Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-09-02

Sammanträde 2019-09-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF juli 2019.pdf

2 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2019

Dnr 2017/KFN 0070 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.

2. Besluten ovan ersätter de tidigare besluten i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 98

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med 42 miljoner kronor. Beslut togs även om att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram med 2,6 miljoner kronor årligen.

En kostnadskalkyl togs fram hösten 2018 som visar att kostnaderna för projektet beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stall och ridhus har tagits fram. Den totala kostnaden för detta är beräknad till 60 miljoner kronor, vilket inte är billigare, men är en hållbarare lösning för framtiden. Den beräknade kostnaden, exklusive ridhuset, uppgår till 48 miljoner kronor, vilket motsvarar avsatta medel i kommunens investeringsprogram inför 2020.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Reviderat beslut kring ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2019.pdf
Förslag på ny placering av stall och ridhus på Fårdala gård 2019.pdf

3 Svar på motion om multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KFN 0049 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.

2. Motionens andra attsats om att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 februari 2019. I motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning för mindre sporter så som gevärs- och pistolskytte, pingis, bågskytte, boule, olika typer av kampsport, e-sport samt att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att motionens första attsats avslås och att motionens andra attsats anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Under förra mandatperioden köptes fastigheten som allmänt benämns som "kalhygget" från Stockholms stad under stor enighet. Vad som ska byggas på den är inte bestämt men jag har åsikten att en multisportanläggning av något slag skulle passa bra där, i den lokalförsörjningsplan som tagits fram både i förra mandatperioden och i denna mandatperiod visar att Tyresö kommun är i behov av en till idrottsplats och det faller sig då naturligt att bygga en multisportanläggning med friidrott som huvudidrott.

Det finns även tankar att fylla på med "mindre idrotter" men vilka det blir vill jag inte binda upp mig på i detta läge men en del av de som nämns i motionen kan säkert få plats i den anläggningen. Det gäller att ta allt i rätt ordning gällande planering, finansiering och anläggningsutveckling. Att bygga en anläggning enbart för "mindre idrotter" är inte ett alternativ som tilltalar mig.

Det nämns även i motionen att e-sport skulle vara en del av multisportanläggningen vilket jag anser olycklig då vi i nämndplanen redan har gett i uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheter att utöva e-sport och samarbeta med gymnasiets utbildningar kring detta. Det faller sig naturligt att då vara i gymnasiets lokaler.

Bilagor
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

4 Svar på motion om kulturhus i Tyresö

Dnr 2019/KFN 0048 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att Tyresö kommun ska utreda förutsättningarna att förverkliga projektet "Waterfall kulturcentrum" avslås.

2. Motionens andra attsats om att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda vilka kostnader ett Waterfall kulturcentrum skulle kunna innebära avslås.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 28 mars 2019. I motionen diskuteras möjligheten att bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska utreda förutsättningar och kostnader för att bygga om värmeverket till ett kulturcentrum.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningen för liv och hälsa förslår att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Jag delar förvaltningens och motionärens åsikt att ett Tyresö behöver ett kulturhus med scen och konsertlokal, jag tror även att det finns en gemensam syn politiskt i nämnden att någon typ av kulturhus ska vi bygga i framtiden. Genom åren har ett antal utredningar genomförts över olika lokaler och projekt som varit positiva till läget och funktion, men de har även visat att de ekonomiska förutsättningarna inte finns till att förverkliga de visioner som målats upp.

Att då i den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i, utreda och omvandla det värmeverk som finns i Bollmora till ett allaktivitetshus känns inte aktuellt. Speciellt när fastighetsägaren inte vill detta utan har ansök om en detaljplaneneändring och vill bygga bostäder på fastigheten. Om kommunen skulle köpa ut fastighetsägaren och omvandla värmeverket till ett kulturhus skulle kosta väldigt mycket pengar som vi idag inte har.

Det finns även tankar att ett eventuellt nytt kommunhus ska innehålla lokaler för kultur och scenframträdanden. Men det innebär att först måste ett beslut om det ska byggas ett nytt kommunhus tas och därefter kan vi utreda vilka lokaler som finns tillgängliga för kultur i det projektet.

Bilagor
Motion om kulturhus till Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om kulturhus i Tyresö.pdf

5 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Dnr 2019/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sett över de gällande riktlinjerna för föreningsstöd (KFN 2019-03-25 § 26) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund.

Ändringen gäller en formulering under rubriken 3.6.3 Villkor, som härrör kulturbidrag. I de tidigare antagna riktlinjerna står det att arrangemanget ska marknadsföras via månadsbladet och evenemangskalendern. Förvaltningens förslag är att lydelsen ändras till att arrangemanget ska marknadsföras "...på ett sätt som når ut till Tyresö kommuns medlemmar.". Syftet med ändringen är att göra riktlinjerna mindre detaljstyrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund.pdf

6 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/KFN 0034 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Jonny Knutas utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud.pdf

7 Astma- och Allergiföreningens mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn 2019

Dnr 2019/KFN 0066 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Astma- och allergiföreningen beviljas ett mångfaldsbidrag om 17 500 kronor för lägerverksamhet för tre deltagare boende i Tyresö kommun. Medlen tas från anslaget medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för barn och ungdom med allergi och astma. Föreningen söker bidrag om 17 500 kronor för tre av deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på ansökan utgår från en rekommendation från Kommunförbundet 2010. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå som Kommunförbundet rekommenderar, det vill säga hela det sökta beloppet om 17 500 kronor.

Bilagor
Astma- och Allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn 2019.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för sommarverksamhet från Astma- och Allergiföreningen 2019.pdf

8 Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i bågsskyttelokal

Dnr 2019/KFN 0064 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Bågskyttar beviljas ett enstaka bidrag om 20 000 kronor för att finansiera en skjutvägg.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bågskyttar har sökt ett enstaka bidrag om 40 000 kronor till en skjutvägg i Forellhallen. Tyresö Bågskyttar har de senaste tio åren vänt på det slitna tritex-materialet som finns för att kunna tillhandahålla en så bra skjutvägg som möjligt. Nu går det inte längre och skjutväggen behöver förnyas i inomhushallen.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Bågskyttar ett enstaka bidrag om 20 000 kronor, som en delfinansiering av skjutväggen.

Bilagor
Tyresö Bågskyttars ansökan om enstaka bidrag för skjutvägg.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i bågsskyttelokal.pdf

9 Redo Ungdom Sportklubb redovisar projektbidrag för dansevent

Dnr 2019/KFN 0031 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redo Ungdom Sportklubbs redovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Redo Ungdom Sportklubbs beviljades ett projektbidrag på 20 000 kronor för att genomföra ett dansevent (KFN 2019-03-25 § 25). Redo Ungdom Sportklubb redovisar projektet i bifogad bilaga. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen.

Bilagor
Redo Ungdoms Sportklubb redovisar Projektbidrag för dansevent.pdf

10 Tyresö teaterförening redovisar projektbidrag för Tyresöspelet 2019

Dnr 2019/KFN 0016 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö teaterförenings redovisning av projektet Tyresöspelet 2019 noteras och 51 926 kronor betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening beviljades 75 000 kronor i projektbidrag för att täcka kostnaderna för att sätta upp för Tyresöspelet 2019, exklusive arvoden (Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-04 § 16). Teaterföreningen redovisar kostnader (exklusive arvoden) som uppgår till 51 926 kronor (se bifogad bilaga).
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att redovisningen noteras och att 51 926 kronor betalas ut.

Bilagor
Tyresö Teaterförening redovisar projektbidrag för Tyresöspelet 2019.pdf

11 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö Jazz Blues Club redovisar fem konserter med levande jazzmusik.

Bilagor
Tyresö Jazz Blues Club redovisning kulturbidrag.pdf

12 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan
- Verksamhet under sommaren
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 500 000 kronor i statsbidrag för stärkta bibliotek.
- Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 140 000 kronor i statsbidrag för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

13 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2019/KFN 0010 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordföranden har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden mars 2012 till och med juli 2019 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag.pdf

§61 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF juli 2019.pdf

§62 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2019

Dnr 2017/KFN 0070 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1.  Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt
stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk
gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.
 
2.  Besluten ovan ersätter de tidigare besluten i kommunfullmäktige den 26
oktober 2017 § 98
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja
investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive
personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med
42 miljoner kronor. Beslut togs även om att utöka kultur- och fritidsnämndens
budgetram med 2,6 miljoner kronor årligen.
 
En kostnadskalkyl togs fram hösten 2018 som visar att kostnaderna för
projektet beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stall och
ridhus har tagits fram.  Den totala kostnaden för detta är beräknad till
60 miljoner kronor, vilket inte är billigare, men är en hållbarare lösning för
framtiden. Den beräknade kostnaden, exklusive ridhuset, uppgår till 48 miljoner
kronor, vilket motsvarar avsatta medel i kommunens investeringsprogram inför
2020.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att investeringen om 48 miljoner kronor
ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och
elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och
värmepumpsystem. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Reviderat beslut kring ombyggnad av stall, nytt ridhus och
maskinhall på Fårdala gård 2019.pdf
Förslag på ny placering av stall och ridhus på Fårdala gård 2019.pdf

§63 Svar på motion om multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KFN 0049 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1.  Motionens första attsats om att kommunstyrelsen och kultur - och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en
multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås. 
 
2.  Motionens andra attsats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Reservation
Johan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019. I motionen föreslås att
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda,
planera och uppföra en multisportanläggning för mindre  sporter så som gevärs-
och pistolskytte, pingis, bågskytte, boule, olika typer av kampsport, e -sport samt
att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen. 
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att motionens första attsats avslås och
att motionens andra attsats anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Under förra mandatperioden köptes fastigheten som allmänt benämns som
”kalhygget” från Stockholms stad under stor enighet. Vad som ska byggas på
den är inte bestämt men jag har åsikten att en multisportanläggning av något
slag skulle passa bra där, i den lokalförsörjningsplan som tagits fram både i förra
mandatperioden och i denna mandatperiod visar att Tyresö kommun är i behov av en till idrottsplats och det faller sig då naturligt att bygga en multisportanläggning med friidrott som huvudidrott. 

Det finns även tankar att fylla på med ”mindre idrotter” men vilka det blir vill
jag inte binda upp mig på i detta läge men en del av de som n ämns i motionen
kan säkert få plats i den anläggningen. Det gäller att ta allt i rätt ordning gällande
planering, finansiering och anläggningsutveckling. Att bygga en anläggning
enbart för ”mindre idrotter” är inte ett alternativ som tilltalar mig.
 
Det nämns även i motionen att e-sport skulle vara en del av
multisportanläggningen vilket jag anser olycklig då vi i nämndplanen redan har
gett i uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheter att utöva e-sport och
samarbeta med gymnasiets utbildningar kring detta. Det faller sig naturligt att då
vara i gymnasiets lokaler.

Yrkande
Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller
ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kultu r- och fritidsnämnden
bifaller Johan Carlsson (SD) yrkande. Kultur- och fritidsnämnden bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

§64 Svar på motion om kulturhus i Tyresö

Dnr 2019/KFN 0048 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1.  Motionens första attsats om att Tyresö kommun ska utreda
förutsättningarna att förverkliga projektet ”Waterfall kulturcentrum”
avslås.
 
2.  Motionens andra attsats om att berörda förvaltningar får i uppdrag att
utreda vilka kostnader ett Waterfall kulturcentrum skulle kunna
innebära avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet lämnade in
en motion till kommunfullmäktige den 28 mars 2019. I motionen diskuteras
möjligheten att bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. Motionärerna
föreslår att Tyresö kommun ska utreda förutsättningar och kostnader för att
bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. 
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.
 
Förvaltningen för liv och hälsa förslår att motionen ska avslås. 

Ordförandeutlåtande
Jag delar förvaltningens och motionärens åsikt att ett Tyresö b ehöver ett
kulturhus med scen och konsertlokal, jag tror även att det finns en gemensam
syn politiskt i nämnden att vi ska bygga någon typ av kulturhus i framtiden.
Genom åren har ett antal utredningar genomförts över olika lokaler och projekt
som varit positiva till läget och funktion, men de har även visat att de
ekonomiska förutsättningarna inte finns till att förverkliga de visioner som
målats upp

Att då i den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i, utreda och
omvandla det värmeverk som finns i Bollmora till ett allaktivitetshus känns inte  
aktuellt. Speciellt när fastighetsägaren inte vill detta utan har ansökt om en
detaljplaneändring och vill bygga bostäder på fastigheten. Om kommunen skulle
köpa ut fastighetsägaren och omvandla värmeverket till ett kulturhus skulle det
kosta väldigt mycket pengar som vi idag inte har.

Det finns även tankar att ett eventuellt nytt kommunhus ska innehålla lokaler
för kultur och scenframträdanden. Men det innebär att först måste ett beslut
om det ska byggas ett nytt kommunhus tas och därefter kan vi utreda vilka
lokaler som finns tillgängliga för kultur i det projektet.

Bilagor
Motion om kulturhus till Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om kulturhus i Tyresö.pdf

§65 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Dnr 2019/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar
och studieförbund antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sett över de gällande riktlinjerna för
föreningsstöd (KFN 2019-03-25 § 26) och föreslår att kultur- och
fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för stöd till föreningar och
studieförbund.
 
Ändringen gäller en formulering under rubriken 3.6.3 Villkor, som härrör
kulturbidrag. I de tidigare antagna riktlinjerna står det att arrangemanget ska
marknadsföras via månadsbladet och evenemangskalendern. Förvaltningens
förslag är att lydelsen ändras till att arrangemanget ska marknadsföras ”...på ett
sätt som når ut till Tyresö kommuns medlemmar.”. Syftet med ändringen är att
göra riktlinjerna mindre detaljstyrande. 
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar
och studieförbund.pdf
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och
studieförbund.pdf

§66 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/KFN 0034 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Jonny Knutas utses till dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde. Uppdraget gäller från och med
den 1 oktober 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud.pdf

§67 Astma- och Allergiföreningens mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn 2019

Dnr 2019/KFN 0066 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Astma- och allergiföreningen beviljas ett mångfaldsbidrag om 17  500
kronor för lägerverksamhet för tre deltagare boende i Tyresö kommun.
Medlen tas från anslaget medel till nämndens för fogande.
 
Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län bedriver årligen sjösportsläger för
barn och ungdom med allergi och astma. Föreningen söker bidrag om 17 500
kronor för tre av deltagarna, alla boende i Tyresö kommun. Bidragsnivån på
ansökan utgår från en rekommendation från Kommunförbundet 2010.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att ett bidrag ska utgå med samma nivå
som Kommunförbundet rekommenderar, det vill säga hela det sökta beloppet
om 17 500 kronor.

Bilagor
Astma- och Allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för
sommarverksamhet för barn 2019.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för sommarverksamhet från Astma- och
Allergiföreningen 2019.pdf

§68 Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i bågsskyttelokal

Dnr 2019/KFN 0064 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.  Mötet ajourneras från kl. 19:25 till 19:30.
 
2.  Tyresö Bågskyttars ansökan bordläggs för att besvaras vid ett
kommande sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Bågskyttar har sökt ett enstaka bidrag om 40 000 kronor till en skjutvägg
i Forellhallen. Tyresö Bågskyttar har de senaste tio åren vänt på det slitna tritex -
materialet som finns för att kunna tillhandahålla en så bra skjutvägg som
möjligt. Nu går det inte längre och skjutväggen behöver förnyas i
inomhushallen.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar
Tyresö Bågskyttar ett enstaka bidrag om 20 000 kronor, som en delfinansiering
av  skjutväggen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att mötet ajourneras i fem minuter.
Ordföranden föreslår att Tyresö Bågskyttars ansökan bordläggs för att besvaras
vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om sammanträdet ska ajourneras i fem minuter för
överläggning. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden ska låta Tyresö
Bågskyttars ansökan om bidrag bordläggs för att besvaras vid ett kommande
sammanträde. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Tyresö Bågskyttars ansökan om enstaka bidrag för skjutvägg.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i
bågsskyttelokal.pdf

§69 Redo Ungdom Sportklubb redovisar projektbidrag för dansevent

Dnr 2019/KFN 0031 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Redo Ungdom Sportklubbs redovisning noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Föreningen Redo Ungdom Sportklubbs beviljades ett projektbidrag på 20 000
kronor för att genomföra ett dansevent (KFN 2019-03-25 § 25). Redo Ungdom
Sportklubb redovisar projektet i bifogad bilaga. Förvaltningen för liv och hälsa
föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen.

Bilagor
Redo Ungdoms Sportklubb redovisar Projektbidrag för dansevent.pdf

§70 Tyresö teaterförening redovisar projektbidrag för Tyresöspelet 2019

Dnr 2019/KFN 0016 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Tyresö teaterförenings redovisning av projektet Tyresöspelet 2019
noteras och 51 926 kronor betalas ut.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening beviljades 75 000 kronor i projektbidrag för att täcka
kostnaderna för att sätta upp för Tyresöspelet 2019, exklusive arvoden (Kultur-
och fritidsnämnden 2019-03-04 § 16). Teaterföreningen redovisar kostnader
(exklusive arvoden) som uppgår till 51 926 kronor (se bifogad bilaga).
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att redovisningen noteras och att
51 926 kronor betalas ut.

Bilagor
Tyresö Teaterförening redovisar projektbidrag för Tyresöspelet 2019.pdf

§71 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Tyresö Jazz Blues Clubs redovisning noteras.  
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och
fritidsnämnden. 
-  Tyresö Jazz Blues Club redovisar fem konserter med levande jazzmusik.
 
Bilagor
Tyresö Jazz Blues Club redovisning kulturbidrag.pdf

§72 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom fö rvaltningen.  
 
-  Bidragslistan
-  Verksamhet under sommaren
-  Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 500 000 kronor i
statsbidrag för stärkta bibliotek.
-  Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 140 000 kronor i
statsbidrag för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

§73 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2019/KFN 0010 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag  som kommunfullmäktige,
kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordföranden har
beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas
för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen  för
perioden mars 2012 till och med juli 2019 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag.pdf