Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-08-27

Sammanträde 2018-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Ekonomiskrapport 2018

Dnr 2018/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden juli 2018.pdf

2 Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner

Dnr 2018/KFN 0025 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Motionens första attsats om att Tyresö kommun skyndsamt ska ta fram rutiner för att minska läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, anses besvarad.

2. Motionens andra attsats om att Tyresö kommun ska utreda omfattningen av läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, samt planerade nya anläggningar, anses besvarad.

3. Motionens tredje attsats om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för åtgärder som kan minimera läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, inklusive ombyggnad av planer, reinvesteringar, och åtgärder i omgivningen kring planerna t.ex. i vattenflöden och avlopp, anses besvarad.

4. Motionens fjärde attsats om att Tyresö kommun ska avvakta med att bygga nya konstgräsplaner till dess att kunskapen i kommunen är tillräcklig om hur man ska bygga, och vilka upphandlingskrav man ska ställa, för att det inte ska ske läckage av mikroplaster, avslås.

5. Motionens femte attsats om att Tyresö kommun ska avstå från att bygga konstgräsplaner på platser som är särskilt känsliga för naturmiljön, om det visar sig att det inte går att säkerställa nära noll läckage av mikroplaster från dessa planer, anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 25 januari 2018. I motionen föreslås Tyresö kommun utreda problemet med läckage av mikroplaster från kommunens befintliga konstgräsplaner samt ta fram rutiner och en handlingsplan för att minimera läckage i framtiden. Miljöpartiet föreslår också att Tyresö kommun avstår från att anlägga ytterligare konstgräsplaner till dess att läckage går att undvika.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Utvecklingsförvaltningen förslår att motionens första, andra och tredje attsats anses besvarad, att motionens fjärde attsats avslås och att motionens femte attsats anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun har ett flertal konstgräsplaner som nyttjas av föreningar och av medborgare för spontanidrott. Moderaterna tycker att det är viktigt med god folkhälsa och vill uppmuntra till spontanidrott och möjliggöra för föreningar att nyttja fotbollsplaner i så stor utsträckning som möjligt. Tyresö har ett flertal konstgräsplaner och konstgräs har bland annat den egenskapen att den tillåter ett ganska hårt utnyttjande i förhållande till vanligt naturgräs.

Relativt nyligen har det kommit rapporter om att vissa granulat som innehåller mikroplaster som används som fyllnadsmaterial i konstgräs kan medföra negativa miljökonsekvenser. I dagsläget samverkar Tyresö kommun med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ingår också i ett regionalt samarbete. Syftet är att ta fram handlingsplaner för att minimera konstgräsplaners negativa miljöpåverkan.

Moderaterna tycker att det är viktigt att följa den forskning och information som är kring konstgräsets miljöpåverkan. Jag ser positivt på att förvaltningen tar fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och för att ta fram rutiner och agera med olika åtgärder för ändamålet.

Bilagor
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf

3 Tyresö ryttarförening ansöker om bidrag för foder

Dnr 2018/KFN 0068 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Ryttarförening beviljas 250 000 kronor i bidrag. Pengarna tas från bidrag till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening ansöker om ett bidrag på 502 900 kronor för att täcka den fördubblade foderkostnad som föreningen har beräknat att årets torka kommer innebära.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Ryttarförening 250 000 kronor i bidrag. Pengarna tas från bidrag till nämndens förfogande.

Bilagor
Tyresö ryttarförenings ansökan om bidrag till foder.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö ryttarförenings ansökan om bidrag till foder.pdf

4 Astma- och allergiföreningen ansöker om bidrag för lägerverksamhet 2018

Dnr 2018/KFN 0062 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Astma- och allergiföreningen beviljas bidrag om 8 750 kronor för lägerverksamhet för tre deltagare boende i Tyresö kommun (2 x 3 500 kronor + 1 x 1 750 kronor). Medlen tas från anslaget medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för barn och ungdom med allergi och astma. Föreningen söker bidrag om 17 500 kronor för tre av deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på ansökan utgår från en rekommendation från Kommunförbundet 2010. Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2015 gett Astma- och Allergiförening hälften av det rekommenderade beloppet. Förvaltningen föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå som tidigare, det vill säga totalt 8 750 kronor.

Bilagor
Astma- och allergiföreningens ansökan om bidrag för lägerverksamhet 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Astma- och allergiföreningen ansöker om bidrag för lägerverksamhet.pdf

5 Tyresö teaterförening ansöker om utökat projektbidrag för föreställningen till Sven Lionells minne

Dnr 2018/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Tyresö teaterförening beviljas inte ett utökat projektbidrag för föreställningen till Sven Lionells minne.

Beskrivning av ärendet
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-02-26 § 4 fattade nämnden beslut om att bevilja Tyresö teaterförening ett projektbidrag om 29 000 kronor för att under perioden 10-25 mars 2018 hylla Sven Lionells minne med nio föreställningar på Nyfors, Kvarnhjulet.

Tyresö teaterförening har nu lämnat in en projektredovisning där föreningen skriver att resultatet dessvärre redovisar ett underskott på 7 072 kronor. Föreningen önskar att kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett utökat bidrag för projektet.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö teaterförening 7072 kronor för projektet samt att beslutet ersätter det föregående beslutet från sammanträdet 2018-02-26.

Bilagor
Redovisning av projektbidrag Tyresö teaterförening våren 2018 Sven Lionell.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö teaterförenings redovisning av projektet föreställning till Sven Lionells minne.pdf

6 Kulturbidrag hösten 2018 - nämndbeslut

Dnr 2018/KFN 0041 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Lions club Trollbäcken beviljas 8 000 kronor för en konsert.

Beskrivning av ärendet
Kulturbidrag om 175 851 kronor har hittills beviljats för arrangemang som planeras äga rum under hösten 2018 (Kultur och fritidsnämnden 2017-05-21 § 48 samt § 49). Det innebär att de budgeterade medlen för kulturbidrag för 2018 är förbrukade.

Den 9 maj 2018 inkom Lions club Trollbäcken med en ansökan om 13 000 kronor i kulturbidrag för att arrangera en familjekonsert i Trollbäckens kyrka den 25 november. Ansökan hann inte handläggas till kultur-och fritidsnämnden i maj, därför tas den upp under denna punkt.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 8 000 kronor.

Bilagor
Lions club Trollbäcken ansökan om kulturbidrag Familjekonsert.pdf
Tjänsteskrivelse. Lions club Trollbäcken ansöker om kulturbidrag hösten 2018.pdf

7 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningarna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresökören redovisar Musikalkonsert
- Tyresö Jazz och Blues Club redovisar fyra spelningar
- Tyresö hembygdsförening redovisar Valborgsmässoafton

Bilagor
Tyresö hembygdsförening Redovisning av kulturbidrag VT 2018 Valborgsmässofirande 2018KN1832.pdf
Tyresö Jazz och Blues Club redovisning av kulturbidrag våren 2018 4 spelningar 2018KN2012.pdf
Tyresökörens redovisning av kulturbidrag våren 2018 Musikalkonsert.pdf

8 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Rättelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om att Lions Club i Tyresö, inför hösten 2018, inkom med en kulturbidragsansökan om 8000 kronor för att anordna en julkonsert. I kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-05-21 § 49 står det att Lions Club i Trollbäcken har ansökt och beviljats bidraget. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar rättelsen av delegationsbeslutet 2018-05-21 §49 om att det är Lions Club i Tyresö som beviljats 8000 kronor för att anordna en julkonsert.

Bilagor
Delegationsbeslut. Kulturbidrag för arrangemang hösten 2018.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

- Uppdragslistan

- Träffpunkt för äldre

- Biblioteket i Trollbäcken

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

10 Meddelanden 2018

Dnr 2018/KFN 0067 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om granskningen av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Den bifogade skrivelsen och rapporten är ställd till kommunstyrelsen för besvarande.

Bilagor
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2018-06-14 §62 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)

- Kommunfullmäktige 2018-06-14 §63 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)

§55 Ekonomiskrapport 2018

Dnr 2018/KFN 0005 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden juli 2018.pdf

§56 Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner

Dnr 2018/KFN 0025 001
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att Tyresö kommun skyndsamt ska ta fram rutiner för att minska läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, anses besvarad.
 
2. Motionens andra attsats om att Tyresö kommun ska utreda omfattningen av läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, samt planerade nya anläggningar, anses besvarad.
3. Motionens tredje attsats om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för åtgärder som kan minimera läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, inklusive ombyggnad av planer, reinvesteringar, och åtgärder i omgivningen kring planerna t.ex. i vattenflöden och avlopp, anses besvarad.
 
4. Motionens fjärde attsats om att Tyresö kommun ska avvakta med att bygga nya konstgräsplaner till dess att kunskapen i kommunen är tillräcklig om hur man ska bygga, och vilka upphandlingskrav man ska ställa, för att det inte ska ske läckage av mikroplaster, avslås.
 
5. Motionens femte attsats om att Tyresö kommun ska avstå från att bygga konstgräsplaner på platser som är särskilt känsliga för naturmiljön, om det visar sig att det inte går att säkerställa nära noll läckage av mikroplaster från dessa planer, anses besvarad. 
 
Reservation
Mikael Ordenius (MP) lämnar in en skriftlig reservation.
 
Särskilt yttrande
Johanna Björksten (C) lämnar in ett särskilt yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 25 januari 2018. I motionen föreslås Tyresö kommun utreda problemet med läckage av mikroplaster från kommunens befintliga konstgräsplaner samt ta fram rutiner och en handlingsplan för att minimera läckage i framtiden. Miljöpartiet föreslår också att Tyresö kommun avstår från att anlägga ytterligare konstgräsplaner till dess att läckage går att undvika.
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.
 
Utvecklingsförvaltningen förslår att motionens första, andra och tredje attsats anses besvarad, att motionens fjärde attsats avslås och att motionens femte attsats anses besvarad.
 
Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun har ett flertal konstgräsplaner som nyttjas av föreningar och av medborgare för spontanidrott. Moderaterna tycker att det är viktigt med god folkhälsa och vill uppmuntra till spontanidrott och möjliggöra för föreningar att nyttja fotbollsplaner i så stor utsträckning som möjligt. Tyresö har ett flertal konstgräsplaner och konstgräs har bland annat den egenskapen att den tillåter ett ganska hårt utnyttjande i förhållande till vanligt naturgräs.
 
Relativt nyligen har det kommit rapporter om att vissa granulat som innehåller mikroplaster som används som fyllnadsmaterial i konstgräs kan medföra negativa miljökonsekvenser. I dagsläget samverkar Tyresö kommun med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ingår också i ett regionalt samarbete. Syftet är att ta fram handlingsplaner för att minimera konstgräsplaners negativa miljöpåverkan.
 
Moderaterna tycker att det är viktigt att följa den forskning och information som är kring konstgräsets miljöpåverkan. Jag ser positivt på att förvaltningen tar fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och för att ta fram rutiner och agera med olika åtgärder för ändamålet.
 
Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut; att motionens första, andra och tredje attsats ska anses besvarad.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Ordenius (MP) yrkande om bifall till motionens första, andra och tredje attsats.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att motionens första, andra och tredje attsats ska anses besvarad.
 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut; att motionens fjärde attsats avslås.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Ordenius (MP) yrkande om bifall till motionens fjärde attsats.
 
Mikael Ordenius (MP) begär omröstning om motionens fjärde attsats. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Mikael Ordenius (MP) bifallsyrkande röstar nej.
Röstningsresultatet: 8 ja, 1 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att motionens fjärde attsats avslås.
 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut; att motionens femte attsats ska anses besvarad.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Ordenius (MP) yrkande om bifall till motionens femte attsats.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att motionens femte attsats ska anses besvarad.
 
Bilagor
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf

§57 Tyresö ryttarförening ansöker om bidrag för foder

Dnr 2018/KFN 0068 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Ryttarförening beviljas 250 000 kronor i bidrag. Pengarna tas från bidrag till nämndens förfogande.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening ansöker om ett bidrag på 502 900 kronor för att täcka den fördubblade foderkostnad som föreningen har beräknat att årets torka kommer innebära.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Ryttarförening 250 000 kronor i bidrag. Pengarna tas från bidrag till nämndens förfogande.
 
Bilagor
Tyresö ryttarförenings ansökan om bidrag till foder.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö ryttarförenings ansökan om bidrag till foder.pdf

§58 Astma- och allergiföreningen ansöker om bidrag för lägerverksamhet 2018

Dnr 2018/KFN 0062 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Astma- och allergiföreningen beviljas bidrag om 8 750 kronor för lägerverksamhet för tre deltagare boende i Tyresö kommun (2 x 3 500 kronor + 1 x 1 750 kronor). Medlen tas från anslaget medel till nämndens förfogande.
 
Reservation
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig mot beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för barn och ungdom med allergi och astma. Föreningen söker bidrag om 17 500 kronor för tre av deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på ansökan utgår från en rekommendation från Kommunförbundet 2010. Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2015 gett Astma- och allergiförening hälften av det rekommenderade beloppet. Förvaltningen föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå som tidigare, det vill säga totalt 8 750 kronor.
 
Yrkande
Mikael Ordenius (MP) yrkar att Astma- och allergiföreningen beviljas 17 500 kronor.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut att bevilja Astma- och allergiföreningen 8 750 kronor.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Ordenius (MP) yrkande om att bevilja Astma- och allergiföreningen 17 500 kronor.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Astma- och allergiföreningen
8 750 kronor.
 
Bilagor
Astma- och allergiföreningens ansökan om bidrag för lägerverksamhet 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Astma- och allergiföreningen ansöker om bidrag för lägerverksamhet.pdf

§59 Tyresö teaterförening ansöker om utökat projektbidrag för föreställningen till Sven Lionells minne

Dnr 2018/KFN 0013 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Tyresö teaterförening beviljas inte ett utökat projektbidrag för föreställningen till Sven Lionells minne.
 
Beskrivning av ärendet
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-02-26 § 4 fattade nämnden beslut om att bevilja Tyresö teaterförening ett projektbidrag om 29 000 kronor för att under perioden 10-25 mars 2018 hylla Sven Lionells minne med nio föreställningar på Nyfors, Kvarnhjulet.
 
Tyresö teaterförening har nu lämnat in en projektredovisning där föreningen skriver att resultatet dessvärre redovisar ett underskott på 7 072 kronor. Föreningen önskar att kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett utökat bidrag för projektet.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö teaterförening 7072 kronor för projektet samt att beslutet ersätter det föregående beslutet från sammanträdet 2018-02-26.
 
Bilagor
Redovisning av projektbidrag Tyresö teaterförening våren 2018 Sven Lionell.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö teaterförenings redovisning av projektet föreställning till Sven Lionells minne.pdf

§60 Kulturbidrag hösten 2018 - nämndbeslut

Dnr 2018/KFN 0041 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Lions club Trollbäcken beviljas 8 000 kronor för en konsert.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturbidrag om 175 851 kronor har hittills beviljats för arrangemang som planeras äga rum under hösten 2018 (Kultur och fritidsnämnden 2017-05-21 § 48 samt § 49). Det innebär att de budgeterade medlen för kulturbidrag för 2018 är förbrukade. 
 
Den 9 maj 2018 inkom Lions club Trollbäcken med en ansökan om 13 000 kronor i kulturbidrag för att arrangera en familjekonsert i Trollbäckens kyrka den 25 november. Ansökan hann inte handläggas till kultur-och fritidsnämnden i maj, därför tas den upp under denna punkt.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 8 000 kronor.
 
Bilagor
Lions club Trollbäcken ansökan om kulturbidrag Familjekonsert.pdf
Tjänsteskrivelse.  Lions club Trollbäcken ansöker om kulturbidrag hösten 2018.pdf

§61 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningarna godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
- Tyresökören redovisar Musikalkonsert
- Tyresö Jazz och Blues Club redovisar fyra spelningar
- Tyresö hembygdsförening redovisar Valborgsmässoafton
 
Bilagor
Tyresö hembygdsförening Redovisning av kulturbidrag VT 2018 Valborgsmässofirande 2018KN1832.pdf
Tyresö Jazz och Blues Club redovisning av kulturbidrag våren 2018 4 spelningar 2018KN2012.pdf
Tyresökörens redovisning av kulturbidrag våren 2018 Musikalkonsert.pdf

§62 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Rättelsen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om att Lions Club i Tyresö, inför hösten 2018, inkom med en kulturbidragsansökan om 8000 kronor för att anordna en julkonsert.  I kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-05-21 § 49 står det att Lions Club i Trollbäcken har ansökt och beviljats bidraget. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar rättelsen av delegationsbeslutet 2018-05-21 §49 om att det är Lions Club i Tyresö som beviljats 8000 kronor för att anordna en julkonsert.
 
Bilagor
Delegationsbeslut. Kulturbidrag för arrangemang hösten 2018.pdf

§63 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Bidragslistan
 
- Uppdragslistan
 
- Träffpunkt för äldre
 
- Biblioteket i Trollbäcken
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

§64 Meddelanden 2018

Dnr 2018/KFN 0067 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om granskningen av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Den bifogade skrivelsen och rapporten är ställd till kommunstyrelsen för besvarande.
 
Bilagor
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

§65 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunfullmäktige 2018-06-14 §62 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)
- Kommunfullmäktige 2018-06-14 §63 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)
Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20180827.pdf (152 kb)