Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-11-26

Sammanträde 2018-11-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämnduppdrag om etableringsplan för konstgräs

Dnr 2018/KFN 0087 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 28 augusti 2017 (§ 53) behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om att anlägga konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola. Under sammanträdet gav kultur- och fritidsnämnden utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för etablering av konstgräs på befintliga grusplaner. Ordförandens avsikt var att prioriteringsordningen i planen skulle fastställas av kultur- och fritidsnämnden. Det beslutades att etableringsplanen skulle kompletteras med en miljökonsekvensanalys av konstgräs och granulat.

Utvecklingsförvaltningen följer löpande kunskapsutvecklingen om konstgräsplaners miljöpåverkan och dess koppling till utsläpp av mikroplast. Utvecklingsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att återanvända konstgräs som innehåller granulat på grusplaner och har därför inte tagit fram någon plan för etablering av konstgräs i enlighet med det uppdraget som förvaltningen fick 2017. Om konstgräs ska anläggas på kommunens grusplaner anser förvaltningen att det bör vara granulatfritt och göras i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen eftersom planerna ligger på mark som skolorna disponerar.

Därmed föreslår utvecklingsförvaltningen att uppdraget att ta fram en etableringsplan för att anlägga konstgräs på befintliga grusplaner ska anses redovisat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag om etableringsplan för konstgräs.pdf

2 Ekonomiskrapport 2018

Dnr 2018/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF okt 2018.pdf

3 Redovisning av ordförandeuppdrag att utvärdera hur verksamheten med profilfritids har fungerat

Dnr 2018/KFN 0061 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Utvärderingen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har gjort en utvärdering av profilfritids under hösten 2018. Förvaltningarna har träffat de tre föreningar som drivit profilfritids efter att verksamheten permanentades.

En av föreningarna, Brännpunkten har sagt upp avtalet att driva profiltfritids och ser det som svårt av olika anledningar att starta upp verksamheten igen. Brännpunkten såg det som en framgångsfaktor att samarbeta med en annan förening. Det ekonomiska bidraget räckte inte. Samtidigt var behovet av denna verksamhet stor.

Hanviken SK tycker att verksamheten fungerar bra, men går med ett underskott. Regelverket borde ändras till ett fast belopp och höjas. Tyresö FF tycker att verksamheten fungerar bra, men tycker att beloppet ska höjas och variera om föreningen har fler barn inskrivna.

Bilagor
Ordförandeuppdrag profilfritids. Uppdrag att utvärdera hur verksamheten har fungerat.docx.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av ordförandeuppdrag att utvärdera profilfritids.pdf

4 Investeringsbeslut om grillplatser i Alby friluftsområde

Dnr 2018/KFN 0088 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Återstoden av kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018, avsätts för att ersätta de tre befintliga grillplatserna i Alby friluftsområde med nya grillplatser.
2. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.

Beskrivning av ärendet
I Alby finns det idag tre grillplastser. Två av dem är placerade nära gravkullarna i närheten av Alby friluftsgård, vilket är för nära den kulturhistoriska miljön. Den tredje ligger längre ut på ängen med obefintlig uppsikt från friluftsgården, vilket är en otrygg plats för grillning.

Behov av grillplatser har bland annat skolklasser, familjer och scouterna. Naturskolan använder också grillplatserna i samband med någon av dess temadagar.

Grillplatserna ska vara utformade att både klasser och enskilda familjer får plats.

Utvecklingsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden avsätter återstoden av kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018, för att ersätta de tre befintliga grillplatserna i Alby friluftsområde med nya grillplatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om nya grillplatser Alby friluftsområde.pdf

5 Tyresöinitiativ om utegym vid strandbadet

Dnr 2018/KFN 0089 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om utegym vid strandbadet genomförs inte.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga ett utegym vid strandbadet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 71 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket utvecklingsförvaltningen anser är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fem utegym, fyra stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår. Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym som lämpligast anläggs i anslutning till löpslingor eller idrottscentrum. Kultur- och fritidsnämnden tog den 21 maj 2018 (§ 46) beslut om att prioritera att anlägga utegym på följande tre platser: Tyresövallen, Brevik och Mellanbergsvägen/Skogshöjden.

Det finns idag ett utegym i närheten av Strandbadet. Utegymet ligger vid Standskolan och är tillgängligt för de som bor eller vistas i Strand. Den prioritering av utegym som kultur- och fritidsnämnden har gjort utgår från en viss geografisk spridning och behov av plats för att öka möjligheten för att fler ska ha möjlighet att röra på sig. Utvecklingsförvaltningen förslår därför att kultur- och fritidsnämnden inte prioriterar att anlägga ett utegym vid Strandbadet.

Bilagor
Förslag från Tyresöinitiativet om utegym vid Strandbadet.pdf

6 Sponsring och namn på ytor och anläggningar i området Tyresövallen

Dnr 2018/KFN 0112 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Alla ytor och anläggningar som finns i området Tyresövallen (konstgräsplanerna, isbanan och ishallen) ska namnges som Tyresövallen.

2. Utvecklingsförvaltningen uppdras att ta fram ett skyltprogram med ytor och platser för föreningslivet att disponera.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Hanviken Hockey (sektion inom Hanvikens SK) ansökte den 24 augusti 2018 om tillstånd att få sälja namnet på den nya ishallen i Tyresö kommun. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att namnge kommunens idrottsplatser och idrottshallar. Utvecklingsförvaltningen har därför utrett ansökan och tagit fram ett förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden härmed fastslår att alla ytor och anläggningar som finns i området Tyresövallen (konstgräsplanerna, isbanan och ishallen) ska namnges som Tyresövallen. Det gäller Utvecklingsförvaltningen föreslår även att kultur-och fritidsnämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett skyltprogram med ytor och platser för föreningslivet att disponera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sponsring och namn på ytor och anläggningar i området Tyresövallen.pdf
Tyresö Hanviken Hockey ansöker om tillstånd att sälja namnet på den nya ishallen.doc

7 Redovisning av nämnduppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken

Dnr 2018/KFN 0113 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 26 mars 2018 (§ 23) behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om att Tyresökommun ska bistå Tyresögymnastiken med stöd för att anlägga ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet. Under sammanträdet gav kultur- och fritidsnämnden utvecklingsförvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram ett förslag till en finansiering av en ny gymnastikhall och därefter se över om det finns en passande markyta.

Utvecklingsförvaltningen redovisar uppdraget i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget att fortsätta dialogen om en ny gymnastikhall.docx

8 Tyresö konstförenings ansökan om utökat kulturbidrag för arrangemanget 50 års jubileum

Dnr 2018/KFN 0041 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö konstförening beviljas inte utökat kulturbidrag till föreningens 50-års jubileum.

Beskrivning av ärendet
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-21 § 48 fattade nämnden beslut om att bevilja Tyresö konstförening ett kulturbidrag på 8000 kronor. Pengarna var öronmärkta för en föreläsning med Carl Johan de Geer på föreningens 50-års jubileum på Kvarnhjulet den 19 oktober 2018. En redovisning av denna kulturbidragsansökan har ännu inte inkommit.

Tyresö konstförening lämnade den 21 oktober 2018 in en utökad kulturbidragsansökan gällande föreningens 50-års jubileum. Föreningen önskar att kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett utökat bidrag för jubileet på 9050 kronor.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden inte beviljar Tyresö konstförening ett utökat bidrag för jubileet, då förvaltningen inte anser det vara rimligt att kulturbidrag går till att arrangera en fest vars målgrupp framförallt är föreningens medlemmar, men väl till en föreläsning. Liknande ansökningar från andra föreningar har tidigare fått avslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö konstförening ansöker om utökat kulturbidrag för föreningens 50 års jubileum.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö konstförening ansöker om utökat kulturbidrag för föreningens 50 års jubileum.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om utökat kulturbidrag för arrangemanget 50 års jubileum.pdf

9 Kulturbidrag våren 2019 - nämndbeslut

Dnr 2018/KFN 0085 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Finska föreningen beviljas 3 000 kronor för Morsdagsfirande.
2. Finska föreningen beviljas 10 000 kronor för en jubileumsfest.
3. Kören Mamsellerna beviljas 15 000 kronor för en vårkonsert i Tyresö kyrka.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 18 000 kronor för fyra konserter.
5. Tyresökören beviljas 18 000 kronor för två konserter i Bollmoradalens kyrka.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvåret 2019. Fyra av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 10 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlats av kultur- och fritidsnämnden.

- Finska föreningen firar 50 år 2019 och ansöker om 59 200 kronor för en jubileumsvecka i maj med konserter, jubileumsfest med mera, samt deras årliga Morsdagsfirande i maj. Efter samtal med tjänstemän på Tyresös kulturenhet har ett samarbete inletts kring en finsk vecka i maj med anledning av jubiléet. Finska föreningen har därmed valt att skala ner sin ansökan och ansöker om 13000 kronor. Utvecklingsförvaltningen föreslår att finska föreningen beviljas 3000 kronor för Morsdagsfirande och 10 000 kronor för en jubileumsfest.

- Kören Mamsellerna ansöker om 17 400 kronor för att anordna en vårkonsert i Tyresö kyrka med professionella musiker. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Kören Mamsellerna beviljas 15 000 kronor för att anordna vårkonserten.

- Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 18 000 kronor för fyra konserter under våren. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 18 000 kronor för konserterna.

- Tyresökören ansöker om 20 000 kronor för att framföra två konserter i Bollmoradalens kyrka. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Tyresökören beviljas 18 000 kronor för att framföra två konserter i Bollmoradalens kyrka.

Bilagor
Finska föreningen Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Jubileum och morsdagsfirande.pdf
Kören Mamsellerna Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Körkonsert.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag våren 2019 nämndärende.pdf
Tyresö Jazz och Blues Club Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Konserter.pdf
Tyresökören Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Förklädd Gud.pdf

10 Kulturbidrag våren 2019 - delegationsbeslut

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvåret 2019. Tre av dessa föreningar har ansökt om 10 000 kronor eller mindre vilket gör att deras ansökningar behandlats av kultur- och fritidsnämndens ordförande, med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1.

- Tyresö hembygdsförening har ansökt om totalt 5800 kronor för valborgsmässofirande på Ahlstorps båtmanstorp med körsång av Tyresökören. Tyresö hembygdsförening har beviljats 5800 kronor för arrangemanget.

- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2000 kronor för ett föredrag den 2 april 2019 med trädgårdsmästaren Peter Korn om odling på växternas villkor. "Det finns inga svårodlade växter, bara svåråterskapade miljöer". Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 2000 kronor för arrangemanget.

- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2600 kronor för ett föredrag den 12 februari 2019 med Stefan Sundström, artist, låtskrivare och trädgårdsodlare, med fokus på ätbart i vackra färger och fantastiska former. "Trädgård är en konstupplevelse i flera dimensioner, inte bara tomater eller chili". Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 2600 kronor för arrangemanget.

- Tyresö konstförening har ansökt om 4100 kronor för ett föredrag den 9 april 2019 om fotografi som konstform med Tyresöfotografen Peter Eriksson. Tyresö konstförening har beviljats 4100 kronor för arrangemanget.

- Tyresö konstförening har ansökt om 4100 kronor för ett föredrag den 12 mars om Banksy och konstmarknaden med konstvetaren och Tyresöbon Hugo Röjgård. Tyresö konstförening har beviljats 4100 kronor för arrangemanget.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang under våren 2019.pdf
Tyresö hembygdsförening Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Valborgsmässofirande.pdf
Tyresö konstförening Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag om Banksy och konstmarknade.pdf
Tyresö konstförening Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag om fotografi.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag Inte bara tomater och chili.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Peter Krons trädgård.pdf

11 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2018

Dnr 2018/KFN 0114 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö teaterförening redovisar arrangemanget Radioteater. Föreningen beviljades 5000 kronor för att genomföra arrangemanget men på grund av att redovisade kostnader för arrangemanget avviker från uppgivna kostnader i ansökan betalas endast redovisade kostnader ut.

- Tyresö naturskyddsförening redovisar Sagornas skog.

Bilagor
Tyresö naturskyddsförening Redovisning av kulturbidrag hösten 2018 Sagornas skog.pdf
Tyresö teaterförening Redovisning av kulturbidrag våren 2018 Radioteater.pdf

12 Information från tillförordnad chef för kultur- och fritidsfrågor

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan
- Uppdragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

13 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-11-06 §191 Uppdrag om biblioteksplan för perioden 2020-2024 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)

- Kommunstyrelsen 2018-11-06 §190 Äskande från kultur- och fritidsnämnden för att starta en fritidsbank/sportotek i Tyresö * (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)

§85 Nämnduppdrag om etableringsplan för konstgräs

Dnr 2018/KFN 0087 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den 28 augusti 2017 (§ 53) behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om att anlägga konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola. Under sammanträdet gav kultur- och fritidsnämnden utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för etablering av konstgräs på befintliga grusplaner. Ordförandens avsikt var att prioriteringsordningen i planen skulle fastställas av kultur- och fritidsnämnden. Det beslutades att etableringsplanen skulle kompletteras med en miljökonsekvensanalys av konstgräs och granulat.
 
Utvecklingsförvaltningen följer löpande kunskapsutvecklingen om konstgräsplaners miljöpåverkan och dess koppling till utsläpp av mikroplast. Utvecklingsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att återanvända konstgräs som innehåller granulat på grusplaner och har därför inte tagit fram någon plan för etablering av konstgräs i enlighet med det uppdraget som förvaltningen fick 2017. Om konstgräs ska anläggas på kommunens grusplaner anser förvaltningen att det bör vara granulatfritt och göras i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen eftersom planerna ligger på mark som skolorna disponerar.
 
Därmed föreslår utvecklingsförvaltningen att uppdraget att ta fram en etableringsplan för att anlägga konstgräs på befintliga grusplaner ska anses redovisat.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag om etableringsplan för konstgräs.pdf

§86 Ekonomiskrapport 2018

Dnr 2018/KFN 0005 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF okt 2018.pdf

§87 Redovisning av ordförandeuppdrag att utvärdera hur verksamheten med profilfritids har fungerat

Dnr 2018/KFN 0061 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Utvärderingen godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har gjort en utvärdering av profilfritids under hösten 2018. Förvaltningarna har träffat de tre föreningar som drivit profilfritids efter att verksamheten permanentades.
 
En av föreningarna, Brännpunkten har sagt upp avtalet att driva profiltfritids och ser det som svårt av olika anledningar att starta upp verksamheten igen. Brännpunkten såg det som en framgångsfaktor att samarbeta med en annan förening. Det ekonomiska bidraget räckte inte. Samtidigt var behovet av denna verksamhet stor.
 
Hanviken SK tycker att verksamheten fungerar bra, men går med ett underskott. Regelverket borde ändras till ett fast belopp och höjas. Tyresö FF tycker att verksamheten fungerar bra, men tycker att beloppet ska höjas och variera om föreningen har fler barn inskrivna.
 
Bilagor
Ordförandeuppdrag profilfritids. Uppdrag att utvärdera hur verksamheten har fungerat.docx.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av ordförandeuppdrag att utvärdera profilfritids.pdf

§88 Investeringsbeslut om grillplatser i Alby friluftsområde

Dnr 2018/KFN 0088 010
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Återstoden av kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018, avsätts för att ersätta de tre befintliga grillplatserna i Alby friluftsområde med nya grillplatser.
2. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.
Beskrivning av ärendet
I Alby finns det idag tre grillplastser. Två av dem är placerade nära gravkullarna i närheten av Alby friluftsgård, vilket är för nära den kulturhistoriska miljön. Den tredje ligger längre ut på ängen med obefintlig uppsikt från friluftsgården, vilket är en otrygg plats för grillning.
 
Behov av grillplatser har bland annat skolklasser, familjer och scouterna. Naturskolan använder också grillplatserna i samband med någon av dess temadagar.
 
Grillplatserna ska vara utformade att både klasser och enskilda familjer får plats.
 
Utvecklingsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden avsätter återstoden av kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018, för att ersätta de tre befintliga grillplatserna i Alby friluftsområde med nya grillplatser.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om nya grillplatser Alby friluftsområde.pdf

§89 Tyresöinitiativ om utegym vid strandbadet - ärendet utgår

§90 Sponsring och namn på ytor och anläggningar i området Tyresövallen

Dnr 2018/KFN 0112 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Alla ytor och anläggningar som finns i området Tyresövallen (konstgräsplanerna, isbanan och ishallen) ska namnges som Tyresövallen.
 
2. Utvecklingsförvaltningen uppdras att ta fram ett skyltprogram med ytor och platser för föreningslivet att disponera.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Hanviken Hockey (sektion inom Hanvikens SK) ansökte den 24 augusti 2018 om tillstånd att få sälja namnet på den nya ishallen i Tyresö kommun. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att namnge kommunens idrottsplatser och idrottshallar. Utvecklingsförvaltningen har därför utrett ansökan och tagit fram ett förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden härmed fastslår att alla ytor och anläggningar som finns i området Tyresövallen (konstgräsplanerna, isbanan och ishallen) ska namnges som Tyresövallen. Det gäller. Utvecklingsförvaltningen föreslår även att kultur-och fritidsnämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett skyltprogram med ytor och platser för föreningslivet att disponera.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sponsring och namn på ytor och anläggningar i området Tyresövallen.pdf
Tyresö Hanviken Hockey ansöker om tillstånd att sälja namnet på den nya ishallen.pdf

§91 Redovisning av nämnduppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken

Dnr 2018/KFN 0113 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den 26 mars 2018 (§ 23) behandlade kultur- och fritidsnämnden ett Tyresöinitiativ om att Tyresökommun ska bistå Tyresögymnastiken med stöd för att anlägga ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet. Under sammanträdet gav kultur- och fritidsnämnden utvecklingsförvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram ett förslag till en finansiering av en ny gymnastikhall och därefter se över om det finns en passande markyta.
 
Utvecklingsförvaltningen redovisar uppdraget i bifogad tjänsteskrivelse.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget att fortsätta dialogen om en ny gymnastikhall.pdf

§92 Tyresö konstförenings ansökan om utökat kulturbidrag för arrangemanget 50 års jubileum

Dnr 2018/KFN 0041 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö konstförening beviljas inte utökat kulturbidrag till föreningens 50-års jubileum.
 
Beskrivning av ärendet
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-21 § 48 fattade nämnden beslut om att bevilja Tyresö konstförening ett kulturbidrag på 8000 kronor. Pengarna var öronmärkta för en föreläsning med Carl Johan de Geer på föreningens 50-års jubileum på Kvarnhjulet den 19 oktober 2018. En redovisning av denna kulturbidragsansökan har ännu inte inkommit.
 
Tyresö konstförening lämnade den 21 oktober 2018 in en utökad kulturbidragsansökan gällande föreningens 50-års jubileum. Föreningen önskar att kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett utökat bidrag för jubileet på 9050 kronor.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden inte beviljar Tyresö konstförening ett utökat bidrag för jubileet, då förvaltningen inte anser det vara rimligt att kulturbidrag går till att arrangera en fest vars målgrupp framförallt är föreningens medlemmar, men väl till en föreläsning. Liknande ansökningar från andra föreningar har tidigare fått avslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö konstförening ansöker om utökat kulturbidrag för föreningens 50 års jubileum.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö konstförening ansöker om utökat kulturbidrag för föreningens 50 års jubileum.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om utökat kulturbidrag för arrangemanget 50 års jubileum.pdf

§93 Kulturbidrag våren 2019 - nämndbeslut

Dnr 2018/KFN 0085 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Finska föreningen beviljas 3 000 kronor för Morsdagsfirande.
2. Finska föreningen beviljas 10 000 kronor för en jubileumsfest.
3. Kören Mamsellerna beviljas 15 000 kronor för en vårkonsert i Tyresö kyrka.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 18 000 kronor för fyra konserter.
5. Tyresökören beviljas 18 000 kronor för två konserter i Bollmoradalens kyrka.
Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvåret 2019. Fyra av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 10 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlats av kultur- och fritidsnämnden.
 
- Finska föreningen firar 50 år 2019 och ansöker om 59 200 kronor för en jubileumsvecka i maj med konserter, jubileumsfest med mera, samt deras årliga Morsdagsfirande i maj. Efter samtal med tjänstemän på Tyresös kulturenhet har ett samarbete inletts kring en finsk vecka i maj med anledning av jubiléet. Finska föreningen har därmed valt att skala ner sin ansökan och ansöker om 13000 kronor. Utvecklingsförvaltningen föreslår att finska föreningen beviljas 3000 kronor för Morsdagsfirande och 10 000 kronor för en jubileumsfest.
 
- Kören Mamsellerna ansöker om 17 400 kronor för att anordna en vårkonsert i Tyresö kyrka med professionella musiker. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Kören Mamsellerna beviljas 15 000 kronor för att anordna vårkonserten.
 
- Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 18 000 kronor för fyra konserter under våren. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 18 000 kronor för konserterna.
 
- Tyresökören ansöker om 20 000 kronor för att framföra två konserter i Bollmoradalens kyrka. Utvecklingsförvaltningen föreslår att Tyresökören beviljas 18 000 kronor för att framföra två konserter i Bollmoradalens kyrka.
 
Bilagor
Finska föreningen Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Jubileum och morsdagsfirande.pdf
Kören Mamsellerna Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Körkonsert.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag våren 2019 nämndärende.pdf
Tyresö Jazz och Blues Club Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Konserter.pdf
Tyresökören Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Förklädd Gud.pdf

§94 Kulturbidrag våren 2019 - delegationsbeslut

Dnr 2018/KFN 0004 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvåret 2019. Tre av dessa föreningar har ansökt om 10 000 kronor eller mindre vilket gör att deras ansökningar behandlats av kultur- och fritidsnämndens ordförande, med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1.
 
- Tyresö hembygdsförening har ansökt om totalt 5800 kronor för valborgsmässofirande på Ahlstorps båtmanstorp med körsång av Tyresökören. Tyresö hembygdsförening har beviljats 5800 kronor för arrangemanget.
 
- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2000 kronor för ett föredrag den 2 april 2019 med trädgårdsmästaren Peter Korn om odling på växternas villkor. "Det finns inga svårodlade växter, bara svåråterskapade miljöer". Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 2000 kronor för arrangemanget.
 
- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2600 kronor för ett föredrag den 12 februari 2019 med Stefan Sundström, artist, låtskrivare och trädgårdsodlare, med fokus på ätbart i vackra färger och fantastiska former. "Trädgård är en konstupplevelse i flera dimensioner, inte bara tomater eller chili". Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 2600 kronor för arrangemanget.
 
- Tyresö konstförening har ansökt om 4100 kronor för ett föredrag den 9 april 2019 om fotografi som konstform med Tyresöfotografen Peter Eriksson. Tyresö konstförening har beviljats 4100 kronor för arrangemanget.
 
- Tyresö konstförening har ansökt om 4100 kronor för ett föredrag den 12 mars om Banksy och konstmarknaden med konstvetaren och Tyresöbon Hugo Röjgård. Tyresö konstförening har beviljats 4100 kronor för arrangemanget.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang under våren 2019.pdf
Tyresö hembygdsförening Ansökan om kulturbidrag våren 2019 Valborgsmässofirande.pdf
Tyresö konstförening Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag om Banksy och konstmarknade.pdf
Tyresö konstförening Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag om fotografi.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag Inte bara tomater och chili.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Peter Krons trädgård.pdf

§95 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2018

Dnr 2018/KFN 0114 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden. 
 
- Tyresö teaterförening redovisar arrangemanget Radioteater. Föreningen beviljades 5000 kronor för att genomföra arrangemanget men på grund av att redovisade kostnader för arrangemanget avviker från uppgivna kostnader i ansökan betalas endast redovisade kostnader ut.
 
- Tyresö naturskyddsförening redovisar Sagornas skog.
 
Bilagor
Tyresö naturskyddsförening Redovisning av kulturbidrag hösten 2018 Sagornas skog.pdf
Tyresö teaterförening Redovisning av kulturbidrag våren 2018 Radioteater.pdf

§96 Information från tillförordnad chef för kultur- och fritidsfrågor

Dnr 2018/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Bidragslistan
- Uppdragslistan
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

§97 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-11-06 §191 Uppdrag om biblioteksplan för perioden 2020-2024 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)
 
- Kommunstyrelsen 2018-11-06 §190 Äskande från kultur- och fritidsnämnden för att starta en fritidsbank/sportotek i Tyresö * (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)
Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20181126.pdf (154 kb)