 2018/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomiskrapport per mars 2018.pdf

§33 Redovisning av inventeringen av Uddbysamlingen

Dnr 2016/KFN 0031 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektet att inventera och katalogisera föremålssamlingen på Uddby gård redovisas för kultur- och fritidsnämnden. Inventeringen genomfördes under vintern 2017/2018 av två projektanställda föremålsantikvarier. Inventeringen visade att samlingen innehåller 740 föremål med koppling till det svenska jordbruket under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första hälft. Merparten av föremålen har en direkt koppling till Uddby gård, Alby prästgård och till Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av inventering av Uddbysamlingen.pdf
Redovisning av inventering av föremålssamling på Uddby gård.pdf

§34 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/KFN 0033 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde..pdf

§35 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Bidragslistan
 
- Uppdragslistan

Bilagor
KFN uppdrag.pdf
Bidragslista KFN 2018.pdf

§36 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat följande beslut:
 
- Beviljat Tyresö U-lands och fredsförening 9 000 kronor i projektbidrag för ett integrationsprojekt. Pengarna tas från medel för integrationsprojekt.

Bilagor
Delegationsbeslut. Tyresö u-lands och fredsförening (TUFF). Integrationsprojekt.pdf
Projektbidragsansökan. Tyresö U-lands och fredsförening. Integrationsprojekt.pdf

§37 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunfullmäktige 2018-03-22 § 22 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-03-22)

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20180423.pdf (150 kb)

§38 Nytt beslut om placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017/KFN 0085 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ny placering av maskinhall och personalutrymmen fastställs enligt skiss.
3. Beslutet ersätter kultur- och fritidsnämndens beslut 2017.11.06 § 77.

Beskrivning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 7 september 2017 ska placeringen av maskinhall och personalutrymmen fastställas av kultur- och fritidsnämnden. Ett beslut om placering av maskinhall och personalutrymmen togs av kultur- och fritidsnämnden den 6 november 2017.
 
Under projekteringen framkom argument för en annan placering. Det nya förslaget innebär att maskinhallen flyttas åtta meter norrut och att ut- och infarter av maskiner placeras på södra sidan istället för norra, samt att byggnaden kortas ned två meter mot infartsvägen. Det nya förslaget innebär att det går att undvika sprängning av berg vid den befintliga byggnaden och därmed även den förstärkning av byggnaden som skulle krävas vid sprängning. Dessutom undviks behovet av omfattande brandskyddsåtgärder mellan den befintliga byggnaden och den nya. Allt detta för att bespara projektet pengar. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om ny placering enligt skissen i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nytt beslut om placering av ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf