Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-01-28

Sammanträde 2019-01-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Utbildning av förtroendevalda: Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden får en nämndspecifik introduktion om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Detta är en del av utbildningen av förtroendevalda för mandatperioden 2018-2022.

2 Nämndplan 2019

Dnr 2018/KFN 0055 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga - hela livet, Delaktiga - tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa. Enligt beslut i kommunstyrelsen behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2019 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2019-2021 med aktiviteter för 2019. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Bilagor
Nämndplan 2019 Kultur-och fritidsnämnden.docx
Tjänsteskrivelse. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden.pdf

3 Delegationsordningen 2019

Dnr 2019/KFN 0008

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§.

Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till nämnden.

En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. De huvudsakliga förändringarna som föreslås är delegatnivåer för vissa beslut i och med omorganiseringen inom förvaltningen. Exempelvis föreslås sektorchefen som delegat för punkt A2, A3, A4 och A6. En annan ändring som föreslås är att enhetschef för kultur, friluft och föreningsstöd ges delegation att fatta beslut om lotteritillstånd enligt punkt D2 i delegationsordningen. Delegationsordningen kompletteras med punkt A7 beslut om utlämnande/ej utlämnande/rättelse av uppgift avseende behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR och A8 antagande och revidering av arkivbeskrivning. Delegationsordningen har även kompletteras med förtydligande angående beslut som inte ska anmälas till nämnden, samt förtydligande av beskrivningen i punkt 1.6 överklagan, 1.7 anmälan av delegationsbeslut

Bilagor
Delegationsordning KFN 2019.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning KFN.docx

4 Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler *

Dnr 2019/KFN 0012

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- 3 miljoner kronor avsätts för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Café Bonza är en verksamhet som för ungdomar från 16 år som idag har sin hemvist i hus C i Kvarnhjulsområdet. Lokalerna delas med föreningslivet vilket gör att man har svårt vara flexibel med aktiviteter och öppettider. Under flera år har Café Bonza påtalat att man är trångbodda och har svårt att utveckla verksamheten i de nuvarande lokalerna. Förvaltningen har utrett möjligheten att flytta Café Bonza till mer centrumnära lokaler och presenterar ett kostnadsberäknat förslag till ny lokal.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att 3 miljoner kronor avsätts för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza. Investeringen och flytten kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade hyres- och driftkostnader. Därför kommer förvaltningen på sikt även föreslå att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för att täcka de ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade hyres- och driftkostnader som flytten innebär.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår även att kultur- och fritidsnämnden noterar uppdragsredovisningen.
Ordförandeutlåtande

En växande kommun behöver investera i lokaler för ungdomar och föreningsliv. En upprustning av den del av gamla matsalen i Forellen som idag står kvar kan med fördel användas av bland annat Bonza ungdomskafe och filmföreningen på kvällstid. Dagtid kan det användas som en träffpunkt för kommunmedborgare via andra förvaltningars verksamhet. En annan fördel att flytta Bonza ungdomskafe till denna byggnad är att det frigörs tid i Kvarnhjulet för andra föreningar att bedriva sin verksamhet. Tillsammans för Tyresö kommer inte uppdatera investeringsprogrammet i sin helhet för 2019 utan det kommer göras inför budgeten 2020 men jag har bett förvaltningen ta fram ett förslag till investering så vi kan genomföra det under 2019. Jag vill även poängtera att med investeringarna tillkommer en kapital och driftskostnad som förvaltningen kan beräkna först när nämnden beslutat vad vi ska investera i. Dessa kostnader behöver tillföras de olika förvaltningarnas som kommer ha verksamhet i den nya lokalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler.pdf

5 Utökade investeringar inom projektet Attraktiva Alby 2.0 under 2019 *

Dnr 2018/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ytterligare investeringsmedel om 3,5 miljoner kronor tillskjuts för kommande investeringar inom projektet Attraktiva Alby 2.0 under 2019.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på investering.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2012-2014 formulerades ett mål om att ta fram en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt. Arbetet resulterade i strategin "Utvecklingsplan Attraktiva Alby" som presenterades för kommunstyrelsen 2014 (2014-08-26 KS §116). I kommunplanens investeringsprogram 2015 avsattes 11 miljoner kronor för investeringar i Alby friluftsområde, Utveckling ny vision.

Förvaltningen för liv och hälsa anser att det finns behov av att utöka investeringsmedlen för att kunna genomföra ytterligare investeringar i Albyområdet. Dels finns behov av investeringar i enlighet med förslag från utvecklingsplanen och dels investeringar som baseras på de nya behov som identifierats i samband med att Albyutvecklingen började drivas under projektet Attraktiva Alby 2.0. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta ytterligare investeringsmedel för att möjliggöra ytterligare investeringar i Albyområdet under 2019.

Investeringen kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll. Därför kommer förvaltningen på sikt även föreslå att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för att täcka de kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll som investeringen innebär.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslås även få i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på investering.

Ordförandeutlåtande
Alby friluftsområde är viktigt för många kommunmedborgare och vi bör fortsätta investeringarna enligt Attraktiva Albyutredningen. Tillsammans för Tyresö kommer inte uppdatera investeringsprogrammet i sin helhet för 2019 utan det kommer göras inför budgeten 2020. För att inte tappa ett år av utveckling inom Alby så har jag bett förvaltningen ta fram ett förslag om investeringar i Alby för 2019. Jag vill även poängtera att med investeringarna tillkommer en kapital och driftskostnad som förvaltningen kan beräkna först när nämnden beslutat vad vi ska investera i och dessa kostnader behöver tillföras förvaltningens budgetram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Utökning av investering- och driftsbudgeten för att genomföra ytterligare investeringar Attraktiva Alby 2.0 under 2019.docx

6 Pristagarkategorier, prissummor och kulturstipendier för kultur- och idrottsgalan 2019

Dnr 2018/KFN 0076 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. 50 000 kronor avsätts för den totala prissumman för kultur- och idrottsgalan 2019. Medlen fördelas till respektive priskategori enligt förvaltningens förslag.
2. 30 000 kronor avsätts för kulturstipendier 2019.
3. Thomas Sundblad (L), Johanna Schaub (S), Niklas Wennergren (S), Johanna Björksten (C), Hampus Degramo (M) Erkki Vesa (M) utses till jury för kultur- och idrottsgalan 2019.
4. Juryn får i uppdrag att utnämna 2019 års pristagare och kulturstipendiater.
5. Juryn ges mandat att vid behov omformulera och styrka priskategorier inom ramen för den angivna prissumman per pristagare och den totala prissumman.

Beskrivning av ärendet
Tyresös nionde Kultur- och idrottsgala föreslås att hållas den 15 mars 2019. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Varje år delas kulturstipendier och priser ut under kultur- och idrottsgalan. Inför 2019 års kultur- och idrottsgala har några nya priskategorier tillkommit (de nya kategorierna är markerade orangea i tabellen i tjänsteskrivelsen) och prissummorna har justerats.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår 50 000 kronor avsätts för den totala prissumman för kultur och idrottsgalan 2019, samt att 30 000 kronor avsätts för kulturstipendier 2019.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden utnämner sex representanter från nämnden till jury för kultur- och idrottsgalan 2019, samt att den valda juryn får i uppdrag att utnämna 2019 års pristagare och kulturstipendiater.
Juryn bör ges mandat att vid behov omformulera och styrka priskategorier, under förutsättning att prissumman per pristagare och ramen för den totala prissumman inte överstigs. Ett sådant behov skulle kunna vara att det vid jurysammanträdet saknas nominerade i en priskategori. Då kan juryn omformulera den priskategorin och istället dela ut priset Juryns val till två pristagare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Pristagarkategorier, prissummor och kulturstipendier för kultur- och idrottsgalan 2019.pdf

7 Ansvar för ny kommunal badplats vid Fornuddsparken

Dnr 2019/KFN 0009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar ansvaret för det nya kommunala badet vid Fornuddsparken.
2. Kostnader för att bygga badet och att årligen sköta och underhålla badet tas inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltning har i uppdrag att utifrån direktiv anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden från sommaren 2019. Badplatsen ska anläggas i området kring bryggan tillhörande Fornuddens villaförening. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför ställt frågan till sektorn för kultur och fritid om att ansvara för badet samt stå för alla kostnader det medför.

Kostnaden för att bygga badet är beräknad till 75 000 kronor. Därtill tillkommer en årlig kostnad för personal och material på 20 000 kronor per år.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta om att ta ansvaret för badet vid Fornuddsparken samt att kostnaderna för att bygga badet på 75 000 koronor tas inom befintlig budgetram för 2019. Vidare förslår förvaltningen att även den årliga kostnaden på 20 000 kronor för personal och material tas inom kultur- och fritidssektorns budget.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har fått i uppdrag av Tillsammans för Tyresö att fortsätta effektivisera verksamheten. En tillkommande kommunal badplats innebär extra kostnader i både investeringar och driftskostnader, därför är det glädjande att se att förvaltningen anser sig klara av dessa inom gällande budgetram. Det här är ett tydligt exempel på en effektivisering då vi erbjuder en mer verksamhet till samma kostnad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ansvar för ny kommunal badplats vid Fornuddsparken.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2019/KFN 0010 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordföranden har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden mars 2012 till och med december 2018 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag.pdf

9 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

10 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Finska föreningen redovisar arrangemanget föreläsning.
- Finska föreningen redovisar arrangemanget konsert julfest.
- Finska föreningen redovisar arrangemanget dansuppvisning.
- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget föredrag och workshop.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget föreläsning om Mitt trädgårdsår.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget föreläsning om att Odla det omöjliga.
- Tyresökören redovisar arrangemanget julkonsert.

Bilagor
Finska föreningen. Redovisning av kulturbidrag föreläsning hösten 2018.pdf
Finska föreningen. Redovisning av kulturbidrag konsert julfest hösten 2018.pdf
Finska föreningen. Redovisning av kulturbidrag teater dansuppvisning hösten 2018.pdf
Tyresö konstförening Redovisning av kulturbidrag hösten 2018 Föredrag och workshop.pdf
Tyresö trädgårdssällskap. Redovisning av kulturbidrag föreläsning hösten 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskap. Redovisning av kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning Odla det omöjliga.pdf
Tyresökören. Redovisning av kulturbidrag julkonsert hösten 2018.pdf

11 Redovisning av Tyresö U-lands och fredsförenings integrationsprojekt

Dnr 2018/KFN 0034 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö U-lands och fredsförening beviljades 9000 kronor i projektbidrag av kultur- och fritidsnämndens ordförande i april 2018. Projektet redovisas för kultur- och fritidsnämnden i bifogad bilaga.

Bilagor
Tyresö U-lands och fredsförening. Redovisning av integrationsbidrag 2018.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö U-lands och fredsförening har ansökt om 9 000 kronor i integrationsbidrag för att fortsätta sin verksamhet under 2019. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Tyresö U-lands och fredsförening 9 000 kronor i integrationsbidrag för ett integrationsprojekt. Pengarna tas från 2019 års etableringsmedel.

Chefen för förvaltningen för liv och hälsa har med stöd av stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt C, fattat beslut om beslutsattestanter.

Bilagor
Delegationsbeslut. Tyresö U-lands och fredsförenings intergrationsprojekt 2019.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Tyresö U-lands och fredsförening. Integrationsbidragsansökan 2019.pdf

13 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 116 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-11-22)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 133 Integritetspolicy. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 130 Avsägelser och fyllnadsval. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 131 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 §129 Anmälan och återtagande av motioner (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 § 204 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019 (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)

- Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031 (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)

- Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 4 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)

§1 Utbildning av förtroendevalda: Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden får en nämndspecifik introduktion om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Detta är en del av utbildningen av förtroendevalda för mandatperioden 2018-2022.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20190128.pdf (154 kb)

§2 Nämndplan 2019

Dnr 2018/KFN 0055 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Reservation
Johanna Björksten (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande.

Erkki Vesa (M) reserverar sig mot beslutet.

Johan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Johanna Björksten (C) lämnar in ett särskilt yttrande samt hänvisar till Ulrica Riis-Pedersens (C) särskilda yttrande i Hållbarhetsutskottet 19.01.23 § 7

Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga - hela livet, Delaktiga - tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa. Enligt beslut i kommunstyrelsen behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2019 som förts fram av kommunala funktionshindersrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2019-2021 med aktiviteter för 2019. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska integrationsstrategin ingå som en del i styrprocesserna.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Yrkande
Johanna Björksten (C) yrkar att det sjätte stycket på sida 4 i nämndplanen stryks.

Erkki Vesa (M) instämmer i Johanna Björkstens (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill anta Nämndplan 2019 utan ändringar.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bifalla Johanna Björkstens (C) yrkande att det sjätte stycket på sida 4 i nämndplanen stryks.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas utan ändringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Nämndplan 2019 Kultur-och fritidsnämnden.pdf

§3 Delegationsordningen 2019

Dnr 2019/KFN 0008

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§.

Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till nämnden.

En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. De huvudsakliga förändringarna som föreslås är delegatnivåer för vissa beslut i och med omorganiseringen inom förvaltningen. Exempelvis föreslås sektorchefen som delegat för punkt A2, A3, A4 och A6. En annan ändring som föreslås är att enhetschef för kultur, friluft och föreningsstöd ges delegation att fatta beslut om lotteritillstånd enligt punkt D2 i delegationsordningen. Delegationsordningen kompletteras med punkt A7 beslut om utlämnande/ej utlämnande/rättelse av uppgift avseende behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR och A8 antagande och revidering av arkivbeskrivning. Delegationsordningen har även kompletteras med förtydligande angående beslut som inte ska anmälas till nämnden, samt förtydligande av beskrivningen i punkt 1.6 överklagan, 1.7 anmälan av delegationsbeslut

Bilagor
Delegationsordning KFN 2019.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning KFN.pdf

§4 Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler

Dnr 2019/KFN 0012

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- 3 miljoner kronor avsätts för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Café Bonza är en verksamhet som för ungdomar från 16 år som idag har sin hemvist i hus C i Kvarnhjulsområdet. Lokalerna delas med föreningslivet vilket gör att man har svårt vara flexibel med aktiviteter och öppettider. Under flera år har Café Bonza påtalat att man är trångbodda och har svårt att utveckla verksamheten i de nuvarande lokalerna. Förvaltningen har utrett möjligheten att flytta Café Bonza till mer centrumnära lokaler och presenterar ett kostnadsberäknat förslag till ny lokal.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att 3 miljoner kronor avsätts för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza. Investeringen och flytten kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade hyres- och driftkostnader. Därför kommer förvaltningen på sikt även föreslå att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för att täcka de ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade hyres- och driftkostnader som flytten innebär.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår även att kultur- och fritidsnämnden noterar uppdragsredovisningen.

Ordförandeutlåtande
En växande kommun behöver investera i lokaler för ungdomar och föreningsliv. En upprustning av den del av gamla matsalen i Forellen som idag står kvar kan med fördel användas av bland annat Bonza ungdomskafe och filmföreningen på kvällstid. Dagtid kan det användas som en träffpunkt för kommunmedborgare via andra förvaltningars verksamhet. En annan fördel att flytta Bonza ungdomskafe till denna byggnad är att det frigörs tid i Kvarnhjulet för andra föreningar att bedriva sin verksamhet. Tillsammans för Tyresö kommer inte uppdatera investeringsprogrammet i sin helhet för 2019 utan det kommer göras inför budgeten 2020 men jag har bett förvaltningen ta fram ett förslag till investering så vi kan genomföra det under 2019. Jag vill även poängtera att med investeringarna tillkommer en kapital och driftskostnad som förvaltningen kan beräkna först när nämnden beslutat vad vi ska investera i. Dessa kostnader behöver tillföras de olika förvaltningarnas som kommer ha verksamhet i den nya lokalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler.pdf

§5 Utökade investeringar inom projektet Attraktiva Alby 2.0 under 2019

Dnr 2018/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ytterligare investeringsmedel om 3,5 miljoner kronor tillskjuts för kommande investeringar inom projektet Attraktiva Alby 2.0 under 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på investering.

Särskilt yttrande
Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2012-2014 formulerades ett mål om att ta fram en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt. Arbetet resulterade i strategin "Utvecklingsplan Attraktiva Alby" som presenterades för kommunstyrelsen 2014 (2014-08-26 KS §116). I kommunplanens investeringsprogram 2015 avsattes 11 miljoner kronor för investeringar i Alby friluftsområde, Utveckling ny vision.

Förvaltningen för liv och hälsa anser att det finns behov av att utöka investeringsmedlen för att kunna genomföra ytterligare investeringar i Albyområdet. Dels finns behov av investeringar i enlighet med förslag från utvecklingsplanen och dels investeringar som baseras på de nya behov som identifierats i samband med att Albyutvecklingen började drivas under projektet Attraktiva Alby 2.0. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta ytterligare investeringsmedel för att möjliggöra ytterligare investeringar i Albyområdet under 2019.

Investeringen kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll. Därför kommer förvaltningen på sikt även föreslå att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för att täcka de kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för skötsel och underhåll som investeringen innebär.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslås även få i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på investering.

Ordförandeutlåtande
Alby friluftsområde är viktigt för många kommunmedborgare och vi bör fortsätta investeringarna enligt Attraktiva Albyutredningen. Tillsammans för Tyresö kommer inte uppdatera investeringsprogrammet i sin helhet för 2019 utan det kommer göras inför budgeten 2020. För att inte tappa ett år av utveckling inom Alby så har jag bett förvaltningen ta fram ett förslag om investeringar i Alby för 2019. Jag vill även poängtera att med investeringarna tillkommer en kapital och driftskostnad som förvaltningen kan beräkna först när nämnden beslutat vad vi ska investera i och dessa kostnader behöver tillföras förvaltningens budgetram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Utökning av investering- och driftsbudgeten för att genomföra ytterligare investeringar Attraktiva Alby 2.0 under 2019.pdf

§6 Pristagarkategorier, prissummor och kulturstipendier för kultur- och idrottsgalan 2019

Dnr 2018/KFN 0076 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. 50 000 kronor avsätts för den totala prissumman för kultur- och idrottsgalan 2019. Medlen fördelas till respektive priskategori enligt förvaltningens förslag.
2. 30 000 kronor avsätts för kulturstipendier 2019.
3. Thomas Sundblad (L), Johanna Schaub (S), Anita Jonsson (S), Johanna Björksten (C), Hampus Degramo (M) Erkki Vesa (M) utses till jury för kultur- och idrottsgalan 2019.
4. Juryn får i uppdrag att utnämna 2019 års pristagare och kulturstipendiater.
5. Juryn ges mandat att vid behov omformulera och stryka priskategorier inom ramen för den angivna prissumman per pristagare och den totala prissumman.
6. 2019 års kultur- och idrottsgala är kostnadsfri för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Beskrivning av ärendet
Tyresös nionde Kultur- och idrottsgala föreslås att hållas den 15 mars 2019. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Varje år delas kulturstipendier och priser ut under kultur- och idrottsgalan. Inför 2019 års kultur- och idrottsgala har några nya priskategorier tillkommit (de nya kategorierna är markerade orangea i tabellen i tjänsteskrivelsen) och prissummorna har justerats.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår 50 000 kronor avsätts för den totala prissumman för kultur och idrottsgalan 2019, samt att 30 000 kronor avsätts för kulturstipendier 2019.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden utnämner sex representanter från nämnden till jury för kultur- och idrottsgalan 2019, samt att den valda juryn får i uppdrag att utnämna 2019 års pristagare och kulturstipendiater.
Juryn bör ges mandat att vid behov omformulera och styrka priskategorier, under förutsättning att prissumman per pristagare och ramen för den totala prissumman inte överstigs. Ett sådant behov skulle kunna vara att det vid jurysammanträdet saknas nominerade i en priskategori. Då kan juryn omformulera den priskategorin och istället dela ut priset Juryns val till två pristagare.

Ordförandeförslag
1. 50 000 kronor avsätts för den totala prissumman för kultur- och idrottsgalan 2019. Medlen fördelas till respektive priskategori enligt förvaltningens förslag.
2. 30 000 kronor avsätts för kulturstipendier 2019.
3. Thomas Sundblad (L), Johanna Schaub (S), Niklas Wennergren (S), Johanna Björksten (C), Hampus Degramo (M) Erkki Vesa (M) utses till jury för kultur- och idrottsgalan 2019.
4. Juryn får i uppdrag att utnämna 2019 års pristagare och kulturstipendiater.
5. Juryn ges mandat att vid behov omformulera och stryka priskategorier inom ramen för den angivna prissumman per pristagare och den totala prissumman.
6. 2019 års kultur- och idrottsgala är kostnadsfri för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Yrkande
Anita Jonsson (S) ändringsyrkar att Anita Jonsson (S) ersätter Niklas Wennergren (S) i juryn för kultur och idrottsgalan 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill anta Anita Jonsson (S) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill anta ordförandeförslaget med tillägg av Anita Jonsson (S) ändringsyrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ordförandeförslaget med tillägg av Anita Jonsson (S) ändringsyrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Pristagarkategorier, prissummor och kulturstipendier för kultur- och idrottsgalan 2019.pdf

§7 Ansvar för ny kommunal badplats vid Fornuddsparken

Dnr 2019/KFN 0009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar ansvaret för det nya kommunala badet vid Fornuddsparken.
2. Kostnader för att bygga badet och att årligen sköta och underhålla badet tas inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltning har i uppdrag att utifrån direktiv anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden från sommaren 2019. Badplatsen ska anläggas i området kring bryggan tillhörande Fornuddens villaförening. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför ställt frågan till sektorn för kultur och fritid om att ansvara för badet samt stå för alla kostnader det medför.

Kostnaden för att bygga badet är beräknad till 75 000 kronor. Därtill tillkommer en årlig kostnad för personal och material på 20 000 kronor per år.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta om att ta ansvaret för badet vid Fornuddsparken samt att kostnaderna för att bygga badet på 75 000 koronor tas inom befintlig budgetram för 2019. Vidare förslår förvaltningen att även den årliga kostnaden på 20 000 kronor för personal och material tas inom kultur- och fritidssektorns budget.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har fått i uppdrag av Tillsammans för Tyresö att fortsätta effektivisera verksamheten. En tillkommande kommunal badplats innebär extra kostnader i både investeringar och driftskostnader, därför är det glädjande att se att förvaltningen anser sig klara av dessa inom gällande budgetram. Det här är ett tydligt exempel på en effektivisering då vi erbjuder en mer verksamhet till samma kostnad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ansvar för ny kommunal badplats vid Fornuddsparken.pdf

§8 Dnr 2019/KFN 0010 001

Dnr 2019/KFN 0010 001
Redovisning av pågående uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordföranden har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden mars 2012 till och med december 2018 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag.pdf

§9 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

§10 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Finska föreningen redovisar arrangemanget föreläsning.
- Finska föreningen redovisar arrangemanget konsert julfest.
- Finska föreningen redovisar arrangemanget dansuppvisning.
- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget föredrag och workshop.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget föreläsning om Mitt trädgårdsår.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget föreläsning om att Odla det omöjliga.
- Tyresökören redovisar arrangemanget julkonsert.

Bilagor
Finska föreningen. Redovisning av kulturbidrag föreläsning hösten 2018.pdf
Finska föreningen. Redovisning av kulturbidrag konsert julfest hösten 2018.pdf
Finska föreningen. Redovisning av kulturbidrag teater dansuppvisning hösten 2018.pdf
Tyresö konstförening Redovisning av kulturbidrag hösten 2018 Föredrag och workshop.pdf
Tyresö trädgårdssällskap. Redovisning av kulturbidrag föreläsning hösten 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskap. Redovisning av kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning Odla det omöjliga.pdf
Tyresökören. Redovisning av kulturbidrag julkonsert hösten 2018.pdf

§11 Redovisning av Tyresö U-lands och fredsförenings integrationsprojekt

Dnr 2018/KFN 0034 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö U-lands och fredsförening beviljades 9000 kronor i projektbidrag av kultur- och fritidsnämndens ordförande i april 2018. Projektet redovisas för kultur- och fritidsnämnden i bifogad bilaga.

Bilagor
Tyresö U-lands och fredsförening. Redovisning av integrationsbidrag 2018.pdf

§12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö U-lands och fredsförening har ansökt om 9 000 kronor i integrationsbidrag för att fortsätta sin verksamhet under 2019. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Tyresö U-lands och fredsförening 9 000 kronor i integrationsbidrag för ett integrationsprojekt. Pengarna tas från 2019 års etableringsmedel.

Chefen för förvaltningen för liv och hälsa har med stöd av stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt C, fattat beslut om beslutsattestanter.

Bilagor
Delegationsbeslut. Tyresö U-lands och fredsförenings intergrationsprojekt 2019.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Tyresö U-lands och fredsförening. Integrationsbidragsansökan 2019.pdf

§13 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 116 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-11-22)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 133 Integritetspolicy. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 130 Avsägelser och fyllnadsval. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 131 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 §129 Anmälan och återtagande av motioner (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)

- Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 § 204 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019 (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)

- Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031 (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)

- Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 4 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20190128.pdf (158 kb)