Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-09-30

Sammanträde 2019-09-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende om den offentliga konsten

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om den offentliga konsten.

2 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari –
augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9
Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos
för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt
verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen
uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat
budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.
Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål
ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i
kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Bilaga 1. Antal besökare på biblioteken.pdf
Delårsrapport 2 2019 kultur- och fritidsnämnden.pdf

3 Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i bågsskyttelokal

Dnr 2019/KFN 0064 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Tyresö Bågskyttar beviljas ett enstaka bidrag om 20 000 kronor för att finansiera
en skjutvägg.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bågskyttar har sökt ett enstaka bidrag om 40 000 kronor till en skjutvägg i
Forellhallen. Tyresö Bågskyttar har de senaste tio åren vänt på det slitna tritex -
materialet som finns för att kunna tillhandahålla en så bra skjutvägg som möjligt.
Nu går det inte längre och skjutväggen behöver förnyas i inomhushallen.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar
Tyresö Bågskyttar ett enstaka bidrag om 20 000 kronor, som en delfinansiering av
skjutväggen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att mötet ajourneras i fem minuter.
Ordföranden föreslår att Tyresö Bågskyttars ansökan bordlä ggs för att besvaras
vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Tyresö Bågskyttars ansökan om enstaka bidrag för skjutvägg.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i
bågsskyttelokal.pdf

4 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2020

Dnr 2019/KFN 0076 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2020 fastställs enligt
förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för
kultur- och fritidsnämnden under 2020.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan
18:00.

- 27 januari
- 2 mars
- 30 mars
- 27 april
- 25 maj
- 31 augusti
- 28 september
- 26 oktober
- 30 november

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer
sammanträdesdatumen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2020.pdf

5 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan
- Minfritid.nu
- Tyresöfestivalen
- Trygga Granängsringen

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

6 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 145 Effektivisering av politisk verksamhet
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -ks/sammantrade?date=2019-
08-20)

- Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 155 Revidering av kommunövergripande
rutiner för hantering av riktade statsbidrag (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-09-10)

§74 Informationsärende om den offentliga konsten

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om den offentliga konsten.

§75 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden med
mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.

Särskilt yttrande
Errki Vesa (M) och Johanna Björksten (C) lämnar in ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen f ör förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Bilaga 1. Antal besökare på biblioteken.pdf
Delårsrapport 2 2019 kultur- och fritidsnämnden.pdf

§76 Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i bågsskyttelokal

Dnr 2019/KFN 0064 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Bågskyttar beviljas som mest 20 000 kronor för att finansiera en
skjutvägg.
2. Om föreningen beviljas bidrag för skjutväggen från någon ann an part än kultur- och fritidsnämnden ska kultur- och fritidsnämnden endast betala ut den del av det ansökta beloppet som överstiger föreningens övriga bidragsintäkter, upp till max 20 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bågskyttar har sökt ett enstaka bidrag om 40 000 kronor till en skjutvägg
i Forellhallen. Tyresö Bågskyttar har de senaste tio åren vänt på det slitna tritex -
materialet som finns för att kunna tillhandahålla en så bra skjutvägg som möjligt. Nu går det inte längre och skjutväggen behöver förnyas i inomhushallen.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar
Tyresö Bågskyttar ett enstaka bidrag om 20 000 kronor, som en delfinansiering av skjutväggen.

Bilagor
Tyresö Bågskyttars ansökan om enstaka bidrag för skjutvägg.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Bågskyttar ansöker om enstaka bidrag för skjutvägg i
bågsskyttelokal.pdf

§77 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2020

Dnr 2019/KFN 0076 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2020
fastställs enligt förvaltningens förslag med starttid 18:00.

Reservation
Hampus Degramo (M) och Johanna Björksten (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden under 2020.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start
klockan 18:00.

- 27 januari
- 2 mars
- 30 mars
- 27 april
- 25 maj
- 31 augusti
- 28 september
- 26 oktober
- 30 november

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer
sammanträdesdatumen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att datumen för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2020 ska fastställas enligt förvaltningens förslag med starttid 18:00.

Yrkande
Hampus Degramo (M) yrkar att datumen för kultur - och fritidsnämndens
sammanträden under 2020 ska fastställas enligt förvaltningens förslag men med
starttid 18:30. Johanna Björksten (C) stöttar yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill att sammanträdena ska starta 18:00.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill att sammanträdena ska starta 18:30.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammanträdena ska starta 18:00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2020.pdf

§78 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan
- Minfritid.nu
- Tyresöfestivalen
- Trygga Granängsringen

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

§79 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 145 Effektivisering av politisk
verksamhet (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-
ks/sammantrade?date=2019-08-20)

- Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 155 Revidering av
kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag (Finns
på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -ks/protokoll?date=2019-09-
10)