Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-03-25

Sammanträde 2019-03-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende: Ecoloops konstgräsutredning.

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Ecoloops konstgräsutredning.

2 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF feb 2019.pdf

3 Redo Ungdom Sportklubbs ansökan om projektbidrag för dansevent

Dnr 2019/KFN 0031 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redo Ungdom Sportklubb beviljas ett projektbidrag om 20 000 kronor. Utbetalning
av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Bidraget tas från bidrag till nämndens
förfogande.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Redo Ungdom Sportklubb önskar genomföra ett dansevent med
dansbattles samt dansklasser och workshops. Syftet med evenemanget är att dels
sammanföra ungdomar med samma intresse för dans och tävling dels att få fler
ungdomar att fortsätta dansa. Detta arrangemang berör både dans och sport.
Evenemanget pågår under en dag, den 13 april 2019. Föreningen söker ett bidrag om
20 000 kronor som ska gå till arvode (inklusive reseersättning) till danspedagogerna
tillika jury samt till priser till vinnarna och marknadsföring av evenemanget.

Förvaltningen liv och hälsa föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta att bevilja
föreningen Redo Ungdom Sportklubb ett projektbidrag om 20 000 kronor. Utbetalning
av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Bidraget tas från bidrag till nämndens
förfogande.

Bilagor
Redo Ungdom Sportklubbansökan om projektbidrag för dansevent.pdf
Tjänsteskrivelse. Redo Ungdom Sportklubb ansöker om projektbidrag.pdf

4 Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Dnr 2019/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och
studieförbund antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sett över det gällande reglerna för föreningsstöd
och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar det reviderade riktlinjerna för stöd till
föreningar och studieförbund.

Bidragsreglerna som föreslagna riktlinjerna utgår ifrån fastställdes av
kommunfullmäktige 1995-12-14, med mindre förändringar beslutade i KF 2000-12-14
§ 98, kultur- och fritidsnämnden 2001-09-10 § 42, kultur- och fritidsnämnden 2010-
08-30 § 51, samt kultur-och fritidsnämnden 2015-12-07 § 91.

De föreslagna reviderade riktlinjerna finns som en bilaga till detta ärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och
studieförbund.pdf
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf

5 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

Dnr 2019/KFN 0029 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationens noteras

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver
utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det
strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för
nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade
till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och
prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet
framöver.

Förvaltningen för liv och hälsa överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen
för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Behovsanalys KFN.pdf

6 Tyresöinitiativ om pumptrackbana

Dnr 2019/KFN 0030 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att undersöka intresse för och
möjligheter till att anlägga en pumptrackbana.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga en pumptrackbana.
Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under
den tiden fått 87 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och
lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln
framåt istället för att trampa. Pumptrack är en perfekt bana där man kan öva sin
balans och lära sig nya färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för alla
åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar, skateboards, inlines och kick-bikes
kan användas beroende på hur banan anläggs. Pumptrackbanan skapar en naturlig
gemensam samlingsplats för barn, ungdomar och föräldrar.

Nya aktiviteter tar plats i vårt samhälle och därmed även behovet av anläggningar för
spontant nyttjande. Svårigheten är ofta att snabbt kunna möta upp ett behov när
beslut om både marktillgång och finansiering måste till. Det är också viktigt att det
som byggs i kommunen är hållbart både vad gäller nyttjande och ekonomi.
För att anlägga en pumptrackbana behövs det förutom ett intresse hos
kommunmedborgarna och en lämplig plats, ett beslut om hur finansiering av
anläggningen samt beslut om hur kostnader för drift och skötsel ska täckas, om
utredningen visar att det finns en lämplig plats att anlägga en pumptrackbana så bör
vi lösa finansieringen genom att använda nämndens beslutade investeringsbudget och
driften av banan ska då skötas inom befintlig budgetram.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Pumptrackbana för BMX, mountainbikes etc..pdf

7 Redovisning av nämnduppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning till grund för avtal för midsommarfirande vid Tyresö slott

Dnr 2019/KFN 0033 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö har under flertal år arrangerat den traditionella midsommarfesten i
Tyresö Slottspark med bidrag av kultur- och fritidsnämnden.

Under våren 2018 påpekade förvaltningen att det fanns ett behov att trygga och
tydliggöra kommunens respektive den arrangerade föreningens åtaganden vid
framtida midsommarfiranden. Därför gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i
uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning till grund för avtal för midsommarfirande
vid Tyresö slott (2018-05-21 § 45).

Förvaltningen har nu tagit fram en uppdragsbeskrivning enlige nedan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget att ta fram en uppdragsbeskrivning
till grund för avtal för midsommarfirande vid Tyresö slott.pdf

8 Fastställande av bidragsbelopp till profilfritids

Dnr 2016/KFN 0111 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Driftbidraget för profilfritids fastställs till 300 000 kronor för 20 inskrivna barn. För
ytterligare barn upp till 30 barn utbetalas 10 000 kronor och för färre barn än 20 barn
minskar bidraget med 15 000 kronor per barn. Beloppen gäller för läsåren 2018/2019
och 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Profilfritids startade som ett projekt, men har permanentats sedan hösten 2017. Avtal
har ingåtts med Tyresö FF och Hanvikens SK.

Kommunen betalar för läsåret 2017/2018 ett driftbidrag på 300 000 kronor för 20
inskrivna barn. För ytterligare inskrivna barn utbetalas 10 000 kronor per barn upp till
30 barn. För färre barn än 20 utbetalas 15 000 kronor minde per barn. Nämnden
beslutar inför varje nytt budgetår om beloppens storlek Vid start utbetalas medlen
utifrån antalet inskrivna barn i augusti. Utbetalning sker därefter terminsvis med
reglering av summan utifrån antal inskrivna barn månadsvis. Kommunalt
aktivitetsstöd utgår inte för denna verksamhet.

Förvaltningen föreslår att driftbidraget och tillägget per barn för fler än 20 inskrivna
barn respektive färre barn fastställs till samma belopp som läsåret 2017/2018 för
läsåren 2018/2019 och 2019/2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Fastställande av bidragsbelopp till profilfritids 2019.pdf

9 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/KFN 0034 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att
alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar
sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud.pdf

10 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

§23 Informationsärende: Ecoloops konstgräsutredning.

Dnr 2019/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Ecoloops konstgräsutredning.
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20190325.pdf (151 kb)

§24 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF feb 2019.pdf

§25 Redo Ungdom Sportklubbs ansökan om projektbidrag för dansevent

Dnr 2019/KFN 0031 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redo Ungdom Sportklubb beviljas ett projektbidrag om 20 000 kronor. Utbetalning av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Bidraget tas från bidrag till nämndens förfogande.
 
Beskrivning av ärendet
Föreningen Redo Ungdom Sportklubb önskar genomföra ett dansevent med dansbattles samt dansklasser och workshops. Syftet med evenemanget är att dels sammanföra ungdomar med samma intresse för dans och tävling dels att få fler ungdomar att fortsätta dansa. Detta arrangemang berör både dans och sport. Evenemanget pågår under en dag,  den 13 april 2019. Föreningen söker ett bidrag om 20 000 kronor som ska gå till arvode (inklusive reseersättning) till danspedagogerna tillika jury samt till priser till vinnarna och marknadsföring  av evenemanget.
 
Förvaltningen liv och hälsa föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta att bevilja föreningen Redo Ungdom Sportklubb ett projektbidrag om 20 000 kronor. Utbetalning av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Bidraget tas från bidrag till nämndens förfogande.
 
Bilagor
Redo Ungdom Sportklubbansökan om projketbidrag för dansevent.pdf
Tjänsteskrivelse. Redo Ungdom Sportklubb ansöker om projektbidrag.pdf

§26 Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Dnr 2019/KFN 0013 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sett över det gällande reglerna för föreningsstöd och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar det reviderade riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund.
 
Bidragsreglerna som  föreslagna riktlinjerna utgår ifrån fastställdes av kommunfullmäktige 1995-12-14, med mindre förändringar beslutade i KF 2000-12-14 § 98, kultur- och fritidsnämnden 2001-09-10 § 42, kultur- och fritidsnämnden 2010-08-30 § 51, samt kultur-och fritidsnämnden 2015-12-07 § 91.
 
De föreslagna reviderade riktlinjerna finns som en bilaga till detta ärende.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf

§27 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

Dnr 2019/KFN 0029 010
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Förvaltningen för liv och hälsa överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.
 
Bilagor
Behovsanalys KFN.pdf

§28 Tyresöinitiativ om pumptrackbana

Dnr 2019/KFN 0030 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att undersöka intresse för och möjligheter till att anlägga en pumptrackbana.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga en pumptrackbana. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 87 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.
 
Ordförandeutlåtande
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Pumptrack är en perfekt bana där man kan öva sin balans och lära sig nya färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för alla åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar, skateboards, inlines och kick-bikes kan användas beroende på hur banan anläggs. Pumptrackbanan skapar en naturlig gemensam samlingsplats för barn, ungdomar och föräldrar.
 
Nya aktiviteter tar plats i vårt samhälle och därmed även behovet av anläggningar för spontant nyttjande. Svårigheten är ofta att snabbt kunna möta upp ett behov när beslut om både marktillgång och finansiering måste till. Det är också viktigt att det som byggs i kommunen är hållbart både vad gäller nyttjande och ekonomi.
 
För att anlägga en pumptrackbana behövs det förutom ett intresse hos kommunmedborgarna och en lämplig plats, ett beslut om hur finansiering av anläggningen samt beslut om hur kostnader för drift och skötsel ska täckas, om utredningen visar att det finns en lämplig plats att anlägga en pumptrackbana så bör vi lösa finansieringen genom att använda nämndens beslutade investeringsbudget och driften av banan ska då skötas inom befintlig budgetram.
 
Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Pumptrackbana för BMX, mountainbikes etc..pdf

§29 Redovisning av nämnduppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning till grund för avtal för midsommarfirande vid Tyresö slott

Dnr 2019/KFN 0033 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Uppdragsredovisningen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö har under flertal år arrangerat den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark med bidrag av kultur- och fritidsnämnden.
 
Under våren 2018 påpekade förvaltningen att det fanns ett behov att trygga och tydliggöra kommunens respektive den arrangerade föreningens åtaganden vid framtida midsommarfiranden. Därför gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning till grund för avtal för midsommarfirande vid Tyresö slott (2018-05-21 § 45).
 
Förvaltningen har nu tagit fram en uppdragsbeskrivning enlige nedan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget att ta fram en uppdragsbeskrivning till grund för avtal för midsommarfirande vid Tyresö slott.pdf

§30 Fastställande av bidragsbelopp till profilfritids

Dnr 2016/KFN 0111 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Driftbidraget för profilfritids fastställs till 300 000 kronor för 20 inskrivna barn. För ytterligare barn upp till 30 barn utbetalas 10 000 kronor och för färre barn än 20 barn minskar bidraget med 15 000 kronor per barn. Beloppen gäller för läsåren 2018/2019 och 2019/2020.
 
Beskrivning av ärendet
Profilfritids startade som ett projekt, men har permanentats sedan hösten 2017. Avtal har ingåtts med Tyresö FF och Hanvikens SK.
 
Kommunen betalar för läsåret 2017/2018 ett driftbidrag på 300 000 kronor för 20 inskrivna barn. För ytterligare inskrivna barn utbetalas 10 000 kronor per barn upp till 30 barn. För färre barn än 20 utbetalas 15 000 kronor minde per barn.  Nämnden beslutar inför varje nytt budgetår om beloppens storlek Vid start utbetalas medlen utifrån antalet inskrivna barn i augusti. Utbetalning sker därefter terminsvis med reglering av summan utifrån antal inskrivna barn månadsvis.  Kommunalt aktivitetsstöd utgår inte för denna verksamhet.
 
Förvaltningen föreslår att driftbidraget och tillägget per barn för fler än 20 inskrivna barn respektive färre barn fastställs till samma belopp som läsåret 2017/2018 för läsåren 2018/2019 och 2019/2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Fastställande av bidragsbelopp till profilfritids 2019.pdf

§31 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/KFN 0034 003
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud.pdf

§32 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen. 
 
- Bidragslistan
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf